24.10.19, 14:45

Ks. prof. Paweł Bortkiewicz: Kościół katolicki potrzebuje pilnej ,,re-wojtylizacji''

Kilka dni temu abp Stanisław Gądecki, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, ogłosił, że przedłożył papieżowi Franciszkowi prośbę o ogłoszenie św. Jana Pawła II patronem Europy i Doktorem Kościoła. 

"Siła Jana Pawła II tkwiła w wierności całej tradycji Kościoła. On przecież wydobywał tematy na wskroś ewangeliczne i je aktualizował. Ta aktualizacja była niezwykle przenikliwa, bo osadzona w kairoi, czyli znakach czasu. Dlatego, na przykład, problemy kultury śmierci, św. Jan Paweł II osadza z jednej strony w perspektywie najgłębszej, bo zabójstwie Abla przez Kaina, ale z drugiej strony wskazuje na współczesne zrosty technologii, polityki, antropologii, etyki, teologii" - mówi portalowi Fronda.pl ks. prof. Paweł Bortkiewicz TChr. 


Portal Fronda.pl, Paweł Chmielewski: Pierwszym patronem Europy jest św. Benedykt z Nursji, współpatronami: Cyryl i Metody, Brygida Szwedzka, Katarzyna Sieneńska, św. Teresa Benedykta od Krzyża (Edyta Stein). Jak mógłby Ksiądz Profesor podsumować dokonania europejskie św. Jana Pawła II, które czynią właściwym dołączenie go do tego grona, bo że podstawy do tego są – nikt nie ma chyba większych wątpliwości?

Ks. prof. Paweł Bortkiewicz TChr: Proszę zauważyć, że już ten katalog patronów Europy wskazuje na zasługi św. Jana Pawła II dla naszego kontynentu. Św. Benedykt został ogłoszony patronem Europy przez św. Pawła VI, wszyscy pozostali – przez św. Jana Pawła II. A każde ogłoszenie było czymś konkretnym motywowane. Dla nas może najbardziej istotnym było przywołanie Cyryla i Metodego, Apostołów Słowian. Bo to było zarazem przypomnienie „drugiego płuca” Europy. To był protest przeciwko redukcjonizmowi politycznemu i kulturowemu, zawężającemu Europę do sfery wyłącznie Zachodu. To Jan Paweł II odbudował jedność Europy. To św. Jan Paweł II wskazał na niezbywalnie ważną rolę świętych kobiet w dziejach Europy. W ogóle zresztą warto zauważyć, że to On pisał wręcz nowe dzieje naszego kontynentu, naznaczone nie biografiami tyranów, despotów, ale – dziejami świętych i błogosławionych. Oczywiście, rdzeniem jego nauczania było odsłanianie wymiaru aksjologicznego Europy. Bardzo konkretne i niejednokrotnie dramatyczne, dlatego, że zjednoczona Europa szybko dokonała procesu redukcji do Unii Europejskiej, a ta miała i ma ogromne problemy z odczytaniem własnych fundamentów.

 

W Europie szaleje dzisiaj cywilizacja śmierci. Także Polska nie jest wolna od przykładów najdzikszego barbarzyństwa; na ulice naszych miast wylewają się raz czarne, raz tęczowe marsze, jedne i drugie na sztandarach nosząc zdziczenie i grzech. Czy zgodzi się Ksiądz Profesor ze stwierdzeniem, że nauczanie św. Jana Pawła II jest takim prawdziwym światłem dla dzisiejszej Europy i Polski nurzających się coraz silniej w bezmiernych ciemnościach niewiary i nowego pogaństwa?

To nauczanie było i bezsprzecznie pozostaje światłem w mroku i szansą na ocalenie przed samozagładą. Papieska diagnoza „kultury śmierci” jest po prostu przejmująco wnikliwa i adekwatna. Papież pokazywał, że sednem dramatu jest nie tylko i nie tyle obszar zjawisk, ale ich legalizacja dokonana w przestrzeni rzekomej demokracji. Czynnikiem sprawczym takiej sytuacji, w której „prawa reprodukcyjne” (jak to dzisiaj bezsensownie się określa) przeważają nad prawem do życia – absolutnie i dosłownie fundamentalnym prawem człowieka. tym czynnikiem jest zatem błąd antropologiczny. jest nim oderwanie wolności od prawdy i zamiana wolności w samowolę. A ta prowadzi do zagłady. Dlaczego człowiek nie godzi się przyjąć prawdy i uznać ja za ukierunkowanie wolności? Bo odrzucił Boga, żyje tak, jakby Bóg nie istniał. Dlatego, logicznie – trzeba ten proces odwrócić. Uznać prawo Boga do jego obecności w świecie, to sprawi, że pojęcie „godności” osoby ludzkiej zyska sens. A to zagwarantuje prawo do życia. Stąd w encyklice o życiu mamy Takie genialnie proste zdanie: „Ewangelia miłości Boga do człowieka, Ewangelia godności osoby i Ewangelia życia stanowią jedną i niepodzielną Ewangelię”. Tylko poważne przyjęcie tego zdania może być źródłem nadziei dla naszej cywilizacji.

