26.01.16, 17:50

Czy Moskwa rozbije ideę prawosławnego soboru?

Na dobiegającym końca w Chambesi pod Genewą spotkaniu zwierzchników światowego prawosławia patriarcha moskiewski Cyryl wyraził wątpliwości w sprawie planowanego na ten rok zwołania Powszechnego Soboru Prawosławia w Konstantynopolu.

Cyryl I wymienił kilka powodów i trudności związanych ze zwołaniem Powszechnego Soboru Prawosławia. Jednym z nich jest miejsce obrad. Pojawiły się propozycje zwołania Soboru na świętej górze Atos. Nie rozwiązany pozostaje konflikt między patriarchatami w Jerozolimie i Antiochii. Kilka prawosławnych Kościołów lokalnych nie wypowiedziało się jeszcze w sprawie programu Soboru. Zdaniem zwierzchnika rosyjskiego prawosławia nieaktualny  stał się też problem ustalenia dokładnej daty obchodów Wielkanocy.

W dokumencie na temat przeszkód zawarcia sakramentu małżeństwa zabrakło precyzyjnego określenia stanowiska Kościoła dotyczącego instytucji małżeństwa i rodziny we współczesnym świecie. Cyryl I wyraził przekonanie, że brak zgodności stanowisk lokalnych Kościołów Prawosławnych w stosunku do przygotowywanych dokumentów soborowych wynika z wadliwej metodologii przygotowań, pozbawionej jawności i otwartości. Nie ma bowiem powszechnego dostępu do projektów dokumentów, co wywołuje podejrzliwość  i uniemożliwia dyskusję.

Patriarcha moskiewski powiedział, że decyzja z 2014 r. o zwołaniu Powszechnego Soboru Prawosławia w Stambule w roku 2016 opatrzona jest zastrzeżeniem: „o ile nie zaistnieją nieprzewidziane okoliczności stanowiące przeszkodę dla zwołania Soboru”. Zdaniem Cyryla I takie okoliczności zaistniały.

bjad/Radio Watykańskie

Komentarze

anonim2016.01.26 18:44
Trzeba było nie popierać wojny Putina z Ukrainą. A tak to patriarcha Cyryl ma to co chciał.
anonim2016.01.26 19:04
Moskiewska sekta się kończy i powrót do jedności staje się bliższy
anonim2016.01.26 19:19
@Control + Były już liczne próby zwołania tzw Soboru Pan -Prawosławia ale nie doszły skutku ponieważ są wielkie różnice między Kościołami autokefalicznymi tym bardzie, że Moskiewska Cerkiew to wynik buntu przeciwko jedności Kościoła Wschodniego z Kościołem Katolickim Wtedy to zaistniało "Prawosławie" jako decyzja Wielkiego księcia Moskiewskiego Wasyla II który wbrew Prawu kościelnemu ogłosił się głową Cerkwi Moskiewskiej mianując swojego protegowanego Jonasza na arb Moskwy usuwając po objęciu już ó urzędu podstępnie Arb mianowanego przez Patriarchę!. +++Początek Prawosławia Rosyjskiego początkiem Ateistycznego państwa Czerwonej Rosji + Cudów i znaków nie znajdziemy ani u proroka Mahometa, ani Wielkiego Księcia Moskiewskiego Wasyla II, (którego uważać należy za założyciela Rosji „precyzyjniej Wielkiej Rosji”, wcześniejszych władców Moskwy należy uważać za Książąt Ruskich ) - który po uwięzieniu i usunięciu z urzędu arcybiskupa Izydora, (który jedność Kościoła Katolickiego (Powszechnego) wprowadzał w Rusi); -ogłosił dla ludu Ruskiego że tylko Moskwa zachowała prawdziwą wiarę. - A później na zwołanym synodzie w 1448 r. zatwierdził na urząd arcybiskupa bp. Jonasza z Riazania, można tu powiedzieć, że Wielki Książe a później Car stał się najwyższą władzą w Kościele Prawosławnym, a nie jak to ogłosił Chrystus dając najwyższą władze w Kościele Powszechnym Piotrowi i jego następcom, Prawosławie jest, bowiem tylko samowolnie oddzieloną i wyodrębnioną częścią Kościoła Katolickiego, liturgii obrządku greckiego, w wersji obrządku słowiańskiego a tę datę 1448 r. należy uważać za początek powstania Prawosławnej Cerkwi „Kościoła” Jest to odszczepienie się od głównego pnia Chrystusowego Kościoła św.