08.09.19, 09:45Fot. via Pixabay, CC 0

Litania na święto Narodzenia Najświętszej Maryi Panny

Litania na święto Narodzenia Najświętszej Maryi Panny
(do prywatnego odmawiania)

 Kyrie, elejson, Chryste, elejson, Kyrie, elejson.

Chryste, usłysz nas! Chryste, wysłuchaj nas!

Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się z nami.
Synu, Odkupicielu Świata, Boże, zmiłuj się z nami.
Duchu Święty, Boże, zmiłuj się z nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się z nami.

Święta Maryjo, módl się za nami.
Panno w największym dostojeństwie narodzona, módl się za nami.
Córko królewska z pokolenia Dawidowego, módl się za nami.
Maryjo wszystkich Twoich poprzedników doskonałością przewyższająca, módl się za nami.
Radości, ozdobo sławo Twoich Rodziców, módl się za nami.
Różo nieskalana między cierniem, módl się za nami.
Kwiecie cudowny, którego wonność napełniła ziemię, módl się za nami.
Gołębico niewinna, której głos świat usłyszał, módl się za nami.
Różdżko Aaronowa z korzenia Jessego wyrastająca, módl się za nami.
Gwiazdo morska, która wszystkim drogę wytyczasz, módl się za nami.
Przez proroków przepowiedziana Córko Ojca niebieskiego, módl się za nami.
Przez Aniołów ogłoszona Matko Syna Bożego, módl się za nami.
Oblubienico Ducha Świętego, módl się za nami.

My grzeszni Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, o Maryjo.
Abyś nam od Boga czystą i święta miłość wyprosiła, wysłuchaj nas, o Maryjo.
Abyś serca nasze w duchu Twoim kształtowali, wysłuchaj nas, o Maryjo.
Abyś nam cząstkę światła mądrości Twej udzielić raczyła, wysłuchaj nas, o Maryjo.
Abyśmy z pełni łask Twoich korzystali, wysłuchaj nas, o Maryjo.
Abyśmy Cię naśladowali, wysłuchaj nas, o Maryjo.
Abyśmy przez Ciebie w godzinę śmierci do żywota wiecznego się odrodzili, wysłuchaj nas, o Maryjo.
O Panno, w porodzeniu Najświętsza, wysłuchaj nas, o Maryjo.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

W. Z radością obchodzimy Narodzenie Najświętszej Maryi Panny.
O. Z Niej wzeszło Słońce sprawiedliwości, nasz Zbawiciel, Jezus Chrystus.

Módlmy się.
Wszechmogący Boże, macierzyństwo Najświętszej Dziewicy stało się początkiem naszego zbawienia. Udziel swoim sługom łaski, aby święto Jej Narodzenia utwierdzało nas w pokoju. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Katolik.pl

