28.12.20, 10:38Fot. via: Pxere.com/ screenshot - YouTube ( Biuro Prasowe Konferencji Episkopatu Polski)

Szczepionki a aborcja. Polscy biskupi zabrali głos

Od miesięcy czekaliśmy na szczepionkę przeciwko koronawirusowi, która ma zadać ostateczny cios pandemii i pozwolić nam wrócić do normalnego trybu życia. Pojawienie się gotowych szczepionek zrodziło jednak nowe wątpliwości. Są one związane z bezpieczeństwem i skutecznością wypracowanych w wyjątkowo krótkim czasie preparatów. Nowe szczepionki budzą też poważne wątpliwości etyczne, w związku z wykorzystaniem przy produkcji szczepionek linii komórkowych dzieci zabitych w wyniku aborcji. Głos w tej sprawie zabrali teraz polscy biskupi.

- „Decyzja o szczepieniu jest kwestią wyboru danej osoby dokonanym przez nią w sumieniu” – podkreśla w opublikowanym dziś stanowisku Zespół Ekspertów ds. Bioetycznych Konferencji Episkopatu Polski.

W dokumencie podkreślono, że w przypadku szczepionek korzystających z aborcji możemy wyróżnić trzy stopnie odpowiedzialności moralnej. Odpowiedzialność osób korzystających z takich szczepionek w dokumencie została określona jako „warunkowa”.

W ocenie biskupów winy nie ponoszą osoby, które w swoim życiu sprzeciwiają się aborcji i przemysłowemu wykorzystaniu ludzkiego materiału biologicznego oraz same nie uczestniczą w procesie produkcji szczepionek, ale decydują się na przyjęcie szczepionki w trosce o swoje życie lub zdrowie, jeśli nie mają do dyspozycji szczepionek wolnych od zastrzeżeń etycznych.

Biskupi podkreślają również, że w związku z licznymi zastrzeżeniami co do bezpieczeństwa szczepionek, decyzja o zaszczepieniu powinna być konsultowana z kompetentnym lekarzem.

Pełna treść Stanowiska na temat szczepionek.

 1. Wynalezienie szczepionek może być uznane – z perspektywy medycyny prewencyjnej – za szczególny owoc daru udzielonego człowiekowi przez Boga, któremu nie jest obojętny los człowieka i zagrożenia związane z chorobami, w tym także z chorobami zakaźnymi. Jako Ojciec całego stworzenia On „śmierci nie uczynił i nie cieszy się ze zguby żyjących” (Mdr 1,13). Ponadto Księga Mądrości nazywa Go Miłośnikiem życia (por. Mdr 11,26). Właśnie dzięki tej ojcowskiej dobroci Boga – objawiającej się również w dostępnych szczepionkach – udało się wyeliminować wiele chorób zakaźnych, które wcześniej miały charakter letalny (tzn. prowadziły do śmierci), lub stawały się przyczyną niepełnosprawności i cierpienia człowieka (jak np. dur brzuszny, cholera, dżuma, różyczka, odra, ospa prawdziwa czy ostre nagminne porażenie dziecięce – łac. poliomyelitis).
 2. Historia szczepionek sięga końca XIX wieku. W 1885 r. pierwszą szczepionkę opracował Ludwik Pasteur. Uratowała ona życie małego chłopca pogryzionego przez psa chorego na wściekliznę. Od tamtego czasu – zwłaszcza od XX wieku – zostały opracowane skuteczne szczepionki przeciw chorobom zakaźnym i są prowadzone dobroczynne szczepienia.
 3. W efekcie szczepień wiele ze wspomnianych chorób zaczęło zanikać, a niektóre z nich nie są już notowane (jak ospa prawdziwa). Jednakże – odkąd zaczęto rozpowszechniać negatywne opinie na temat szczepionek i w efekcie coraz więcej osób zaczęło rezygnować ze szczepień – choroby zakaźne zaczęły na nowo powracać, niosąc stopniowe pogorszenie stanu zdrowia osób i całych społeczeństw, czasem prowadząc nawet do śmierci. Najczęściej niestety poszkodowane tymi zaniechaniami bywają dzieci, które nie biorą udziału w podejmowaniu decyzji dotyczących szczepienia.
 4. Nowa fala dyskusji na temat szczepionek rozwinęła się wraz z zapowiedzią wprowadzenia szczepionek przeciwko chorobie koronawirusowej COVID-19, której przyczyną jest wirus SARS-CoV-2. Z jednej strony nie brak przekonania, co do konieczności ich stosowania celem przezwyciężenia pandemii, dokuczliwych jej konsekwencji dla jakości życia indywidualnego i społecznego, z drugiej strony szerzą się sprzeciwy. Niektóre z nich są motywowane zastrzeżeniami etycznymi, inne zdają się wiązane z teoriami „spiskowymi” lub mitami.

Wobec powyższego Zespół nie zajmuje stanowiska – zwłaszcza wobec opinii i publikacji wyrokujących o przyszłościowych skutkach szczepionek – nie mając żadnej pewności co do ich słuszności. Niektóre z nich uznaje zdecydowanie za nieodpowiedzialne i pozbawione podstaw naukowych.

 1. Celem niniejszego dokumentu nie jest szczegółowa analiza wszystkich aspektów, zwłaszcza medycznych, dotyczących szczepionek. Dla oczywistych powodów nie uznaje się za konieczne szerokie udowadnianie ich charakteru dobroczynnego i potrzeby ich stosowania, gdyż zdrowie, któremu służą, jest jednym z najważniejszych dóbr każdego człowieka. Niniejszy dokument ma natomiast na celu zwrócenie uwagi na ich wymiar moralny oraz na rozpowszechniane opinie niosące ze sobą aspołeczne skutki, zwłaszcza wtedy, gdy owocują one ryzykiem pozbawienia fundamentalnych dóbr małych dzieci – w pełni zależnych od opieki osób dorosłych.
 2. Zastrzeżenia wysuwane pod adresem szczepionek można podzielić dziś na dwie zasadnicze grupy. Pierwsza z nich ma na uwadze opinie na temat ich szkodliwości, druga odnosi się do stosowanych biotechnologii w ich produkcji.

Opinie o szkodliwości szczepionek.

 1. W dyskusjach o szczepionkach o szkodliwości najczęściej wskazuje się na obecność dwóch tzw. adiuwantów dodawanych do szczepionek, a mianowicie tiomersalu (etylowa postać rtęci) i związków glinu. Pierwszy z nich chroni(ł) niektóre szczepionki przed zanieczyszczeniami i utratą wartości. Drugi, czyli związki glinu, są (były) stosowane celem zwiększenia reakcji immunogennej organizmu, a więc skuteczności szczepionki.
 2. W kwestii szkodliwości szczepionek trzeba oddać głos tym specjalistom, których naukowa uczciwość budzi zaufanie. Specjaliści ci zapewniają, że zastosowanie tych adiuwantów dziś zanika, gdyż w dobie postępu technologicznego nie ma konieczności sięgania po nie. Co więcej, jeżeli składniki te były lub są jeszcze niekiedy stosowane, występują tylko w ilościach śladowych, nieszkodliwych dla biorcy.

Warto też pamiętać, że tiomersal nie kumuluje się w organizmie, ale jest wydalany w ciągu kilku dni (dotyczy to również niemowląt). Skutkiem ubocznym tego związku mogą być reakcje alergiczne, którym można jednak zaradzić.

Z kolei związki glinu, jeśli są jeszcze stosowane, dają pozytywny efekt. Pozwalają na zmniejszenie dawki szczepionki oraz ilości wszczepianych antygenów, co oznacza osłabienie jej ewentualnych negatywnych skutków. Jeśli się zaś one pojawiają, są łagodniejsze. Co więcej, z badań farmakokinetycznych wynika, że okres półtrwania eliminacji glinu z organizmu człowieka wynosi około 24 godziny, a dawkę 1 mg/kg mc./24 h uznaje się za bezwzględnie bezpieczną (norma dobowej ekspozycji). Dawka glinu zawarta w pojedynczej dawce szczepionki (nie więcej niż 1,25 mg/dawkę) jest więc znacznie mniejsza niż dopuszczalna norma.

 1. Specjaliści podkreślają też, że pojawiające się rzadko poważniejsze objawy uboczne tych szczepionek, są nie tyle efektem samego szczepienia, co przeważnie choroby, szczególnie wrodzonej, przebiegającej bezobjawowo u dziecka. Stąd zawsze przed podaniem szczepionki dziecko wymaga zbadania przez kompetentnego lekarza.
 2. Zespół nie podziela opinii niektórych ośrodków i zespołów naukowych, wskazujących na możliwy wpływ nowych szczepionek skierowanych przeciwko wirusowi Covid-19, opartych na mRNA (szczepionka firmy Pfizer/BioNTech oraz jedna z dwóch szczepionek firmy Moderna), na integralność materiału genetycznego człowieka. Informacje te nie mają żadnego uzasadnienia w świetle współczesnej wiedzy z zakresu genetyki człowieka.

Etyczny wymiar produkcji szczepionek

 1. Wśród wielu osób moralne opory budzą również niektóre biotechnologiczne elementy produkcji szczepionek. Źródłem słusznego sprzeciwu jest wykorzystywanie w ich produkcji linii komórkowych wytworzonych z abortowanych płodów. Wieloletnie lekceważenie oraz przemilczanie sprzeciwu liczącej się części społeczeństwa, czy też różnych ośrodków moralnie wrażliwych wobec aborcji oraz wobec takiej technologii, ale również zaniechanie instytucjonalnych nacisków na firmy farmaceutyczne korzystające z tej technologii, doprowadziło dziś do utraty zaufania do takich szczepionek.
 2. Brak tego zaufania został niesłusznie rozciągnięty na wszystkie szczepionki i wszystkie elementy samej biotechnologii ich produkcji. Problem ten pogłębia fakt, że nie jest rzeczą pewną i powszechnie wiadomą, z jakiej technologii korzystają poszczególne firmy farmaceutyczne. W efekcie trudno dziś przekonać liczącą się grupę społeczną, że z tej technologii budzącej słuszne zastrzeżenia, nie korzysta się w produkcji wszystkich szczepionek. Coraz trudniej zatem jest zachęcić ludzi do korzystania z nich.

Spora część społeczeństwa nie chce też uwierzyć specjalistom, którzy znając szczegóły produkcji szczepionek podkreślają, że tylko niektóre szczepionki korzystają z tej technologii; pozostałe wykorzystują inne procedury lub tylko pośrednio dotykają linii komórkowych płodowych. Specjaliści potwierdzają więc, że tylko produkcja szczepionki przeciwko różyczce korzysta z komórek płodów abortowanych, z kolei szczepionka przeciw COVID-19 firm Pfizer/BioNTech korzystała z nich tylko na etapie początkowego testowania jej wpływu na ludzkie komórki; nie wykorzystuje ich natomiast w sensie ścisłym do produkcji szczepionki. W końcu podkreśla się też, że w samych szczepionkach nie ma płodowych komórek, lecz tylko pozbawione zjadliwości wirusy namnożone na tych komórkach.