( por. J. 15, 1-8) Feliks Koneczny pisze Cerkiew Ruska stała się schizmą w schizmie. 18. / (Kościoła Wschodniego), ale jeżeli elementy gnozy dominowały w księstwie Moskiewskim, nestorianizm zaś w Kipczyku nie różnił się od prawosławia w Rusi Moskiewskiej, to raczej należało by określić że Prawosławie w Rusi Moskiewskiej - to sekta w łonie Kościoła św. Bo w tym momencie historii jest jedność między Kościołem Katolickim - Rzymskim i Kościołem Katolickim w Konstantynopolu. Dlaczego można tak określić? Bo istniała więź jedności Kościoła Zachodniego z Wschodnim która została zerwana jednostronnie przez Patriarchę w Konstantynopolu po 45 latach nieprzerwanej jedności. Dlatego od tego roku 1448 z woli księcia Wasyla II - sama tylko Moskwa – księstwo Moskiewskie, występuje przeciwko jedności Kościoła Katolickiego (Wschodniego i Zachodniego). Dla pełni obrazu Podział Kościoła Powszechnego Rzymsko-Katolickiego zarówno obrządku łacińskiego i greckiego, (nawet w Italii istniał obrządek liturgiczny grecki) na Kościół Rzymsko-Katolicki obrządku liturgicznego łacińskiego i Kościół Katolicki Schizmatycki Odłączony Wschodni Patriarchat obrządku liturgicznego greckiego nastąpił 1054r, można nawet powiedzieć że odtąd istniał Kościół Katolicki Zachodni Rzymski i Kościół Katolicki odłączny Schizmatycki Wschodni. Należy jednak mieć w świadomości ile szkód przez tysiąclecia wyrządzała rywalizacja Greków i Rzymian. W tym należy widzieć źródło podziału na Kościół Katolicki Zachodni i Wschodni. + Gdy doszło do ponownego zjednoczenia obu części Zachodniej i Wschodniej Kościoła Katolickiego, mamy jedność i ta jedność nie trwa jeden dzień, nie trwa nawet jeden rok, a ponad 45 lat od formalnego podpisania tej jedności i jest zerwana jednostronnie przez Konstantynopol. Dokonał tego Patriarcha Symeon na synodzie w kościele Pammakaristos 1484r. Należy mieć na uwadze, że to nie był już Konstantynopol stolica wschodniego chrześcijaństwa, bo został zdobyty 29.V.1453r przez Turków - a Stambuł Istanbul stolica sułtanatu tureckiego. Sytuacja Kościoła w państwie Tureckim była, bardzo trudna w ciągu 500 lat niewoli tureckiej, było 159 patriarchów tylko 20 zmarło naturalną śmiercią, zamordowano 6, zrzekło się godności 27, samowolnie usunięto 105. Trzeba dodać że Islam toczy nieustanną walkę państwami wyznającymi wiarę Rzymsko-Katolicką, także z państwem Kościelnym. Ojciec św. jest głównym organizatorem oporu przeciwko najazdom Tureckim na państwa Katolickie, wspiera duchowo - modlitwą, organizuje ligi sprzymierzonych, itd.. dlatego ta jednostronna decyzja miała za zadanie chronić chrześcijan Kościoła Katolickiego obrządku greckiego, poddanych sułtana przed traktowanie ich jako