04.07.20, 18:00Fot. Jan Bodakowski

TYLKO U NAS! Mariusz Dzierżawski: Trzaskowski i LGBT demoralizują dzieci, a obrońcy życia są prześladowani

Fundacja Pro - Prawo do życia zorganizowała przed warszawskim ratuszem, przy Placu Bankowym, zgromadzenie, którego celem było wyrażenie sprzeciwu wobec polityki deprawacji dzieci i młodzieży, prowadzonej przez Rafała Trzaskowskiego. Uczestnicy pikiety domagali się wyjaśnienia związku bandytów atakujących furgonetki Fundacji Pro - Prawo do życia ze szkoleniami "gimnastyki ulicznej" finansowanymi przez miasto.

W manifestacji wziął udział Jan Bienias, kierowca furgonetki fundacyjnej, wielokrotnie atakowany w ostatnich tygodniach i Mariusz Dzierżawski, członek zarządu Fundacji.

Zdaniem obrońców życia i rodziny Rafał Trzaskowski wprowadza pedofilskie standardy w Warszawie, finansuje programy i organizacje, zachęcające dzieci do masturbacji i seksu.

Za swoją działalność w obronie rodziny fundacja pro jest atakowana ze strony lewicowych bojówkarzy. Jak informuje Fundacja Pro - Prawo do Życia na swoim Facebooku „w sobotę 27 czerwca 2020 roku przy ulicy Wilczej 30 doszło do brutalnego ataku na wolontariuszy Fundacji Pro - prawo do życia. Furgonetka kampanii "Stop pedofilii" mijała nielegalny squat, gdzie mieszkają i spotykają się ludzie związani z lewicowymi bojówkami Antify i środowiskami deprawacyjnymi. Na wysokości kamienicy, która jest "na dziko" użytkowana przez wyżej wymienione środowiska, mężczyzna podający się w internecie jako Małgorzata Sz., zablokował przejazd. W tym momencie z kamienicy zaczęli wybiegać zamaskowani napastnicy. Sytuacja stawała się coraz bardziej niebezpieczna. Zaczęło się od wyzwisk i gróźb. Kilka najbardziej agresywnych osób zaczęło demolować auto. Wolontariusz, który filmował rozwścieczony tłum został zaatakowany przez kilka osób, poturbowany i rzucony na ziemię. Bojówkarze biegali z nożami wokół samochodu, cięli plandeki, wyrwali lusterko i tablicę rejestracyjną. Zamaskowane osoby malowały samochód sprayem. Kiedy kierowca chciał uciekać z miejsca okazało się, że opony zostały pocięte nożem”.

Mariusz Dzierżawski z fundacji Pro przypomniał w wideo wywiadzie, że Rafał Trzaskowski przyjął w Warszawie Kartę LGBT, która oparta jest na standardach WHO. Treść tych standardów jest ukrywana przez homorewolucjonistów hojnie wspieranych finansowo przez Trzaskowskiego za pieniądze warszawskich podatników – w ciągu ostanach dwóch lat, 2 miliony złotych zamiast na kanalizację zostały zmarnowane przez ekipę PO i Trzaskowskiego na finansowanie tęczowych rewolucjonistów. Ujawnianie treści standardów WHO spotyka się z bandyckimi napadami ze strony bojówkarzy z lewicy.

O szkodliwości standardów WHO pisali też prawnicy Bartosz Zalewski i Nikodem Bernaciak z Ordo Iuris w analizie deklaracji „Warszawska polityka miejska na rzecz społeczności LGBT+” podpisanej 18 lutego 2019 r. przez Prezydenta m. st. Warszawy Rafała Trzaskowskiego.

Jak informuje Ordo Iuris homo <<deklarację opracowało Stowarzyszenie „Miłość Nie Wyklucza” [...], którego celem statutowym jest m.in. prowadzenie działań „na rzecz wprowadzenia do polskiego prawa możliwości prawnej formalizacji związków osób tej samej płci”>>. Deklaracja nie jest aktem prawa, ale manifestem politycznym Trzaskowskiego, który będzie chciał nadać jej tezom charakter przepisów.

Według prawników z Ordo Iuris postulaty deklaracji są sprzeczne z ochroną danych osobowych wprowadzonych Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE (RODO). Zgodnie z tym rozporządzeniem „zabrania się przetwarzania danych osobowych ujawniających pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych oraz przetwarzania danych genetycznych, danych biometrycznych w celu jednoznacznego zidentyfikowania osoby fizycznej lub danych dotyczących zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej tej osoby”.

Zdaniem Ordo Iuris „realizacja postulatów zawartych w Deklaracji wymagałaby natomiast przetwarzania danych związanych z jednej strony z poglądami politycznymi oraz przekonaniami religijnymi lub światopoglądowymi szeregu podmiotów – zwłaszcza pracowników jednostek podległych prezydentowi m. st. Warszawy oraz przedsiębiorców i pracodawców kooperujących z władzami warszawskimi. Wynika to zwłaszcza z zapowiedzi preferencyjnego traktowania „tęczowych sieci pracowniczych”. Z drugiej strony funkcjonowanie „hostelu dla osób LGBT+” wiązałoby się z koniecznością przetwarzania danych dotyczących orientacji seksualnych potencjalnych pensjonariuszy. Co najbardziej oburzające, instytucja „latarników” (pracowników szkół, którzy mieliby „monitorować sytuację uczniów LGBT+”) wiązałaby się rzecz jasna z przetwarzaniem danych wrażliwych uczniów warszawskich szkół”.