 

Św. Jan Paweł II miałby zostać ogłoszony Doktorem Kościoła. Postulat ten wydaje się ze wszech miar uzasadniony, ale jak połączyć nauczanie papieża Polaka z tak zwanym „nowym paradygmatem” o którym tyle dziś słyszymy w Kościele? Czy nie sądzi Ksiądz Profesor, że ogłoszenie św. Jana Pawła II Doktorem Kościoła byłoby bardzo silnym ciosem dla całej czeredy neomodernistów wśród biskupów i teologów, którzy dążą do obalenia fundamentów wiary.

Przepraszam, że użyję tutaj niestosownego słowa. Ale jednak… Chodzi mi o słowo niezwykle bulwersujące, które pojawia się w ustach niektórych ludzi Kościoła – „dewojtylizacja”. To słowo niesie w sobie prymitywne spustoszenie, barbarzyństwo. Otóż, trzeba powiedzieć tak – to „rewojtylizacja” jest szansą na rewitalizację naszego Kościoła jako wspólnoty ludzkiej. Oczywiście, jak na dłoni widać dzisiaj jak św. Jan Paweł II jest zdradzany przez nas, członków Kościoła, w tym przez hierarchię, także i przez tych biskupów, których sam wyniósł do godności biskupiej. To boli. To potwornie boli. Ale przecież Kościół to nie jest gra o tron, ani to nie jest ranking popularności. Czytam w tych dniach na nowo przemówienie z 22 października 1978 r. Od czego się zaczyna? Od słów wyznania Piotra pod Cezareą – „Tyś jest Chrystus, Syn Boga żywego”. To wyznanie wiary Jan Paweł II uczynił swoim wyznaniem. I wówczas zaproponował, byśmy je przyjmując uwolnili się z lęku. I ci, którzy to uczynili – zostali z tego lęku uwolnieni… A dzisiaj „moderniści” lękają się mitów maltuzjańskich o przeludnieniu, lękają się katastrofy klimatycznej, może jeszcze plastikowych odpadów… O czym to świadczy? O braku żywej wiary. O sprowadzaniu Kościoła do instytucji socjalnej, charytatywnej, ale nie do wspólnoty wiary.

 

Jakie elementy nauczania św. Jana Pawła II uznałby Ksiądz Profesor za szczególnie istotne i niejako naturalnie przeznaczone do tego, by na całe stulecia, ba, po wieczne czasy ziemskiego istnienia, definiować pewne drogi, którymi zmierza do Chrystusa Kościół?

To bardzo trudne pytanie. Właściwie to temat na rozmowę – rzekę. Choć można powiedzieć, z drugiej strony, że siła Jana Pawła II tkwiła w wierności całej tradycji Kościoła. On przecież wydobywał tematy na wskroś ewangeliczne i je aktualizował.
Niemniej, ta aktualizacja była niezwykle przenikliwa, bo osadzona w kairoi, czyli znakach czasu. Dlatego na przykład, wspomniane problemy kultury śmierci, św. Jan Paweł II osadza z jednej strony w perspektywie najgłębszej, bo zabójstwie Abla przez Kaina, ale z drugiej strony wskazuje na współczesne zrosty technologii, polityki, antropologii, etyki, teologii. Każdy element nauczania bioetycznego, czy może etyki życia jest ogromnie cenny. Podobnie z małżeństwem i teologią ciała, uznawaną na perłę w koronie nauczania papieskiego. Ale próbując precyzyjniej odpowiedzieć na Pańskie pytanie sięgnąłbym do listu pap. Benedykta XVI o przyczynach kryzysu w Kościele. Papież emeryt zwraca tam uwagę najpierw na kryzys moralności i teologii moralnej. Jego efektem było porzucenie obiektywnych podstaw moralności, zastąpienie ich rachunkiem utylitarnym. W efekcie prowadziło to między innymi do porzucenie doktryny o np. czynach wewnętrznie złych, czyli takich, których nie da się usprawiedliwić żadnymi czynnikami zewnętrznymi. Otóż Jan Paweł II, dając światu „Veritatis splendor” dał nam wielką kartę wolności i odpowiedzialności. Przy czym swój wykład osadził w przestrzeni medytacji biblijnej, ale też – na równi – w przestrzeni racjonalnej argumentacji. To bezsprzecznie wielki wkład w próbę ratowania naszej kultury i w ogóle człowieka.

W tym samym liście pap. Benedykt XVI zwraca uwagę na kryzys liturgii, Eucharystii i związany z tym kryzys żywej obecności Boga. Jan Paweł II na początku swojego pontyfikatu nakreślił nam tryptyk teo-logiczny (celowo tak to akcentuję). Ukazał nam Boga odwiecznego, ale zaangażowanego w historię zbawienia, poprzez dzieło odkupienia, poprzez miłosierdzie, poprzez wysiłek przekonywania świata o grzechu. Papież był filozofem, ale na równi też (a może nade wszystko) był mistykiem. Otrzymaliśmy tryptyk niezwykle ciekawy. I rozpisywany na misterium Eucharystii tak wyraziście sprawowanej przez Jana Pawła II. Myślę, że to są tematy, które on nam zostawił jako priorytetowe – wykład o wolności i odpowiedzialności człowieka i wykład oraz doświadczenie miłości Boga do człowieka, ukonkretnione w Eucharystii.

