Kim jest windykator terenowy?

Jeśli twój dłużnik zalega z płatnościami, nie odbiera telefonów i nie odpowiada na maile, najskuteczniejszą formą kontaktu może się okazać windykacja terenowa. Możesz zająć się tym samodzielnie, ale praktyka pokazuje, że to dość czasochłonne przedsięwzięcie, które może kolidować z innymi sprawami, np. załatwianiem bieżących spraw twojej firmy. 

Windykator terenowy to osoba, która w twoim imieniu zajmuje się odzyskiwaniem należności – regularnie kontaktuje się z dłużnikiem, prowadzi negocjacje, gromadzi informację i zawiera ugodę lub kieruje sprawę do sądu. Działa na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez wierzyciela, którym może być bank, przedsiębiorca, instytucja lub osoba prywatna.

Jakie są uprawnienia windykatora terenowego?

Windykator ma szereg uprawnień, które pozwalają mu działać w imieniu wierzyciela, czyli osoby, która chce odzyskać dług. Może kontaktować się z dłużnikiem i przypominać mu o obowiązku spłaty. Ma prawo również negocjować warunki spłaty i zawierać ugody. Oprócz tego może wpisać zadłużoną osobę na listę dłużników w przypadku przeterminowanego zadłużenia.

Jak sama nazwa wskazuje, windykator terenowy ma także prawo odwiedzić dłużnika w jego miejscu zamieszkania lub pracy, ale nie wolno mu nachodzić go ani nękać. Podczas osobistej rozmowy może przedstawić dłużnikowi propozycję spłaty zadłużenia, np. w ratach lub z umorzeniem części odsetek. Bezpośrednie negocjacje mogą zakończyć się ugodą i ustaleniem nowego, dogodnego dla obu stron terminu spłaty zadłużenia.

Niedozwolone zachowania windykatora terenowego

W etyce zawodowej windykatora terenowego wyraźnie określono zachowania oraz praktyki, które są niedozwolone i niezgodne z prawem. Oto kilka przykładów:

  • groźby i zastraszanie – windykator nie może stosować przemocy fizycznej ani psychicznej wobec dłużnika. Groźby, zastraszanie i obrażanie są niedozwolone;

  • prześladowanie – windykator nie może nieustannie kontaktować się z dłużnikiem w sposób uciążliwy, np. nękać go telefonami w godzinach wieczornych. Powinien przestrzegać ustalonych godzin kontaktu, tj. od poniedziałku do piątku między 7.00 a 21.00, a w weekendy między 8.00 a 20.00;

  • publiczne ujawnianie informacji – windykator nie może publicznie ujawniać informacji o zadłużeniu dłużnika. Powinien zachować poufność w sprawach finansowych;

  • przesłuchiwania – windykator nie ma prawa przesłuchiwać dłużnika ani innych osób w celu zdobycia informacji. Nie może również podsłuchiwać rozmów telefonicznych bez zgody stron.