Zapewne osoby preferowane (z naruszeniem prawa) przez władze stolicy z racji na swoje problemy seksualne mogłaby się zgodzić na przetwarzanie swoich danych, natomiast osoby dyskryminowane przez władze Warszawy ze względy na swój heteroseksualizm czy konserwatyzm na takie zbieranie danych nie zgodziłyby się (by chronić swój interes). Dodatkowo na zbieranie swoich danych nie mogłyby się zgodzić „dzieci, które nie ukończyły trzynastu lat, w ogóle nie mają zdolności do czynności prawnych (art. 11 k.c.), natomiast małoletni, którzy ukończyli trzynasty rok życia mają co do zasady jedynie ograniczoną zdolność do czynności prawnych (art. 15 k.c.)”.

W swej analizie homo deklaracji prawnicy zwrócili też uwagę na to, że nie ma żadnych dowodów na prawdziwość tez homo lewicy o tym, że osoby mające problemy ze swoją seksualnością są tak liczne w stolicy, jak podaje homo deklaracja. Zdaniem prawników z Ordo Iuris aktywiści homo lewicowi nie mogą twierdzić, że reprezentują wszystkie osoby mające problemy z seksualnością, bo część z nich może nie popierać programu homo lewicowego. Prawnicy wskazali też, że kłamstwem jest teza w homo deklaracji mówiąca, że rośnie ilość przestępstw z nienawiści wobec osób mających problemy z własną seksualnością.

Prawnicy z Ordo Iuris w analizie wskazali też, że postulowana przez homo deklarację instytucjonalizacja „form pożycia osób tej samej płci” jest „sprzeczna z treścią art. 18 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. We wskazanym przepisie ustrojodawca jednoznacznie definiuje małżeństwo jako związek kobiety i mężczyzny, umieszczając je w kontekście rodziny, macierzyństwa i rodzicielstwa, z czego bezpośrednio wynika zakaz instytucjonalizacji wszelkich form pożycia alternatywnych dla małżeństwa, adresowanych zarówno do osób różnej, jak i tej samej płci”.

Głoszony na kartach homo deklaracji postulat homo hostelu jest sprzeczny z zakazem dyskryminacji z racji na orientację seksualną, uprzywilejowanie homoseksualistów wiązałoby się bowiem z dyskryminacją heteroseksualistów. W Polsce każdy niezależnie od swojej orientacji seksualnej może skorzystać z sieci „ośrodków interwencji kryzysowej”.

Dyskryminacją heteroseksualistów byłoby też postulowane przez homo deklaracje wprowadzenie monitoringu „przestępstw z nienawiści motywowanych homofobią i transfobią”. Monitorowane bowiem powinny być wszystkie przestępstwa bez względu na preferencje seksualne ofiar, nie można uprzywilejowywać jednych ofiar (homoseksualistów) i dyskryminować innych ofiar (heteroseksualistów). Tym bardziej że inne grupy niż homoseksualiści są częściej ofiarą przestępstw z nienawiści „wedle danych Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie w Polsce przestępstwa motywowane nienawiścią względem chrześcijan są popełniane wielokrotnie częściej, niż te motywowane nienawiścią wobec osób o skłonnościach homoseksualnych”.

Jednym z najbardziej bulwersujących postulatów homo deklaracji jest <<postulat stworzenia „sieci «latarników» społecznych, czyli nauczycieli i nauczycielek lub pedagogów i pedagożek szkolnych, którzy i które będą monitorować sytuację uczniów LGBT+ w warszawskich szkołach podstawowych i średnich”. W praktyce oznaczałoby to objęcie szkół swoistym nadzorem politycznym, który skutkowałby zróżnicowaniem sytuacji uczniów ze względu na faktyczne lub jedynie domniemane problemy z seksualnością i tożsamością płciową, lub samą deklarację w tym zakresie. Sugestia, że osoby takie „nie zawsze znajdują wsparcie wśród rodziny” (a to „wsparcie” miałyby zapewniać zamiast nich warszawskie szkoły), zmierza w kierunku otwartego naruszenia art. 48 Konstytucji, w którym ustrojodawca gwarantuje rodzicom prawo do wychowania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami” oraz z art. 1 pkt 2 ustawy Prawo oświatowe”.

Zdaniem prawników z Ordo Iuris „zastępowanie wychowania rodzinnego agendą ideologiczną ruchu „LGBT+” i przeciwstawianie ucznia jego własnej rodzinie jest absolutnie niedopuszczalne w świetle ustawy zasadniczej. Przypomnieć też należy, że działalność „latarników” musiałaby wiązać się z niedopuszczalnym prawnie przetwarzaniem danych wrażliwych na temat orientacji seksualnej uczniów, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO”.

Prawnicy z Ordo Iuris wskazują, że zapowiadane przez homo deklaracje „wprowadzenie w każdej szkole edukacji antydyskryminacyjnej i seksualnej” przez władze stolicy „wykraczałoby poza kompetencje organów jednostki samorządu terytorialnego” określone przez Prawo oświatowe.

Zapowiadane przez homo deklaracje „działania antydyskryminacyjne” (które nic wspólnego realnie z walką z dyskryminacją nie mają i są fałszywą nazwą dla narzucania lewicowej ideologii) sprzeczne są z zapisami Konstytucji „która gwarantuje, że wychowanie powinno uwzględniać stopień dojrzałości dziecka, a także wolność jego sumienia i wyznania oraz jego przekonania (art. 53 ust. 3 w zw. z art. 48 ust. 1 zd. 2 Konstytucji RP)”.