 

I na koniec pytanie o Kościół katolicki w Polsce. W popularnej publicystyce słyszy się często, że episkopat naszego kraju pozostaje wierny św. Janowi Pawłowi II głównie deklaratywnie, a za mało jest autentycznej i żywotnej recepcji jego nauczania i myśli. Czy to ocena zasadna, czy też raczej krzywdząca? A niezależnie od tego: czy dostrzega Ksiądz Profesor jakieś nowe możliwości dla przeszczepiania myśli papieża Polaka na nasz polski grunt wskutek ogłoszenia Karola Wojtyły Doktorem Kościoła?

Powstrzymałbym się od oceny tylko i wyłącznie episkopatu, bo trzeba chyba z równą mocą odnieść tę ocenę do nas wszystkich. Nas, którzy mieniliśmy się pokoleniem JPII, a staliśmy się pokoleniem amnezji. Moi koledzy czy koleżanki oburzają się niekiedy, gdy przywołuję tekst Dariusza Karłowicza i Marka Cichockiego z „Teologii politycznej”, niedługo po śmierci Papieża. Wskazywali oni na to, że na przykład największe dzieła o Janie Pawle II powstały poza Polską (Buttiglione, Weigel, Lacomte, Dules). Teologia ciała jest możliwa do studiowania w Stanach, nie w Polsce (choć oczywiście są osoby i wykłady). A co dzieje się z realizacją papieskich wskazań, które nie straciły swojej aktualności, a dotyczą sfery życia społecznego, politycznego, ekonomicznego? Czy Pokoleniem JPII są ludzie, którzy maszerują w tęczowych bojówkach, ze znieważonym wizerunkiem Matki? Czy tym Pokoleniem są ludzie, którzy wcześniejsze zdanie uznają za przejaw hejtu? I takich pytań można stawiać więcej. Boję się niekiedy, czy zbyt wiele już nie utraciliśmy, czy jesteśmy w stanie podjąć na serio to dziedzictwo. Oby ta inicjatywa była takim impulsem. Mam nadzieję, ze tak się stanie. Mam nadzieję, że odrodzi się w nas świadomość tego, jak wiele zawdzięczmy Papieżowi, i jak bardzo potrzebujemy tego nauczyciela myślenia i świadka Boga w naszej rzeczywistości.

