30.08.20, 18:10Fot. screenshot - YouTube (Wlodek Ciejka TV)

TYLKO U NAS! Grzywna za nazywanie Michała Sz. mężczyzną? Represyjne projekty ustaw autorstwa lobby LGBT!

Sprzeciw wobec szaleństw ideologii LGBT to nawet nie kwestia określonego światopoglądu czy religii. To kwestia zdrowego rozsądku oraz elementarnego pojęcia wolności i swobód demokratycznych. Warto, choćby w kontekście niedawnych wydarzeń związanych z tęczową agresją, spojrzeć na inny rodzaj działalności w wydaniu aktywistów tej ideologii, związnych choćby z projektami restrykcyjnych regulacji prawnych, jakie lobby LGBT, po zdobyciu odpowiedniego politycznego poparcia, chciałoby przeforsować także w Polsce. Niektóre z pomysłów nabierają smaczków właśnie dzisiaj.

Mamy oto ubiegłoroczną warszawską "Deklarację Kongresu LGBT" wraz z projektami konkretnych ustaw, które lobby LGBT chciałoby przeforsować w Sejmie (tego rodzaju twórczości jest wiele, niektóre projekty zostały złożone, niektóre przepadły). Na część z absurdów zwracano już uwagę. Chciabym tutaj skupić się na tym, co aktywiści LGBT proponują w części zatytułowanej "Zdrowie". Zasadniczy przekaz tej części Deklaracji brzmi: należy wprowadzić zakaz praktyk konwersyjnych oraz ich promowania. Do haseł dołączony został także projekt stosownej Ustawy. Czytającemu tekst projektu regulacji prawnych, które chce wprowadzić lobby LGBT, przychodzi od razu na myśl kwestia właściwych terapii konwersyjnych, związanych ze zmianą preferencji seksualnych. Do tego problemu jeszcze wrócimy, jednak należy zwrócić uwagę, że za projektem Ustawy kryje się znacznie więcej.

MÓWIĄ O TOLERANCJI I PRAWACH, DOMAGAJĄ SIĘ ZAKAZÓW

Warto zatem poczytać bliżej, jakie regulacje, właczając w to określenie czynów karalnych oraz sankcji za nie, lobby LGBT zamierza wprowadzić do porządku prawnego. Wato także przyjrzeć się zawartym w projekcie definicjom i spojrzeć na potencjalne konsekwencje tego rodzaju inicjatywy.

Zacytujmy kluczowy fragment projektu Ustawy, a konkretnie Artykułu 3:

"Art. 3.

1. Kto, nawet za zgodą zainteresowanego:

1) stosuje praktyki konwersyjne,

2) oferuje stosowanie praktyk konwersyjnych,

3) prowadzi reklamę lub promocję praktyk konwersyjnych,

4) wskazuje osoby lub podmioty stosujące, oferujące, prowadzące reklamę lub promocję praktyk konwersyjnych w kraju lub za granicą, w celu umożliwienia zastosowania tego rodzaju praktyk

- podlega karze grzywny nie niższej niż 1000 zł.

2. Jeżeli sprawca czynu, określonego w art. 3 ust. 1 jest profesjonalistą, o którym mowa w art. 2 pkt 6 ustawy, - podlega karze grzywny nie niższej niż 2000 zł.

3. Usiłowanie, podżeganie i pomocnictwo są karalne."

Czy w przypadku "praktyk konwersyjnych" chodzi po prostu o terapię? Jak sugeruje nawet lektura samego Art. 3, właściwej terapii dotyczy jedynie ust. 2, gdzie mowa jest o profesjonaliście (co najmniej 2000 zł grzywny). Spójrzmy jednak na zawarte w projekcie definicje. Interesujące nas pojęcie "praktyk konwersacyjnych" jest tu rozumiane niezwykle szeroko. Praktyki takie zdefiniowane zostały jako "każde oddziaływanie, które ma na celu zmianę lub stłumienie orientacji seksualnej, tożsamości płciowej lub ekspresji płciowej".

A więc nie tylko terapia, ale takie właśnie "każde oddziaływanie" miałoby być - zdaniem ideologów LGBT - "praktyką konwersyjną" i jako taka podlegać penalizacji. Grzywna za jakiekolwiek działanie, które zmierzałoby do stłumienia czyjejś ekspresji płciowej! Robi się naprawdę ciekawie! Choć to na razie początek. Dopiero, gdy wczytamy się w definicje zastosowanych pojęć, ujawni się nam ich sens wraz z listą kategorii czy podkategorii czynów penalizowanych.

LOGIKA I PRAWO WEDŁUG LGBT

Warto zresztą czytać uważnie, gdyż w tego rodzaju tworzonych w ramach ideologii LGBT projektach, na każdym kroku mamy do czynienia z ideologicznymi manipulacjami i zmienianiem utrwalonych znaczeń. Pomińmy w tym momencie pojęcie "orientacji seksualnej" (również pretensjonalne i zideologizowane, jednak znane).

O ile definicja "praktyk konwersyjnych" w omawianym projekcie niezwykle rozszerza to pojęcie, przyjrzyjmy się dla przykładu przypadkowi oddziaływania mającego na celu zmianę lub stłumienie ekspresji płciowej. Otóż ekspresja płciowa to wg definicji w projekcie Ustawy "sposób wyrażania i komunikowania własnej tożsamości płciowej, w szczególności poprzez zachowania, ubiór lub makijaż".

Dla zrozumienia powyższej definicji konieczne jest rozumienie pojęcia "tożsamości płciowej" w myśl ideologii LGBT. Nie jest ono związane z płcią biologiczną, ale pojmowana zgodnie "z perspektywą genderową", w sposób zrelatywizowany i zdefiniowane w omawianym dokumencie jako: "utrwalone, intensywnie odczuwane doświadczanie i przeżywanie własnej płciowości, która odpowiada lub nie płci wpisanej do aktu urodzenia".

Tak więc, w myśl projektu Ustawy, "praktyką konwersyjną" i czynem karalnym zarazem byłaby de facto każda próba zmian lub stłumienia ekspresji... subiektywnych odczuć w zakresie tożsamości płciowej. Jeżeli dodamy, że takich tożsamości płciowych wyznawcy ideologii gender-LGBT wyliczają kilkadziesiąt, to nawet trudno dociec, co autorzy takich pomysłów, jak tenże projekt Ustawy, mieli na myśli.

LOBBY LGBT CHCE KRYMINALIZOWAĆ... KRYTYKĘ MAKIJAŻU?

Jeżeli, jak akcentuje projekt Ustawy, owo wyrażanie i komunikowanie tak kontrowersyjnie pojmowanej tożsamości miałby w szczególności odbywać się poprzez ubiór lub makijaż, to grożenie sankcjami za "każde oddziaływanie" zmierzające do "zmiany lub stłumienia" owej odzieżowej lub makijażowej ekspresji brzmi tu naprawdę orwellowsko. Nie wiem jak jest dzisiaj, ale sam pamiętam ze szkoły, gdy nauczyciele, z trudem powstrzymując rozbawienie groteskowymi makijażowymi eksperymentami koleżanek, bezceremonialnie wysyłali delikwentki do szkolnej łazienki z poleceniem umycia się. W przypadku przeforsowania genderowego szaleństwa nauczyciel nie mógłby w podobnej sytucji zwrócić uwagi ewentualnym chłopcom malowanym, subiektywnie acz intensywnie (jak chce projekt Ustawy) odczuwającym swoją żeńską tożsamość i podkreślającym ją przy pomocy makijażu. W tym wypadku polecenie zmycia makijażu zgodnie z logiką Ustawy autorstwa LGBT byłoby zresztą "praktyką konwersyjną"! Gdyby forsowane przez LGBT regulacje prawne miały wejść w życie, samo zasugerowanie przez managera w firmie, że pracownik firmy mógłby stonować nieco nazbyt wybujałe "ekspresje płciowe", byłoby podstawą do represji wobec szefa. Pomijam już, że ci sami ideolodzy, którzy forsują tego rodzaju pomysły, przy innych sytuacjach deklarują walkę ze stereotypami, kojarzącymi płeć żeńską z makijażem czy określonym ubiorem. Ale tego rodzaju ideologie, przy wszystkich swoich dogmatach, lubią także sprzeczności.