Homo deklaracja głosi, że zajęcia w szkołach mają być realizowane „zgodne ze standardami i wytycznymi Światowej Organizacji Zdrowia (WHO)”. Jak wynika z tekstu standardów dostępnych w języku polskim na stronie WHO <<zgodnie ze standardami WHO seksedukatorzy powinni przekazywać dzieciom w wieku poniżej 4 lat takie treści jak „radość i przyjemność z dotykania własnego ciała”, „masturbacja w okresie wczesnego dzieciństwa” oraz „odkrywanie własnego ciała i własnych narządów płciowych”, dzieci w wieku od 4 do 6 lat mają zgłębiać tematykę związków osób tej samej płci, a w wieku od 6 do 9 lat mają być nauczane o różnych metodach antykoncepcji, poznawać „seks w mediach (łącznie z Internetem)” oraz rozwijać swoje „zadowolenie i przyjemność z dotykania własnego ciała (masturbacja/autostymulacja)”. Kolejne etapy to przekazywanie dzieciom w wieku od 9 do 12 lat tematów: „przyjemność, masturbacja, orgazm”, „skuteczne stosowanie prezerwatyw i środków antykoncepcyjnych”, „miłość wobec osób tej samej płci” czy „różnice między tożsamością płciową i płcią biologiczną”, a wreszcie „pierwsze doświadczenia seksualne” (przypomnieć należy, że chodzi o dzieci, które nie ukończyły 12 roku życia!), w wieku 12 do 15 lat: „tożsamość płciowa i orientacja seksualna, w tym «coming out»/homoseksualizm”, „ciąża (także w związkach osób tej samej płci), bezpłodność, przerywanie ciąży, antykoncepcja, antykoncepcja doraźna” oraz „informacje o usługach doradczych dotyczących antykoncepcji”. Ostateczny cel tak prowadzonej „edukacji seksualnej” następuje wraz z ukończeniem 15 roku życia, kiedy tak uformowany młody człowiek powinien osiągnąć konkretną przemianę światopoglądową: „zmiana możliwych negatywnych odczuć, odrazy i nienawiści wobec homoseksualizmu na akceptację różnic seksualnych”, mieć świadomość istnienia „seksu powiązanego z wymianą dóbr ekonomicznych (prostytucja, seks za prezenty lub posiłki)” oraz wyrażać „otwartość na różnego rodzaju związki i style życia”>>.

Tekst standardów WHO dostępny jest na stronie internetowej Biura Regionalnego WHO dla Europy i BzgA (Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung - Federalne Centrum Edukacji Zdrowotnej), „Standardy edukacji seksualnej w Europie Podstawowe zalecenia dla decydentów oraz specjalistów zajmujących się edukacją i zdrowiem”

https://www.bzga-whocc.de/fileadmin/user_upload/Dokumente/WHO_BzgA_Standards_polnisch.pdf

Twórcy homo deklaracji świadomi, że sex standardy WHO sprzeczne są polskim prawem oświatowym, zapowiadają, że miasto będzie wspierać nauczycieli łamiących polskie prawo w celu realizacji standardów WHO. Homo deklaracja zapowiada też „otwartości [szkół] na inicjatywy trzeciego sektora”, czyli na to by aktywiści homo lewicowi indoktrynowali i demoralizowali dzieci, co znowu jest sprzeczne z „z art. 86 ust. 2 u.p.o.”. Homo deklaracja sprzecznie z prawem oświatowym nie przewiduje zgody rodziców na postulowane przez siebie praktyki. Jest to też sprzeczne z artykułem 48 Konstytucji, który gwarantuje rodzicom prawo „do wychowania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami”.

Homo deklaracja zapowiada też sprzeczną z prawem dyskryminacje heteroseksualistów i konserwatystów poprzez uprzywilejowanie homoseksualistów (czyli dyskryminacje heteroseksualistów i konserwatystów) w sporcie i kulturze, poprzez utworzenie „centrum kulturowo-społecznościowego dla osób LGBT+”, zapewnienie „wolności artystycznej w miejskich instytucjach kultury”, i „rozpoznania potrzeb i wsparcia klubów sportowych skupiających osoby LGBT+”.

Rzekome zapewnienie „wolności artystycznej w miejskich instytucjach kultury” zapewne oznacza promowanie „wydarzeń, które pod pretekstem rzekomej wolności twórczości artystycznej służyć mają znieważaniu przedmiotów kultu religijnego i obrażaniu uczuć religijnych innych osób”, co jest sprzeczne z polskimi przepisami prawa.

Zawarta w homo deklaracji zapowiedź <<finansowania z budżetu miasta „centrum kulturowo-społecznościowego dla osób LGBT+” oraz wspierania klubów sportowych zrzeszających osoby prowadzące homoseksualny styl życia sprzeczna jest z art. 32 ust. 1 Konstytucji RP) gwarantującym wszystkim „prawo do równego traktowania przez władze publiczne”. Uprzywilejowywanie homoseksualistów i lewicy (oznaczające dyskryminacje heteroseksualistów i konserwatystów) sprzeczne jest z tym prawem. Polska Konstytucja dopuszcza tylko szczególne uprzywilejowanie „placówek wspierających rodziny (zob. art. 18 oraz 71 Konstytucji RP), dzieci, zwłaszcza te pozbawione opieki rodzicielskiej (art. 68 ust. 3 oraz 72 Konstytucji RP), kobiety ciężarne (art. 68 ust. 3 Konstytucji RP), osoby niepełnosprawne (art. 68 ust. 3 oraz art. 69 Konstytucji RP) oraz kombatantów (art. 19 Konstytucji RP)”. Warto też dodać, że taka pomoc zapewne trafiałaby nie do wszystkich osób homoseksualnych tylko do lewicowych aktywistów.

Można się obawiać, ze zapowiedzią łamania Konstytucji, prawa pracy i prawa Unii Europejskiej są zobowiązania Trzaskowskiego zawarte w homo deklaracji „do podpisania i wdrożenia w Urzędzie Miasta oraz jednostkach organizacyjnych mu podległych tzw. Karty Różnorodności, oraz do współpracy z „pracodawcami przyjaznymi dla osób LGBT+”, w tym w szczególności z tzw. tęczowymi sieciami pracowniczymi”.