rozm. Paweł Chmielewski

Komentarze

Ara2019.10.27 9:00
I co jeszcze? Niestety, toniecie w tym bagnie, wydeptanym osobiście przez was samych. Wyciągają się jeszcze jakieś staruchowate łapki do was, ale i one się wykruszają razem z waszym bagnem, w którym się unurzały.
Reytan2019.10.25 15:28
Musimy przywrocic kare smierci za swietokradztwo. KATOLIKU,,nie chce ci sie chodzic na demonstracje ? To kup sobie solidna laske,bo jest oczywiste ze niedlugo komunisci przyjda zamordowac twoja zone i dzieci. Beda wkrotce ,i to widac na tym watku,juz niedlugo znowu mordowac miliony. Wszystko zalezy od ciebie,czy sie obudzisz, Jak na razie grzeszysz zaniechaniem czynu i obrony.
aaa_kotki_dwa2019.10.25 15:25
Jeszcze nie wszyscy załapali, że indolencja człowieka, który publicznie szedł w ślinę z ojcem Degrangolado, to nie jest coś do zastosowania w obecnych czasach.
GDZIE W POLSCE JESTES PEDALE ??? 2019.10.25 12:24
GDZIE W POLSCE JESTEŚ PEDALE ??? TU JESTEŚ: 𝐈𝐏 𝟐.𝟔𝟑.𝟐𝟓𝟓.𝟐𝟓𝟓. - 𝐬𝐢𝐞𝐝𝐳𝐢𝐛𝐚 - 𝐑𝐎𝐒𝐉𝐀 Putinowskie q ...., trolle na polskich blogach są wszędzie. Tu najlepszym dowodem jest "polski gej" i nie tylko on. Prawda o "polskim geju". W jakim miescie jesteś "polski geju"? No powiedz, napisz. Tego nie zrobisz bo się boisz, że ktoś o szczegóły zapyta. 𝐍𝐢𝐞 𝐦𝐚 𝐭𝐞𝐣-𝐭𝐲𝐜𝐡 𝐬𝐮𝐤 𝐰 𝐏𝐨𝐥𝐬𝐜𝐞! TU JESTEŚ: 𝐈𝐏 𝟐.𝟔𝟑.𝟐𝟓𝟓.𝟐𝟓𝟓. - 𝐬𝐢𝐞𝐝𝐳𝐢𝐛𝐚 - 𝐑𝐎𝐒𝐉𝐀 Nie dajcie się nabrać na ta sowiecka sukę !!! Suki nie mają nic wspólnego z Polską !!! Łże suka kremlowska, oni tak jak cerkiew ruska sa 𝐚𝐠𝐞𝐧𝐭𝐚𝐦𝐢 𝐅𝐒𝐁 - 𝐆𝐑𝐔. GDZIE JEST "PREMIER" BIEDROŃ" ??? GDZIE SĄ PIENIĄDZE ZEBRANE DLA "MIKOŁAJA" ???
Ara2019.10.27 9:19
Hihihi. Chciałbyś baseballem, a tu figusia, prawdziwny Polaczku, hihihi.
Izydor Oracz2019.10.25 10:54
Rewojtylizacja? Podobno 60% licealistów w Łodzi i Warszawie zrezygnowało z udziału w nauczaniu religii. Najpierw przywróćmy obowiązek nauczania tego przedmiotu, a potem mówmy o rewojtylizacji.
Boholt2019.10.25 8:45
Kościół katolicki potrzebuje raczej pilnej debortkiewiczacji.
Urszula2019.10.25 6:45
Tak się bawią polscy księża: https://www.fakt.pl/wydarzenia/polska/orgie-na-plebani-i-seks-wypady-na-rodos-tak-sie-bawia-polscy-ksieza/xybqpcs
Gabriel2019.10.25 7:18
Jak zaznaczono w tym artykule, Urszulo, opisane historie pochodzą z książki „Celibat. Opowieści o miłości i pożądaniu”, autorstwa Marcina Wójcika. Pozycja ukazała się nakładem wydawnictwa Agora. Z KSIĄŻKI!
Gabriel2019.10.25 5:50
Współczesny KK skupia się na doktrynach i ludziach, zamiast na oddawaniu czci jedynemu, prawdziwemu Bogu. Bóg, Jezus i Duch Św. stanowią w nim tylko fasady, za którymi trwają typowo ziemskie przepychanki "partyjne", tyle, że frakcji kościółkowych. To w tym jest problem, a nie w Wojtylle, czy Franciszku. Idźmy za słowem Jezusa, ku świętości, a zniknie większość bzdurnych, ziemskich "wojenek". A i ludzi wam przybędzie, bo wreszcie zobaczą, że głosicie Prawdę.
Realista2019.10.25 5:42
Kościół katolicki potrzebuje zaakceptować fakt, ze jest i bedzie coraz bardziej marginalizowany. Władzy ktora mial juz nie odzyska. Polska pod tym wzgledem wciaz jest zaściankiem, ale gonimy Europę.
lady chapel2019.10.25 5:15
"Jesteś g***o", "jak przytyjesz, wyp***olę cię, „nie potrafią jajka ugotować cio...y pie...!". Księża opowiedzieli, jak traktował ich abp Głódź. https://www.tvn24.pl/czarno-na-bialym,42,m/arcybiskup-slawoj-leszek-glodz-i-jego-wszechwladza-w-diecezji,980143.html
Marie Reilly2019.10.24 22:30
Jestem Marie Reilly, prywatna i prawna pożyczkodawca. Szukasz pożyczki na biznes, pożyczki osobiste, pożyczki hipoteczne, pożyczki samochodowe, pożyczki studenckie, niezabezpieczone pożyczki konsolidacyjne, gwarancje, kapitał podwyższonego ryzyka itp. Lub po prostu odmówisz pożyczki z banku lub instytucji finansowej z jednego lub więcej powodów? Jesteś właściwym rozwiązaniem dla kredytu! Oferujemy pożyczki dla przedsiębiorstw i osób prywatnych o niskim i przystępnym oprocentowaniu wynoszącym 3%. Więc jeśli jesteś zainteresowany pilną i zabezpieczoną pożyczką. Aby uzyskać więcej informacji, napisz do nas dzisiaj przez: [email protected]
nikt2019.10.24 21:22
Tu trzeba już tylko się śmiać . Wiedzą , że zbliża się koniec i zupełnie potracili głowy . Przyspieszają swój upadek .