GRZYWNA ZA NAZWANIE FACETA FACETEM?

Jak zwróciliśmy już uwagę, projekt Ustawy mnoży kategorie czynów, podpadających pod pojęcie "praktyk konwersyjnych". Skoro niejaki pan Michał w myśl pojmowanej zgodnie z projektem Ustawy "własnej tożsamości płciowej" postrzega sam siebie i chce być określany jako Małgorzata, to nazywanie go Michałem jest chyba jak najbardziej - w myśl ideologiczego projektu Ustawy - takim właśnie oddziaływaniem, tłumiącym ekspresję płciową tejże "osoby LGBT" i spełniającym kryterium "praktyki konwersyjnej". Pojawiają się zresztą kontrowersje: podobno zresztą pan Michał czasem się o to nie obraża, a i sam używa wobec siebie zarówno żeńskich, jak i męskich form, a więc możnaby powiedzieć, że nazywanie Michała Michałem odbywa się za jego zgodą. Przypomnijmy, że projekt Ustawy wskazuje wyraźnie: nie można "oddziaływać" wbrew "tożsamości płciowej" czy "ekspresji płciowej" nawet za zgodą zainteresowanego. Grzywna? Notabene, gdyby forsowane przez LGBT Ustawy zostały wprowadzone, można sobie wyobrazić ewentualne procesy i cały sądowy cyrk, jak choćby pracę biegłych, którzy (w kontekście kwiatków zawartych w Ustawie) określaliby czy pan Michał swoją małgorzatowatość odczuwa intensywnie lub nieintensywnie.

TERAPEUTYCZNA ZMIANA NIECHCIANYCH SKŁONNOŚCI? LGBT CHCE TEGO ZAKAZAĆ

Wróćmy do praktyk konwersyjnych we właściwym sensie, a więc terapii psychologicznych, przez które rozumie się proces ukierunkowany na zmianę preferencji seksualnych. W pierwszym rzędzie omawiany atak lobby LGBT wymierzony jest właśnie przeciw tego rodzaju terapiom. Terapie takie są prowadzone z różną skutecznością (co zresztą można powiedzieć o jakimkolwiek procesie terapeutycznym), co związane jest z wieloma przyczynami. Jak wiadomo, tendencje homoseksualne w przypadku różnych osób mogą być głębsze lub słabsze. Faktem jest więc, że terapia reparatywna w wielu przypadkach przynosi skutek pożądany, w wielu innych zmiana preferencji seksualnych okazuje się niemożliwa. Skuteczność takich terapii wg dostępnych powszechnie danych wynosiła 30-60%. Jeżeli spojrzeć w sposób rzetelny, obiektywny, bez uprzedzeń, zarówno problem terapii jaki w ogóle problem przyczyn homoseksualizmu to interesujący problem badawczy z olbrzymim polem do dyskusji.

Lobby LGBT nie wdaje się jednak w takie dyskusje, ale idzie w zaparte, ośmieszając - w imię rzekomej "naukowości" - zarówno sam proces terapeutyczny, jak i poddające się mu osoby. Jednak "argumenty naukowe LGBT" sprowadzają się do selektywnego doboru opinii niektórych badaczy (sprzyjających tej ideologii) przy pomijaniu opinii innych i ignorowaniu niewygodnych dla lobby LGBT wyników badań naukowych. Lobby LGBT nagłaśnia także przypadki terapii źle prowadzonych, niefachowych, dokonywanych przez szarlatanów, starając się stworzyć wrażenie, że każda terapia konwersyjna wygląda tak, jak przedstawił ją np lewicowy autor prowokacji dziennikarskiej. Ot, typowy marksistowski "światopogląd naukowy", z nauką skądinąd nie mający wiele wspólnego. W przedstawionym projekcie Ustawy, lobby LGBT chciałoby takich terapii zabronić.

CO NAJMNIEJ 2000 ZŁ GRZYWNY ZA TERAPIĘ KONWERSYJNĄ

Proponowana przez aktywistów LGBT sankcja w wypadku prowadzenia takiej terapiii to grzywna w wysokości co najmniej 2000 zł. Jeżeli weźmiemy pod uwagę, że przecież nikt nikogo w Polsce nie zmusza do zmiany preferencji seksualnych o których mowa, staje się wyraźne, że aktywiści chcą po prostu zakazać dobrowolnych terapii psychologicznych, których celem jest zmiana niechcianych przez daną osobę skłonności homoseksualnych. Takie działanie lobbystów, chcących decydować wbrew woli osób i domagających się wprowadzania do systemu prawnego represji, jest szczególnie szokujące i najbardziej wymownie wskazuje na totalitarne ciągoty prezentowane przez LGBT. Wyobraźmy sobie chociażby osobę biseksualną, która chce wyzbyć się tendencji homoseksualnych i wejść w poważny związek heteroseksualny. Dlaczego takiej osobie miano by ustawowo uniemożliwić uzyskanie pomocy ze strony terapeuty i dlaczego sam prowadzący terapię miałby być zagrożony karą grzywny ? Co z młodzieżą, która przeżywa kryzysy tożsamościowe i wahania dotyczące swoich preferencji seksualnych? Seksedukatorzy LGBT bardzo chętnie taką młodzieżą się "zaopiekują", co jednak, gdy taka młodzież po przejściu okresu dojrzewania, "równościowej edukacji" oraz ewentualnych eksperymentach, chciałaby jednak mimo wszystko udać się później do terapeuty?

LGBT sprawia nieraz wrażenie pseudoreligii ze swoimi dogmatami. Najważniejszym wydaje się być dogmat o "orientacji seksualnej" jako jakości absolutnej i niezmiennej. Głoszony jest on przy równocześnie wyznawanym dogmacie o względności płci, którą można dowolnie rozmydlić, zmienić, ­­­­zanegować. Skoro powyższe tezy nie są tezami ideologicznymi, to czym są?