osobistych wrogów Sułtana. Nie bez znaczenia dla zbawienia wiernych chrześcijan obrządku greckiego było, to że umierali w Kościele Rzymsko-Katolickim, szczególnie było ważne dla zbawienia wiernych podczas tej rzezi tureckiej po zdobyciu Konstantynopola przez wyznawców „proroka” bo pojednali się między sobą przeciwnicy i zwolennicy tej jedności przed zdobyciem miasta. Jest to zbyt długi okres czasu, by mówić, żeby widzieć, początek, źródło Prawosławnego Kościoła w schizmie z 1054r. Można powiedzieć wprost, że rok 1054 jest początkiem schizmy w Kościele, natomiast nie jest, jak automatycznie błędnie, większość historyków interpretuje uznając tę datę za początek zaistnienia Prawosławia - to są dwa różne początki. Prawdziwy początek Prawosławia jest początkiem wyklucia się doktryny Prawosławia jako jedynej i prawdziwej Cerkwi (Moskiewskiej) – Jedynego Prawdziwego Carstwa Bożego. Tym bardziej że w świadomości wiernych obrządku greckiego, Kościół po schizmie 1054 r. jest Kościołem Apostolskim Powszechnym Katolickim Są czynione nieustanne próby zjednoczenia, są przeciwnicy jedności i zwolennicy tej jedności. Ponadto trzeba mieć na uwadze że formalne zerwanie jedności z Kościołem Rzymsko-Katolickim po 1484r nie powoduje zmian, nie oznacza że w Istambule Kościół przestał się nazywać Kościołem Katolickim. Tzn. że w wyznaniu Wiary Credo zmieniono nazwę przyjętą z gr. oznaczającą Kościół Powszechny tj. Katolicki. Także obecnie w Credo wyznają: „Wierzę w jeden święty, powszechny i apostolski Kościół” *w/ W Symbolu Wiary Prawosławnej wyznają „Wojedinu, swiatuju, sobornuju i Apostolskuju Cerkow”. Natomiast tylko w oznaczeniu rodzaju, typu Kościoła nazwę Kościół Powszechny zastąpiono ją nazwą Kościół Prawosławny, Prawowierny, Prawdziwy. Oznacza to wprost że obok Kościoła Rzymsko-Katolickiego przez ponad 36 lat Prawosławie jest tylko w Moskwie, w księstwie Moskiewskim zależnym od Chana, służącym, poddanym Chanom. Prawosławie sobie samemu kłamie, oszukuje się, podobnie jak i Lucyfer sam siebie samego oszukał, przez głupie, nierozumne pragnienie władzy nad wszystkimi grzesznikami, których napełnia podobną do swojej pychy pychą – zgodnie ze słowami „Sobie Kłamie Nieprawość”. Prawosławie nigdy nie będzie tym Prawdziwym Kościołem Cerkwią, bo nie ma w nim Piotra. Dlatego tym naprawdę Prawdziwym Prawowiernym Kościołem, Bożym Jedynym Kościołem Powszechnym jest Kościół Cerkiew noszące miano Kościoła Rzymsko Katolickiego, bo w nim tylko jest Piotr – Opoka, Skała Jedności Wiary Kościoła św.. Przeszkodą do zjednoczenia jest natomiast to, że w Świętej Liturgii Cerkiew z egoistycznych pobudek - nie modli się za następców św. Piotra. W Boskiej Liturgii diak. „Za wielce błogosławionego metropolitę naszego N… za wielce czcigodnego biskupa naszego N… za czcigodnych kapłanów w Chrystusie diakonów, za cały stan duchowny i za cały lud módlmy się!” . W Proskomidii modli się (…) po umieszczeniu drugiej cząstki ..