andrzejhahn32019.10.24 20:34
kosciol katolicki jest to obrzdydliwa zbrodnicza organizacja i trzeba go zniszczyc lub zdelegalizowac jak kazda zbrodnicza organizacje
Lennon2019.10.24 20:22
Głódź już re-Wojtylizuje...
z byka go2019.10.24 19:57
Jedyne czego potrzebuje kościół katolicki to wymazanie go z kart historii i oby ludziom się już więcej to nie przydarzyło.
KATOLIK2019.10.24 19:36
@athos: i co z tego że nie cudzołożą? Nie tylko cudzołóstwo jest grzechem. Gdy mężczyzna żyje nie ze swoją żoną, (czy kobieta nie ze swoim mężem) to w ten sposób łamie przysięgę małżeńską, jest wiarołomcą, bo ślubował miłość, wierność i uczciwość sakramentalnemu małżonkowi i tego ślubowania nie dotrzymał. Według Ciebie takie życie jest dozwolone i nie jest grzechem? Kościół przez 2000 lat uważał to za grzech, a drugi związek zawarty w czasie trwania małżeństwa sakramentalnego za BIGAMIĘ. A przyszedł JPII i uznał, że tak żyć można (gdy się wychowuje dzieci). Nie dziwi Cię to, że zmienił wcześniej obowiązujące zasady, czyli de facto podważył nierozerwalność małżeństwa.
athos2019.10.24 20:00
NIE!! Wychowywanie dzieci z drugiego (nielegalnego) związku jest dowodem na cudzołóstwo!! NIE ROZUMIESZ TEGO?
KATOLIK2019.10.25 12:41
O , tu akurat masz rację, że wychowanie dzieci z drugiego nielegalnego związku jest dowodem na cudzołóstwo.
Jarek2019.10.25 13:34
@ Katolik "A przyszedł JPII i uznał, że tak żyć można (gdy się wychowuje dzieci). Nie dziwi Cię to, że zmienił wcześniej obowiązujące zasady, czyli de facto podważył nierozerwalność małżeństwa." Miej pretensje do poprzedników JPII, nie do JPII 1870 rok - Pius IX ogłosił dogmat o nieomylności papieskiej. 1545 rok - Sobór w Trydencie uznał Tradycję Apostolską przekazywaną w Kościele (w tym także dogmaty) za autorytet w sprawach wiary równe Pismu Świętemu Czyli, to co ogłosi papież wg dogmatu z 1545 r. jest autorytetem w sprawach wiary równe Pismu Świętemu Oj nie nieładnie - chcesz robić rewolucję w KK. Toż to zakrawa na schizmę! Czy jesteś protestantem? Mnie też o to pytają.
Foster2019.10.24 19:26
Czy informacje o mobbingu stosowanym przez arc.Głódzia są prawdziwe ?. Po obejrzeniu dzisiejszego reportażu jestem wstrząśnięty. Powiedzcie, ze to oszczerstwa.
athos2019.10.24 19:22
@ Katolik Jaki z ciebie katolik skoro nie znasz podstawowych dokumentów Kościoła i z powodu swojej ignorancji wypisujesz brednie! Czemu nic nie czytasz? Weź sobie człowieku do ręki "Familiaris consortio" Jana Pawła II i przeczytaj ze zrozumieniem!! Jan Paweł napisał tam wyraźnie, że do komunii św. mogą przystępować ci, którzy nie współżyją z sobą jak mąż i żona. Jeśli jakiś mężczyzna (uprzednio żonaty) i jakaś kobieta (uprzednio zamężna) żyją pod jednym dachem jak "brat i siostra", to NIE cudzołożą. Zatem mogą przystępować do komunii św. Stanowisko Jana Pawła jest zatem INNE niż stanowisko franciszka z "Amoris Laetitia".
KATOLIK2019.10.24 19:40
Tu nie chodzi o mężczyznę "uprzednio żonatego", tylko o mężczyznę NADAL żonatego, który żyje nie ze swoją legalną żoną, lecz z inną kobietą. W Kościele nie ma rozwodów, więc ten mężczyzna jest cały czas mężem , a nie "uprzednio" żonatym. Familiaris Consortio jest sprzeczne z wcześniejszym nauczaniem Kościoła i znam ten dokument bardzo dobrze.
athos2019.10.24 19:57
Bzdury wypisujesz, nie rozumiejąc kwestii! Oczywiście, że pierwsze małżeństwo jest ważne i Jan Paweł też o tym doskonale wiedział. Chodzi o to, że w ŻADNEJ SYTUACJI nie wolno małżonkom współżyć z kimś innym poza sobą, również wtedy, gdy z jakichś powodów fizycznie mieszkają razem, tworząc jakiś nowy związek. Gdy jednak nie współżyją z sobą, to nie naruszają pierwotnego małżeństwa. Nie zdradzają sakramentalnych małżonków. Tu Jan Paweł II w stosunku do przeszłości NICZEGO NOWEGO nie wprowadza.
KATOLIK2019.10.25 12:40
JPII wprowadza wyłom w zasadzie nierozerwalności małżeństwa. Jeśli uważasz, że życie z innym partnerem niż ślubny małżonek "nie narusza pierwotnego małżeństwa" to polecam dokształcenie się co to jest małżeństwo., bo najwidoczniej masz o tym błędne pojęcie.
Jarek2019.10.25 7:45