Komentarze

kapliczek domek dla figuren2019.09.8 16:32
Ty nad wszyst­kie anio­ły mą­dry i wspa­nia­ły, Boże przez los zdra­dzo­ny, po­zba­wio­ny chwa­ły, O Sza­ta­nie, mej nę­dzy dłu­giej się uli­tuj! O Ty, Ksią­żę wy­gna­nia, mimo wszyst­kie klę­ski Nie­po­ko­na­ny ni­g­dy i za­wsze zwy­cię­ski, O Sza­ta­nie, mej nę­dzy dłu­giej się uli­tuj! Głu­chych mro­ków pod­zie­mia wszech­wie­dzą­cy kró­lu, Le­ka­rzu do­bro­tli­wy ludz­kich trwóg i bólu, O Sza­ta­nie, mej nę­dzy dłu­giej się uli­tuj! Któ­ryś rzu­cił w pierś na­wet naj­lich­szych nę­dza­rzy Skrę mi­ło­ści, co Raju pra­gnie­niem się ża­rzy, O Sza­ta­nie, mej nę­dzy dłu­giej się uli­tuj! Któ­ry Śmierć za­płod­niw­szy, swą ob­lu­bie­ni­cę, Zro­dzi­łeś z nią Na­dzie­ję, sza­lo­ną wietrz­ni­cę, O Sza­ta­nie, mej nę­dzy dłu­giej się uli­tuj! Któ­ry w oku ska­zań­ca za­pa­lasz błysk dumy, Że pa­trzysz z szu­bie­ni­cy wzgar­dą w ludz­kiej tłu­my, O Sza­ta­nie, mej nę­dzy dłu­giej się uli­tuj! Któ­ry znasz naj­taj­niej­sze ziem­skich głę­bin cie­nie, Gdzie za­zdro­sny Bóg dro­gie po­cho­wał ka­mie­nie, O Sza­ta­nie, mej nę­dzy dłu­giej się uli­tuj! Któ­ry wzro­kiem swym ja­snym przej­rza­łeś me­ta­le Od wie­ków śpią­ce w głu­chym, mrocz­nym ar­se­na­le, O Sza­ta­nie, mej nę­dzy dłu­giej się uli­tuj! Któ­ry chro­nisz od śmier­ci i zgub­ne­go stra­chu Lu­na­ty­ków błą­dzą­cych po kra­wę­dziach da­chu, O Sza­ta­nie, mej nę­dzy dłu­giej się uli­tuj! Któ­ry sta­rym pi­ja­ka ko­ściom nie­po­ży­tą Gięt­kość da­jesz, gdy wpad­nie pod koń­skie ko­py­to, O Sza­ta­nie, mej nę­dzy dłu­giej się uli­tuj! Któ­ryś człe­ka sła­be­go, by mu ulżyć męki, Na­uczył proch wy­ra­biać i dał broń do ręki, O Sza­ta­nie, mej nę­dzy dłu­giej się uli­tuj! Któ­ryś pięt­no wy­ci­snął, co hań­bą na­zna­cza, Na czo­le bez­wstyd­ne­go chciw­ca i bo­ga­cza, O Sza­ta­nie, mej nę­dzy dłu­giej się uli­tuj! Któ­ry spra­wiasz, że ko­biet upa­dłych wzrok pała Uwiel­bie­niem łach­ma­nów i cho­re­go cia­ła, O Sza­ta­nie, mej nę­dzy dłu­giej się uli­tuj! Po­chod­nio my­śli­cie­li, ko­stu­rze wy­gnań­ców, Spo­wied­ni­ku wi­siel­ców i bied­nych ska­zań­ców, O Sza­ta­nie, mej nę­dzy dłu­giej się uli­tuj! Oj­cze przy­bra­nych dzie­ci, któ­rych Boga Ojca Gniew i mści­wość wy­gna­ły z raj­skie­go Ogroj­ca, O Sza­ta­nie, mej nę­dzy dłu­giej się uli­tuj! Mo­dli­twa Chwa­ła to­bie, Sza­ta­nie, cześć na wy­so­ko­ściach Nie­ba, gdzie kró­lo­wa­łeś, chwa­ła w głę­bo­ko­ściach Pie­kła, gdzie zwy­cię­żo­ny, trwasz w dum­nym mil­cze­niu! Uczyń, nie­chaj ma du­sza spo­cznie z Tobą w cie­niu Drze­wa Wie­dzy, gdy swo­je ko­na­ry roz­wi­nie, Jak skle­pie­nie ko­ścio­ła, któ­ry nie prze­mi­nie!
Mikołaj 2019.09.8 11:13
Najkrótsza droga ! „Pójdźcie do mnie, dziatki moje. Wyczerpnijcie łaski zdroje. Kto mnie znajdzie, życie ma. Temu Syn zbawienie da”.
Mikołaj 2019.09.9 15:02
Znamienne - gdy ktoś pokazuje prostą drogę , musi pojawić się ktoś , kto od niej odwodzi i tak jest z tym co przyszedł tutaj z modlitwa do szatana .Powinna być ona zatytułowana : " Modlitwa żaby do hipnotyzującego ją węża " albo ; " Skarga fałszem przeżarta . Dam przykłady : Oto ten który skazańca doprowadził do przestępstwa , oskarżał go w sądzie ustami prokuratora , wydał wyrok ustami sędziego i zakładał mu rękami kata pętlę na szyję...uwaga ! ; jest nazwany " spowiednikiem wisielców i biednych skazańców " .Albo: " Oj­cze przy­bra­nych dzie­ci, któ­rych Boga Ojca Gniew i mści­wość wy­gna­ły z raj­skie­go Ogroj­ca," .Oto sprawca niedoli człowieka , jest nazwany ojcem przybranych dzieci , dlatego że dając im świadomość " nagości" (wiedzę o tym , że ich myśli są znane Bogu na wylot , przez co utracili szczerość i spontaniczność..to te gałązki figowe ) co uniemożliwiło Bogu dalsze kształtowanie człowieka w raju i Bóg był zmuszony do zastosowania " planu B" , czyli wypędzenia człowieka z raju . Ojcem tych dzieci jest tak , jak czarownica z bajki o Jasiu i Małgosi , która chciała ich wrzucić do pieca , matką ! .