świętych sławnych i chwalebnych Apostołów Piotra i Pawła oraz pozostałych świętych Apostołów” po umieszczeniu trzeciej modli: świętych Ojców naszych Hierarchów itd. (…) wspomina owego ww. bp. metropolitów moskiewskich … Jonasza i Filipa (…)” *w/ Należy postawić tu pytanie czy rzeczywiście pierwszy metropolita schizmy Prawosławia Moskiewskiego bp. Jonasz cieszy się bezpośrednim widzeniem Boga w Niebie? Bo jeżeli nie jest w Niebie, to pod znakiem zapytania stoi jego orędownictwo za wiernymi Prawosławia u Boga? Brak modlitwy za następców św. Piotra powoduje, że nie tworzy się w ten sposób więzi trwałej, Duchowej – Przymierza łączącej w jedność diecezje całego Kościoła św. na wzór Przenajświętszej Trójcy! Ponieważ ustanowienie Metropolii w Moskwie dokonało się z naruszeniem Prawa Kanonicznego. Powstała tylko z woli Wielkiego Księcia Wasyla II – nie miał on „Uprawnień - Prawa” ustanawiania Prowincji i siedzib tej Prowincji, bo ta należy do Władz Kościoła św. a nie do Władzy Cywilnej Państwowej, wprawdzie prowincja moskiewska istniała, ale inna była jurysdykcja Metropolity. Może władza cywilna wystąpić z taką propozycją dot. jw. ale ostateczna decyzja nie należy do władzy cywilnej, lecz zawsze ustanawia po dokładnym rozpatrzeniu, swoim dekretem wyższa w hierarchii władzy władza kościelna, niż ta której dotyczy decyzja. Z tym bowiem wiąże się również podjęta później decyzja przez cara, o ustanowieniu Patriarchatu w Moskwie, później św. Synodu w którym z urzędu Car miał najwyższą władzę nad Cerkwią, po 1917 r. jest ponownie Patriarchat w Moskwie. Należy tu równocześnie zauważyć że twórca dynastii carów Romanowów 1613-1917 jest to syn ówczesnego patriarchy Moskwy - Michał Romanow z bojarskiego rodu potomków Andrzeja Kobyły XIV w., do końca XV w., nosili miano Koszkinowie, a do końca XVI w. Zacharjinowie. Nawet podjęta w czasie tego synodu biskupów, zatwierdzającego schizmę z Kościołem Powszechnym Apostolskim i decyzja wybrania - bp. Jonasza na arcybiskupa metropolitę na żądanie kniazia Wasyla II nie ma skutków prawnych z mocy prawa kanonicznego, bo - synod był zwołany z naruszenie kanonów Kościoła św. bo był tzw. nieprawnie zebrany, bo objął już wcześniej swe kanonicznie rządy nad tą archidiecezją Metropolita i tylko on ma prawo zwołać synod biskupów w swojej Metropolii. A przecież ten synod odbywa się pod jego wymuszoną gwałtem nieobecnością w archidiecezji Moskiewskiej, ponieważ został najpierw uwięziony, potem został wygnany, wydalony przez Wasyla II i żyje, nie umarł. Wszelkie więc decyzję tego samozwańczego synodu są nieważne z mocy samego prawa kanonicznego, i nie mogą być przez jakąkolwiek wyższą władze Kościoła św. zatwierdzone, promulgowane. Wasyl II kniaź Moskiewski nie jest władny z mocy prawa takich obrad zatwierdzić i uznać za prawomocne i wiążące wiernych Metropolii Moskiewskiej. Jak wspomnieliśmy pełną władzę nad metropolią Moskiewską sprawuje Patriarcha, w tym przypadku w Konstantynopolu, taka decyzja nie może, nie powinna, być zatwierdzona przez władzę Patriarchy. Dlatego zarówno kniaź Wasyl II oraz jego protegowany bp. Jonasz na arb. Moskwy który został wybrany w miejsce arb. Izydora z naruszeniem kanonów prawa kościelnego są w ciężkich karach kościelnych, które z mocy prawa są zastrzeżone do odpuszczenia tego typu grzechu Stolicy Apostolskiej. Także trzeba mieć na uwadze że do dnia