@ athos, @ Katolik A kto rozgrzeszył Martę Kaczyńską? Przystępuje do Komunii Św. Łamiecie sobie główki - a dla "nieplebsu" wyjątki się znajdą. Kto ją rozgrzesza? Głódź, Rydzyk, Jędraszewski, czy Hoser? Uważajcie aby Wam się synapsy nie przegrzały. Jak to jest - "po owocach poznacie, że ..." Dużo tych owoców u Pani Marty.
Biskup Piec2019.10.25 8:57
Marta jest święta po mieczu, znajduje się w stanie nieustającej łaski uświęcającej i może robić co tylko chce. Bez żadnego trybu.
athos2019.10.25 12:08
@ Jarek Tu nie chodzi o konkretne osoby jak one zachowują się w swoim życiu (to sprawa ich sumienia, z tego Bóg ich rozliczy, każdego z nas rozliczy), ale o to jakie jest PRAWO BOŻE! A ono jest jednoznaczne - nie wolno cudzołożyć. Chodzi o prawo, nie o konkretne osoby. Nikomu NIE WOLNO fałszywie interpretować tego prawa. Tyle.
Jarek2019.10.25 17:40
@ athos Napisałeś o prawie Bożym, że nie wolno go fałszywie inerprezować. OK - spowiedź uszna. Wprowadzona dogmatem na początku XIII w. Po co? Przez XII wieków działała spowiedź serca, nagle wow. Chrystus nie nakazał spowiadać a rozgrzeszać, lub nie. Sam rozgrzeszał, nie spowiadał. Próba ukamienowania jawnogrzesznicy - pisał na piasku grzechy tych co chcieli ją kamienować - spowiadał ich? Nie. Apostołom - czy kazał im spowiadać? Nie. W Ewangelii jest napisane: Po tych słowach tchnął na nich i powiedział im: "Weźmijcie Ducha Świętego. Którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane". Tchnął na nich Ducha Św. aby wiedzieli komu odpuścić grzechy. Wiem, pierwsi chrześcijanie publicznie wyznawali grzechy, ale czy Chrystus to nakazał? Urzędnicy KK nawprowadzali dogmatów interpretując dla swoich korzyści słowa Ewangelii.
KATOLIK2019.10.24 17:36
Niestety nie ma ks.prof.Bortkiewicz racji, że "siła Jana Pawła II tkwiła w wierności całej tradycji Kościoła.". Jan Paweł II był typowym modernistą, synem soboru watykańskiego II, który zerwał z tradycją Kościoła i wprowadził go na nowe ścieżki fałszywego ekumenizmu. Jan Paweł II zapoczątkował też wspólne modły z wyznawcami fałszywych religii - Asyż 1986 r. Jan Paweł II też pierwszy dopuścił rozwodników w nowych związkach do Komunii świętej czego wcześniej nie było. Nie uważam, by słuszna była idea uczynienia go doktorem Kościoła. Sądzę, że ten pomysł służy raczej odwróceniu uwagi katolików od tego, co dzieje się na synodzie amazońskim, gdzie chce się wprowadzić jakiś nowy kościół z "amazońską twarzą". Może w tej sprawie by się wypowiedział nasz episkopat zamiast wrzucać tematy zastępcze?
Polak Ateista Dumny Gej2019.10.24 17:28
Tęczowy Piątek już 25 października. O tym, w jaki sposób społeczność szkolna będzie świętować ten dzień, zadecydują uczniowie i uczennice wraz z kadrą nauczycielką i rodzicami. Zadbaj o atmosferę, która będzie towarzyszyć tegorocznej akcji - skorzystaj z mediów społecznościowych, żeby okazać młodzieży wsparcie. W najbliższy piątek młodzież szkolna będzie obchodzić Tęczowy Piątek – szkolne święto, którego celem jest okazanie wsparcia nękanej na co dzień młodzieży LGBT. Wyzwiska, szarpanie i złośliwe żarty, to dla młodych osób LGBT codzienność. "Jak wynika z badań w Polsce blisko 70 proc. młodzieży LGBT doznaje przemocy, a w 26 proc. przypadków dochodzi do niej w szkole. Dlatego tak ważne jest, aby dorośli zadbali o atmosferę, która będzie towarzyszyć Tęczowemu Piątkowi i okazali młodzieży wsparcie" - wyjaśnia Joanna Skonieczna z Kampanii Przeciw Homofobii. Sposobów na wsparcie młodzieży świętującej 25 października Tęczowy Piątek jest cała masa. Oto kilka pomysłów na to, w jaki sposób dorośli mogą wesprzeć młodzież przygotowującą się do Tęczowego Piątku przy użyciu mediów społecznościowych: 1. Facebook: skorzystaj z nakładki #TęczowyPiątek na zdjęcie profilowe [nakładka dostępna TUTAJ http://www.facebook.com/profilepicframes/?selected_overlay_id=1190093661178816 2. Twitter: opublikuj tweeta z hasztagiem #TęczowyPiątek 3. Instagram: opublikuj swoje zdjęcie z wydrukowaną ze strony KPH grafiką z hasztagiem akcji [pobierz ją TUTAJ https://kph.org.pl/wp-content/uploads/2019/10/t%C4%99czowy_pi%C4%85tek_board.pdf Takie zdjęcie możesz też udostępnić również na Facebooku i Twitterze. 4. Instagram: zamieść na Instastory filmik, w którym mówisz, dlaczego stoisz po stronie młodzieży. Takie wideo możesz udostępnić również na Facebooku i Twitterze 5. Media społecznościowe: udostępnij na Facebooku, Twitterze lub Instagramie jedno lub więcej nagrań z serii „Stoję po stronie młodzieży” i napisz kilka słów wsparcia [kanał youtube KPH dostępny TUTAJ https://www.youtube.com/channel/UCojA1DLlDKWJOMYz487aQuQ Młodzież LGBT z pewnością odczyta te działania jako znak wsparcia. Nic jednak nie zastąpi rozmowy. Dlatego, jeżeli znasz jakiegoś nastolatka lub nastolatkę świętująca Tęczowy Piątek, powiedz jemu lub jej, że ją wspierasz i że jest OK.