 1. Mając na uwadze przedstawione obawy i słuszne zastrzeżenia moralne wobec omawianych szczepionek, Zespół Ekspertów ds. Bioetycznych Konferencji Episkopatu Polski pragnie podkreślić, że uwagi te nie mają charakteru bezwzględnego. Wypowiadając takie zdanie nie rozmiękcza się w punkcie wyjścia zasad moralnych i zdecydowanego stanowiska Magisterium Kościoła w kwestii aborcji, wykorzystania w celach naukowych „materiału biologicznego” pochodzenia ludzkiego, a także potrzeby roztropności w podejściu do szczepionek. One zawsze zachowują swoją aktualność.
 2. W kwestii wykorzystania w produkcji szczepionek linii komórkowych z płodów abortowanych Stolica Apostolska wypowiedziała się już czterokrotnie. Na tych wypowiedziach opiera się też stanowisko Zespołu Ekspertów KEP ds. Bioetycznych KEP. Przypominamy, że stanowisko Kościoła w omawianej kwestii i opinia Zespołu opiera się na tradycyjnym nauczaniu teologii moralnej i opracowaniach klasyków reprezentujących tę naukę, w tym na nauczaniu papieża Jana Pawła II (por. Encyklika Veritatis splendor, Rzym 1993). Szczegółowe wyjaśnienie tych tradycyjnych zasad podaje odpowiedź Papieskiej Akademii Życia z 9.06.2005 na pytanie Pani Debry L. Vinnedge, Dyrektor Children of God for Life, (Floryda, USA), dotyczące możliwości korzystania z omawianych szczepionek. Dalej stanowisko to jest ponawiane w kolejnych dokumentach Kościoła: Kongregacja Nauki Wiary – Instrukcja Dignitas personae (Rzym 2008), Pontificia Accademia per la Vita – Nota circa l’uso dei vaccini (Rzym 2017), Kongregacja Nauki Wiary – Nota na temat moralnej oceny stosowania niektórych szczepionek przeciw Covid-19 (Rzym 2020).
 3. Wszystkie powyższe dokumenty niezmiennie powtarzają – co może być już uznane za godną odniesienia tradycję w tym nauczaniu – że każdy człowiek, w tym katolik, może korzystać ze szczepionek, nawet opracowanych z wykorzystaniem linii komórkowych abortowanych płodów, jeżeli nie są dostępne inne szczepionki niebudzące takich zastrzeżeń.
 4. Możliwość skorzystania z takich szczepionek wynika – jak już wcześniej zauważono – z tradycyjnego katolickiego nauczania teologicznomoralnego. Dla ułatwienia zrozumienia tego nauczania przez osoby nie posiadające przygotowania filozoficznego i teologicznego Zespół pragnie przypomnieć podstawowe zakresy odpowiedzialności moralnej, na które wskazuje cytowany dokument Stolicy Apostolskiej z 2005 roku.
 5. W produkcji i użyciu szczepionek opracowanych na bazie komórek abortowanego dziecka należy wyróżnić trzy stopnie odpowiedzialności:

17.1. – Ciężki występek przeciwko życiu ludzkiemu i grzech śmiertelny popełnia ten, kto przeprowadza w „sposób zamierzony jako cel lub środek” aborcję lub stanowi ona konieczne ogniwo w takim zabiegu (por. np. Katechizm Kościoła katolickiego, Poznań 2000 nr 2270-2271; także Kongregacja Nauki Wiary. Deklaracja o przerywaniu ciąży De abortu procurato. Rzym 1974; Jan Paweł II. Encyklika Evangelium vitae. Rzym 1995). Oznacza to, że zwłaszcza katolik, który ma być świadkiem świętości życia, nie może uczestniczyć w takim zabiegu, ani go w jakikolwiek sposób popierać.

17.2. – Moralną odpowiedzialność ponosi ten, kto wykorzystuje komórki lub tkanki abortowanego ludzkiego płodu (i dopuszcza się manipulacji na takich częściach – por. KKK nr 2300) w określonych procesach, gdzie aborcja stanowi nieodłączny element w osiągnięciu określonego celu (tutaj dla wyprodukowania szczepionki). W takiej postawie osoba(y) przez uczestnictwo w produkcji szczepionki daje(ą) wyraz swojej akceptacji dla aborcji, a więc dla zła moralnego.

17.3. – Nie ponosi się natomiast takiej odpowiedzialności, jeżeli korzystanie ze szczepionki nie może być utożsamiane z akceptacją dla aborcji i dla nieetycznego obchodzenia się z ludzkim „materiałem biologicznym”. Wymóg ten zostaje wzmocniony przez fakt, że dana osoba w żaden sposób nie uczestniczy w procesie produkcyjnym takich szczepionek i daje zdecydowany wyraz dezaprobaty dla aborcji. O etycznej odpowiedzialności z tytułu moralnego wspierania produkcji tych szczepionek można by mówić, gdyby potrzebę skorzystania z nich dana osoba mogłaby zaspokoić przy pomocy innej szczepionki, która jest wolna od wyżej przedstawionych zastrzeżeń moralnych, jednak tego nie czyni. Kongregacja Nauki Wiary podkreśla konsekwentnie, że „powinno się zawsze uwzględniać wymóg moralny, aby nie było w [korzystaniu z takiej szczepionki] żadnego współudziału w dobrowolnym przerywaniu ciąży i nie spowodowało się zgorszenia” (Instrukcja Dignitas personae, nr 35; Nota na temat moralnej oceny stosowania niektórych szczepionek przeciw Covid-19, nr 3). Jednocześnie w tym samym dokumencie Kongregacja dodaje: „zagrożenie życia dziecka może upoważnić rodziców do zastosowania szczepionki wyprodukowanej przy użyciu linii komórkowych niegodziwego pochodzenia” (Instrukcja Dignitas personae, nr 35).

Powyższy etap analiz daje się więc streścić następująco: jeżeli nie ma innych szczepionek, wolno stosować te, które są dostępne (por. Nota na temat moralnej oceny stosowania niektórych szczepionek przeciw Covid-19, nr 2), czyniąc jednocześnie naciski na firmy farmaceutyczne i struktury opieki zdrowotnej, aby postarały się o szczepionki nie budzące zastrzeżeń moralnych.

Zakres powinności poddania się szczepieniom

 1. W różnych wypowiedziach Kościół przypomina o indywidualnej odpowiedzialności każdej osoby. To ona w swym sumieniu musi roztropnie podejmować odpowiedzialne decyzje o charakterze moralnym. Nie chodzi więc tutaj o osobiste „widzi mi się”, czy „a ja uważam, że …”, ale o odpowiedzialność uwzględniającą całościowo obowiązek troski o zdrowie i życie, mając na uwadze związane z nimi fundamentalne wartości moralne. W omawianym problemie chodzi o skutek dobroczynny szczepionki dla zdrowia i życia tak konkretnej osoby, jak i ludzkiej społeczności. Toteż należy uznać za pożądaną taką postawę, w której człowiek stara się rozpoznać razem z kompetentnym lekarzem niekorzystne skutki uboczne danej szczepionki. Przykładem takiej sytuacji mogą być doniesienia o efektach masowych szczepień produktem Pfizera/BioNTecha, gdy stwierdzono, że nie powinny go przyjmować osoby z chorobami o podłożu alergicznym. Analogiczne problemy mogą dotyczyć każdej innej szczepionki.
 2. Jednocześnie należy zauważyć, że szczepienie nie jest jedyną drogą uzyskania odporności na infekcję wirusem SARS-CoV-2. Uzyskuje się ją również drogą naturalną na drodze produkcji przeciwciał przez organizm osoby wyleczonej. Stąd też Zespół zachęca ozdrowieńców do oddawania osocza zawierającego przeciwciała. Może ono wspomagać leczenie chorych.
 3. Powyższa zasada obowiązku troski o zdrowie i życie dotyczy też stosunku rodziców do szczepienia ich dzieci. Kościół popiera ich prawo do autonomicznych decyzji opiekuńczych. Jednocześnie jednak przypomina, że w decyzjach w sprawie szczepienia dzieci znajduje wyraz odpowiedzialność za ich prawidłowy rozwój i ochronę przed ubytkami sprawności psychofizycznej. Nie powinni się więc oni kierować tylko osobistym uznaniem, ale nade wszystko zdrowiem dzieci. Istotną pomoc w tym rozpoznaniu stanowią kompetentni lekarze, a nie opinia publiczna.
 4. Uzasadnione wątpliwości pojawiające się w trakcie konsultacji z kompetentnym lekarzem czy też oparte na rzetelnej wiedzy specjalistów – do czasu ich rozstrzygnięcia – usprawiedliwiają odmowę poddania szczepieniu siebie czy dzieci.
 5. W przytoczonych wyżej dokumentach Kościół podkreśla, że decyzja o szczepieniu jest kwestią wyboru danej osoby dokonanym przez nią w sumieniu. Nikt więc nie powinien być zmuszany do korzystania z tych środków prewencji. Jednakże właściwie podjęta decyzja nie zależy wyłącznie od stopnia moralnej wrażliwości danej osoby czy od subiektywnej oceny stanu swojego zdrowia. Zwracając uwagę na społeczną naturę każdego człowieka Kościół przypomina też obowiązek troski o dobro bliźniego i dobro wspólne, czyli całego społeczeństwa: „Ci, którzy ze względu na sumienie, odrzucają szczepionki wyprodukowane z linii komórkowych pochodzących od abortowanych płodów, powinni innymi sposobami profilaktycznymi i właściwymi zachowaniami powziąć kroki dla uniknięcia stania się nośnikami transmisji czynnika infekcyjnego. W sposób szczególny powinni oni unikać wszelkiego zagrożenia dla zdrowia tych, którzy nie mogą zostać zaszczepieni z powodów medycznych lub innej natury, a którzy są osobami najbardziej wrażliwymi” (Nota na temat moralnej oceny stosowania niektórych szczepionek przeciw Covid-19, nr 5).
 6. W ramach podsumowania Zespół raz jeszcze przypomina, że życie i zdrowie są cennymi darami udzielonymi człowiekowi i powierzonymi jego roztropnej odpowiedzialności. Jest to odpowiedzialność, która przekracza ramy wyłącznej troski o siebie samego. Międzyludzka solidarność – motywowana ewangeliczną miłością bliźniego – przypomina w kontekście zagrożenia pandemią i dostępnych szczepień obowiązek troski także o drugiego człowieka – o wspólnotę ludzką. Taka postawa winna znamionować i być wnoszona przez kulturę chrześcijańską, w kręgu której żyjemy.

Niniejszy dokument powstał z inicjatywy Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski i został zatwierdzony przez Sekretariat tejże Konferencji.