Tomasz Poller

Komentarze

Cool2020.09.1 6:34
Czy Sędzia prowadzący jego proces, będzie zwracał się do niego "oskarżona" "pani Margot" etc ... jak sądzicie??? :-)))
comic2020.09.29 8:57
a jeśli pojawią się ruchy wzywające do poszanowania równości dla zezowatych !! Zauważą , że jest ich za mało w społeczeństwie; partet , parytet- a więc operacje oczu na zeza....iluż to zrodzi aktywistów do parcia na zeza. Zezowaci, dziś zepchnięci na margines życia społecznego zyskają przestrzeń zyciową. Aktorzy ,celebryci na wyścigi ze sobą,będą zezować. PE oczywiście w forpoczcie na rzecz. Zezowaty będzie wyłoniony na przewodniczącego... a czy przypadkiem ktoś z naszego kraju, wybitny, ale odsunięty na margines, nie jest zezowaty ?
opty2020.09.1 5:40
Jeżeli ktoś nie wie jakiej jest płci to jest rodzaju.....; rodzaj męski rodzaj żeński rodzaj nijaki..
Moly2020.09.1 2:49
Come gather 'round, people Wherever you roam And admit that the waters Around you have grown And accept it that soon You'll be drenched to the bone If your time to you is worth savin' And you better start swimmin' Or you'll sink like a stone For the times they are a-changin' Kto zna to libretto? Czasy sie zmienily ( w Polsce: zmieniaja) Jak zwykle uswiadamiam: kijem Wisly nie zawricisz. Mozesz usilowac granatem....Ale i tak nie zawrocisz. My chcemy DOBRA!!!!
Apel2020.08.31 20:53
Czytelnicy Frondy! Ponieważ to antypolskie bydlę o nazwach: katolicka kretynizacja polski 🇵🇱, ladychapel, Polak Ateista Dumny Gej, JPIII i in. jest coraz bardziej chamski, wulgarny i bluźnierczy, a administracja portalu nie robi nic, by wpisy tego zboczonego idioty kasować proponuję, by maksymalnie dużo użytkowników dokonywało rozmaitych losowych, lapidarnych, humorystycznych wpisów korzystając z jego nicków. W ten sposób przynajmniej rozmyjemy jego szatańską działalność.
obserwator niezależny2020.08.31 19:55
ważne jak ma w papierach - czy pozwie tych co mu napisali ,że to chłop?
ian2020.08.31 19:11
pis to komuchy fani lgbt i pedałów udają prawaków a to zwykłekomusze ryje w brukseli głosowali za ideologią gender poparli timenmarsa a u nas policja nosi na rączkach pedałów i lgdtowców krzywdy im nie zrobią
hyhy2020.08.31 18:35
To będzie przyszły poseł RP. Jak pewna Pani Lalkarka. Nieważne co reprezentuje. Ważne, że prowokuje. Niektórych wyborców to jara... Ciekawe tylko z czyjej listy wystartuje? ...hyhy
alusia2020.08.31 16:46
Rodzice to są na pewno bardzo dumni ze swego synka oj pardon córci.
...2020.08.31 16:15
Facet ma dziewczynę, może nawet własny harem, a robi sobie cyrk aby naiwni wpłacali mu kasę.
jowita2020.08.31 16:07
Margot to jest dla mnie kobieta...widzę to po zachowaniu...i nie interesują mnie żarty pana Boga, który najpierw lepi w łonach takich ludzi by później w Biblii nakazywać ich prześladować a wręcz zabijać...tacy ludzie nie zasługują na śmierć a co za tym idzie Biblia kłamie
Jan2020.08.31 17:49
Oj ty bido nieszczęsna...o czym tu mówić..niczego nie pojmiesz...sorry, nie zabieraj głosu w dyskusji ..błagam
Anonim2020.09.2 16:10
Po jakim zachowaniu,tak zachowują się kobiety? Gdzie ta kobiecoś u niego ?
Drodzy LGBT ideolodzy !2020.08.31 15:15
Anus służy do defekacji a nie kopulacji niezależnie od waszych interpretacji ! Taka jest anatomia i fizjologia .
Józia2020.08.31 14:52
Chłop jest chłopem - bez względu na to, co kłębi się w jego głowie!
alusia2020.08.31 16:44
Chyba co się kłębi w kroczu.Jak mogę nazywać faceta który ma ,,to o owo'' kobietą?Niech se wytnie to wtedy tak.
Seks kamerki2020.08.31 14:29
Cześć- Zapraszam na nowy portal społecznościowy dla dorosłych! Znajdziesz tam osoby na szybkie sex spotkania lub na wyskok na imprezke! Wystarczy wejść aktywować konto i juz randkować! www.lexlale.com.pl
Ayatollah Khomeini i Rabin Baruch Lau ZAPRASZA!!!2020.08.31 13:17
SZYBKIE EFEKTYWNE I NATYCHMIASTOWE WYLECZENIE SIĘ Z PEDALSTWA! I ty możesz być normalnym! -- - - - Nigdy więcej nie popatrzysz na odbytnicę z pożądaniem! - - - - Nigdy więcej nie będziesz ocierał się o chłopczykow w tlumie. - - - - Nigdy więcej nie będzisz marzył aby obciągniąć druta Putinowi.- - - - I stracisz "apetyt" na kakałko! - - -
Anonim2020.08.31 13:00
Macie kolejnego teologa w szeregach? :D Otóż zapisy tegoż projektu ustawy próbują wykluczać instytucje opierające swoje działania na pseudonauce. Podobnie jak eugenika nie ma podstaw naukowych tak samo terapia konwersyjna, i podobnie jak eugenika jest uznawana za nieetyczną. Na podobnej podstawie "naukowej" można stworzyć ośrodek terapii dla heteroseksualistów. Niestety jeśli chodzi o naszą fanatycznie katolicką część społeczeństwa, to u podstaw takiego myślenia jest ponownie (sic!) brak wiedzy, o którą ta część niestety nie zabiega, mimo przywileju jaki jej przysługuje. Gdyby jednak ktoś z zainteresowanych chciał zgłębić temat powinien zacząć od zdefiniowania problemu i zadać sobie pytanie czym jest homoseksualizm. I już przy pierwszym pytaniu niestety z tej strony społeczeństwa pada błędna odpowiedź z której wynika cała reszta. Orientacja seksualna, wedle obecnego stanu naszej wiedzy, bierze się ze złożonych zależności genetycznych, hormonalnych i środowiskowych, z czego istnieje więcej dowodów na biologiczne podłoże orientacji niż na podłoże środowiskowe. Ponad to udokumentowane zachowania homoseksualne wśród innych zwierząt wskazują, że nie chodzi tu o wpływ kulturowy. Równie dobrze Czarny obywatel może iść i zmienić kolor skóry. No może, ale to kosztowne i potencjalnie niebezpieczne i warto się zastanowić czym jego chęć zmiany koloru skóry jest umotywowana. I tu jeśli przyjrzymy się poziomowi rasizmu w otoczeniu takiego człowieka, to nic dziwnego że nie chce być Czarny. Z tej samej przyczyny kobietom zdarzało się w historii przebierać za mężczyzn – w ten sposób cecha niepożądana (a takową była płeć) nie wpływała negatywnie na zasługi. To znaczy systemowo dyskryminujecie ludzi ze względu na cechy, na które nie mają wpływu do tego stopnia, że sami zaczynają wierzyć, że są gorsi. Zaprawdę podłe to i niesprawiedliwe, niesłuszne i znamienne, dla ludzi bez wykształcenia.
fajne te wasze wywody, towarzysze2020.08.31 13:45