Możliwe, choć ten aspekt nie jest poruszony przez prawników z Ordo Iuris, że homo deklaracja zapowiada uprzywilejowanie w awansach i dostępie do pracy instytucjach stolicy pracowników homoseksualnych, co jednoznacznie może zapowiadać dyskryminacje w awansach pracowników heteroseksualnych i konserwatywnych. Byłoby to sprzeczne z prawem pracy zakazującym dyskryminacji z powodu wyznania, poglądów politycznych i preferencji seksualnych.

Prawnicy z Ordo Iuris krytykują zawarty w homo deklaracji „postulat współpracy z tzw. tęczowymi sieciami pracowniczymi, który oznacza de facto preferencyjne traktowanie przez władze publiczne (władze m. st. Warszawy) określonych podmiotów, które wspierają konkretne inicjatywy polityczne, przede wszystkim związane z działalnością ruchów LGBT, w tym w szczególności sprzeczny z art. 18 Konstytucji RP postulat redefinicji pojęcia małżeństwa w prawie polskim. Jest to niedopuszczalne, motywowane ideologicznie, premiowanie określonej grupy przedsiębiorców ze środków publicznych”.

Tęczowe sieci pracownicze zajmują się szerzeniem homo propagandy w zakładach pracy. Takie działania mogą owocować zastraszaniem w zakładach pracy osób niepodzielających homo lewicowych zabobonów. Jest to sprzeczne z Kodeksem Pracy zakazującym w art. 943 mobbingu a w art. 113 dyskryminacji, co z kolei sprzeczne jest praworządnością gwarantowaną przez art. 2 Konstytucji.

Rażąco sprzeczny z prawem jest postulat homo deklaracji by system „kontraktowania i zamówień publicznych” stolicy był uzależniony od akceptacji przez prywatnych kontrahentów politycznych roszczeń ruchu „LGBT+”. „W umowach zawieranych” przez miasto z kontrahentami, kontrahenci mają podpisywać klauzule antydyskryminacyjne, czyli wyrażać swoje poparcie dla postulatów homo lewicy. Oznacza to dyskryminacje przez miasto przy zawieraniu umów kontrahentów wyznających konserwatywne wartości. „Taka regulacja rażąco naruszałaby gwarantowaną przez art. 25 ust. 2 Konstytucji RP zasadę zachowywania bezstronności władz publicznych w Rzeczypospolitej Polskiej w sprawach przekonań religijnych, światopoglądowych i filozoficznych, przypominaną w postaci zasady bezstronności organów administracji publicznej, zawartej w art. 8 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego”.

W opinii prawników z Ordo Iuris „klauzule antydyskryminacyjne” „wbrew swojej nazwie pozostawałyby w diametralnej sprzeczności z konstytucyjną zasadą równości wobec prawa (zob. art. 32 Konstytucji RP) oraz zasadą wolności działalności gospodarczej (art. 20 Konstytucji RP). Na rynku, przy całkowitym lekceważeniu zasad ustrojowych i gospodarczych państwa polskiego, w wyniku wymogu stosowania owych „klauzul”, doszłoby do ukształtowania się bezprawnie uprzywilejowanego kręgu podmiotów, wyróżnionych ze względu na okazywanie wsparcia” homo lewicy. Dodatkowo takie klauzule sprzeczne są z przepisami Prawa o zamówieniach publicznych.

Wprowadzenie przepisów dyskryminujących podmioty niepodzielające zabobonów homo lewicy oznaczałoby nie tylko to, że nie mogłyby one dostarczać miastu towarów i usług, ale także to, że miasto nie wynajmowałoby im lokali (osoba przeciwna zabobonom homo lewicy nie mogłaby wynająć od miasta pomieszczenia na sklep z warzywami, czy na punkt naprawy pralek).

W opinii prawników z Ordo Iuris homo lewica nie ukrywa, że „celem deklaracji nie jest równość, a pełna przebudowa systemu funkcjonowania jednostek organizacyjnych podległych prezydentowi Warszawy na rzecz uprzywilejowanej grupy osób identyfikujących się ze stylem życia i postulatami politycznymi” homo lewicy.