W imieniu Zespołu Ekspertów ds. Bioetycznych KEP

+ Józef Wróbel SCJ

Przewodniczący Zespołu

Warszawa, 23 grudnia 2020 roku


Komentarze

Angelika2021.01.3 11:20
Adiuwanty są w szczepionkach, tak samo jak i niektóre szczepionki są nadal produkowane na liniach komórkowych dzieci z aborcji. Metale ciężki nie są usuwane z organizmu w ciągu kilku godzin czy dni , tylko się tam kumulują. Szczególne u dzieci , gdy maja nie zamkniętą barierę krew mózg. Wiec alb ktoś biskupów wprowadził celowo w błąd lub zrobił to nieświadomie.
JANEK2021.01.1 8:04
I po co owijać w bawełnę. Sprawa jest jasna.
To nie chodzi o TE szczepionki.2020.12.29 20:14
Clickbajt przedniego gatunku, trzeba przyznać. Ostatnio takie na Frondzie zdarzały się za Terlika.
Cierpliwy2020.12.29 17:21
"Zespół nie podziela opinii niektórych ośrodków i zespołów naukowych, wskazujących na możliwy wpływ nowych szczepionek skierowanych przeciwko wirusowi Covid-19, opartych na mRNA (szczepionka firmy Pfizer/BioNTech oraz jedna z dwóch szczepionek firmy Moderna), na integralność materiału genetycznego człowieka. Informacje te nie mają żadnego uzasadnienia w świetle współczesnej wiedzy z zakresu genetyki człowieka". Genetyk Prof. zw. dr hab. Roman Zieliński o szczepionce genetycznej : "Tego preparatu nie można nazywać szczepionką. To nie jest szczepionka w swojej istocie. Nazywam to konstruktem mRNA, rekombinowanym RNA, preparatem, który jest dziełem inżynierii genetycznej. W ulotce producenta preparatu przeciwko C-19 jest jasno napisane, że nie badano wpływu tego produktu na płodność. Czyli nie wiemy czy mogą być skutki uboczne czy nie.  Niemieccy lekarze, wskazują na fakt, że białko wirusa, które ma być produkowane przez nasz organizm jest podobne do syncytyny – białka, które jest niezbędne w zagnieżdżeniu płodu. Podobieństwo to stwarza ryzyko, że wytworzone przeciwciała mogą również atakować syncytynę i w ten sposób wpływać na płodność. Syncytyna jest wytwarzana w tylko w krótkim okresie czasu podczas zagnieżdżania płodu. Ponieważ nie prowadzono badań w tym kierunku, takiej możliwości nie można ani potwierdzić, ani wykluczyć. Być może dlatego producent nie zaleca podawania konstruktu mRNA kobietom w ciąży, a uczestniczki badań klinicznych instruowano aby przez kolejne dwa miesiące nie zachodziły w ciążę. Syncytyna podlega silnej ekspresji w plemnikach ludzkich. W tym samym czasie w ludzkich oocytach ekspresji podlegają receptory syncytyny 1. Wskazuje to na istotną rolę syncytyny w fuzji komórek, w tym podczas łączenia się plemnika i komórki jajowej. Tym samym syncytyna 1 jest nie tylko istotna dla zagnieżdżenia zarodka, ale również dla prawidłowego funkcjonowania plemników". Jakich ekspertów zafundował sobie KEP?
Anonim2020.12.29 7:59
Bez Boga ani do proga!
Anonim2020.12.29 8:01
Gdzie jest Bóg tam jest raj?
Anonim2020.12.29 7:58
Związek szczepionek genetycznych z aborcią to pieczęć diabła nakładna na ludzi, na chrześcijan? I co do tego, nie można mieć żadnych wątpliwości? To jest działanie celowe? Jak i celowa jest ta cała afera pandemiczna?
Pp2020.12.29 9:12
Żadna celowość. Zwyczajnie nauka idzie do przodu i pozwala na walkę z czymś - z czym dawniej nie poradzilibyśmy sobie.
Anonim2020.12.29 7:54
W każdym razie, mając te informacje, na czym są wypasione owe antykowidowe wirusy, nie dam zarobić aborcyjnemu przemysłowi!
Anonim2020.12.29 7:57
Więc zostanę bez szczepienia, mimo dobrych chęci. A jeśli w końcu jako nieszczepionemu pozbawią mnie prawa do wykonywania pracy... TRUDNO, zgodzę się nie pracować!
katolik2020.12.29 9:12
Tak , oni bez pracowników padną, wydaje im się ze zastosują szantaż pracą, w zamian za poddanie się morderstwu.
Kasikas2020.12.29 7:50
przecież są na świecie firmy które produkują szczepionki wolne od płodów z aborcji,,,dlaczego od nich katolicki nie kupuje???
katolik2020.12.29 9:08
dalej nie rozumiesz celu szczepionek , bez względu na czym produkowane mają zabijać
Łukasz2021.04.21 18:44
Rozpowszechnianie oczywistych kłamstw typu "szczepionki mają zabijać" jest grzechem ciężkim.
doriskas2020.12.29 7:46
moje sumienie nie pozwala mi szczepić się czymś takim,,,NIE NIE NIE
pp2020.12.29 9:12
Bo ci mózg wyprali. A do dentysty pójdziesz czy też ci nie wolno?
ect2020.12.29 9:59
Zupełnie nieadekwatne porównanie. Jakby ktoś "wyprany z mózgu" napisał.
Korona to żniwa dla kosciola2020.12.29 7:43
Kosciol na pogrzebach zarabia krocie , to dlatego klamia aby biomasa się nie szczepiła
Anonim2020.12.29 19:10
No tak kościół w ogóle wypuścił tego wirusa ,żeby ludzie umierali masowo i pogrzeby były ,nie wpadłeś na to idioto.
Anonim2020.12.29 7:21
Zapytuję polityków: A gdyby tak do namnażania się tych szczepionkowych wirusów zamiast ciał zabitych dzieci użyto ciał zamordowanych w Auchwitz Żydów? Czy byłaby powszechna zgoda?❓
katolik2020.12.29 9:10
obozy są tylko jak pokazują się jak składają kwiaty, teraz maja dokładnie ten sam cel
Mikołaj2020.12.29 7:02
" Bo kto chce zachować swoje życie, straci je; a kto straci swe życie z mego powodu, znajdzie je. 26 Cóż bowiem za korzyść odniesie człowiek, choćby cały świat zyskał, a na swej duszy szkodę poniósł? Albo co da człowiek w zamian za swoją duszę? " . To było z innej bajki ? .
rebeliant2020.12.29 6:32
Skoro Jezus w doskonały sposób uzdrawia ludzi dotkniętych gwałtem, to ja liczę, na Jezusa a nie na szczepionkę. A jak on uzdrawia tych ludzi, to każdy doskonale wie - placebo i kołatka, aby dureń leciał i się cieszył jak głupi gwoździem. Ale wystarczy mu przypomnieć, że jest małym wyruchańcem i prawda o uzdrowieniach Jezusa metodą spowiedź, wafel, oddaj mi to, zawierz się najczystszemu sercu... itp. zostaje obnażona, bo kłamstwo wychodzi jak g...o spod buta (że to nie korzeń drzewa lecz balas). Kolejnym testem na to, czy człowiek został uzdrowiony przez Jezusa jest odpowiedź na pytanie: "Synu/Córko - czy gdyby czas się cofnął, ale twoje ręce byłyby dłuższe i mocniejsze, to czy dopuścił/ła byś do krzywdy na sobie ?". ... No właśnie - wielkie idee o przebaczeniu można postawić jako model psychotechniki wpływu na człowieka. I o dziwo to właśnie te brzydkie i faktycznie obraźliwe słowa zdejmują maskę z jahwickiego kłamstwa - są one tym bardziej dolegliwe im bardziej dotykają PRAWDY.
Myślący2020.12.29 4:13
Szczepienie powinno być OBOWIĄZKOWE!!! w przeciwnym razie kara co najmniej 1000zł i zakaz np. korzystania z usług służby zdrowia i przebywania w miejscu publicznym!!!
Anonim2020.12.29 7:22
Zapytuję polityków: A gdyby tak do namnażania się tych szczepionkowych wirusów zamiast ciał zabitych dzieci użyto ciał zamordowanych w Auchwitz Żydów? Czy byłaby powszechna zgoda?❓
Jaromir2020.12.28 23:11
Jak dobrze, jak dżentelmeńsko i jak w imię św. Marii Kolbe oddajecie życie za życie. Nigdy nie będziemy Wam mogli się odwdzięczyć za to dobro.
katolik2020.12.28 22:48
EPISKOPACIE obudż się -popierasz ŚMIERĆ aborcję, morderstwo, holocaust bezpłodność- wszystko to spowoduje ta szatańska szczepionka u twoich wiernych Polek i Polaków, czy to cię w ogóle obchodzi? Więc jeśli cię nie obchodzi, to trzeba było dać odpowiedz NIE Zabijaj i skończyć temat, ale ty KEP dałeś wykład o charakterze świeckim, oparty o myśl i prawo ludzkie ! Zdrada wiernych i Boga.
Alojzy Cedzidłoeem2020.12.28 22:44
Zacząłem czytać te uczone wywody ( bez kpin) i nie wiele się poduczyłem o tej naszej ostatniej desce ratunku , czyli szczepionce . Nie zmuszają ale się zaszczepię , A co mi tam. Ale tak na własny użytek to se myślę , że pomimo mojego szacunku do PiS - iu i Jego Rządu , to coś mi tu nie pasuje Kostucha wisi nad narodem i gospodarką a oni mówią" JAK CHCESZ TO SIĘ ZASZCZEP" Ja wiem , tak muszą. Producent szczepionki nie bierze odpowiedzialności za skuteczność lekarstwa . To jak mogą zmuszać do czegoś czego nie są pewni. A tu jeszcze ta AMANTADYNA , o której już nie tylko w Polsce głośno. Oglądałem dziś w internecie audycję TVP - WARTO ROZMAWIAĆ ,Spotkanie doradców Ministra Zdrowia z doktorem Bodnarem z Przemyśla .Ja bym z nimi nie rozmawiał . Kompletne dno na interesy Polaków . Amantadyna lekarstwo czy trutka . W obliczu tragedii z wirusem doradcy kpią z lekarza , który nielegalnie , ale zgodnie z przepisami ratował ludzi Powtórzę . Sznuję Pis , ale doradców bym lepiej dobierał .
katolik2020.12.28 22:29
Kościół w Polsce, KEP zachował się jak instytucja świecka, pozarządowa- wywód o szczepionkach oparł nie na PRAWIE BOŻYM, nauce swego MISTRZA JEZUSA CHRYSTUSA, ale dał wiarę ludziom, pseudonaukowcom i na tej podstawie stworzył przejmującą opowieść o usprawiedliwianiu morderstwa, holocaustu. To jest tak żenujące, że aż trudno uwierzyć w to splamienie honoru i pójście drogą szatana
katolik2020.12.28 22:24
Rzeczywiście zbliża się koniec świata.... ludzi( w tym nawet Kościół Jezusa Chrystusa) dzieli opowiadanie się za ŻYCIEM albo za ŚMIERCIĄ, nie tylko ciała, ale i duszy.
Cierpliwy2020.12.28 22:22
W ten sposób dowiedzieliśmy się, że ten preparat, nazywany „szczepionką”, jest produktem inżynierii genetycznej, w postaci konstruktu jakim jest zrekombinowany RNA. Jego zadaniem jest nie tylko pobudzenie naszego układu immunologicznego do wytworzenia przeciwciał na białko S koronawirusa, lecz również replikowanie się w naszym organizmie. Tak więc, obcy element genetyczny, super wirus, jakim jest konstrukt mRNA, będzie angażował aparat translacyjny naszego organizmu w celu wyprodukowania białka S, a także aparat replikacyjny, w celu namnożeniu aktywnych, wirusowych cząstek mRNA.  W odniesieniu do „szczepionki” na koronawirusa wprowadzone cząstki mRNA będą dodatkowo podlegać replikacji i translacji. Tak więc w „szczepionce” otrzymamy inwazyjną cząstkę, podobną do złośliwego wirusa lub złośliwych komórek nowotworowych, rzekomo dla naszego dobra. Osoby, które wahają się jeszcze przed przyjęciem tej genetycznej „szczepionki” niech uświadomią sobie, że po jej przyjęciu wprowadzą do swojego organizmu pasożytniczą cząsteczkę mRNA, podobną do wiroidów wykrytych do tej pory jedynie u roślin. Wiroidy roślinne nazywane są pasożytami transkrypcji, ponieważ przejmują one aparat transkrypcyjny swojego gospodarza, doprowadzając go do choroby lub śmierci". To opinia genetyka z 40 letnim doświadczeniem w pracy naukowej i dydaktycznej, Prof. zw. dr hab. Romana Zielińskiego. Bez komentarza.
katolik2020.12.28 22:32
Dzięki, mądrzy POLACY I POLKI z tych dobrych rad skorzystają
Jaromir2020.12.28 23:15