innymi słowy urzynanie męskich genitaliów i hormonalna hodowla piersi jest OK, ale czyjaś chęć zerwania z niechcianymi ciągotami powinna być waszym zdaniem zabroniona. poza tym w waszej bajce wszyscy homosie to ludzie roześmiani biegający z kolorową szmatą. i co jeszcze wymyslicie?
XD2020.08.31 14:45
Chcesz powiedzieć, że masz więcej do powiedzenia niż środowiska naukowe, które przedstawiają w tym temacie dokumentację? Proszę... idź na uczelnię, zrób doktorat i poświęć swoje życie badaniom. Najpierw biologia, chemia, anatomia człowieka, jego rozwój, procesy które zachodzą w organizmie, później psychiatria, kognitywistyka, możesz zahaczyć o psychologię dodatkowo. Udowodnij proszę metodycznie swoje stanowisko. Ja nie mam takiej wiedzy, więc po prostu czytam opracowania lub ich streszczenia oraz słucham ludzi, którzy się na tym znają i dopiero zabieram głos uzbrojona w odrobinę wiedzy. Gdybym chciała wiedzieć jak zbudować dom, być może Ty będziesz moim ekspertem. Niestety w tej konkretnej dziedzinie nie masz u mnie autorytetu, bo w mojej bajce zasada "nie znam się, to się wypowiem" nie ma racji bytu. OK, jest traktować ludzi jak ludzi, bez względu na to skąd pochodzą, kogo kochają, jaki mają kolor skóry lub wyznanie. OK jest kiedy osoba która źle się ze sobą czuje, może znaleźć pomoc, czy to wsparcie psychiatryczne czy lekarskie. Nie OK jest umniejszanie komuś przez jakąś cechę bądź jej brak, dyskryminowanie, odmawianie praw, które mają pozostali obywatele, wmawianie że cecha, która nikomu nie robi krzywdy jest obrzydliwa, zła i w ogóle do gazu pedały. OK jest seks dwóch dorosłych osób za obopólną zgodą. Nie OK jest seks bez zgody, a takową wyrazić może tylko druga osoba dorosła. Czy już rozumiesz czy mogę Ci coś jeszcze wyjaśnić?
RS2020.08.31 19:06
Środowiska "naukowe" obecnie tak zgłupiały , że za parę lat będą te prace " naukowe" tyle warte jak te pisane na uniwersytetach marksizmu i leninizmu. Praca naukowa -Monologi waginy, albo rozmowa z moją waginą. XD to ktoś bardzo zakompleksiony o bardzo wąskim zainteresowaniu.
XD2020.08.31 20:15
Warto więc porzucić naukę i zwrócić się do Boga. On zna wszystkie odpowiedzi na wszystkie pytania. Po ch•j zatem zapełniacie poczekalnie w przychodniach, skoro wykształceni ludzie nie mają wam niczego do zaoferowania? Po co Internet, telefony, teflon i telewizja? Idźmy dalej! Po co żarówki, elektryczność, kuchenki mikrofalowe (tu akurat się zgodzę że po nic). Po co inteligentna sygnalizacja świetlna, po co monitoring, satelity i całe tony ścierw zwierząt zamęczonych żeby tłusty Janusz i pryszczatą Grażyną mogli kupić sobie lek na cukrzycę i krem na ryj? To wszystko są produkty nauki którą gardzicie. Czemu tak łatwo uwierzyć wam w krem przeciwzmarszczkowy, ale jeśli cokolwiek nie zgadza się z waszym małym poglądem na świat którego nie znacie, to nagle nie jest nauka tylko "nauka". Mądry człowiek potrafi odróżnić kłamstwo od prawdy. Wiesz jak? Sercem. Coś co jest podłe, nie jest jednocześnie dobre. Rzucanie w ludzi kamieniami jest podłe. Dyskryminacja jest podła. Więc jeśli chcesz usprawiedliwiać swoje faszystowskie poglądy to przynajmniej nie mów, że to natura i nauka, bo to zwykłe kłamstwo, żeby zrzucić odpowiedzialność na kogoś innego.
Fronda wy kłamcy2020.08.31 12:34
Wymyślacie problemy, które nie istnieją, żeby tępy lud to kupił. 1. Terapie konwersyjne są literalnie psychicznymi torturami i zakazywane są w ostatnich latach we wszystkich cywilizowanych krajach. Żadne badania nie dowiodły ich skuteczności, natomiast były prowadzone badania, które udowodniły, że osoby po takiej terapii mają bardzo często myśli samobójcze i żywią nienawiść do samego siebie. 2. Tytuł tekstu jest wyolbrzymiony i prawie nijak ma się do treści. Typowa fronda - Robią wszystko aby Was zmanipulować, nastawić przeciwko innym ludziom i wywołać w was poczucie zagrożenia. Ogarnijcie się. To jak traktujecie innych ludzi nie ma NIC wspólnego z treścią ewangelii.
jasiek hart man2020.08.31 12:53
a największe tortury to męskie końcówki dla ludziuf leżebetę
***2020.08.31 18:03
...no jasne, najlepiej "hulaj dusza piekła nie ma".
Edyta2020.09.29 9:05
Jak tylko przeczytałam ,że te tortury terapii konwersyjnej to elektrowstrzasy to pytam dlaczego są stosowane także w schizofrenii?
W 1981r. Gaëtan Dugas homoseksualista2020.08.31 12:17
padł pierwszy na AIDS. Od tamtego czasu homoseksualizm przy użyciu broni jaka jest HIV-AIDS zamordował dziesiątki milionów ludzi. Homoseksualiści są na zbiorowej liście największych zbrodniarzy w historii ludzkości. I dalej bezkarnie morduje .... i paraduje. ... A skąd się wziął HIV-AIDS? Z Afryki, z zoofilii. Szukający nowych "wrażeń" zboczeńcy z Europy, USA i Kanady mieli seks z ... małpami. Tak z małpami, cyt.: "Pre-1980. It is widely believed that HIV originated in Kinshasa, in the Democratic Republic of Congo around 1920 when HIV 𝐜𝐫𝐨𝐬𝐬𝐞𝐝 𝐬𝐩𝐞𝐜𝐢𝐞𝐬 𝐟𝐫𝐨𝐦 𝐜𝐡𝐢𝐦𝐩𝐚𝐧𝐳𝐞𝐞𝐬 𝐭𝐨 𝐡𝐮𝐦𝐚𝐧𝐬. Up until the 1980s, we do not know how many people were infected with HIV or developed AIDS."
Palindrom2020.08.31 11:24
"babę zesłał Bóg" – na opamiętanie. Ot, znaleźli sobie dewianci ikonę! I niech ktoś spróbuje zaprzeczyć, że sodomia i masturbacja nie robią ludzkim zwierzętom szamba z mózgu, i to nie binarnie, a zawsze!
jasiek z Cz-wy2020.08.31 11:21
W PRL-u każdy milicjant miał wykaz na swoim terenie gejów, prostytutki , lesbijki, i nne chore wymysły. Co robił ten milicjant walił pałką po grzbiecie te śmieci. Zaden śmiec nie demnstrował swoich pogladów. Ten Rząd daje im za dużo wolności
tęsknisz.........2020.08.31 12:55
za Kiszczakiem i akcją Hiacynt? Michnik się nazywasz i masochizm lubisz? Dlatego prowokujesz?
Covid-192020.08.31 10:32
Z głupkami z LGBT należy postępować jak z przestępcami którzy łamią prawo.
Kuba2020.08.31 10:16
Katoliccy hamulcowi nie zdołają zatrzymać postępu i nowoczesności, staniecie się skansenem ze swoimi zamkniętymi w kościołach ciasnymi horyzontami. Kwestia czasu...
Czarek2020.08.31 10:27
Kuba, jeżeli wsadzanie męskich narządów do kiszki stolcowej nazywasz postępem to obecny zrzut szamba do Wisły w ilości 15 m. sześcienny na sekundę musi być dla ciebie awansem cywilizacyjnym. Czyżbym się mylił?