Jan Bodakowski

Komentarze

Walter2020.07.6 12:17
Andrzej Duda nie zgodził się na debatę z Rafałem Trzaskowskim w TVN, bo obawiał się niewygodnych pytań. Zapytano by go o wielokrotne łamanie konstytucji (art. 2, 10, 32, 42, 126, 173, 183, 187, 190) i o niezrealizowane obietnice wyborcze z 2015 roku. Andrzej Duda na wiecach chwali się, że obniżył VAT na podpaski i tampony dla kobiet, choć nie jest to w kompetencjach głowy państwa. Krytykuje adopcję dzieci przez pary jednopłciowe, choć nikt nie chce tego wprowadzić. Rafał Trzaskowskim publicznie powiedział, że jest przeciwny takim adopcjom. Andrzej Duda w ciągu 5 lat swojej prezydentury nic nie zrobił w kierunku obrony życia nienarodzonych i stracił poparcie Tadeusza Rydzyka. Andrzej Duda przeznaczył z budżetu państwa roczną dotację dla TVP w wysokości 2 mld zł, tak więc ma zapewnioną propagandę wyborczą, finansowaną z naszych podatków. Jego prezydentura jest niesamodzielna, a jego szefem jest Jarosław Kaczyński. Jak można głosować na kogoś takiego?
Darek2020.07.6 10:21
To może po prostu zamiast pisać artykuły zacznijcie przedrukowywać nazistowski "Der Stürmer", tylko zmieńcie żyda na geja (można automatycznie w edytorze tekstu, bez wysiłku). Możecie od razu wydać swoją wersję Der Giftpilz gdzie dzielny aryjski Hanz ratuje małą Else z rąk pedofila Żyda, zmieńcie imiona bohaterów, zamiast żyda gej i będzie idealnie.
Cool2020.07.6 11:05
A po co mieliby coś wymyślać lub zmieniać ... wystarczy, że opisują rzeczywistość!!!
Cool2020.07.6 9:27
Wielki szacun i podziękowania dla Pana Dierżawskiego i jego fundacji! .... Pozdro dla ORDO :-))
Mieczysław2020.07.5 20:37
Gdzie można znaleźć we Frondzie informacje o realizacji listu pasterskiego Episkopatu Polski: "Kościół nie zostawia ich samotnych w obliczu życiowych zmagań. Wśród osób, które skorzystały z terapii w katolickich ośrodkach „Odwagi” ponad 30% potrafiło zmienić swą orientację i podjąć życie w sakramentalnych związkach małżeńskich." ( http://episkopat.pl/swiadkowie-ewangelii-zycia/ )”? Gdzie znaleźć te ośrodki w poszczególnych parafiach/diecezjach? Jak wzrosła ich skuteczność? Gdzie osoby z problemami w ukierunkowaniu seksualności i ich rodziny mogą znaleźć pomoc w prawidłowej integracji do życia w rodzinie szkole/pracy i innych wspólnotach?
Walter2020.07.5 14:55
Informacja dla słuchaczy Radio Maryja. Tadeusz Rydzyk i Mirosław Piotrowski nie udzielili poparcia kandydaturze Andrzeja Dudy. Tadeusz Rydzyk poczuł się oszukany przez Jarosława Kaczyńskiego w kwestii zakazu aborcji. Andrzej Duda jest człowiekiem bez poglądów, który przez pięć lat prezydentury nic nie zrobił w kierunku zakazu aborcji.
Dell2020.07.5 17:14
"Walterze" namawiasz do głosowania na Trzaskowskiego, który jest za aborcją i to dostępną na żądanie czyli za zliberalizowaniem obecnej ustawy. Jeśli wygra Trzaskowski będzie do tego dążył. Głosując na niego i namawiając to tego innych głosujesz za zwiększeniem liczby skrobanek. Jeśli wygra Duda to możliwości zabicia dziecka nie zwiększą się. NIE ZWIĘKSZĄ SIĘ. Nie mydl, więc nam oczu swoją "troską" o życie poczęte. Głosujesz także za oddawaniem do adopcji dzieci parom sodomitów - to jest zapisane w programie Rafała T. Głosujesz za tym, żeby była ograniczana wolność mediów, a media, które Trzaskowski uważa za nieprzychylne sobie mają być likwidowane (jak RT obiecuje). Trzaskowski do płockiego dziennikarza: "te wybory są także o tym żeby nie zadawano nam takich pytań" (cytuję RT -wybory nie mogą być "o czymś" - to niegramatyczne). Pytanie było o ścieki w Wiśle. Namawiasz do głosowania na kogoś kto nie potrafi sobie dać rady w spontanicznych rozmowach z ludźmi - musi być przygotowany albo się gubi co z kolei wprawia go w złość i zaczyna okazywać jeszcze większą pogardę. Zagłosuj na kogoś kto pokazał, że szanuje nas wszystkich zwykłych ludzi, a nie tylko europejskie i natolińskie elity. Zagłosuj na Dudę. I przekonaj do tego swoich bliskich. "Te wybory są o tym" czyja będzie Polska. Zagłosuj tak żeby była nasza. Żeby kompradorzy nie mieli już więcej wpływu na polską politykę. Głosuj na Dudę.
Anonim2020.07.6 9:17
To nie namowa do głosowania na Trzaskowskiego,ale trzeba wiedzieć co robi prezydent Duda ,a moze czego nie zrobił i nie zanosi się ,ze zrobi ,każde życie ma znaczenie i ogromną wartość i nie można mówić ,ze nic się nie stało ,ile dzieci zginęło przez 5 lat prezydentury Dudy to dla ciebie nie ważne . Trzaskowi wiadomo co to za człowiek i nie ma wątpliwości co do tego do czego będzie dążył i z całą pewnością na niego nie zagłosuję ,ale prezydent Duda oszukał nas katolików w tej ważnej sprawie ,pokazuje się jako przykładny katolik nie wiem który jest gorszy ,bo Trzaskowskiego poglady w tej kwestii są jawne ,a Duda oszukuje ,przykre to ,stawia nas w bardzo trudnym położeniu ,bo czuję ogromny ból głosując na ,,mniejsze zło '' ,bo każde życie jest święte ,a ten prezydent niby ,,katolik''tego nie szanuje.