violencja2019.10.25 19:08
Nie wspieram ruskich pedałów , les, trans , zoofili, nekrofili i innych dewiantów, bo próbuja nam wmówić , że to nienormalne jest normalne
prosty2019.10.24 17:11
Kościół Katolicki potrzebuje się przede wszystkim otworzyć na Benedykta XVI, jego pokorę, otwartość na prawdę, spójność i głębię nauczania, odwagę. Niestety, lepiej się czyta jego teksty niż słucha. A z czytaniem ze zrozumieniem dziś ogólnie jest problem. Jan Paweł II był mistykiem i mówcą, niestety porywał przede wszystkim Polaków. Wiele KK mu zawdzięcza, m.in. świadectwo kultu Maryi i Miłosierdzia Bożego, wkład w naukę społeczną kościoła. "Dewojtylizacja" to to przede wszystkim jedno z narzędzi walki z wiarą katolicką w Polsce.
Janek2019.10.24 17:20
Jaką wiarą katolicką ? Kiedy ostatnio byłeś w kościele,? bo ja tydzień temu w niedzielę. Jak w czasie homili słyszę że Kościół jest atakowany, trwa seksualizacja dzieci, oraz dbajcie o potrzeby wspólnoty wplecione między omówienie ewangelii, to mnie w środku coś szarpie, to ma być wiara, w kogo ? w Kościół czy w Boga?
anonim2019.10.24 17:36
Ja chodzę regularnie i nikt takich rzeczy nie mówi w kościele ,a bywam w różnych parafiach ,jest mowa o Ewangelii ,ani razu nie spotkałem się z tym o czym piszesz .
prosty2019.10.24 19:23
Cztery dni temu, w niedzielę. Wiara bez wspólnoty, spójnego światopoglądu i uczynków nie istnieje, chyba, że tak jak mówią o diable: "wierzy i się boi".
nikt2019.10.24 21:18
Tak trzymaj Janku . :)
anonim2019.10.24 17:08
buhaha... ta! a Rydzyka zróbcie patronem "wdowiego grosza" i Wielkim Komornikiem kościoła Polskiego! haha...
Janek2019.10.24 17:07
Ciągle te sentymenty, ciągłe wracanie co niektórych biskupów i księży, do przeszłości zaprowadzą w końcu Kościół w Polsce do upadku. Papież jest w Watykanie i zwie się Franciszek, trzeba podążać za jego naukami, które są na miarę naszych czasów, a nie naukami Jana Pawła które byly dobre 30-40 lat temu.
Jarek2019.10.24 17:07
"Kościół katolicki potrzebuje pilnej ,,re-wojtylizacji''" Wycieracie sobie gęby Św. JPII, ale robicie dokładnie odwrotnie niż on nauczał. Dziwisz - bufon, któremu wydawało się, że jest świętym, bo przebywał ze świętym. Jędraszewski - szerzący nienawiść do innych ludzi, gdzie znajdziecie u JPII słowa zaraza w odniesieniu do ludzi? Kościół potrzebuje oczyszczenia i przeproszenia ofiar grzechów księży. Potrzebuje być wzorem pokory i uczciwości - a Rydzyk, Głódź, Jędraszewski, Dziwisz? Same wzorce: uczciwości i prawdomówności - samochody od bezdomnego; abstynencji, postu i ubóstwa - mieszkanie w pałacu; miłości bliźniego - tęczowa zaraza, którą trzeba unicestwić; prawdomówności - JPII był izolowany od informacji o pedofilii w polskim KK, a kto go izolował? PISokatolicy, mają syndrom narodu wybranego, bo: - Św. JPII, - wizje głodnego dziecka z Portugalii Żaden naród się nie ostanie jeno Polacy. Cyba niechciałbym przeżyć.
athos2019.10.24 19:29
Odczep się od abp Jędraszewskiego! Następny przekłamywacz rzeczywistości. Biskup ma obowiązek reagować na grzech. Zachowania homoseksualistów i tym podobnych są GRZESZNE. Zwracanie komuś uwagi, że grzeszy, nie jest jego obrażaniem, lecz aktem miłości. W takiej sytuacji grzesznika ratuje się przed potępieniem wiecznym. Ktoś, kto umiera w grzechu ciężkim, idzie prosto do piekła. Jędraszewski tych ludzi ostrzega przed piekłem. Wypełnia obowiązki dobrego, katolickiego biskupa. Słowo "szarańca" było przeznaczone dla tych, którzy świadomie i z przekonaniem propagują grzeszną, złą ideologię LGBT.
Sonia2021.03.26 23:18