dzisiejszego istnienie, powstanie Odrębnego Patriarchatu Moskiewskiego i stopnia Patriarchy w Moskwie nie jest zatwierdzone przez żadnego następcę św. Piotra posiadającego Najwyższą Władzę w Kościele św., to że uzgodnione zostało z innymi Patriarchatami, że Patriarcha w II Rzymu uznał, nie jest to podstawa Prawna Kanoniczna, że z Woli Bożej taki istnieje bo jw. Papież stoi ponad Patriarchami ma wyższą Władzę niż Patriarcha, ponadto sam też jest Najwyższym Jedynym Patriarchą całego Zachodu tzn. również że Moskwa nie ma podstawowej akceptacji wszystkich Patriarchów, brak jest zgody tego Najwyższego w hierarchii Patriarchów. Nie ma większego znaczenia tu fakt, że w oficjalnych pismach Stolica Apostolska tak ww. tytułuje. Co z tego, że uzurpator tytułuje się królem w jakiejś części tego królestwa, król dalej ma prawną władzą nad tą częścią królestwa. Samozwaniec wtedy władzę na królestwem otrzyma, gdy zwycięży króla a jego samego zamorduje. Jak to uczynił czerwony car W. Lenin, gdy dokonał swojej rewolucji władzy i zamordował cara i całą rodziną carską, pozbywając się pretendentów do władzy, nad carstwem Rosji. Podobnie, pomimo że Lucyfer, tytułuje się władcą swojego carstwa, królestwa ciemności, chaosu i zakłamania, czy rządzi nim w pełni niezależnie od Boga? Nie rządzi w swoim królestwie ciemności wpełni samodzielnie, bo podlega tej władzy tak samo jak i wierni Bogu Aniołowie, sprzeciw jest dla niego niemożliwy. Tj. także nie jest niezależny jak każdy uzurpator i podlega tej władzy Bożej, której rozkazy musi w sposób niewolniczy wykonać, pomimo niezgody, wprost totalnego braku zgody i bezgranicznych wewnętrznych oporów na wolę Bożą. Sprzeciw jest dla niego niemożliwy, bo jest ograniczony w swoim działaniu przez Boga. Dlaczego tak się stało z Rosją? Bo Moskwa w swej pysze, sama uważa się że stoi wyżej niż Rzym, oznacza również że bp. Moskwy stawia się wyżej niż Papież. Jest to oznaką pychy carów Moskiewskich, podobną do pychy Lucyfera. Ten słynny III wieczny Rzym sam uzurpuje sobie, uznaje się, że tylko Moskwa jest tym Prawdziwym i Wiecznym Kościołem, Cerkwią – a nawet że jest jedynym Bożym Carstwem na świecie. Dlatego można powiedzieć, że tak lub odwrotnie. Prawosławie Moskiewskie wykorzystuje Carstwo do rozszerzenia i budowania tego ziemskiego Cerkwi-Carstwa. Lub jak jest faktycznie - to świeckie, ziemskie Carstwo wykorzystuje Cerkiew do budowy swojej potęgi gospodarczej i militarnej na ziemi - na wzór Islamu. Który przez tzw. „dżihad” – świętą wojnę z niewiernymi tworzy podobnie „królestwo tego świata” dla Allacha – znamy z naszych gorzkich doświadczeń, że nie tylko oni to samo czynią. Należy również zauważyć, że żaden z Apostołów w Moskwie nie był, aby była, aby mogła się zwać stolicą Apostolską! Bo w tym czasie na miejscu Moskwy rosła Tajga, a nawet w czasie Chrztu św. Rusi także tam, w tym miejscu rosła Tajga. Moskwą bowiem wybudowano w czasie trwania zniewolenia niewolniczego Rusi, poddaństwa Chanom ludów Tatarskich, aby grabiła Rurykiewiczów. I na tej, krzywdzie ludzkiej, grabieży, rabunku dóbr Rusi, kniaziów Ruskich, przez Moskwę wyrosła potęga niewolników Chana - kniaziów