I dlatego bracie doceniam Twój gest. Rezygnujesz z miejsca w szalupie, ale jesteś taki uczciwy, jak darczyńca na milion, który pragnie pozostać anonimowy. To piękny gest. Bardzo dziękuję w imieniu ocalonych. Wierzę, że w przypadku dóbr o mniejszym znaczeniu zachowałbyś się tak samo.
Cierpliwy2020.12.29 12:04
Jaromirze czy aby czytasz ze zrozumieniem? Chyba że należysz do tych, którym Pan Bóg za karę rozum odebrał?
katolik2020.12.28 22:12
Módlmy się na Różańcu do Naszej Pani Maryji--w intencji- ABY UPADŁ MASOŃSKI PLAN SZCZEPIEŃ I ZNIEWOLENIA LUDZKOŚCI. Tylko ona jest jedyną siłą, która zwycięża zawsze i wszędzie, cokolwiek by to nie było.
KATOLIK2020.12.29 8:32
to nie jest możliwe, żeby ktoś był aż tak głupi ;-)
katolik2020.12.29 9:16
jesteś może z episkopatu?
katolik2020.12.28 22:08
Na pocieszenie nas wiernych - wywód KEP na temat szczepionek dla wiernych Kościoła Katolickiego w Polsce nie ma żadnego znaczenia.
katolik2020.12.28 21:58
Episkopacie teraz dla poboru kasy został ci tylko twój chlebodawca, kasa od wiernych się skończyła, Judaszowe pieniądze chciej teraz tylko od rządzących zdrajców Narodu na którego właśnie oddałeś głos, a którzy chcą dokonać HOLOCAUSTU przez uśmiercanie ludzi szczepionkami aborcję i Bezpłodność, czyli śmierć. Naród potrzebuje Kościoła, który będzie z Polakami, ale odwróciliście się. Wierni zostaną w Kościele dla Boga, wy zostaniecie sami sobie z tymi właśnie złożyliście obietnice lojalności
katolik2020.12.28 21:28
Polski Kościół jak zwykły tchórz, nie potrafi stanąć w PRAWDZIE, boi się rządzących zdrajców i morderców Narodu, czyli zaprzecza nauce Jezusa Chrystusa, czyli współpracuje z nazistami polskimi. Trudno pojąć, lepiej niech biskupi czy ABP nie pouczają publicznie wiernych, bo odtąd wszystko, co powiedzą będzie hipokryzją. Abp Depo czy Gądecki, czy Jędraszwski niech nie mówią nic mądrego już więcej... Już nie trzeba się lansować, mieliście 5 minut i nie wykorzystaliście czasu dla Dobra, ale dla zła, oddaliście ten czas szatanowi. Wasza wola, ale odtąd ona już będzie pod zaborem szatana, któremu sprzedaliście siebie i Naród.
Grizzly2020.12.28 21:18
won bydlęta won bydlęta won bydlęta won bydlęta won bydlęta won bydlęta won bydlęta won bydlęta won bydlęta won bydlęta Pisowskie i lewackie z tego portalu bo zaraz PIER...DOLCA DOSTANĘ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Japa2020.12.28 22:14
Nooo ... Dostanę , dostanę..... Nie strasz Ty go już masz . I to takiego nieuleczalnego.
Grizzly2020.12.29 9:11
Won bydle od mojego nicka! Złodziejska menda prusko - ruska!
wojtek2020.12.28 21:14
http://www.apelnaukowcowilekarzy.pl/
alkas2020.12.28 21:04
https://www.odkrywamyzakryte.com/szczepionki-z-aborcji/
alkas2020.12.29 7:42
polecam posłuchać wywiadów na tej stronie,,,są na samym dole strony
GHGH2020.12.28 20:50
Google płaci teraz od 17488 USD do 23500 USD miesięcznie za pracę online w domu. Dołączyłem do tej pracy 2 miesiące temu i zarobiłem 21540 $ w pierwszym miesiącu na tej pracy. Mogę powiedzieć, że moje życie zmieniło się - całkowicie na lepsze! Sprawdź, co robię....... workreviews10.com
alfa2020.12.28 20:47
Płk. Wroński, emerytowany oficer służb specjalnych: "Wysocy funkcjonariusze służb specjalnych nie zaszczepią siebie ani rodziny." https://youtu.be/lzxuv4JKZWo?t=458
Anonim2020.12.28 20:39
Mateusz Morawiecki Herodem Roku 2020 ....... https://dzienniknarodowy.pl/mateusz-morawiecki-herodem-roku-2020/
Anonim2020.12.28 19:51
Izraelskie ministerstwo zdrowia poinformowało, że 75-letni mężczyzna zmarł dwie godziny po przyjęciu szczepionki przeciwko koronawirusowi. ,,,,,,,,,,, https://nczas.com/2020/12/28/75-latek-zmarl-dwie-godziny-po-zaszczepieniu-przeciwko-covid-19-podano-przyczyne/
Zawał to zawał!2020.12.28 20:03
"Minister Levy podkreślił, że na razie NIE istnieją przesłanki wskazujące, że szczepionka jakkolwiek wpłynęła na pogorszenie stanu zdrowia mężczyzny i przyczyniła się do jego śmierci."
ect2020.12.28 20:41
"Zawał to Zawał! "A co minister powie? Ja już ministrom nie wierzę, nawet jak prawdę teraz powiedzą. Albo ktoś mówi prawdę i mamy do niego zaufanie, albo ktoś miesza prawdę z kłamstwem i tracimy do niego zaufanie. Jest takie powiedzenie: "Cygan tylko raz przez wieś przejdzie".
Anonim2020.12.28 20:19
Antyszczepionkowe pismo to podało. Niewarygodne ono!
ect2020.12.28 20:46
Niewiarygodne są dziś wielkie koncerny farmaceutyczne, które zarabiają wielkie pieniądze na ludzkim nieszczęściu. Właściciele i udziałowcy tych koncernów już dawno nie liczą się z dobrem ludzi, liczą tylko swoje pieniądze i kombinują jakby tu zarobić jeszcze więcej. Żadnej moralności, zero skrupułów.
Anonim2020.12.28 19:46
W instrukcji etycznej dotyczącej szczepionki przeciwkowidowej jest zdanie, które zwala z nóg: "Przez specjalistów... podkreśla się, że w samych szczepionkach nie ma płodowych komórek abortowanych dzieci, lecz tylko pozbawione złośliwości wirusy NAMNOŻONE na tych komórkach". Rozumiem te słowa jako nóż w moje sumienie‼ ... Mimo moich chorób alergicznych bardzo chciałem być szczepiony! Innych zachęcałem... A teraz czuję, że nie mogę! W szczepionkach niby nie ma KOMÓREK ciał zabitych dzieci. Ale owe szczepionkowe antywirusy zbudowały się z ich materiału. Dokument Kościoła przypomina, że istnieją inne metody uzyskania antywirusowej odporności - z przeciwciał ozdrowieńców... Będę czekał na jakieś inne szczepionki, które może się pojawią😢😢😢
"niby nie ma"2020.12.28 20:04
NIE NIBY ale NIE MA!
EJ wy biskupi2020.12.28 19:27
wy niepoprawnie nakazaliście odmawiać ---- POZDROWIENIE ANIELSKIE ------ przekręcając na BŁOGOSŁAWIONAŚ -TY ZAMIAST --------- BŁOGOSŁAWIONA JESTEŚ ---- TAK JAK JEST ZAPISANE W św Ewangelii, a pouczacie nas w sprawach szczepionek, NA CZELE z tym "prymasem" który nie zna katechizmu kościoła katolickiego - chcecie nas pouczać ........ uczcie się od ks. NAtanka jak trzeba służyć Bogu i ludziom
Anonim2020.12.28 19:49
"Błogosławionaś Ty" - jest od wieków w tej modlitwie! A "Blogosławiona jesteś" jest w niektórych książeczkach z ostatnich lat! Ucz się!
Zbigniew2020.12.29 2:23
Pozdrowienie anielskie nie jest modlitwą, ale pozdrowieniem anielskim - nadto nie modlimy się do człowieka, ale do Boga. Pan Jezus dał nam Ojcze Nasz.
kO^%$2020.12.28 19:16
ta SZCZEPIONKA - TO SZATAŃSKIE KŁAMSTWO ------------
Grizzly2020.12.28 19:15
Dla mnie to może być szczepionka nawet z martwego pisowca byle będzie działać
Grizzly2020.12.28 20:40
Won bydle bolszewickie od mojego nicka, sk... zwyrolu!
Grizzly2020.12.29 8:35
to taki słaby nick
Grizzly2020.12.29 9:11
Won!
oo2020.12.28 19:10
tej szczepionki nie wolno przyjmować !
Mikoła Kenski2020.12.28 19:05
A więc KEP chce sobie zafundować terapię i zmienić się w zombie.. I, oczywiście są peweni,, że Bogu się to podoba?? Jak można być takim ścierwem..
hanna2020.12.28 19:05
W uniwersytecie Medycznym w Poznaniu jest opracowywana polska szczepionka przeciw koronawirusowi, będzie lepsza niż zagraniczna. Dlaczego nikt o niej nie mówi.?
Foster2020.12.28 19:33
Cureńko, a Ty wiesz ile to kosztuje ?
Foster2020.12.28 19:34
Oczywiście Córeńko - przepraszam !.
katolik2020.12.28 21:14
ciemnota cały czas, mimo, ze można mówić, że na wirusy nie ma szczepionek, poza tym wszystkie one będą z czasem uśmiercac w jakikolwiek sposób, więc nie balamuć ludzi , że coś jest dobre, skoro jest zadane ludziom przez szatana. A koto ci teraz chce zrobic krzywdę- Polacy są w tym procederze morderczym, nie ufo, ty myślisz, ze jak ktoś jest naukowy, to on chce twojego dobra, kłamcy i oszuści, kasa idzie, zabiją cię jak psa
Anonim2020.12.28 18:55
obecnie KEP abortuje wszystkich prawych i wierzących duszpasterzy, wyrzuca się ich z Kościoła pod byle pretekstem, widać to już gołym okiem, zostają przy nim tylko bezbożni
Mikołaj Kenski2020.12.28 18:52
Podobnie zesztą Niemieccy bandyci zamęczali i mordowali króliko - ludzi; dumni ze swych osiągnięc naukowych. Cóż.... tylko normalna kontynuacja, po Pachamamie, homoortodoksji Kolegi Bergoglio, Zaprzeczaniu przez niego Bóstwa CHrystusa i wzięciu przez niego na sztandar katolicyzmu 'Braterstwa , Równisci i Wolności' we Fratelli Tutti - włącznie ze zrównaniem KAŻDEJ bredni pseudoreligijnej z naszym Objawieniem. ...chyba czas na pójscie na' pustynie' za ojcem Pelanowskim..
ja2020.12.28 18:47
Jest to wyraźna zdrada KEP nt szczepionek, dopuszczenie produkcji z abortowanych dzieci. W przyszłości będzie można produkować z abortowanych np. kosmetyki, używki ,tp.
Mikołaj Kenski2020.12.28 18:56
.. właśnie, skoro szczepionka to i kosmetyki i leki na demencję. Przecież to nie ja zabijałem; ja tylko bedę wesołym mecenasem sterylnuch katowni...
krzysztof2020.12.28 19:14
kosmetyki już są produkowane np. AVON, NIVEA
katolik2020.12.28 21:17
kosmetyki to Niemcy chyba juz tak i to dawno, a w Chinach to się odzywiają, żeby zachowac młodość
A może2020.12.28 18:47
by tak zostawić decyzję ludziom i się nie wypowiadać?
katolik2020.12.28 21:19
nie wypowiadać to ty się możesz, szkodzą ci wypowiedzi? to nie wchodż na ten portal, bo na pewno zdrajcy cię naslali
JPII2020.12.28 18:43
<><><><>Trzeba mieć coś nie tak z łbem, by słuchać tych pedofili dusz. Religia to zbrodnia na człowieku. <><><><>
Jeżeli2020.12.28 18:42
decyzja o zaszczepieniu jest kwestią wyboru danej osoby to po co się było wypowiadać.
Topek2020.12.28 18:41
Pisdzielce i Rydzykopseudokatole nie szczepcie sie bo to grzech śmiertelny a przynajmniej wirus was wybije, będzie was mniej a to dobrze dla przyszłości polski
Już się cieszę!2020.12.28 19:36
Suuuuper! "Wybije" nas tak straaaaasznie śmiertelny wirus, że ok 99% zakażonych przeżywa, w większości bez poważniejszych konsekwencji! Do tego większość, co umarła, to z powodu nałożenia się infekcji na inną groźną chorobę lub nie dostała na czas sterydów Owszem, daje ciężkie objawy i trudną rekonwalescencję, ale to nie jest dżuma, ospa ani hiszpanka. A szczepienia na nią przypominają strzelanie z armaty okrętowej do komara. Czy dla ustrzeżenia siebie (tak, siebie, bo ta szczepionka wcale może nie zapewnić, że zaszczepiony nie będzie zakażał innych tym wirusem) przed infekcją warto ryzykować utratę płodności lub ciężką przewlekłą chorobę autoimmunologiczną?
Topek2020.12.28 20:37
No to może lepiej jak Pisdzielce się zaszczepią to przynajmniej nie będą się rozmnażać i w końcu w sposób naturalny wymrą
Mikołaj Kenski2020.12.28 18:41