Ali-baba2020.08.31 15:12
"Kuba"(niehamulcowy} postępowy z "szerokimi horyzontami"ogarnij się wreszcie ? Bo jak zauważyłeś, wiara i kościół przetrwały do dziś, mimo że hołota lewacka , masońska i zboczeńcy wszelkiego autoramentu walczą z katolicyzmem od 2000 lat ?! Setki milionów ludzi straciło życie a jak widzisz, wiara i kościół trwa i trwał będzie a moce piekielne Lucyfera go N I E P R Z E M O G Ą - bo tak powiedział Jezus Chrystus ?!
Anonim2020.09.2 16:14
To jest nowoczesność ?Żadna nowoczesność,tacy dewianci zawsze byli .
katolicka kretynizacja polski 🇵🇱2020.08.31 10:14
Muszę wyznać, że ponowne zalewanie warszafki gównami bardzo mnie zmartwiło. Przypomniało mi o mojej zboczonej orientacji. Trzeba to jakoś zwalić na PIS. Trochę ulgi przynosi mi obsesyjne wypominanie pedofilii księżom. Ale jest ich tylko 0.6 promila. Nie szkodzi. Metodą Gazety Koszernej Michnika zrobimy z tego 100%. Goebbels w piekle się ucieszy. W końcu to jego szkoła.
Grzegorz2020.08.31 10:04
Zapobieżenie lub samoobrona w wypadku gwałtu też kwalifikuje się jako "ograniczenie swobody ekspresji seksualnej" i ma być karane.
Dociekliwy2020.08.31 10:01
Ni chłop..ni wydra..Coś na kształt świdra..
Proste2020.08.31 9:58
Oberwać coyones, to będzie ta mityczna trzecia płeć.
Prosty chlop2020.08.31 9:56
To teraz na pedala mam wolac pedalica?
aresztant2020.08.31 9:55
do sędziów krórzy go wypuścili z aresztu mam tylko jeden zal.Tak dobrze i wspaniale nam robił loda w celi.A teraz go nam zabraknie.
Toni2020.08.31 9:35
Ten chłop Michał tylko po to mówi,że czuje się kobietą, bo zakazana jest bigamia, a on żyje z trzema kobietami naraz. Głupole mówią,że on to baba.
Czarek2020.08.31 9:11
Moim zdaniem genderowe LGBTSadoMasoNekroZoo zostało storzone przez jakiegoś ucznia Pablo Picasso - to jest odbicie w rzeczywistości pewnej kubistycznej wizji tragedii ludzkiej polegającej na całkowitej destrukcji ludzkiej myśli. LGBTSMNZ to projekcja skutków anarchizacji ludzkiego umysłu.
AntySzwab2020.08.31 8:59
ten zbok to kretyn
opty2020.08.31 8:32
Po PESEL-u chłop, po sukience baba; czyli baba - chłop....
Cool2020.08.31 8:10
LGBT to hybryda faszyzmu z komunizmem! ... A z krzyżówki swastyki z sierpem nic dobrego nie wyniknie!
bogdanus2020.08.31 7:25
LGBT jako ideologia jest ideologią terrorystyczną.
Dam2020.08.31 6:42
Skoro można skazywać za obrazę jednych uczuć, to dlaczego nie innych? Może po prostu wprowadźmy wolność słowa.
An.2020.08.31 6:58
A o co Ci właściwie chodzi, bo nie rozumiem.
Dam2020.08.31 13:12
Nazywanie Michała Sz. mężczyzną rani jego uczucia, tak samo jak ekscesy jednego idioty na balkonie niedawno raniły uczucia katolików. Ale ranienie jednych uczuć jest ok, a za inne wpada do ciebie policja, mimo że w obu przypadkach nie powinno być na to paragrafu.
Anonim2020.09.2 16:19
Przecież się nazywa Michał Sz .ma tak w dowodzie czyli według prawa jest Michałem Sz.To co wyprawiał ten człowiek na balkonie nie ma tu nic wspólnego z tym.
Michał Jan2020.08.31 7:45
Pamiętając, że każda wolność do machania pięścią jest ograniczona obecnością czyjegoś nosa. Wolność wypowiedzi nie może narażać wierzących na rozterki, czy brak reakcji na nią nie jest aby zaparciem się Jego przed ludźmi (Mt 10, 33).
Dam2020.09.1 10:12
Jeżeli czyjaś wiara jest na tyle słaba, że zachwieje nią pajac na balkonie lub namalowanie obrazka, to raczej jednak jej nie miał. Chyba że uważasz, że wierzący to ludzie specjalnej troski, których trzeba pilnować na każdym kroku i nie pozwalać na oglądanie "niewłaściwych" rzeczy.
LL2020.08.31 6:32
No cóż ,żyjemy w głupim świecie,w którym nastąpiło odwrócenie wartości,odwrócenie znaczenia słów, gdzie głupota to nowoczesnośc. Jak nie zatrzymamy idioctwa to po nas,wszystko zmierza do zagłady normalnego świata.
Anonim2020.08.31 6:26
"intensywnie odczuwane doświadczanie i przeżywanie własnej płciowości, która odpowiada lub nie płci wpisanej do aktu urodzenia". PESEL - chłop; odczuwanie - makijaż, sukienka kobieta. PO prostu baba-chłop.
Biblijnie wierzący2020.08.31 6:14
Dziękuję Ci, o Boże, że mnie zbawiłeś. Dziękuję Ci, o Boże, że gdybym dziś zmarł, idę do prosto do Nieba. Bo Ty mnie znasz, a ja znam Ciebie, znam Twój głos i idę za Tobą. I wiem, że jestem czysty, usprawiedliwiony, oczyszczony, święty. Którego Ty stale uświęcasz, oczyszczasz, uczysz miłości do Ciebie, do innych ludzi, do siebie. Cudowna jest Twoja Łaska i Twój Dar. Cudowna jest Twoja Ewangelia! Chwała Tobie, Boże. Tylko Tobie i tylko Tobie. Przez Jezusa Chrystusa, Amen. List do Rzymian, rozdział 8 28 Wiemy też, że Bóg z tymi, którzy Go miłują, współdziała we wszystkim8 dla ich dobra, z tymi, którzy są powołani według [Jego] zamiaru. 29 Albowiem tych, których od wieków9 poznał, tych też przeznaczył na to, by się stali na wzór obrazu Jego Syna, aby On był pierworodnym między wielu braćmi. 30 Tych zaś, których przeznaczył, tych też powołał, a których powołał - tych też usprawiedliwił, a których usprawiedliwił - tych też obdarzył chwałą10. Kolosan 1 12 Z radością dziękujcie Ojcu, który was uzdolnił do uczestnictwa w dziale świętych w światłości. 13 On uwolnił nas spod władzy ciemności i przeniósł do królestwa swego umiłowanego Syna, 14 w którym mamy odkupienie - odpuszczenie grzechów. Hebrajczyków 10 14 Jedną bowiem ofiarą udoskonalił na wieki tych, którzy są uświęcani6. 15 Daje nam zaś świadectwo Duch Święty, skoro powiedział: 16 7 Takie jest przymierze, które zawrę z nimi w owych dniach, mówi Pan: dając prawa moje w ich serca, także w umyśle ich wypiszę je. 17 A grzechów ich oraz ich nieprawości więcej już wspominać nie będę. 18 Gdzie zaś jest ich odpuszczenie, tam już więcej nie zachodzi potrzeba ofiary za grzechy8.
Anonim2020.08.31 6:20
Idziesz prosto do Nieba? A gdzie to masz zagwarantowane? Czytałeś Ty w ogóle Pismo Święte? A jeśli to ze zrozumieniem? Złudzenie takich jak Ty - a ostatnimi czasy wciska ten kit Bergoglio - polega na tym, że WIERZĄ, iż jesteśmy zbawieni z automatu, bośmy powiedzieli: kochamy Cię, Panie Boże. No tak... zapomniałem... Piekło to bajki, tylko co ten Jezus mówił o "płaczu i zgrzytaniu zębów"...