Anonim2020.07.6 8:46
Niestety to prawda ,że przez 5 lat nic nie zrobił w tej sprawie .
Nie trzeba było ułaskawiać pedofila.2020.07.5 12:13
Zamiast "łaski" KŚ dla pedofili.
Dell2020.07.5 13:48
Dlaczego karnistka, Monika Płatek (nienawidząca PiS-u i Dudy) uważa, że to dobra decyzja? Monika Płatek: „Prawo karne przewiduje, że proces ma uwzględnić prawem chronione interesy pokrzywdzonego. Należy je uwzględnić także w decyzji dotyczącej ułaskawienia. Żądania ofiary mogą być dla nas trudne do zrozumienia. Jeśli jednak potwierdzimy, że nie wynikają z przymusu i nie prowadzą do wtórnej wiktymizacji, to naszym obowiązkiem jest je respektować, a nie wykorzystywać w politycznej walce”– mówi OKO.press prawniczka prof. Monika Płatek. https://oko.press/prezydent-obronca-pedofila-prof-platek-duda-tym-razem-zrobil-dobrze/
Dell2020.07.5 13:52
Dlaczego Monika Płatek (nienawidząca PiS-u i Dudy) uważa, że to dobra decyzja? Dlaczego Ryszard Kalisz (zaciekły krytyk PiS-u i Dudy) uważa, że to dobra decyzja? Ten człowiek odbył CAŁĄ zasądzoną karę. Akt łaski nie zniósł KARY - została wykonana. Akt łaski usunął ŚRODEK KARNY - zakaz zbliżania się do poszkodowanej i jej matki. To one, widząc zmianę ojca i konkubenta, wnioskowały o uchylenie ŚRODKA KARNEGO nie KARY. Prokuratura, kurator, sąd były przychylne zniesieniu ŚRODKA KARNEGO. Nazwisko tego człowieka, w dalszym ciągu, jest w rejestrze pedofilów. W dalszym ciągu, każdy uprawniony, może się dowiedzieć, że jest to osoba potencjalnie niebezpieczna dla dzieci. Jeżeli celem kary jest resocjalizacja - przywrócenie przestępcy społeczeństwu - to dlaczego, PO ODBYCIU KARY, nie miałby on żyć normalnie? Dlaczego nie miałby wrócić do najbliższych (córki i jej matki) skoro ci najbliżsi tego powrotu chcą? Czy fakt, że córka i konkubina podjęły trud wystąpienia do Sądu o uchylenie ŚRODKA KARNEGO nie jest dostatecznym dowodem na to, że chcą powrotu ojca i konkubenta? Dlaczego ŚRODEK KARNY nałożony żeby CHRONIĆ córkę i konkubinę ma działać przeciwko nim? Gdzie tu jest zła decyzja?
dthfghfgh2020.07.5 12:07
The Journal of the American Medical Association, najbardziej prestiżowa publikacja medyczna w USA wraz The American Psychiatric Association i z US Justice Dept. zrobili wieloletnie kompleksowe badania nad pedofilią, wyniki tych badań opublikowano ponad 4 lata temu. Rezultaty są wręcz tragiczne dla homoseksualistów - prawie 100% pedofilia pośród "mężczyzn". Co jest jeszcze bardziej tragiczne, że każdy złapany i skazany pedofil-homosekualista nie wykazał najmniejszej skruchy. Inaczej mówiąc, są pozbawieni wszelkiej ludzkiej empatii wobec swych ofiar.
cxfyjcghj2020.07.5 12:07
W stanie Massachusetts USA do 2004 r. był zakaz adopcji dzieci przez zboków. W 2002 r. gubernatorem został wybrany M. Romney, który jest Mormonem i to on anulował ten akt. Najwięcej adopcji było przeprowadzanych za pośrednictwem Catholic Charities, ale kiedy The Massachusetts House of Representatives wprowadził ustawę dającą prawo adopcji pedofilom, Catholic Charities wycofało się z pomocą w adopcjach. Dzisiaj nie ma dnia aby nie było sprawy w sądach o molestowanie, o porzucanie adoptowanych przez zboków dzieci, głównie chłopców. Nawet morderstwa. Smutne realia nieprzemyślanych decyzji.
„Ty pedale!” – krzyknęła do Filiks jedna z kobiet.2020.07.5 11:53
W ostatnich dniach na Pomorzu Zachodnim mieliśmy przykład „rozgrzanych agresją”. W czwartek na wiecu Andrzeja Dudy w Stargardzie były wyzwiska, szarpaniny, kilka razy doszło do fizycznej przemocy ze strony krewkich, najczęściej niemłodych już zwolenników obecnego prezydenta. Dostało się m.in. nastolatkom z tęczową flagą, które były obrażane, popychane i szarpane. Jednej dziewczynie starsza pani wymierzyła cios drzewcem od flagi. Po południu w czwartek nerwowo było też w Myśliborzu, gdzie pojawiło się około stu przeciwników Andrzeja Dudy, skandujących m.in. „Marionetka!”. To wywołało agresywne reakcje zwolenników PiS. Jeden z mężczyzn brutalnie popchnął znajdującą się na miejscu i próbującą robić relację na żywo bezpartyjną posłankę Koalicji Obywatelskiej Magdalenę Filiks ze Szczecina. https://szczecin.wyborcza.pl/szczecin/7,34939,26099633,ktos-przewrocil-donice-posel-pis-oficer-wojska-w-prl-oskarza.html
ABC2020.07.6 3:10
Nastolatkowie z tęczowymi flagami, głoszącymi ideologię totalitarną i nawołującymi do wprowadzenia ustroju antydemokratycznego, oraz nawołującymi do masowego indoktrynowania dzieci? Powinna zająć się nimi Policja i Sądy. Zbrodnicze ideologie nie przestają być zbrodnicze, gdy polityczni terroryści wysyłają na agitację zindoktrynowane kobiety i dzieci.