Ten kto bierze szczepionkę odnosi KORZYŚC z aborcji dziecka. Trzeba być gimbusem, idiotą lub po prostu biskupem, żeby siebie i innych łudzić w ten sposób. Tak, szczepinka jest wychodowana na komórkach z ludzkich zamordowanych osób i zaciąga winę wpółuczesnictwa w aborcji KAŻDY kto odnosi z tego KOŻYŚĆ (apteka, pielęgniarka, wyimaginowany chory). To tak jakbyś kupował samochód za pół ceny od jawnych oprychów i wiesz, że jest kradziony.... ale ty tego nie kradłes więc ok. A właściciel strzelił sobie w łep bo nie miał np. jak dale pracować i spłacać zaciągnięte kredyty. KIedy otwierałem stronę z tą informacją byłem pewny stanowiska jakie KEP z siebie wyrzygał; przeczytałem i tylko się upewniłem...
Anonim2020.12.28 18:25
Pandemia to dla was żniwa kasa leci bez pr erwy to po co to przerywac
Anonim2020.12.28 18:20
Kto zna jakikolwiek dowód, że w szczepionce antykowidowej są składniki z aborcji? Chodzi o DOWÓD, nie posądzenie!
Anonim2020.12.28 18:29
Zapytaj się firm ,które wytwarzają szczepionki ,niech udowodnią ,że nie ma w nich komórek abortowanych dzieci ,bo jakoś tak nie specjalnie lubią na ten temat rozmawiać ,ciekawe dlaczego?
Nie w tym tkwi problem2020.12.28 20:19
Jeśli producenci mówią prawdę, to w szczepionce Pfizera nie będzie "składników" z aborcji, bo linię komókową HEK wykorzystano do jej przetestowania, a nie wytworzenia. Czyli wyprodukowano ją w innych komórkach, które następnie rozbito i z ich zawartości wyizolowano poszukiwane mRNA. Gotowy preparat sprawdzano na linii komórek nerki płodu. Jednak w przypadku, gdy linię tę wykorzystuje się do pozyskania szczepionki, zawsze jakieś śladowe pozostałości będą (np. jakieś białka czy fragmenty materiału genetycznego). Szczepionki nie są preparatem w 100% homogennym, choć są oczyszczane w możliwie najwyższym stopniu. O stosowanych sposobach oczyszczania materiału genetycznego i białek można poczytać w publikacjach naukowych. Problem moralny jednak nie dotyczy obecności pozostałości komórek dziecka w preparacie lecz wykorzystanie ich do celu jego opracowania lub produkcji.
totustuus2020.12.28 18:17
Trevignano Romano 27 grudnia 2020 Drogie dzieci, jestem Niepokalanym Poczęciem, przychodzę po raz kolejny by was pouczyć na nadchodzące czasy. Moje ukochane dzieci, ponieważ wciąż rozmawiacie o sprawach tego świata, planując swoją przyszłość i licząc na rzeczy ziemskie, radzę wam, abyście więcej myśleli o sprawach duchowych. Nie złośćcie się na to, co się wokół was dzieje, niestety największym wrogiem człowieka jest Ego, którego ta ludzkość nie ma siły całkowicie wyeliminować ze swojego życia. Zapewniam was moje dzieci, że każdy z was będzie odpowiedzialny za swoje czyny wobec Boga i wobec bliźniego, wybaczajcie, bo to, co nadejdzie, będzie znacznie gorsze niż to, czego doświadczacie, choroby i wirusy będą jeszcze gorsze, wy macie jednak tylko jedno lekarstwo , modlitwa i nieustanne zawierzenie Bogu .Moje dzieci, nie jesteście sami i nie lękajcie się, ważne jest tylko aby wybrać, po której stronie stanąć, bo to będzie ostatecznym rozrachunkiem na życie wieczne. Teraz zostawiam was z moim macierzyńskim błogosławieństwem razem z błogosławieństwem mojego Ojca, który was niezmiernie kocha.
Anonim2020.12.28 18:09
Kolejny raz udowodniliście nam polcy biskupi, że Bogu nie służycie,a jak nie Bogu to wiadomo komu.
Anonim2020.12.28 18:02
Ostatnia chwila aby to przeczytać? ......... 3 - Czy z rotszyldowskiego matrixa da się jeszcze uciec? ........ https://zdaniemdocenta.neon24.pl/post/159552,3-czy-z-rotszyldowskiego-matrixa-da-sie-jeszcze-uciec
Anonim2020.12.28 18:02
26 miliarderów ma dziś tyle majątku co 3,5 miliarda najbiedniejszych
Albert2020.12.28 17:47
"Polscy biskupi zabrali głos" - a kogo obchodzi zdanie bandy zboczonych pedofili w sukienkach?
Anonim2020.12.28 17:52
Tak jak nikogo nie obchodzą i twoje komentarze.
Albert2020.12.29 9:03
Nie mogę się pozbierać po tym, jak mnie zniszczyłeś tym komentarzem. Chyba całe twoje kółko różańcowe nad nim dumało w pocie czoła.
Anonim2020.12.28 17:14
Katolicy i wyborcy PiS nie ufają PiSowi i Episkopatowi. Koniec świata.
katolik2020.12.28 17:45
Stała się zdrada. Nie jest to do naprawienia, chodzi o życie i wolność Polaków i Polek. Jak w czasach wojny mordercy, naziści ustalili jedną mowę, nienawisci i śmierci, utworzyli getto, tez stosowali szczepionki, eksperymenty i wszystko o czym każdy Polak wie
Laki2020.12.28 17:02
Jak szczepionka jest od boga to i aborcja jest od boga.
Anonim2020.12.28 17:47
Ani to nie jest od Boga ani to .
JS2020.12.28 16:53
Czy Pan Jezus pozostawiłby Swoje owce na pastwę szatana i powiedział im róbcie co chcecie, macie wybór co jest dla was lepsze ? KEP wycofał się z walki o nasze dusze i zajął się prawnym i ekonomicznym administrowaniem Kościoła, strzeżeniem depozytu wiary. Ten depozyt wiary trzyma głęboko w szufladach i ogranicza się do biernego, letniego głoszenia Ewangelii przez program nauczania w seminariach, a wy ludzie wybierajcie, bo macie przecież wolną wolę. A czym jest depozyt wiary ? W kilku słowach Miłość, Ufność, Czujność. Wiara. Panie Jezu przyjdź !
zdzislaw2020.12.28 16:38
"Niech wasza mowa będzie: Tak, tak; nie, nie. A co nadto jest, od Złego pochodzi”...(Mt)
Anonim2020.12.28 16:23
faryzeusze! obłudnicy! nie można mieć ciasteczko, i zjeść ciasteczko?
M2020.12.28 16:09
Co oni palą?
totustuus2020.12.28 16:08
Rozumiem że jeśli kanibal zabije i zje na obiad człowieka to popełnia grzech śmiertelny ale jeśli tenże kanibal poczęstuje mnie szczerze praktykującego katolika swoim obiadem i ja będąc świadomy pochodzenia mięsa z wielkim obrzydzeniem ale jednak go zjem z obawy ze brak białka zwierzęcego w moim organizmie może spowodować moją śmierć bo nic poza wegetariańskimi "szczawiem , kiełkami buraczanymi oraz ziemniakami" do jedzenia nie posiadam ,to mogę spać spokojnie wierząc że Panu Bogu mój wybór jest bardzo miły.. ?...
Felek2020.12.28 17:05
Dawno nie czytałem takich głupot. Po pierwsze, od wegetarianizmu się nie umiera. Nie jem mięsa od 15 lat i mam się świetnie. Po drugie, jeśli już chcesz się silić na jakieś analogie, które mają sens to najpierw powinniśmy wrócić do tego, że księża i biskupi wypowiadający się o szczepionkach, aborcji czy na jakiekolwiek inne tematy mają prawo to robić, ale tylko odnośnie katolików. My w Polsce mamy tak, że episkopat chce decydować za wszystkich, a nie tylko za tych co chodzą do kościoła i to jest duży problem. Później się katolicy dziwią, że ludzie się organizują w marsze i są wkurzeni, bo banda katabasów mówi im co mają robić, a rząd na ich łańcuszku im przytakuję. Zerwać, konkordat, opodatkować kościół i wtedy zobaczymy ilu jest prawdziwych katolików w Polsce, którzy chcą wspierać finansowo tą szopkę.
Foster2020.12.28 16:00
Dobre i to, bo już obawiałem się że zgrzeszę szczepiąc się przeciwko Covid 19.
BieS2020.12.28 16:35
Przecież ty akurat nie wierzysz w istnienie grzechu, nie masz tych moralnych zastrzeżeń, więc po co się tutaj wypowiadasz?
Foster2020.12.28 16:42
Zapewniam Cię, że wierzę.
Anonim2020.12.28 17:50
Szatan też w Boga wierzy.
Joanna2020.12.28 19:13
Zaintrygowała mnie Twoja odpowiedź. Gdyby ktoś zadał mi takie pytanie to odpowiedziałabym na nie tak: Szatan wierzy w Boga na swoich warunkach: jeśli Bóg da mi to co chcę to będziemy równi a jeśli mi odmówi to będę z Nim walczył; nie bezpośrednio z Nim ale poprzez ludzi.
Foster2020.12.28 19:38
Jeżeli tak wierzysz w Boga jak szatan - to stoisz nad przepaścią. Zastanów się nad sobą.
Marek2020.12.28 15:59
Mam pytanie do księdza który przygotował ten dokiment.Posłużę sie jego argumentacja przy tworzeniu tego pytania. CZY KATOLIK -CHRZESCIJANIN MOZE A WRĘCZ POWINIEN WYRZEC SIĘ BOGA BY RATOWAĆ SWOJE ŻYCIE ? I tyle .
zibi2020.12.28 15:53
ta komisja sama sobie zaprzecza,jezeli ktos swiadomie szczepi sie szczepionka z plodow abortowanych dzieci to przyczynia sie posrednio do tego procederu i nakreca rynek aborcji czyli popelnia grzech smiertelny
BieS2020.12.28 16:39
Taki z ciebie teolog jak z koziej d.py trąba.
oo2020.12.28 18:59
do Bies, co ty tu robisz? Chrześcianskie obietnice nie są twoimi. Tracisz czas, więc chyba trolujesz za czyjąś forse. Choć może tak zle z tobą, że robisz to za darmo..
Miglans2020.12.28 15:47
Jo sie ino pytom epyskopata ,a te szpryce to badom swiencone : wodo swiencono czy orlenkiem ?????
MAMlas2020.12.28 15:42
... a wsadzta se to szczepionke w ... zad ... ale swoj ...
sk2020.12.28 15:34
Brawa dla Marty Lempart, to dzięki takim osobom może rozwijać się nowoczesna medycyna, na wielki szacunek zasługują również kobietom dzięki którym nowoczesne laboratoria mają stały dostęp do komórek płodowych.
Marek2020.12.28 15:50
swietne.....ale chyba tego przekąsu nie rozumieją hahah
BieS2020.12.28 16:43
Chyba jest odwrotnie; ten "przekąs" zrozumieli, dlatego cię wygwizdali.
Marek2020.12.28 16:49
chyba jednak nie
Foster2020.12.28 16:46
Słyszałem, że mRNA wyodrębniono z komórki abortowanego płodu w 1977 r. a później to już sztucznie go reprodukowano.
Czytanie ze zrozumieniem2020.12.28 15:30
to jednak realny problem polskiej edukacji. Nikt nie ma niezbitych dowodów na wykorzystanie abortowanych płodów do stworzenia szczepionki na COVID. Po co takie stanowisko KEP skoro nie ma dowodu? Ciekaw jestem komu tak zależy by się nie szczepić?
BieS2020.12.28 16:29
Dlaczego te firmy, które wyprodukowały szczepionki milczą, komu na tym zależy? To pytanie jest dla ciebie odpowiedzią dlaczego nie ma dowodów.
lcf2020.12.28 15:17
Wnioskuje z tego że materiał pobrany podczas aborcji był niezbędny do wyprodukowania szczepionki, a biskupi Polscy popierają takie działanie, popierają aborcje.
Rafał2020.12.28 15:12
POKRĘTNE. Pod stanowiskiem podpisał się tylko przewodniczący zespołu: + Józef Wróbel SCJ. Kto wchodzi w skład tego zespołu?
katolik2020.12.28 15:26
wysłali jego, żeby trochę się ukryć za nim, ale to jest stanowisko całej KEP, wiem co mówię, a ci przeciwni głosu nie mają
BieS2020.12.28 16:49
Ty i katolik! Śmieszne.
Sami znafcy2020.12.28 15:07
tematu się wypowiadają. A jakież z was autorytety! Celowo z błędami. 50% wypowiadających się ma "zaklepaną" lożę w Niebie.
Gustaw2020.12.28 15:06
Mam wywalone na wszystkie szczepionki!
dex2020.12.29 4:58
co masz wywalone?
katolik2020.12.28 15:01
Prawda wyszła na jaw, kiedy biskupi zostali przyparci do muru- są masonami i opowiadają się za śmiercią. Najgorsze, że wykorzystując posłuszeństwo księży będą im wciskać kit o swoich nieomylnych, natchnionych ustaleniach o szczepionce. Księża bądzie roztropni, bo KEP wpuści was i wasze dusze w maliny z szatanem. KEP zajmując takie stanowisko opowiada sie za aborcją, za megamorderstwem, holocaustem, bezpłodnością. Podtrzymuje tym samym to co powiedział bill gates, że dokona przez swoje szczepionki największego holocaustu w historii i jest w układzie z rządzącymi zdrajcami Narodu. Taka prawda.