Biblijnie wierzący2020.08.31 7:53
Mam to zagwarantowane na Krzyżu. I nie śmiem do tego nic dodawać.
Anonim2020.09.2 16:22
Grzeszysz pychą ,a to najcieższy grzech .
Biblijnie wierzący.2020.08.31 9:15
Dlaczego Ewangelia gorszy? Bo jest skandaliczna. My sami nie możemy zrobić nic, kompletnie nic, aby się zbawić, sprawić, żeby nasze zbawienie było "mniejsze, większe". Po prostu nic. My podejmujemy decyzję - najważniejszą w życiu - czy decydujemy się wierzyć Dziełu Krzyża, Panu Jezusowi na 100 procent, czy nie. Od tej decyzji zależy cała nasza przyszłość - życie na Ziemi i życie po śmierci ciała. Zdecydowałem, uwierzyłem. Pragnę wytrwać do końca moich dni w wierze. Ewangelia przynosi pokój do serca.
Bożena2020.08.31 6:30
Tak oto "Biblijny wierzący " stanął przed lustrem i stał się dla siebie bogiem. Obwieszcza swoje proroctwa, posługując się "cudzą" Ewangelią ;-)Ty już jesteś w niebie - nie musisz umierać;-)
Biblijnie wierzący2020.08.31 6:39
Przez kawał Pisma Świętego zapowiadany był Mesjasz, który przyjdzie i zbawi Swój Lud od grzechów jego. Przyszedł i zbawił. I tym, którzy przyjęli to, co zrobił, dał prawo stać się Dziećmi Bożymi. Ewangelia jest Prawdą. Ewangelia to wolność i pokój z Bogiem.
Marian2020.08.31 5:40
Za nazywanie takiego czegoś kobietą, powinna grozić chłosta.
Anonim2020.08.31 5:53
No co Ty... Nie widzisz jaka "sarenka"...
Al-kilo2020.08.31 5:34
Ciekawi mnie jak określono płeć "Margou"w aktach sądowych? Jeżeli jako mężczyznę to jest cios dla oszołomstwa poprawnego samozwaństwa lgbt-qrw!
rob2020.08.31 5:02
jeżeli ktoś zostanie ukarany przez sąd, powinien wtedy zadać pytanie, czy sąd może skazać zwierzę? Jesli będzie odpowiedź - nie, wtedy trzeba wyznać - przecież ja jestem i czuję się psem, proszę do mnie szczekać....
Polak2020.08.31 4:59
Straszne represje, sekciarzom katolickim próbuje się utrudniać sekowanie i rozsiewanie swojej nienawiści.
Anonim2020.08.31 5:34
No misiu. Jak tak patrzę na sytuację w Wa-wie to mi się wydaje, iż Pan Bóg niespecjalnie przejmuje się Twoimi bredzeniami. A podejrzewam, że jeśli w Wa-wie będzie jeszcze więcej wygrażania Panu Bogu to... Ile to tam lat Trzaskowianie będą jeszcze rządzić w Wa-wie, misiu? Możecie se jeszcze kredką na trotuarze napisać: Pan Bóg "fuj". A co se będziecie żałować...
Polak2020.08.31 6:25
Tyle wam, sekciarzom zostało - skamlenie na forach. Dla świata jesteście po prostu nieistotnymi odpadkami na marginesie :)
Anonim2020.08.31 8:16
Ale to ty tu skamlesz
Polak2020.08.31 13:16
Naprawdę? Czytałaś którykolwiek ze swoich postów? :)
Anonim2020.09.2 16:26
Swoich nie ,bo mało piszę ,ale twoje owszem czytam i skamlesz strasznie.
Anonim2020.09.2 16:23
Ty nie jesteś całym światem .
Ale to już było2020.08.31 7:07
Czy to się komuś podoba, czy nie, seks i płeć nie jest wartością samą w sobie. Podstawcie w miejsce tych słów słowa takie jak "klasa robotnicza", "proletariat" - i będziecie mieli to, co mówili marksiści.
jerzy2020.08.31 4:34
najbardziej winni są sędziowie którzy przyklepują to wszystko tak jak w USA i na zachodzie Europy a teraz zacznie sie u nas
TECZOWA ZGNILIZNA margot2020.08.31 4:02
margot TO KURVVA MESKA Z CIASNYM ODBYTEM...
*****Tuska!2020.08.30 23:57
Czy ktoś go w ogóle pamięta? (googlować, młodzi, googlować, pisze się toto TUSK)
Japa2020.08.30 23:37
Fajne . Jestem mężczyzną z gonadami od okupacji. Nie ważne jakiej . Od dziś jetem kobietą Tak se umyślałem .Niech ktoś spróbuje w to wątpić . Sędzia Tuleya zasadzi karę i trochę mi do emerytury `przybędzie. Głupię ! Pewno ,że durne .Ale ja tego nie wymyśliłem,
Anonim2020.08.31 2:19
Japa, jeśli tak se umyślałeś, i to wyłącznie w celu korzyści emerytalnych to prawdopodobnie jesteś chory na głowę, a więc wcześniejsza emerytura należy ci się bez dodatkowych badań lekarskich.
Japa2020.08.31 21:56
Anonimku Drogi , Dla mnie bezcenny . Wiem ,że nie. jestem geniuszem Wiem , bez Twojej diagnozy . Dziś jestem bezgranicznie usatysfakcjonowany . Spotkałem pisarza , który nie pojął takiej prymitywnej aluzyjności . Myślisz .że ktokolwiek uwierzy ,że ta baba z torbą w intymnym miejscu jest kobietą? Nooo chyba . że sędzia Tuleya .....
aktorzyna2020.08.30 23:36
skonczcie juz z tym durniem bo sami prowokujecie przestac pisac te brednie o tym CZYMS i nie nakrecac spirali niech sie sami produkuja w swoim gronie kogo normalnego ma obchodzic to ZERO ...........i jego kompania nierobow i przebierancow................
gogogo2020.08.30 23:26
A jaka bedzie kara za nazwanie drugiego człowieka "ch...m" lub "k...ą"? To też ma seksualne konotacje.
katolik2020.08.30 22:57
z tego to ni chłop ni wydra, zostaje określać -ONO- np. ono coś spotkało ono spurek
MARGOT ...2020.08.30 22:49
..MESKA KURVVA !!! MIEKIM ZROBIONY ZBOCZENIEC !!!
Górol2020.08.30 23:18
Miętkim ujem ruobiuony (tak to brzmi)
Oficer2020.08.30 21:49
przeciez t ukraiński pedało-żyd
Zygfryd2020.08.30 21:46
Młody i głupowaty z wiekiem mu przejdzie teraz pragnie idiota być zauważony nie orintuje sie że jest wykorzystywany przez środowisko zboczeńców w których myśli że zdusi samotność i pustkę która go dopada.
Polak Ateista Dumny Gej2020.08.30 20:57
Jestem przykładem do jakiego zidiocenia prowadzi ateizm. A zmieszany z pedalstwem to już tragedia.
Polak Ateista Dumny Gej2020.08.30 20:52
Na sam dźwięk słowa "PISDA" mam wzdęcia i gazy, a gazy dla Margota.
Margot2020.08.30 20:56
Czemu tylko gazy?!
Polak Ateista Dumny Gej2020.08.30 20:47
Jestem nieodwracalnie porypany, aj waj!
Polak Ateista Dumny Gej2020.08.30 20:46
Na sam dźwięk słowa "PIS" mam wzdęcia i gazy.
Polak Ateista Dumny Gej2020.08.30 20:45
Głosowałem na Rafała "Gówno" Trzaskowskiego.
Polak Ateista Dumny Gej2020.08.30 20:45
Gdzie tu jest najbliższy przeszczep mózgu, tanio?
Polak Ateista Dumny Gej2020.08.30 20:44
Rzuciło mi się na mózg, nic na to nie poradzę, polaczki.
Polak Ateista Dumny Gej2020.08.30 20:55
bladoruski, krzywosławny nigdy polaczkiem nie będziesz, ale zajmij sie moim kakałkiem ... bon appetite!
Polak Ateista Dumny Gej2020.08.30 20:34
TZW. "PEDOFILIA" TO NATURALNE PRAWO STAREGO GEJA!
Polak Ateista Dumny Gej2020.08.30 20:33