dfewf2020.07.5 11:09
czemu tylko u was? Dzierrzawski od lat pisze do najwyzszego czasu gdy jeszcze frondy nie było. wystepuje tez w realu24
olo2020.07.5 10:35
dell pomyśl zanim coś napiszesz
Dell2020.07.5 13:59
Podaj podstawę prawną ujawnienia CUDZEGO majątku. Majątek małżonka, po ustanowieniu rozdzielności majątkowej między małżonkami, jest dla współmałżonka CUDZYM majątkiem.
Dell2020.07.5 14:06
Jeśli twierdzisz, że ktokolwiek dorobił się majątku nieuczciwie to: 1. jeśli masz dowody na to, a nie składasz doniesienia do prokuratury to jesteś współwinny bo zatajasz dowody przestępstwa; 2. jeśli nie masz dowodów to jesteś również przestępcą - pomawiasz.
Seks kamerki2020.07.5 9:16
Cześć- Zapraszam na nowy portal społecznościowy dla dorosłych! Znajdziesz tam osoby na szybkie sex spotkania lub na wyskok na imprezke! Wystarczy wejść aktywować konto i juz randkować! www.lexlale.com.pl
olo2020.07.5 9:04
Morawiecki to patriota tylko czemu nie chce ujawnić majątku przepisanego na żonę i jak się go dorobił ? Jak sądzicie dlaczego ?
Dell2020.07.5 10:32
Poradnik manipulatora. Jeśli spotykasz się z artykułem sprzecznym z Twoimi poglądami, a jest on niemożliwy do obrony poprzez rzeczową argumentację, zrób to co "Olo" - porusz temat zupełnie oderwany od artykułu. Okłam czytającego Twój "komentarz" żeby poczuł do Ciebie sympatię na przykład sugerując, że masz podobne do niego poglądy. "Olo" robi to tak: "Morawiecki to patriota"(kieruje to tych czytelników "Frondy", którzy uważają się za patriotów, bo to oni są główną siłą sprzeciwiającą się rozbijaniu wspólnoty poprzez dyskryminację hetroseksualnych). Zaraz potem zaatakuj najlepiej trudno weryfikowalną opinią, absurdalną lub kłamliwą ("Olo" o Morawieckim: "tylko dlaczego nie chce ujawnić majątku przepisanego na żonę". To "odwróci kota ogonem". Rób tak jeśli chcesz zostać manipulatorem (czyli najpaskudniejszego rodzaju kłamcą) jak "Olo" albo Trzaskowski. Jeśli czujesz obrzydzenie do kłamstwa i jesteś na tyle rozumny, że potrafisz dostrzec zło jakie jest zawsze jego konsekwencją - nie łżyj. I odwódź ot tego wszystkich "Olów", Rafałów, Borysów i wszystkich innych dla których kłamstwo to "styl życia".
Oburzona2020.07.5 8:44
Ci którzy chcą uczenia dewiacji dzieci to zboczeńcy. I nigdy nie będą inaczej postrzegani.
jan2020.07.5 8:42
Co ten Pan bierze? Nie wiem ale strasznie mąci umysł...
Nie chcemy tu Iranu2020.07.5 8:03
Są prześladowani? Jeśli prześladowanie polega na tym ze nie pozwala się na zrobienie z Polski panstwa wyznaniowego
Jan Radziszewski2020.07.5 7:14
Ot wiadomo kto wygra Andrzej Duda bo muszą się spełnić słowa "Co ma wisieć nie utonie " a właśnie taka kara jest zapowiadana Obecnemu Prezydentowi z jakiego powodu zlekceważył Pana Boga podobnie jak ABp krakowski Jędraszewski któremu już 2019 roku Pan zapowiedział karę z podobnych względów , że zostanie zamordowany Pan zaś Andrzejowi Dudzie zapowiedział 13.03.2020 r w słowach " Prezydencie Dudo nie bądź chwiejny. Dawałem Ci Łaski lecz kto nie wykorzystuje Łask ten kończy źle. Możesz być powieszony przez lud Polski. Nie teraz jeszcze lecz gdy będzie w Polsce wielki krach gospodarczy i dziesiątki tysięcy zmarłych na coronawirusa a więcej niż milion chorych to jest to już bardzo prawdopodobne." co zostało potwierdzone w dniu 26.06.2020r w słowach 26 VI 2020 Klątwa rzucona na prezydenta Polski Andrzeja Dudę Piątek, 26 czerwca 21.40 Zapisz dziecko - Tak, dojrzał owoc. Prezydent Duda dostawał długo szansę. Nie korzysta z niczego co chce dać Bóg, co może pomóc Polsce. Teraz Polskę sprzedał w USA. Zatem rzuć na niego klątwę Bożą. Ja, nieudany i marny sługa Boży Krzysztof Michałowski ( Cyprian Polak) rzucam na prezydenta Polski Andrzeja Dudę klątwę Bożą. Przeklina Cię Bóg. Przeklina Cię Bóg. Przeklina Cię Bóg Andrzeju Dudo. Amen ! Amen! Amen! - I tak się stanie. Amen. Tak mówi Jezus, tak mówi Trójca Przenajświętsza, Amen, Amen, Amen. Zbawię Cię Andrzeju Dudo i unikniesz potępienia, lecz Twój czyściec będzie bardzo ciężki. Klątwa zaś sprawi, że nie zdołasz się oczyścić przed śmiercią z grzechów w należyty sposób. Śmierć Twoja będzie przestrogą. Amen. Otrzymał Cyprian Polak
trzy rodzaje prawdy2020.07.4 23:10
Dziennikarz Onetu zapytał mieszkańców Godziszowa (województwo lubelskie), co myślą o społeczności LGBT. - Łeb uciąć, k****, albo rozstrzelić. Niemiec by zrobił lepiej. Już dawno Majdanek powinni otworzyć i ich do krematorium, bydło - brzmiała jedna z odpowiedzi. Aktywista Bartosz Staszewski zgłosił już sprawę do prokuratury. - Naocznie widzimy, jak inni już mówią o eksterminacji - skomentował.