BieS2020.12.28 16:57
To są tylko twoje wredne konfabulacje. Przez swoją nienawiść nigdy nie będziesz wiedział co to prawda.
krzyś2020.12.28 14:54
Stanowisko KEP w punktach 17,1 i 17,2 zdecydowanie potępia twórców szczepionki , natomiast w punkcie 17,3 już nie potępia biorców takiej szczepionki w konsekwencji takiego stanowiska jest akceptacja takiego ohydnego działania przez twórców szczepionki a nawet rozgrzeszenie tych uczonych , ponieważ działali w dobrej wierze , zadziwiające jak to bioetycy skonstruowali , a gdzie w tym prawa Boże , a gdzie sumienie i prawda ? Mateusz w swojej Ewangelii pisze 16,25 " Bo kto chce zachować swoje życie , straci je ; a kto straci je z mojego powodu , znajdzie je ". Czytając komunikat KEP , kojarzy mi się dialog węża z Ewą w Raju , Księga Rodzaju , rozdział 3,1 a zwłaszcza 3,4 " Wtedy rzekł wąż do niewiasty , Na pewno nie umrzecie ! . Ja już podjąłem decyzję , brzmi ona NIE .
katolik2020.12.28 15:10
do KEP to nie dociera, bo oni uważają, ze zbiorowo są natchnieni, ale jak przewaga jest masonów, to kto ich natchnie... szatan
kapelan ZOMO nykczemNycz2020.12.28 15:44
... a szczepta sie barany Boze ... jam za stary ...
Beno2020.12.28 14:49
Co to za odpowiedzialność "warunkowa". Rozumiem, co ma na myśli biskup i nie mogę zaakceptować, że biskupi zrzucają z siebie odpowiedzialność i umywają ręce jak Piłat. Wstyd i hańba. Nie ma czegoś takiego jak uświęcanie złych moralnie środków do osiągnięcia dobrych celów. jest to nowy relatywizm, gdzie otwiera się furtkę, by w przyszłości można było tworzyć nowe leki na bazie płodów ludzkich, a może nawet i inne produkty: kremy, perfumy, maści, kosmetyki......
Marek2020.12.28 14:41
Tak życi tłumaczą swoje zachowanie w czasie II wojny .Więc dziwi mnie że taką narację przyjął EP.Widać wyrażnie że EP coraz wyrażniej jest ,,ludzki,,a nie idzie w ,,BOGA,, Moralnośc i etyka jest coraz bardziej rozciągana i to się mści. Ale dzięki tej dyskusji i komunikatowi dowiadujemy się rzeczy które nie mówi rząd Polski. Wychodzi jednoznacznie że SZCZEPIONKI NIE ZOSTAŁY PRZEBADANE PRZEZ POLSKIE INSTYTUCJE ODPOWIEDZIALNE ZA TAKIE WDROŻENIE.Nasi byli tylko za szybą gdy to robiono.Po raz wtóry robią nas w bambuko.
katolik2020.12.28 14:47
badania sa zbędne, one by nic nie wniosły, celem szczepionki jest dokonac zmniejszenia liczby ludzi, nie ma szczepionki na wirusa! TO wszystko jest strasznym przekrętem i wszystko co się dzieje jest jakimś horrorem, który musi upaść i zobaczyć TRYBUNAŁ STANU
katolik2020.12.28 14:37
Sprzysiężenie zła, czyli szatana na świecie jest wielkie Masoni, bill gattes, soros, unia, rządy państw, episkopat polski -- ALE jest siła nie do przebicia -- MATKA BOSKA, odmawiajmy Różaniec, albo chociaż 1 dziesiątkę, aby upadły masońskie plany szczepień i zniewolenia ludzkości
Anonim2020.12.28 14:32
Czyli szczepionka firmy pfizer była testowana na abortowanych płodach. Nie rozumiem nad czym tu dyskusja biskupów i dlaczego nie ma jasnego komunikatu. NIE WOLNO JEJ PRZYJMOWAĆ.
katolik2020.12.28 14:40
za kasę i obietnice dalszych składek zrobią wszystko. Dla ich nie jest ważne że zadają śmierć i bezpłodność, ich nieomylność pochodzi od szatana
BieS2020.12.28 17:04
Czy założyłeś już jakiś nowy kościół czy jesteś od latającego potwora spageti?
Anonim2020.12.28 14:28
https://instytutsprawobywatelskich.pl/apel-naukowcow-i-lekarzy-w-sprawie-szczepien-na-koronawirusa-sars-cov-2/
katolik2020.12.28 14:27
KEP-ie uwazasz, ze jak się zebraliście, to jesteście nieomylni, natchnieni przez Ducha św. Pycha wasza jest tak wielka, że właśnie ujawniła się wasza zbiorowa głupota. Służycie dwóm panom BOGU na zewnątrz , szatanowi w swoim wnętrzu i to właśnie wyszło, w tym laboracie. Jeślibyście opowiadali się jednoznacznie za życie, to nie mielibyście problemu i byli byście jednoznaczni w orzeczeniu, a wy co robicie,,, posiłkujecie się określeniem wyboru zła, jako wybór zła mniejszego, nie wiem, czy jest większe debilstwo usłyszane od duchownych. Wiecie, ze to pochodzi od samego szatana. JEST infekcja, wirus stworzony na zgubę ludzi w labolatorium. Rządzący zdrajcy Narodu weszli w układ z gatesem sorosem unia i postanowili WYMORDOWAĆ POLAKÓW< jeszcze mało informacji., czy wy jesteście jacyś nieogarnięci umysłowo, żyjecie na innej planecie, jesteście tacy neskalani, że nie wiecie co się święci, czy kasa przesłoniła wam oczy. Szatan już za wami chodzi.
ect2020.12.28 14:18
Pan Jezus powiedział: " Niech wasza mowa będzie: Tak, tak; nie, nie. A co nadto jest, od Złego pochodzi".
ect2020.12.28 14:15
Ale to już było i jest wciąż przerabiane przez wielu współczesnych biskupów, okazuje się, że nie tylko na Zachodzie: "Jestem za a nawet przeciw."
Anonim2020.12.28 14:11
Bezpłodność mężczyzn i kobiet --- źródło: Prof. zw. dr hab. Roman Zieliński o szczepionce genetycznej ... https://lotna.neon24.pl/post/159490,prof-zw-dr-hab-roman-zielinski-o-szczepionce-genetycznej
katolik2020.12.28 14:04
KEP opierając się na naukowcach bez tytułu dał się wkrecić w przekręt wszechczasów, wystarczy, że analizują , ze wszyscy umarli na pseudocovid i już się boją !!! A tak to mówią, ze nie obchodzą ich choroby, bo n9kt nie będzie żył 100 lat już nikt nie umiera na zawał i cokolwiek. czyli generalnie społeczenstwo jest zdrowe i wirus uleczył ze wszystkiego, czyli wychodzi na to, ze nikt nie chorował na inne choroby, tylko miał chorą psychikę i jak szedł do doktora, to ściemniał, ze ma zawał i cokolwiek i doktor ściemniał...że stwierdza zawał. MASOWO trzeba otwierac zakłady, przytułki, i szpitale psychiatryczne. Wszyscy w Polsce chorują psychicznie na covid..
"umarli na pseudocovid'2020.12.28 14:09
Nie pozostaje nic innego tylko ci "katoliku" życzyć abyś złapał Covid! Ale nie martw się, to tylko PSEUDOCOVID.
ect2020.12.28 14:23
A co Ty taki zawistny jestes?
Nie zawracaj sobie główki Polską!2020.12.28 14:29
Ciebie tutaj nie ma!
ect2020.12.28 14:38
A gdzie jestem Twoim zdaniem?
katolik2020.12.28 14:43
ect, bo wiesz im, niektórym zdrajcom się wydaje, że już mówią do pólobywateli
Nie moim zdaniem ale VPN,2020.12.28 15:24
który masz z "Wrocławia", a originalny IP Białoruś. Prawdopodobnie proxy.
BieS2020.12.28 17:20
Ty akurat chorujesz na coś gorszego, na fanatyzm.
Nina C.2020.12.28 14:03
Na tych szkodliwych szczepionkach chcą zarobić firmy, z państw które je produkują czyli niemieckie.
katolik2020.12.28 13:54
KEP miałes nadzieję, że z ludzi, z Polaków, tych , którzy chodzą do Kościoła zrobisz głupków, bo coś wydasz, bo ci się wydaje, ze jestes nieomylny, NIESTETY mylisz sie bardzo. TO ty KEP zostaniesz razem ze zdrajcami Narodu tym, któremu BÓG objawi swoją sprawiedliwość
katolik2020.12.28 13:46
Księża muszą podjąć decyzję komu zaufać Rządzącym zdrajcom Narodu i zdrajcom KEP, czy BOGU, który przestrzega przed szczepionkami, które będą powodować choroby. Ten wirus nie jest pandemią, ale kamuflarzem do zmniejszenia liczby ludzi na świecie i zaprzedania duszy szatanowi
katolik2020.12.28 13:40
Episkopacie, jesteś w tym momencie odpowiedzialny za śmierć tych którzy umrą i tych którzy się nie narodzą. Ta szczepionka będzie powodować choroby poprzez zmiany w genach i BEZPŁODNOŚĆ. Opowiedziałes się za HOLOCAUSTEM, za zmniejszeniem liczby Polaków, ich uśmierceniem Przykro mi już żadnej składki na Kosciół nie dam. Do Kościoła pójdę, do BOGA aby się modlić za swoja duszę, ale nic od siebie nie dam materialnego. Sorry. Nie obchodzi cię życie katolików, to trudno, jak trzymasz ze zdrajcami, to zdrajcy niech cię karmią, obsypią cie pieniędzmi od gatesa i sorosa, będziesz zadowolony KEP
Podaj na to dowody naukowe,"katoliku"!2020.12.28 13:42
"Ta szczepionka będzie powodować choroby poprzez zmiany w genach i BEZPŁODNOŚĆ."
katolik2020.12.28 13:49
to KEP i rzadzący zdrajcy Narodu mają psi obowiazek udowodnić, ze jest inaczej, ALE nie zrobią tego, bo posiłkują się jednym stanowiskiem przekupionych i skorumpowanych pseudonaukowców i pseudolekarzy, którzy za kase zaprzedali sie szatanowi. Wszystko w temacie
katolik2020.12.28 13:56
poza tym kazdy zdrowy człowik na umyśle wie, ze jak sobie pogrzebiesz w genach, to w końcu albo wyjdzie z ciebie małpa albo debil. Spróbuj !
"katoliku" jehowy2020.12.28 14:05
Ta szczepionka NIE nic wspólnego z DNA!
katolik2020.12.28 14:30
WYPAD na wieki wieków. Amen
Adelphe2020.12.28 14:50
W ulotce producenta preparatu przeciwko C-19 jest jasno napisane, że nie badano wpływu tego produktu na płodność, czyli nie wiemy, czy mogą być skutki uboczne, czy nie. Wiadomo, że białko wirusa, które ma być produkowane przez nasz organizm, jest podobne do syncytyny – białka, które jest niezbędne w zagnieżdżeniu płodu. Podobieństwo to stwarza ryzyko, że wytworzone przeciwciała mogą również atakować syncytynę i w ten sposób wpływać na płodność. Syncytyna jest wytwarzana w tylko w krótkim okresie czasu podczas zagnieżdżania płodu. Ponieważ nie prowadzono badań w tym kierunku, takiej możliwości nie można ani potwierdzić, ani wykluczyć. Być może dlatego producent nie zaleca podawania „konstruktu” mRNA kobietom w ciąży, a uczestniczki badań klinicznych instruowano, aby przez kolejne dwa miesiące nie zachodziły w ciążę. Preparat zwany szczepionką na Covid może nie tylko uczynić kobiety bezpłodnymi, ale i mężczyzn - „syncytyna podlega silnej ekspresji w plemnikach ludzkich". W tym samym czasie w ludzkich oocytach ekspresji podlegają receptory syncytyny 1. Wskazuje to na istotną rolę syncytyny w fuzji komórek, w tym podczas łączenia się plemnika i komórki jajowej. Tym samym syncytyna 1 jest nie tylko istotna dla zagnieżdżenia zarodka, ale również dla prawidłowego funkcjonowania plemników. Zbadanie wpływu tego konstruktu na płodność kobiet i mężczyzn powinna być obowiązkowa przed jakimkolwiek wprowadzeniem tego produktu na rynek.. Rzekoma szczepionka na Covid może trwale czynić bezpłodnymi kobiety, bo „oprócz syncytyny 1 wytwarzana jest również syncytyna 2, której rola polega na osłabianiu reakcji immunologicznej matki przeciwko zagnieżdżonemu zarodkowi w błonie śluzowej macicy". Istnieje homeostaza pomiędzy syncytyną 1 i syncytyną 2, będącymi białkami związanymi z rozrodczością. Wykazano, że podczas infekcji przez wirusa grypy również wydzielana jest syncytyna. Ta delikatna homeostaza może być w znacznej mierze zakłócona. Białka S koronawirusa są homologiczne do białek syncytyny i dlatego istnieje uzasadniona obawa, że przeciwciała wytworzone na białko S wirusa będą również wiązać się z syncytyną, co może zakłócić rozwój zarodka, zahamować rozwój plemników oraz utrudnić efektywne zapłodnienie. Może też powstać reakcja autoimmunologiczna, gdyż przeciwciała mogą zostać również skierowane na białka S, które znajdą się na powierzchni komórek.