ODBYTNICA JEST SMACZNIEJSZA OD PISDY.
Anonim2020.08.30 20:36
Myślisz, że jesteś śmieszny, że kogoś denerwujesz? Że jesteś górą bo akurat nie można by ci nic zrobić... A po co? Niedługo zdaje się umrzesz, boś już leciwy. Wtedy dowiesz się wszystkiego także tego jak zmarnowałeś swoje życie.
Polak Ateista Dumny Gej2020.08.30 20:43
KAKAŁKO LEPSZE OD "PATELNI". ... CH*J W PYSKU LEPSZY OD WARG SROMOWYCH!
Polak Ateista Dumny Gej2020.08.30 20:27
Są niesłuszne kary za "obrażanie" fikcyjnych bohaterów religijnej bajki, tym bardziej powinny być kary dla homofobicznych zwyrodnialców za obrażanie i gwałcenie godności realnych żyjących tu i teraz Polaków.
Anonim2020.08.30 20:33
W tej "bajce" jak piszesz jest taka Księga jak Apokalipsa św. Jana. Tam jest napisane, że tacy jak Ty skończą marnie. Jeśli się nie nawrócą.
Polak Ateista Dumny Gej2020.08.30 20:42
Nadal nie zmienia faktu, że to bajka, w dodatku zwyrodniała właśnie przez takie teksty, którymi się brandzlujesz.
Polak Ateista Dumny Gej2020.08.30 20:26
Są niesłuszne kary za "obrażanie" fikcyjnych bohaterów religijnej bajki, tym bardziej powinny być kary za realne kary dla homofobicznych zwyrodnialców za obrażanie i gwałcenie godności realnych żyjących tu i teraz Polaków.
Anonim2020.08.30 20:32
Te, cretino... Ciekawe jak ukarzesz Pana Boga za Sodomę i Gomorę...
rebeliant2020.08.30 20:11
Takie inicjatywy są elementami składającymi się na to co legitymizuje bandytyzm, który jest sednem lewicy. Grzywna za nazwanie ... = atak bandyty za to, że się spojrzałeś. Konturem zarówno cywilizacji, a także wolności społecznej jest określenie zbioru przestępstw. I są to konkretne przestępstwa: gwałt, pobicie napastnicze, zabójstwo, niszczenie mienia, fałszerstwo, kradzież. Wylistowanie konkretnych przestępstw, a także stworzenie należytej przestrzeni społecznej, w której człowiek prowadzony jest tak, aby uciekał od sytuacji ciągnących do zdarzeń kryminalnych jest słuszną drogą, na której człowiek będzie mieć należytą wolność. Tylko należytych architektów brak...
beka z LGBT2020.08.30 20:10
Gej przeciwko światu wymiata, nikt lepiej nie podsumował tej LGBTowskiej szurii: "Boję się jak nigdy wcześniej. Dlatego barwię włosy na jaskrawe, zwracające uwagę z daleka kolory, a w czasie wolnym wychodzę na środek jezdni wesoło machając flagą. Ze strachu również sh|tpostuję na okrągło w socjal mediach, i udzielam wywiadów w gazetach. Bo w końcu, tak zachowują się ludzie zalęknieni i zaszczuci, prawda? Ponadto, pozostaję w tym strasznym, opresyjnym, przyprawiającym o lęk tenkraju, i żałuję. Choć mogłabym w każej chwili wyjechać. Ale bardziej lubię siedzieć i żałować. I się bać."
Anonim2020.08.30 20:30
No fajnie. Dobry gej, zły gej. Jak "dobry policjant - zły policjant".
Richuś z familoków2020.08.30 19:57
To jeszcze nic z porównaniu z zakazami i bzdurami które piszą w biblii
no tak2020.08.30 20:04
Ci straszni żydzi to nawet w tej swojej Biblii to nawet zakaz homoseksualizmu mają. I to na samym początku, w Pięcioksięgu Mojżesza który oni Tora abo Tojra nazywają. A chrześcijanie z tej samej książki korzystają. Straszne! Aryjski homoś górą!
Wojtek Polak2020.08.30 20:09
Kupiliście te bzdury starożytnych Izraelitów i z nimi żyjecie. Ale czarownic już nie palicie na stosach.
Protestant2020.08.30 20:11
czarownic nie palimy, ale zabijamy śmiechem takich Wojtków
Wojtek Polak2020.08.30 20:16
Jah z tobą, prosterorze czy tam pastorze.
Anonim2020.08.30 20:26
Ale wiesz Misiu, że przyjdzie taki dzień, w którym umrzesz? Wcześniej, później, ale przyjdzie. I nic Cię przed nim nie ochroni. Każdy Twój oddech przybliża Cię do tego momentu.
violencja2020.08.30 19:50
Zdjąć majtki i zobaczyć czy chłopczyk , czy dziewczynka.Tak się robi po narodzinach:)
Wojtek Polak2020.08.30 19:55
Ale to nie jest takie proste. Poczytaj sobię, siostrzyczko o genie SRY i kobietach o chromosomach XY albo mężczyznach o chromosomach XX.
violencja2020.08.30 20:07
Wojtku z Polski, to jest proste!Nie komplikuj:)Zawsze koło mnie sporo zwierząt , żadne z nich nie poczuwało się innej płci.Mówię o ssakach , nie o mrówkach. W dawniejszych czasach takie osoby dostawały od chłopaków/prawdziwych chłopaków/OKLEP, zawsze. I takie dziwolągi siedziały w norach i robiły po katach co chciały.A teraz robactwo wyszło z nor i próbuje nam wmówić , że nienormalne jest normalne. Braciszku, pedał nigdy nie będzie miał kobiecej psychiki , oni próbują być i mizernie próbują nas naśladować , ale jest to mizerne.Widzę , że nauka na usługach zboczeńców. P>S> nie jestem zakonnicą :) Pozdrawiam Wojciecha , takie imię nadałam mojemu synowi:)
Wojtek Polak2020.08.30 20:11
Stop. Daj na wstrzymanie. Już się ośmieszyłaś pisząc o „pomnikach Allacha”.
violencja2020.08.30 20:23
Tak , daję na wstrzymanie , ponieważ szkoda czasu na jałowe dyskusje nocne z ruchem lesbijek , gejów/homoseksualistów/, bi , trans,zoo, nekro oraz innych.Idę coś poczytać fajniejszego. Czy się kiedyś ośmieszyłam?Być może tak , jak każdy człowiek.Mam na tyle mocną psychikę , że mnie to nie bawi, Dzięki , że pamiętasz moje wpisy , mój wierny Czytelniku:)
stop tęczowej zarazie!2020.08.30 19:47
Metody jak wczesne NSDAP, gej Ernst Rohm byłby dumny. Co prawda nawet geje czasem głównemu nurtowi rewolucji mogą się znudzić. Soros też może zrobić noc długich noży.
Jaro2020.08.30 19:46
T. Poller. Z wykształcenia teolog i filozof.
Tomasz Poller bo lubi polerować?2020.08.30 19:42
Poleruj, Tomciu, poleruj.
KOSTEK2020.08.30 19:39
Podniecają mnie KOSTKI kobiece. I UDA.
Roman2020.08.30 20:09
W takim razie na drugie imię powinieneś mieć UDEK.
cypisek2020.08.30 19:32
obrzydliwy pedarasta pasuje wam?Podobny do końskiego zwisa
Szybka Randka2020.08.30 19:30
Nowa strona ero,tyczna na której znajdziesz sasiadke. Ponad milion ofert z całego świata! www.frircikvip.com.pl Szybka i bezpieczna rejestracja, Zupełna anonimowość, Setki osób z całego świata.
abcd2020.08.30 19:28