Moskiewskich. * p/ Prawosławne nazwa ta później (różnie, większość ok. XIX, XX w) została przyjęta przez inne, po uzyskaniu niepodległości państwowej, nie będące w jedności z Rzymem, Kościoły obrządków (liturgicznych) wschodnich na oznaczenie swoich niezależnych Autokefalicznych Cerkwi w tym także, od owego Patriarchatu Moskiewskiego. To demoniczne pragnienie wszystkich „Cezarów - Carów”, aby stać ponad Kościołem św., być ważniejszym niż Prawowita Władza Kościoła św., ustanowiona przez Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Tak jakby Zbawienie jego poddanych, zależne było od władzy Cara. Książe Wasyl II (i jego następcy również.) - nie chce być pouczanym przez Nikogo, nie chce być pouczony przez Prawdę Bożą, chce podobnie jak książę ciemności postępować, rządząc wg swojej własnej woli. Pragnie mieć swój własny kościół, Cerkiew, w którym wszyscy duchowni będą mu służyć wg jego woli. Władza świecka Carska, którą otrzymał z łaski i woli Bożej, aby budować ziemskie Jeruzalem, ma być równa Władzy Boga, stawia się ponad Władzę Duchową, Chce bowiem sprawować rząd nie tylko nad swoimi podanymi zależnymi od tej władzy, ale także nad ich duszami, ustanawia swoisty nowy rodzaj niewolnictwa, poddaństwa w wspólnym grzechu nienawiści do Kościoła Rzymsko-Katolickiego. Jest bezpośrednim wzorem, dla późniejszych książąt, królów Protestanckich, królów Anglii, Dyktatorów wszystkich Rewolucji, Buntów i Przewrotów, oraz nie zapominajmy także dla Rosyjskich bezbożnych Czerwonych Carów którzy obok tej władzy cywilnej, państwowej, sprawują także władzę, rząd nad duszami swoich zniewolonych przez Wiarę - Ateizm poddanych. Należy odróżnić Schizmę od Prawosławia różnica jest tego typu, że Schizmę przedstawia stan, status Małżeństwa w separacji, a Prawosławie, stan, status Małżeństwa po rozwodzie, tzn. orzeczono rozwód, bo Sąd orzekł wyrok, ogłaszając rozejście się małżonków, wolność od siebie samych, jedna strona, drugiej stronie nic nie może powiedzieć itp., natomiast w separacji związek trwa pomimo rozejścia się stron, jest tylko niezależność od łoża i stołu, w każdej chwili mogą się zejść i korzystać z utraconych przywilejów, czyli wspólnie zamieszkiwać, korzystając jw. Dopóki nie ogłoszona została niezależność Cerkwi Moskiewskiej od Kościoła Katolickiego, nie istnieje żaden Kościół Prawosławny. Dlatego też nie można widzieć Schizmie z 1054r , początków powstania Cerkwi Prawosławnej, bo zerwano jedność a nie orzeczono powstania Nowego typu Kościoła - Cerkwi Prawosławnej, dalej trwa małżeństwo, działa, trwa jeden Kościół Katolicki, tylko podzielony na różniące się obrządki w tym jest cała różnica, bo różnica tkwi w ogłoszonej Doktrynie Wiary uznającej się Wielkoksiążęcej Moskwy, podległej Chanom Tatarskim, za Jedyny Prawdziwy Kościół. Dodajmy nie tylko buntującej się przeciwko Władzy Ojca św. – Rzymu, ale także zależności od swojego Patriarchy w Konstantynopolu. Należy tu dodać, że chrześcijanie prawosławni zbawiają się w Kościele Rzymsko - Katolickim, bo tylko tego Kościoła głową jest Chrystus, – który założył jeden Kościół, który jednoczy „Kościół Tryumfujący w Niebie”, „Kościół Cierpiący w Czyśćcu”, „Kościół