Kasikas2020.12.28 13:39
https://www.fronda.pl/a/usa-illinois-wstrzymanie-szczepien-z-uwagi-na-niepozadane-skutki,154593.html
kasikas2020.12.28 13:40
ten artykuł zniknął,,,ciekawe kiedy znikną moje komentarze w tej kwestii
kasikas2020.12.28 13:37
Biskupi sprzeciwiają się aborcji,,,ale dla ratowania życia doczesnego można skorzystać z zabitego dziecka?? i dalej zabijać dla szczepionek,,,kosmetyków i innych? Kościół powinien się sprzeciwić a nie dawać przyzwolenie! jestem zdruzgotana
ect2020.12.28 14:26
Mam dokładnie takie samo przekonanie jak kasikas.
katolik2020.12.28 13:35
Prawda o polskich biskupach właśnie się ujawniła. Współpracują rządzacymi zdrajcami Narodu, z masonami, popierają nazizm gatesa i sorosa i ich ABORCYJNY PROCEDER dla pieniędzy, składek itp które dostaną. ALE katolicy to nie idioci i Episkopatowi mówią NIE, nie zaprzedasz naszej duszy szatanowi, jak to uczyniłeś z sobą.
kasikas2020.12.28 13:34
FRONDO!! gdzie artykuł z rana??? gdzie pisaliście że w USA wstrzymano w stanei ILinois szczepienia??? bo skutki uboczne były niepokojące??? co się stało z artykułem?? przyszedł prykas?? taka wasza niezależność??
Anonim2020.12.28 13:32
"Niech mowa wasza będzie krótka: tak, tak; nie, nie, co nadto jest od złego pochodzi."
katolik2020.12.28 13:27
Episkopat, wszyscy biskupi mówią za siebie, A katolicy za siebie. Zdanie episkopatu nie jest ważne dla katolików, bo nie broni życia, czyli jest za śmiercią, idzie w łeb łeb z billem gatesem i sorosem oraz rządzacymi zdrajcami Narodu. Wierni wiedzą, że nie poddadzą się szczepieniom, bo nie pozwala im na to wiara! EPISKOPACIE podobno nie tylko cię nie obchodzi ciało, czyli choroby tylko dusza, to po co się w takim razie wypowiadasz o szczepionce covid i innych. MILCZ, ale dla nas katolików zdanie zdrajców nie ma znaczenia, my postąpimy wg siebie, a nie wg was, którzy właśnie sprzedaliście swoją dusze szatanowi
"A katolicy za siebie"2020.12.28 13:40
Z tego co tu piszesz NIE jesteś katolikiem tylko jakimś sekciarzem. I pewnie podpiszujesz się matis89. Te 89 to twoje IQ.
kasikas2020.12.28 13:20
Rano Fronda podała te informacje a teraz artykuł o wstrzymaniu w USA w stanie Ilinois sczepień zanikł naraz????
ZBYCH2020.12.28 13:20
Znowu zamieszanie wynikające z nie jasnej wypowiedzi. Zastanawia brak podpisu Bpów. Podobnie ja List na Uroczystość św. Rodziny nie podpisał Bp. Śmigiel. Wstyd.
kasikas2020.12.28 13:18
W USA wstrzymuje się podawanie szczepionki bo u czterech lekarzy pojawiły się te same skutki uboczne ,,,drganie serca i mrowienie ciała....gratuluje,,,test na ludziach start!
pat2020.12.28 13:09
Czyli polski Episkopat dopuszcza kanibalizm. Bo tak nazywa się wprowadzanie do swojego ciała elementów ciała zamordowanego człowieka.
katolik2020.12.28 13:30
dopuszcza morderstwo, niszczenie życia przez wywoływanie chorób i BEZPŁODNOSC , czyli całkowicie EPISKOPAT wystąpił przeciw samemu BOGU !!! KEP jest za morderstwem, które zaplanowali rządzący zdrajcy Narodu wchodząc w układ z Gatesem
Anonim2020.12.28 13:03
KEP-zupełne kpy(niedorozwoje) !!! zabijać jednych ,żeby ratować drugich! belzebuby!!!!!!!!!!
Krzysztof Dreczkowski2020.12.28 12:59
Swoją drogą ciekawa jest wybiórczość duchowieństwa do mówienia o zagrożeniach duchowych: skoro figurki buddy są niebezpieczne, nawet jesli zostały wyprodukowane w Europie - przez łączność z ciemnymi siłami Azji, to tak samo szczepionki u źródeł których są aborcje, mogą być duchowo zainfekowane, gdyż łączą się z czynami mordów. Na figurki pogańskie złe wpływy mogą się przenosić, a na szczepionki zbudowane na aborcjach, już nie??? To jest słuchanie bibilijnego "Niech wasze tak będzie tak, a nie - nie"???" A może by tak powiedzieli że duchowo one mogą być zainfekowane? Może egzorcysta by się jakis wypowiedział??? A co jeśli demony aborcji są połączone z tymi szczepionkami i przyjęcie ich na łape znaczy szczepienie, a na czoło - zwiedzenie umysłu, teraz co do nich? Na amuletach złe duchy mogą urzędować, a na szczepieniach opartych na aborcjach już nie? Skąd ta pewność skoro jedno i drugie jest związane u źródeł z siłami ciemności? I dlaczego się nie wypowiadają o amantadynie? Co najmniej podejrzana jest ta wybiórczość... bardzo podejrzana... https://zmiennoksztaltne.blogspot.com/2014/02/duchy-zakotwiczone-o-przedmioty.html
Krzysztof Dreczkowski2020.12.28 12:59
Brak tu wypowiedzi odnośnie amantadyny, która leczy Covid - i to jest wnikliwość??. Dlaczego ci teolodzy zachowują sie jakby szczepionka była jedynym antidotum na Covid??? "jeżeli nie ma innych szczepionek, wolno stosować te, które są dostępne" - a co jeśli nie trzeba szczepionek i wystarczy zwykłe leczenie amantadyną???? Przecież amantadyna też leczy, co na to teolodzy??? https://przychodnia-przemysl.pl/relacje-pacjentow-z-leczenia-covid-19-chlorowodorkim-amantadyny
matis892020.12.28 12:52
A co biskupi powiedzą o tym że lewacki PIS oficjalnie wspiera satanistyczny, masoński i apokaliptyczny projekt państwa bezgotówkowego Antychrysta do Znamienia Bestii. I czy Znamię Bestii Chipowanie według biskupów jest też akceptowalne moralnie ??? Niech się wypowiedzą bo ludzie już poddają się Chipowaniu Znamieniu Bestii, nawet tv to reklamowała. To też taki niegroźny zastrzyk jak szczepionka.
katolik2020.12.28 13:51
KEP się sprzedal i zaakceptował szatana w całej postaci, nie potrfiliby już być biedni , przykre, ale prawdziwe.
ect2020.12.28 14:36
Biedni to oni są. Aż przykre jak biedni. Oczywiście, nie myślę o wszystkich. A bieda materialna jest tuż, za drzwiami i przyjdzie do większości z nas; także do do duchowieństwa zawita i układy nawet z samym diabłem już nie pomogą.
katolik2020.12.28 14:53
tak, wtedy otworzą im się oczy
JPIII2020.12.28 12:28
Co te durne pedophile wiedzą o szczepionkach? Przecież to ten stary dziadyga i pedophil, zw. bogiem wszystko stworzyło więc wirusy też. I do kogo te pretensje. Teraz durne katole odprawiają modły do tego bydlaka.
katolik2020.12.28 12:13
Katolik powinien żyć do naturalnej śmierci. Katolik nie powinien się szczepić ani korzystać z dobrodziejstw służby zdrowia. Katolik zna siłę modlitwy i nie wątpi w jej moc.
Agnieszka2020.12.28 12:25
Nie chrzań. Mówimy o poważnej sprawie robienia z ludzi królików doświadczalnych i korzystania z zabijania dzieci.
katolik2020.12.28 13:19
to nie ten katolik, co mówi o zdrajcach, ale to co pisze ten katolik, ma rację, w tym, że biskupi powiedzieli, że do 100 lat nie będzie się żyć, że nie obchodzi ich sprawa szczepionki i jej uśmiercania Polaków, a teraz dają wykład o szczepionkach, jeśli są ze zdrajcami Narodu, to lepiej aby milczeli
łoł2020.12.28 12:13
Gdyby papież Benedykt XV poświęcił w 1917 roku Rosję Sercu Maryi, czego żądała w Fatimie - uniknęlibyśmy bolszewizmu, gdyby polski Episkopat z prymasem Hlondem na czele ogłosił w 1939 roku Jezusa Królem Polski, czego Pan żądał przez Rozalię Celakównę, uniknęlibyśmy tragedii II wojny.... Nasi purpuraci są bezrefleksyjni, słabej wiary i gotują sobie i nam kolejną tragedię.
Natalja Siwiec2020.12.28 12:14
Nie powinniśmy ulegać żadnym szantażom.
Anonim2020.12.28 12:20
@łoł zgadzam się w 100%
Anonim2020.12.28 12:12
"Potem Bóg powiedział do nich: Bądźcie płodni i rozmnażajcie się" - a co z możliwym efektem poszczepiennym powodujacym bezpłodność kobiet i mężczyzn? co ma Kościól do powiedzenia na temat powszechnej sterylizacji ludzkości? Jaką drogę mamy wybrać?
Agnieszka2020.12.28 12:24
Zagrożenie bezpłodnością u mężczyzn chyba nie jest znane - raczej śmiercią u wszystkich po wstrząsie za jakiś czas, gdy zaszczepiony zakazi się prawdziwym koronowirusem. Tak było w doświadczeniach na zwierzakach z tego typu szczepionkami. Bezpłodność u kobiet jest wysoce prawdopodobna, bo organizm jest sztucznie pobudzany do produkcji przeciwciał, które likwidują białka podobne do tych, które znajdują się w łożysku kobiety.
Anonim2020.12.28 14:10
Bezpłodność mężczyzn i kobiet --- źródło: Prof. zw. dr hab. Roman Zieliński o szczepionce genetycznej ... https://lotna.neon24.pl/post/159490,prof-zw-dr-hab-roman-zielinski-o-szczepionce-genetycznej
matis892020.12.28 12:11
Jezus w Orędziach Ostrzeżenie przestrzegał przed trującymi szczepieniami i je przepowiedział 17.06.2012 tak samo jak przepowiedział obalenie Benedykta XVI i ustanowienie Fałszywego Proroka . ,,Moja droga umiłowana córko, plany masońskich grup przejęcia światowych walut są coraz bliższe ukończenia. Ich nikczemne plany obejmują również nowe globalne szczepienia, które spowodują choroby na całym świecie, wywołujące cierpienia na skalę nie widzianą nigdy wcześniej. Unikajcie takiego nagle ogłoszonego globalnego szczepienia ponieważ będzie was ono zabijać.......''
Anonim2020.12.28 12:05
obłudnicy! faryzeusze! nie można mieć ciasteczko, i zjeść ciasteczko?
Anonim2020.12.28 12:06
czy tę samą miarę przyjmiecie do pornografii?
Jarek2020.12.28 12:04
Szczepionka na COVID wykorzystuje mRNA, czyli informacyjny RNA. RNA to kwas rybonukleinowy, który można stworzyć w różny sposób. Ale skowyt musi być. Nie mają dowodów, a już jątrzą. Komu ma służyć taki artykuł? Płaskoziemcom i antyszczepionkowcom. Nie musicie się szczepić - rząd PIS powiedział, że to nieobowiązkowe.
Pytanie2020.12.28 11:59
Ktoś znalazł niezbity dowód, że do szczepionek na COVID użyto abortowanych płodów?
Po 11 ...2020.12.28 12:25
Są objawienia. W trakcie tych objawień ukazały się dusze abortowanych płodów i oświadczyły, że szatan wykorzystał ich komórki do produkcji szczepionek.
Objawienia2020.12.28 12:57
hmm, idiotyzm
Anonim2020.12.28 18:06
Jakby tak było to firmy farmaceutyczne udowodniły by ,że nie wykorzystują abortowanych dzieci ,a milczą na ten temat ,to znak ,że coś na rzeczy jest.
Glaudiusman2020.12.28 11:58
Szczepionka jest do odrzucenia w całości.
Agnieszka2020.12.28 11:52
Modlą się pod figurą a diabła mają za skórą... Jak chcą sobie dać alibi do przyjmowania szczepionek i nie narażać swojego nieświętego spokoju, to nawet zabijane przed narodzeniem dzieci stały się dla nich tylko "abortowanymi płodami" a niech się nimi zajmie ten komu służą...
katolik2020.12.28 11:51