W latach 2013 - 2018 w USA kontakty seksualne między mężczyznami były przyczyną ponad 80% nowych zakażeń HIV wśród mężczyzn. Były też przyczyną prawie 2/3 nowych zakażeń HIV ogółem. Źródło: Centers for Disease Control and Prevention, Diagnoses of HIV Infection in the United States and Dependent Areas, 2018 (Preliminary), p. 17 https://www.cdc.gov/hiv/pdf/library/reports/surveillance/cdc-hiv-surveillance-report-2018-preliminary-vol-30.pdf
To zwykły pedał jest, a nie kobieta.2020.08.30 19:24
Co do samych pedałów zdania nie mam, obchodzą mnie tyle co ustalenia ostatniej sesji plenarnej KEP
Anonim2020.08.30 19:09
Na pewno nie mężczyzna, pedał!
KOSTEK2020.08.30 19:05
Zdaje się, że tzw kochający inaczej szykują bat na samych siebie. Na podstawie proponowanych przez środowiska LGBT ustaw można będzie karać edukatorów LGBT za promowanie w jakikolwiek sposób, a zwlaszcza w szkołach, ideologii gender, czyli za praktyki konwersyjne wpływające na tożsamość płciową i ekspresję seksualną uczniów, w tym uczniów heteroseksualnych.
Wtyczka2020.08.30 19:08
Bardzo dobrze.
katolik2020.08.30 19:03
inna zupełnie nijaka nazwa, nie określająca jego połci to; powyłamywane nogi
katolik2020.08.30 19:09
albo wyrwane nogi
Tęczowa żopa2020.08.30 19:03
Jest zupełnie nieprzydatny w społeczeństwie z punktu widzenia interesów państwa. Społeczeństwo nie powinno przeszkadzać naturze, sztucznie chroniąc słabych przed eliminacją.
Genderolożka2020.08.30 19:02
Margot ma prawo do wyboru płci. To jedno z fundamentalnych praw człowieka. W przypadku osób transseksualnych wystarczy tylko dokonać uzgodnienia płci. W wielu postępowych krajach taki zabieg chirurgiczny jest finansowany przez państwo ale z ograniczeniami (do max. 3 razy). Bardziej skomplikowana sytuacja jest gdy mamy np. mężczyznę identyfikującego się psem płci żeńskiej mającym skłonności do własnej płci. W tym przypadku mamy do czynienia z kombinacją TZL i kuracja hormonalna oraz zabieg chirurgiczny jest bardziej skomplikowany zarówno w opisanej transmitacji jak i kolejnych.
Słoneczko2020.08.30 19:06
Konie też są wrażliwe na wyraz pyska innych osobników. I co z tego?
Anonim2020.08.30 19:08
Polecam rysunek z 35 nr "Sieci", ze strony 96, z cyklu "Kot Kaczora". W pierwszym "okienku" kot ma dymek z tekstem: "Też mam znajomego kota, który miał problemy tożsamościowe i myślał, że jest kozą." W drugim okienku ten sam kot w dymku ma tekst: "Ale jak na kolację dostał do żarcia siano, to mu przeszło."
Anonim2020.09.1 6:27
genderolożka idiotożka.
GrzybeK2020.08.30 18:55
Ciota brzmi lepiej.
katolik2020.08.30 19:11
tak swojsko, po człowieczemu
Diagnoza bez ideologii2020.08.30 18:53
W starszych podręcznikach psychiatrii dostępnych jeszcze dzisiaj w antykwariatach mamy na temat zboczeń informacje bez ideologii . Poznajemy dewiacje takimi jakimi one są i także to co szerzej w obszarze psychiki dewianta jest zaburzone .
Stop tęczowej zarazie !2020.08.30 18:45
Tam gdzie Boga nie ma , tam rozum śpi a dewianci się panoszą !
Iza2020.08.30 18:38
Terapie tego typu są zakazane przez WHO i stowarzyszenia psychologiczno-psychiatryczne, dodam naukowe, skupiające lekarzy, seksuologów i psychologów. Skutkiem takich terapii są depresje i samobójstwa. To pseudonaukowe teorie, właściwe religijnym terrorystom. Przekonanie, że inna orientacja jest zła to wymysł religijny. Ci ludzie nie muszą się leczyć z innej orientacji, ona jest naturalna. Są 4 podstawowe naturalne orientacje: hetero, homo, bi i aseksualizm.
piąta orientacja2020.08.30 18:44
to podniecanie się chorą ideologią, która skłania do pisania takich bredni, jak te podpisane Iza
Anonim2020.08.30 18:46
A Pan Bóg w Sodomie miał odmienne zdanie niż kilku psychiatrów żydowskich w USA i uważał, że tylko hetero to norma. Widać w obecnych czasach przeżyjemy rozwiązanie sodomskie, tylko nieco zaktualizowane.
furlough2020.08.30 18:59
Sodoma nie jest ani o homo ani o hetero. Natomiast książka "Sodoma" jest o homoseksualiżmie w Watykanie.
Anonim2020.08.30 19:03
No jasne, następny znafca. Onanizujesz się pisząc takie teksty?
Polak2020.08.31 9:17
Kolejny sekciarz nie znający własnych "świętych" ksiąg. Jedyne co bogom nie podobało się w Sodomie i Gomorze to naruszenie zasad gościnności i wyłącznie z tego powodu zniszczono te dwa miasta.
Anonim2020.09.2 16:33
Nie doczytałeś Polaku ,
Anonim2020.08.30 18:34
Środowisko naturalne LGBT+: ... https://pbs.twimg.com/media/Egp5UA6X0AAbm9t.jpg
rewer2020.08.30 18:34
geba jego taka semicka
JEBAC MARGOTA...2020.08.30 18:33
...TECZOWE ODPADY KWICZA ...
Kazimierz2020.08.30 18:29
Jest tylko jeden przypadek kiedy przestaje się być mężczyną, kedy staje ku.wą Tak należy traktować margota.
Anonim2020.08.30 18:27
Ta ekspresja płciowa najbardziej symptomatyczna, ścigać za nie uznanie narracji za rzeczywistość, to właśnie szaleństwo. Sanatorium pod klepsydrą!
katolicka kretynizacja polski 🇵🇱2020.08.30 18:24
Michała Sz. to skutek pijanego plemnika! I nie warto się tym zboczonym parchem interesować bo tylko napędzacie mu popularność! Lepiej napiszcie o wakacji spędzanych przez żoliborskiego smierdziela nad Zalewem Szczecińskim!
Po 11 ...2020.08.30 18:32
Mi natomiast brakuje artykułu o moim ulubieńcu, zaciągającym z ruska idolu, czyli Andriuszy Adamie Andruszkiewiczu i jego ślicznej żonie rusycystce, nooo i jej nowej pracy, oczywiście.
Po 11 ...2020.08.30 18:24
Skoro za coś tak nieokreślonego jak "obraza uczuć religijnych" można dostać 2 lata, to za obrazę czegoś tak konkretnego jak człowiek LGBT, powinno być co najmniej 5 lat w kiciu. Więc te kary w projekcie np.2000 zł są symboliczne. Do poprawy.
Włodek2020.08.30 18:20
Napisał bym precyzyjne co sądzę o "projekcie" i o tym wszystkim ale musiały by byc to słowa uważane powszechnie za obraźliwe.
Po 11 ...2020.08.30 18:26
Wątpię. Jeśli ktoś nie wie jak po polsku poprawnie napisać "napisałbym", to skąd ma znać wulgaryzmy i jeszcze wiedzieć jak je napisać?
Po 11 ....2020.08.30 19:32
"musiałyby być" .... Włodku. Dziwne, że ruskie trolle nie przechodzą porządnego szkolenia z języka polskiego.
Alojzy Cedzidło2020.08.31 22:09
Panie " P11 ..." Radził bym ( dobrze ") zwrócić również uwagę na treść wpisu " Włodka ". On się " wstrzymał ". A Pan szuka ortografii. Jeśli by przyjąć Pana/i miarę .to fronda jest plantacją TROLLI . Pana tez można by uważać za wyhodowanego na tej plantacji.