Walczący albo inaczej Pielgrzymujący na Ziemi”; a nie kościoły - zbory. Jest też tylko jedna brama zbawienia „Usiłujcie wejść przez ciasną bramę”. (Łk. 13,24) - a nie bramy; osobna brama dla prawosławnych, dla protestantów, dla żydów, dla muzułmanów itp. Można pielgrzymować żyć, w tym Kościele Prawosławnym (Wschodnim), czy w Kościołach Zborach protestanckich tu na ziemi, ale wszyscy zbawiają się w Kościele Katolickim, który pielgrzymuje pod przewodnictwem Piotra swoich czasów. Gdyby tzw. Bracia odłączeni (Protestanci, Prawosławni, itd.) żyli w jedności, Unii z Kościołem św., pielgrzymowali w Kościele św., otrzymywaliby większe dary duchowe, żyliby w pełnej prawdzie wiary. Osiągnęliby wyższy stopień zjednoczenia z Bogiem, prościej i łatwiej zbawili by się. Są bowiem spragnieni prawdy, a karmieni są kłamstwem i fałszem, które nie prowadzi do prawdziwej Prawdy. Czy nie spadła kara na odłączone dziesięć pokoleń Izraela po śmierci króla Salomona, dlatego tylko, że nie pragnęli stawać się jednym narodem, złączonym wspólnym celem służby dla Boga w Przymierzu miłości i prawdzie Bożej - służyli i oddawali potem bogom, kult demoniczny - bałwochwalczy. (I Krl. 12, 1-nn.) Oddalenie się bowiem od źródła Prawdy, prowadzi zawsze na manowce błędu, utwierdza w kłamstwie. „Niebawem Jeroboam pomyślał sobie tak: W tych warunkach władza królewska może powrócić do rodu Dawida, bo jeżeli ten lud będzie chodził na składanie ofiar do świątyni Pańskiej, to zechce wrócić do swego pana, Roboama, króla Judy, i wskutek tego mogą mnie zabić i wrócić do króla Judy, Roboama. Dlatego po zastanowieniu się król sporządził dwa złote cielce i ogłosił ludowi: Zbyteczne jest, abyście chodzili do Jerozolimy. Izraelu, oto Bóg twój, który cię wyprowadził z ziemi egipskiej! Postawił zatem jednego w Betel, a drugiego umieścił w Dan. To oczywiście doprowadziło do grzechu, bo lud poszedł do jednego do Betel i do drugiego aż do Dan. Ponadto urządził przybytki na wyżynach oraz mianował spośród zwykłego ludu kapłanów, którzy nie byli lewitami. Następnie Jeroboam ustanowił święto w ósmym miesiącu, piętnastego dnia tego miesiąca, naśladując święto obchodzone w Judzie, oraz sam przystąpił do ołtarza. Tak uczynił w Betel, składając krwawą ofiarę cielcom, które sporządził, i ustanowił w Betel kapłanów wyżyn, które urządził. Przystąpił do ołtarza, który sporządził w Betel w piętnastym dniu ósmego miesiąca, który sobie wymyślił, aby ustanowić święto dla Izraelitów. Przystąpił więc do ołtarza, by złożyć ofiarę kadzielną.” (1 Krl. 12,26-33) Czy nie mamy tu podobnego logicznego rozumowania, myślenia jak Jeroboam przez Kniazia Wasyla II i jego następców na tronie Moskiewskim? Podobne jest również myślenie anty-reformatorów Kościoła św. ojców reformacji Lutra, Kalwina i innych, czy nie ustanowili innej liturgii niż w Kościele św. i ojca anglikanizmu króla Henryka VIII. Czy można na kłamstwie, herezji i błędzie zbudować trwałą Jedność Kościoła św. ? Jedność można jedynie zbudować na Miłości i Prawdzie, tylko stając w prawdzie uznając swoją winę w pokorze serca i bojaźni Bożej w Łasce Ducha św. można zbudować jedność. Duch św. jest bowiem Duchem Prawdy, Pokoju i Miłości Bożej a za wszelkim kłamstwem, błędem i buntem stoi zawsze ojciec kłamstwa – kłamca (J. 8,44) „Pamiętajcie, jedyny jest prawowity Kościół, który podlega Moim Apostołom. Kościołem Moim nie może rządzić – car ani król . – Wszystko to jest fałsz i pochodzi od złego ducha.” 