KEP nie musi bronić katolików, jest masoński, to wiadomo,,, ALE niech zważy, że BÓG Nie ma obowiązku obrony KEP. Więc myślenie , że są natchnieni i nieomylni jest wielkim wielkim błędem, przekonają sie , ale będzie za póżno. Własnie sprzedali sie szatanowi. Teraz wszyscy z KEP niech się zaszczepią, tylko niech nie sugerują tego śmiertelnego dobra księżom, bo nie będzie kto miał pracować w parafiach, jak księża wymrą!!! a biskupi .. no cóż, muszą zrobić jak piszą,droga do piekła szeroka i wolna jak autostrada, proszę bardzo !!!
Bianka2020.12.28 11:51
Czy ktoś się orientuje po co w ogóle komórki abortowanych dzieci w szczepionce...? Czy to jest zasada? Czy jak wzięłam szczepionkę na żółtaczkę przed operacją, to w jej składzie też były komórki z aborcji...??
Anonim2020.12.28 11:53
Po prostu łatwiej jest taką szczepionkę zrobić. To jest argument naukowy. Ale mogą być też cele satanistyczne. O tym wiedzą już tylko szefowie różnych firm. Czytałem kiedyś, że w wielu branżach stosuje się jakieś zaklinanie towaru aby szkodzić kupującym. Pamiętajmy, że tam gdzie są wielkie pieniądze tam są ludzie, którzy kompletnie odjechali.
Po 11 ...2020.12.28 12:22
Do Bianka. Niestety tak. Firmy robiące szczepionki WZW (żółtaczka typu A i B) w trakcie produkcji wykorzystują linie komórkowe z ludzkich płodów. Na pocieszenie mogę dodać, że są to żółte płody, pozyskiwane w Chinach.
ect2020.12.28 14:43
Jaki Ty jesteś mądry, aż mi jest Ciebie żal. Mam sąsiada o Twoim sposobie myślenia. No trzeba przyznać, że funkcjonuje jakoś, a co najważniejsze jest bardzo zadowolony z siebie.
Pytanko2020.12.28 11:48
Bogu "nie jest obojętny los człowieka i zagrożenia związane z chorobami". To dlaczego nigdzie w biblii, ani tej z czasów Mojżesza ani tej za Jezusa, nigdzie się nikt nawet nie zająknął, że dobrze byłoby tak myć ręce. Ile miliardów ludzi żyłoby dłużej, gdyby obok, na przykład, zakazu jedzenia krewetek, pojawił się nakaz mycia rąk.
Anonim2020.12.28 11:51
Do tego dano nam rozum - szop pracz się sam domyślił więc to już pytanie do tych ludzi czemu się nie domyślili.
Pytanko2020.12.28 12:40
Przecież Jezus, jako taki co wie wszystko, musiał wiedzieć, że się tak do XVIII wieku nie domyślą. I wolał, żeby miliardy marły przedwcześnie, zamiast im coś tam podpowiedzieć...
Pytanko2020.12.28 18:37
Problem w tym, że ludzie przez stulecia nie używali rozumu, bo wiedzę o świecie czerpali ze starożytnej książki. Trzeba było Oświecenia, by zaczęli rozumu używać i szybko stwierdzili, że mycie rąk popłaca. Ale Jezus, jako wszechwiedzący, wiedział o tym od początku, ale nam o tym nie powiedział, co skróciło życie miliardów...
Anonim2020.12.28 11:52
Zakaz krewetek ma duży sens - owoce morza filtrują zanieczyszczenia z wody i są bardzo toksyczne przez to zwłaszcza w naszych czasach. To jest bardzo mądry zakaz.
Pytanko2020.12.28 18:33
A świnka?
Bianka2020.12.28 11:57
Zgadzam się z Anonimem, który Ci Pytanko odpowiedział. Biblia nie jest instrukcją o przestrzeganiu higieny. Biblia ma na celu pokazać kim jest Bóg i jak w życiu duchowym mamy postępować, by Go naśladować i pozwolić się przez to Mu zbawić, bo tak naprawdę swoimi czynami nie zasługujemy na zbawienie. Skoro jest obmycie z grzechów to powinno być zrozumiałe, że żeby dbać o nasze ciało, zdrowie, należy obmywać ręce.
Anonim2020.12.28 12:39
Bianko Droga, ale nie mógł tak Jezus szepnąć do Jana, żeby jak już będzie te księgę pisał na Patmos, to by gdzieś tam przemycił, żeby ręce myc. Przecież, jako wszechwiedzący wiedział, że jeśli bedziemy ręce myć, to będziemy dłużej żyć. Ale nie szepnął i potem prawie dwa tysiące lat ludzie marli z braku higieny. No co mu zależało? A może on leje jednak na nasze zdrowie...
Anonim2020.12.28 11:43
Moje sumienie mówi mi - unikaj nawet pozorów zła. A rozum podpowiada - co mówili nam do niedawna? Ano Paczamama jest przeludniona i trzeba nas zredukować. I to jest dogodny moment dla globalistów aby nas wytruć. Nie muszą zresztą wytruć nawet - wystarczy, że zniszczą ludziom płodności i za pokolenie dwa będzie takie sam efekt jakby wytruli.
Bianka2020.12.28 11:43
Dziękuję wszystkim Frondowiczom, którzy modlili się za moją mamę... Dzięki Waszej Modlitwie i za sprawą Boga mama już trochę lepiej się czuje...dla mnie to cud! Jeszcze raz Dziękuję!
S2020.12.28 11:42
Pfizer otrzymał ochronę prawną przed pozwami sądowymi AdRo2039 grudnia, 2020 Świat, Wyróżnione 6 Producent szczepionki, którą dopuszczono w tym tygodniu do podania na terenie Wielkiej Brytanii, otrzymał od brytyjskiego rządu ochronę prawna przed ewentualnymi pozwami sądowymi. Oznacza to, że w przypadku wystąpienia niepożądanych odczynów poszczepiennych (NOP) nie będzie można zaskarżyć Pfeizera, by na drodze prawnej uzyskać odszkodowanie lub rekompensatę za uszczerbek na zdrowiu
Bianka2020.12.28 11:41
Nie chcę tej szczepionki, a tym bardziej jeśli zawiera komórki uśmierconych dzieci w łonie ich mam...to jakieś barbarzyństwo jest a nie szczepienie...
katolik2020.12.28 11:43
będzie powodowac inne choroby i bezpłodnosc
Anonim2020.12.28 13:25
To już ci mówie głupiutka Blanko, że nie zawiera.
katolik2020.12.28 11:41
Biskupom jest obojętne czy społeczeństwo poniesie szkodę z powodu szczepionek, bo przecież jak powiedzieli 100 lat sie nie będzie żyć, więc nie interesuje ich , że to będzie szkodliwe, powodować będzie choroby i bezpłodność, a teraz wypowiadają się o szczepionce na covid -- KOLABORANCi z masonami i zdrajcami Narodu, nazistami
helena2020.12.28 11:36
Dlaczego polski rząd i biskupi nie wspierają polskich naukowców z UMed. w Poznaniu, którzy pracują nad polską , lepszą szczepionką na koronawirusa.?
katolik2020.12.28 11:42
chcesz to się szczep i nie nalegaj bez sensu, jak jesteś kolaborantem, to powiedz to wprost, nikt nie będzie czytał tego co piszesz i ok
Agnieszka2020.12.28 12:09
A dlaczego nie wspierają i nie wspierali leczenia umierających, tracących zdrowie? Niedzielski jak się dowiedział od doktora Bodnara, że ma dowody, że amantadyna pomaga, to pod pozorem braku badań (a ubiegano się o nie od wiosny), że pomaga na covida, zablokował dostęp do niej nawet chorym na grypę - wbrew badaniom, które ją do takie stosowania (oprócz Parkinsona) dopuściły. Jak ludzie podnieśli bunt, to pozwolił ją wypisywać lekarzom i sprzedawać aptekarzom, ale badania nad jej zastosowaniem na covid zlecił tylko jednemu ośrodkowi neurologicznemu w Lublinie a zlekceważono ośrodek pulmonologiczny wspierany i chcący korzystać z doświadczeń doktora Bodnara. Wywalono więc do kosza doświadczenia doktora Bodnara, jego pracę, wyniki i zdrowie , życie ludzi, którzy mogli być szybciej uratowani, gdyby tą metodę potwierdzono i szybciej zalecono, wdrożono w Polsce i na świecie. Nie tu kaska płynie i poparcie lobbystów.
trust2020.12.28 11:35
Czyli pasterze znów zdradzili swoje owce :(
leszczyna2020.12.28 11:31
KEP przedstawił stanowisko na troje babka wróżyła. Chyba sami biskupi nie umieliby streścić, o co w tym chodzi. Pośrednio jedynie potwierdzili, że do produkcji szczepionki na koronawirusa jednak wykorzystano linie komórkowe z abortowanych dzieci. Niestety, brak informacji, czy są dostępne i jakie szczepionki, które nie są oparte na korzystaniu ze skutków aborcji czy może innych nagannych czynów. To ewidentna wada dokumentu KEP. Czy wierni mają na własną rękę szukać sobie "moralnych szczepionek"?
nie muszą2020.12.28 11:53
bo nie znajdą, przynajmniej na razie. Rząd kupił to co miał nakazane.
ladychapel2020.12.28 11:27
Katolicy - jak w "Janko muzykancie: - na 3 zdrowaśki do pieca
Pokrętność biskupów2020.12.28 11:21
Podobnie w czasach średniowiecznych ogłosili, że bóbr jest rybą bo ma płetwy. Oni w dni postu jedli bobry, a maluczcy spleśniałe, solone śledzie. Czemu zatem ma służyć ten artykuł skoro biskupi napisali to? Cytuję: "W ocenie biskupów winy nie ponoszą osoby, które w swoim życiu sprzeciwiają się aborcji i przemysłowemu wykorzystaniu ludzkiego materiału biologicznego oraz same nie uczestniczą w procesie produkcji szczepionek, ale decydują się na przyjęcie szczepionki w trosce o swoje życie lub zdrowie, jeśli nie mają do dyspozycji szczepionek wolnych od zastrzeżeń etycznych."
ntv2020.12.28 11:11
Jeśli wiem, że dana szczepionka (jakiś specyfik) wykorzystuje komórki abortowanych dzieci, to z moralnego punktu widzenia nie mogę się zgodzić na takie zło, niezależnie od tego czy zachęca mnie do tego Watykan czy nasz Episkopat, który w tym przypadku kręci się jak pies wokół własnego ogona. Jakiekolwiek wykorzystywanie skutków aborcji do czegokolwiek jest ZŁE!!
XD2020.12.28 11:07
PiSiory w ogóle nie powinny się szczepić. Tylko Bóg może decydować o życiu i śmierci. Modlitwa może przecież zaradzić na wszystko od wygranej w totolotka po wieszanie lewaków, homoseksualistów, "zdrajców narodu", przeciwników Jedynej-Słusznej-Partii, innowierców, ateistów i wszystkich, którzy się wam nie podobają. Z tęczową zarazą wasz Bóg sobie poradzi to i z zarazą pandemiczną.
Senny2020.12.28 11:02
Amerykanska FDA ogłasza zgon dwóch uczestników próby szczepionki Pfizera
Anonim2020.12.28 11:05
I zgon czterech, które wzięły placebo. Woda z solą groźniejsza od szczepionki?
Polak2020.12.28 10:57
Straszna to rzecz wpaść w ręce Boga ! Wy jesteście Świątynią Boga , kto niszczy świątynię Boga tego zniszczy Bóg. Modyfikacja genomu ludzkiego -szczepionki mRNA!
Po 11 ...2020.12.28 10:52
Czyli szczepionki są moralne, to znaczy niemoralne, chyba tak.
ateusz2020.12.28 10:55
Gdyby za zaszczepienie dawali świeżaka, to do marca mielibyśmy 20 milionów zaszczepionych :)
Po 11 ...2020.12.28 11:17
To genialny pomysł. Laleczki Lecha i Jarosława. Zbierz je wszystkie szczepiąc się 2 razy. Genialne :))
Po 11 ...2020.12.28 11:18
Tylko nazwa "świeżaki" nie pasuje. Do Lecha na pewno nie :))
ateusz2020.12.28 10:51
"Wynalezienie szczepionek może być uznane [...] za szczególny owoc daru udzielonego człowiekowi przez Boga" Nie, wynalezienie szczepionek jest zasługą nauki tak ochoczo zwalczanej przez KK na przestrzeni dziejów. Więc może łaskawcie niech biskupi zajmą się problemami leżącymi w ich zasięgu intelektualnym np. ile demonów zmieści się na główce od szpilki.
leszczyna2020.12.28 11:13
Jaką konkretnie naukę zwalczał Kościół ochoczo na przestrzeni dziejów?
Po 11...2020.12.28 12:34
Świerzy przykład to np to, że dopiero Jan Paweł II uznał XIX-wieczną teorię ewolucji, czy teorię wielkiego wybuchu za zgodne z naukami Kościoła. A jeszcze śmieszniejsze jest to, że ciągle w katakumbach KK pokutuje kreacjonizm. Naprawdę.
leszczyna2020.12.28 13:13
Kochanie pisz poprawnie bo błędy ortograficzne dyskwalifikują całą treść.
ect2020.12.28 16:12
Po 11 tylko tylko tyle potrafi. Nie przeskoczy tego.
leszczyna2020.12.28 23:03
Nie podszywaj się pod cudzy nick, wymyśl własny.