Wcześniej Sejm przyjął poprawki dot. m.in. opłacania składek ubezpieczeniowych za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne oraz świadczeń pielęgnacyjnych w przypadku prowadzenia rodzinnego domu dziecka lub rodziny zastępczej.

Ustawa określa sześć poziomów wsparcia od 40% renty socjalnej do 220% (40%, 60%, 80%, 120% oraz 220%) w zależności od określonej (punktowo) potrzeby wsparcia. Potrzeby wsparcia ustalane są punktowo od 70% (wówczas przysługuje najniższe świadczenie) do 95-100%. Ustawa zakłada, że nowe orzeczenie będą mogły otrzymać zarówno osoby, których opiekunowie aktualnie korzystają z któregoś ze świadczeń opiekuńczych (św. pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy, zasiłek dla opiekuna) i chcą z niego zrezygnować, by powrócić na rynek pracy, jak i osoby, których opiekunowie nie mieli dotychczas przyznanego żadnego świadczenia opiekuńczego.

Jeśli osoba z niepełnosprawnościami nie zdecyduje się na własne świadczenie wspierające, wówczas jej opiekun będzie mógł otrzymywać zmodyfikowane świadczenie pielęgnacyjne w dotychczasowej wysokości z możliwością dorabiania do corocznego limitu w wysokości 6-krotności minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w danym roku.

Realizacja świadczenia wspierającego będzie stanowiła zadanie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.