Wilamowice nie stracą dofinansowania z Funduszy Norweskich. Zdecydowała o tym uchwała o przyjęciu przez miasto Samorządowej Karty Praw Rodzin, która uchyliła inną uchwałę wyrażającą sprzeciw wobec „podważania przez przedstawicieli środowisk LGBT pojęcia modelu rodziny”. Radni zdecydowali się na ten krok po zapewnieniu przedstawicieli Królestwa Norwegii, że SKPR nie zagraża otrzymaniu 7 mln zł środków. Pomocy miastu udzielił Instytut Ordo Iuris.

Przeczytaj korespondencję potwierdzającą, że dysponenci Funduszy Norweskich akceptują Samorządową Kartę Praw Rodzin

Przedstawiciele Norwegii oficjalnie potwierdzili, że polskie samorządy nie utracą Funduszy Norweskich, jeżeli zamiast uchwał zawierających wzmiankę o ruchu LGBT przyjmą Samorządową Kartę Praw Rodzin przygotowaną przez Instytut Ordo Iuris. Teraz kolejne samorządy mają już pewność, że ochrona małżeństwa i rodziny, którą przewiduje SKPR, nie stanowi realnego zagrożenia dla ich współpracy międzynarodowej” – komentuje Nikodem Bernaciak, analityk Instytutu.

30 października 2019 r. Rada Miejska w Wilamowicach przyjęła uchwałę nr XIV/83/19 „w sprawie wsparcia dla konstytucyjnego modelu rodziny opartego na tradycyjnych wartościach”. Zawierała ona fragment mówiący o sprzeciwie wobec „podważania przez przedstawicieli środowisk LGBT pojęcia modelu rodziny”. Rok później Wilamowice wzięły udział w konkursie na dofinansowanie z Funduszy Norweskich w ramach działania „Poprawa zarządzania dziedzictwem kulturowym” stanowiącego część programu „Kultura”. 6 listopada 2020 r. Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu (MKDNiS), po etapach oceny merytorycznej oraz oceny przez Komitet Ekspertów, ogłosiło zwycięstwo 20 projektów – w tym projektu „Utworzenie Muzeum Kultury Wilamowskiej w Wilamowicach – Budowa budynku Muzeum Kultury Wilamowskiej”. Koszt całkowity przedsięwzięcia wynosi 8.620.792,17 zł, w tym koszt otrzymanego dofinansowania – 7.327.673,31 zł.

Pismem z 7 grudnia 2020 r. dyrektor Biura Mechanizmu Finansowego (FMO) Henning Stirø stwierdził, że uchwała przyjęta przez Radę Miejską w Wilamowicach rzekomo zawiera „obraźliwy język [explicit language] wobec «LGBT»”. Norwegowie we wcześniejszej korespondencji z przedstawicielami rządu polskiego (listy z 23 września oraz 4 grudnia) stwierdzili arbitralnie, że sformułowania takie naruszają, ich zdaniem, art. 1.3.1 Regulacji w sprawie wdrażania Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) na lata 2014-2021 z dnia 22 września 2016 r. Według Norwegów, Operator Programu (MKDNiS), podejmując decyzję o finansowaniu, naruszył art. 5.6.1 Regulacji, a Krajowy Punkt Kontaktowy – art. 5.3.1 Regulacji. Obie te decyzje, w opinii FMO, naruszyły również art. 1.2.3 Porozumienia pomiędzy KPK a Operatorem Programu, w związku z czym, na podstawie art. 13.1.1 lit. k Regulacji, podjęto decyzję o zawieszeniu płatności. Dyrektor FMO pismem z dnia 29 stycznia 2021 r. poinformował o zawieszeniu płatności na podstawie art. 13.1.3 Regulacji, opierając decyzję na nieprawdziwym zarzucie, jakoby „uchwała Rady Miejskiej w Wilamowicach określa grupę osób pod kątem rodzajowym w oparciu jedynie o ich orientację seksualną” (tłumaczenie MKDNiS). Pismem z 26 lutego 2021 r. (nr DFE-WPI.9211.70.2020.MK), Ministerstwo poinformowało burmistrza Wilamowic, że Norwegowie postawili miastu ultimatum – albo rada miejska uchyli sporną uchwałę, albo oficjalnie zrezygnuje z otrzymania dofinansowania z Funduszy Norweskich.

Swoją pomoc dla miasta zaoferował Instytut Ordo Iuris, który zaproponował, aby w miejsce uchwały zawierającej wzmiankę o „środowisku LGBT” rada miejska uchwaliła Samorządową Kartę Praw Rodzin. Dokument ten został przygotowany z udziałem Instytutu w 2019 r. i skupia się na pozytywnych aspektach ochrony rodziny, małżeństwa jako związku kobiety i mężczyzny, rodzicielstwa i macierzyństwa, prawa do ochrony życia rodzinnego, prawa rodziców do wychowania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami oraz prawa dziecka do ochrony przed demoralizacją. Nie zawiera natomiast najmniejszej wzmianki o ruchu LGBT. 23 marca zastępca dyrektora Departamentu Funduszy i Spraw Europejskich w Ministerstwie Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu poinformował przedstawicieli miasta, że:

Zgodnie z informacją przekazaną przez Krajowy Punkt Kontaktowy (KPK) przedstawiciel norweskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych – Pan Sjura Larsen podczas spotkania z Sekretarzem Stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej – Panem Waldemarem Budą, potwierdził, że Karta Praw Rodziny Samorządu Terytorialnego, opracowana przez Ordo Iuris (organizacja pozarządowa działająca w Polsce w obronie porządku konstytucyjnego, mająca status konsultacyjny przy ECOSOC przy ONZ) jest akceptowalna dla Darczyńców. Taka informacja została oficjalnie przekazana w piśmie Pana Ministra Waldemara Budy do Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska z dnia 12 marca 2021 r. (kopia w załączeniu). Zgodnie z tym dokumentem: „(…) samo przyjęcie Samorządowej Karty Praw Rodzin, pod którą należy rozumieć tekst przygotowany przez Instytut Ordo luris – Fundację na Rzecz Kultury Prawnej, nie stanowi naruszenia Art. 1.3.1 Regulacji, co zostało potwierdzone przez przedstawicieli państw darczyńców na spotkaniu z Krajowym Punktem Kontaktowym w dniu 16 lutego br.”.

30 kwietnia 2021 r., dokładnie półtora roku po przyjęciu uchwały z 30 października 2019 r., Rada Miejska w Wilamowicach podczas nadzwyczajnej, XXXII sesji, w tej samej uchwale uchyliła stary akt i przyjęła Samorządową Kartę Praw Rodzin. Oznacza to, że – zgodnie z zapowiedziami przedstawicieli rządu norweskiego – Wilamowice odzyskują zawieszone dofinansowanie w wysokości ponad 7 milionów zł.

 

mp/ordoiuris.pl