19. / – Po 1448 r. powszechnie się w prawosławiu Moskiewskim, rosyjskim przyjęło się; - Że tylko Maskwa zachowała prawowierną wiarę i jest tym jedynym Prawdziwym Kościołem i nie ma innego. (Za tak głoszoną prawdę i postępowanie niezgodne z duchem Ewangelii przez Wielkiego Księcia nad jego dynastią i później nad Carami i samą Moskwą zawisła kara Boża – która zaowocowała inną prawdą – „prawdą socjalistyczną”, herezją „ateizmu” i jawnej walki z Bogiem) - To jest źródło i początek całego Prawosławia, nie w Konstantynopolu. Rozwój tej myśli nastąpił za cara Iwana Groźnego, nowego cezara Nerona, który paląc Ruś, budował Rosję; - gdzie głoszono tezę mnicha Filoteusza z Pskowa – „A teraz promienieje na cały świat bardziej oślepiające niż słońce, święty, powszechny i apostolski Kościół nowego trzeciego Rzymu, Wasze Potężne Cesarstwo /…/ I nie będzie już istniał czwarty Rzym.” Maskwa jest tym trzecim wiecznym Rzymem, „bo I Rzym upadł i II Konstantynopol także i nie będzie już IV-tego”; 20. / Tak jakby Moskwa istniała w czasach Pana Jezusa, a tak nie jest, bo w tym czasie w miejscu Moskwy, rosła Tajga, nawet w czasach chrztu Rusi, rosła Tajga. Moskwa zbudowana, powstała w epoce najazdów ludów Mongolskich na Rosję i zbudowali go niewolnicy Chana Tatarskiego, aby grabić i ściągacz „Haracz” dla niego z Rurykiewiczów, przy tym bogacąc się na krzywdzie ludzkiej, ludów podległych tej władzy, podobnie jak późniejsi „biali i czerwoni” carowie. - Budowę tego trzeciego Rzymu, „Wiecznego Rzymu” który niczym jak Bóg ma być wieczny Imperium Rosji, Carstwa, po ww. Iwanie Groźnym kontynuowali carowie Prawosławni i carowie Ateistyczni. Nie należy myśleć że stawiającym się wyżej niż Bóg Carom takie bezbożne i pełne pychy postępowanie uchodziło kary; Podobnie, jw. to niszczenie Kościoła Rzymsko-Katolickiego i zjednoczonego z nim Kościoła Greko-Katolickiego, wszelkimi dostępnymi środkami przez Imperatora - Cara i cały jego aparat władzy zarówno cywilnej jak i duchownej było przyczyną, że dosięgła go kara królów przeklętych (odrzuconych przez Boga jak Np. Saul). Na kilkadziesiąt lat wcześniej Pan Jezus, ją zapowiedział słudze Bożej Wandzie Malczewskiej: I –a zapowiedź w czasie kiedy, generał gubernatorem został hrabia Szuwałow, II –a 14.11.1893r w dzień św. Józefata Bp. i męczennika - „Zbliża się dzień Mojej sprawiedliwości; ten co wydał rozkaz wymordowania was, niedługo gospodarować będzie; jego dzieci i wnuki sromotnie wymordują jego właśni poddani, wrogowie Mojego Krzyża; jego dziedzictwo będzie poszarpane. Wasi bracia, co polegli w obronie wiary ze słowami przebaczenia wrogom, otrzymali już zapłatę w niebie” 21. / Należy jednak pamiętać że, każdego stającego na sądzie Bożym, Bóg oświeca swoim światłem prawdy tak, aby mógł dobrą i szczęśliwą wieczność wybrać dotyczy także prawosławnych, protestantów, żydów, itd.