Dell2020.07.5 10:45
Jeśli ktokolwiek nawołuje do fizycznej rozprawy z kimkolwiek to należy to zgłaszać prokuraturze. Także wówczas jeśli ktoś (jak lewaccy bandyci z Wilczej 30) narusza nietykalność cielesną, napada na samochody, niszczy mienie.
Womit2020.07.6 3:05
Wypowiedź mieszkańca Godziszowa jest jego PRYWATNĄ opinią, i ma do niej pełne, niezbywalne prawo. Wygłosił ją w prywatnej rozmowie i nikomu nic do tego. Możemy się z nią nie zgodzić, ale to z kolei nasza prywatna opinia, i nikomu nic do niej. Dopóki nie namawia postronnych osób, ani nie usiłuje wcielić jej w życie, nie ma mowy o przestępstwie. Karanie za zbrodnio-myśl to pomysł całkowicie totalitarny, bez względu na to czy jakieś prywatne poglądy podobają się nam czy nie podobają.
JanP2020.07.4 21:11
Odwal się od naszych dzieci, oszołomie.
ABC2020.07.6 3:12
Wy nie macie żadnych dzieci. Odwalcie się raczej od naszych, i przestańcie wciskać 7-latkom plastikowe fallusy w rączki, pod płaszczykiem seksedukacji.
Arabella2020.07.4 20:25
Ale jakie 'zgromadzenie' na Placu Bankowym? Jeden facet to jest 'zgromadzenie'? To jakaś nowa, PiSowska nomenklatura? A cały tekst to kolejne wodolejstwo na 'Frondzie'. Ani jednego konkretu. Poziom intelektualny dziennikarzy tego portalu poraża. Jakie oni mają wykształcenie i za co biorą pieniądze? A edukacja seksualna dzieci w szkołach jest bardzo potrzebna. Tylko że ćwierćinteligenci z PiSu tego nie rozumieją. Na całym świecie prowadzi się edukację seksualną dzieci. Tylko nie w PiSowskiej Polsce. Tutaj edukację seksualną prowadzą katoliccy księża pedofile.
Moly2020.07.4 19:45
Czas najwyszy nadszedlt zeby uscislic terminy. Generalny termin " dzieci" nie pasuje. Dzieci wpOlsce sa katolicke i nie-katolickie. Niech tzw" obroncy zycia" chronia sobie dzieci katolickie. Ale dzieci nie-katolickie : nich zostawia w spokoju. Wrecz: trzeba dzieci bronic ( w kazdej sekundzie) przed niemoralna propaganda katolicka.
8882020.07.4 18:52
Odnośnie ułaskawienia prezydenta Ojcze nasz ...odpuść nam nasze winy jak i my odpuszczamy naszym winowajcą ... grzech wynikający z słabości żałowany odpokutowany jest odpuszczony pomimo konsekwencji które się ponosi. Promowanie grzechu np. ideologii LGBT jest to grzech przeciwko Duchowi Świętemu który mówi Pan Jezus nie będzie odpuszczony. Głosowanie katolików na Trzaskowskiego jest w 100% cyrografem paktem z diabłem. LGBT to ideologia produkcji na skale przemysłową pedofilii itp. i pogardy Boga
katolicka kretynizacja polski 🇵🇱✡️2020.07.4 18:46
I pamiętaj katolu, ja Lech Keller-Krawczyk, jestem jak goowna w dworcowych WC - niespłukiwalny. 🏳️‍🌈
Anonim2020.07.4 20:05
I z czego ta radość jełopie? Myślisz że terminator jakiś z ciebie? Od kostuchy i tak nie uciekniesz i chyba już bliżej, niż dalej?
katolicka kretynizacja polski 🇵🇱2020.07.4 18:43
zyeby z "Ordo Iuris" wspierają PiS który morduje dzieci nienarodzone!
Anonim2020.07.4 18:40
"Prawo do życia zorganizowała przed warszawskim ratuszem, przy Placu Bankowym, zgromadzenie, którego celem było wyrażenie sprzeciwu wobec polityki deprawacji dzieci i młodzieży, prowadzonej przez Rafała Trzaskowskiego." To zdanie jest nieprawdziwe. Nikt nie prowadzi żadnej polityki deprawacji dzieci. Jeśli nie potraficie wytłumaczyć dzieciom czym jest seks i jak się zabezpieczyć to jesteście hoojowymi rodzicami i żadna katolicka propaganda tego nie zmieni.
daj im dzieci na "wychowanie"2020.07.4 18:17
The Journal of the American Medical Association, najbardziej prestiżowa publikacja medyczna w USA wraz The American Psychiatric Association i z US Justice Dept. zrobili wieloletnie kompleksowe badania nad pedofilią, wyniki tych badań opublikowano ponad 4 lata temu. Rezultaty są wręcz tragiczne dla homoseksualistów - prawie 100% pedofilia pośród "mężczyzn". Co jest jeszcze bardziej tragiczne, że każdy złapany i skazany pedofil-homosekualista nie wykazał najmniejszej skruchy. Inaczej mówiąc, są pozbawieni wszelkiej ludzkiej empatii wobec swych ofiar.
daj im dzieci na "wychowanie"2020.07.4 18:15
W stanie Massachusetts USA do 2004 r. był zakaz adopcji dzieci przez zboków. W 2002 r. gubernatorem został wybrany M. Romney, który jest Mormonem i to on anulował ten akt. Najwięcej adopcji było przeprowadzanych za pośrednictwem Catholic Charities, ale kiedy The Massachusetts House of Representatives wprowadził ustawę dającą prawo adopcji pedofilom, Catholic Charities wycofało się z pomocą w adopcjach. Dzisiaj nie ma dnia aby nie było sprawy w sądach o molestowanie, o porzucanie adoptowanych przez zboków dzieci, głównie chłopców. Nawet morderstwa. Smutne realia nieprzemyślanych decyzji.