Dziwi mnie na portalu katolickim tyle nienawiści do Kościoła, niezrozumienia sakramentów, braku znajomości życia Świętych, nie mówiąc o Ewangelii. Ci, którzy bronią tych wartości, są tu - o zgrozo - odosobnieni. Co się stało z naszym narodem? I dlaczego ciągle (martwy duchowo) Zachód jest jeszcze wzorem dla rzekomo zaściankowej Polski?
Jarek2019.10.25 6:55
@athos Nie wiem kim jesteś człowieku, ale - gorszy sort, - zdradzieckie mordy; - element animalny to biskup Kaczyński Wg słownika PWN zaraza 1. «choroba zakaźna występująca masowo» 2. «groźne, trudne do zwalczenia zjawisko» 3. pot. «wyzwisko lub przekleństwo» reagować na grzech - w pełni się zgadzam, ale nawoływać do nienawiści? Przeczytaj definicję słowa zaraza i pomyśl logicznie - jeśli oczywiście potrafisz jeszcze myśleć samodzielnie. A co z grzechami księży pedofili - ach już oczywiście rozgrzeszeni dawno. Piąty warunek spełnili - odmówili kilka zdrowasiek za swoje ofiary. I oczywiście trafią do nieba - bo to "znajomi królika"
Polak Ateista Dumny Gej2019.10.24 16:43
"W czwartek wieczorem o godzinie 20:30 TVN24 wyemituje reportaż "Czarno Na Białym" o arcybiskupie Sławoju Leszku Głódziu. Padną w nim zarzuty o ubliżanie i poniżanie współpracowników przez metropolitę gdańskiego. Jeden z mężczyzn mówi, że miał myśli samobójcze po tym, jak traktował go metropolita gdański." https://trojmiasto.wyborcza.pl/trojmiasto/7,35612,25344246,abp-glodz-mial-ponizac-wspolpracownikow-nie-potrafia-jajka.html#s=BoxOpImg3
Zenon2019.10.24 17:42
Ja mam myśli samobójcze po przeczytaniu bzdur, jakie wypisujesz...
ŻonglerkaTrupamiKleruchówPodnieciKatoCiemnotę2019.10.24 16:38
Wojtylizacja już była. Watykan już się z niej otrząsnął, Franciszek schował truposza Wojtyły do lamusa. Za miłosne czułości ze zbrodniarzem w sutannie klero-pedofilem Degollado, który przez całe dziesięciolecia gwałcił dzieci. Ich cierpienia były dla Wojtyły niczym wobec forsy, jaką Degollado przynosił w worku i kładł za tronem. W Polsce wojtylizm jest jeszcze oczywiście o wiele silniejszy, bo zafajdano wojtylimi obeliskami każdą gminę, skwer i placyk za szaletem. Jednak i w Polsce wiadomo, że Wojtyła jest winny kryciu wysoko postawionych klero-pedofilów. Dlatego ruszył proces zastępowania go Popiełuszką. No i trwa wielka operacja "Wyszynskij Nowym Bożkiem". W przyszłym roku mają Wyszynskija wycisnąć na piedestał. Częściowo opróżniony przez Wojtyłę. Kato-ciemnota potrzebuje sakro rozrywek w skali państwowej. Kler wie, że na huczną hucpę z Wyszynskijem wyrwą z budżetu świeckiego państwa dobre kilka miliardów złotych. Jako "wsparcie ważnego wydarzenia", od Glińskiego, Gowina, Ziobry i państwowych spółek energetycznych, które parusetmilionowe datki dla klechów zwrócą sobie w kolejnych podwyżkach cen prądu. Dla kato-ciemnoty.
Lennon2019.10.24 16:19
W Polsce może i to dobry pomysł, bo mało babć z wiosek umie wymówić "Marcial Maciel Degollado".
pocalujcie mnie w d...2019.10.24 16:04
Janowi Pawlowi 2 juz dziekujemy!
Luzifer®2019.10.24 15:58
jesli ktos ma troche oleju w glowie, to w roku 2019 , 21 wieku nie da sie terrorowi czarnych szamanow. Odpad sredniowiecza jakim jest religia w kazdej postaci, jesli juz, to bedzie praktykowana w sercu, w domu, w duszy. A nie, za posrednictwem koscielnej mafii pedofili, belzebubow w purpurowych, swiecacych kieckach. Blad czarnych klechow polega ny tym, ze ciagle jest u nich pycha, wielkopanstwo i poczucie, ze "owieczki" dadza sie zawsze zaszczuc, bo sie inaczej Bozia wkurzy i inne dyrdymaly. A "owieczki" na szczescie, coraz czesciej potrafia samodzielnie myslec, stawiaja sie czarnej mafii, albo praktykuja religie na wlasny sposob, albo komoletnie od tej instytucji odchodza. I nie pomoze tu duch Wojtyly Kremowki Lolka, nie pomoga oblakane wizje Faustyny, czy inne kocopoly. Ratunek dla kosciola to koniec z obecnym aroganckim zachowaniem, koniec pouczania i koniec szerzenia nienawisci. Tylko kler, jeszcze tego nie akceptuje, ze takie zmiany sa potrzebne. A potem bedzie za pozno, bedzie kwik kwik....
Jam2019.10.24 15:33
Niestety, współczesny świat kroczy w złym kierunku. Konsumpcjonizm charakterystyczny dla krajów rozwiniętych, jak i rozwijających się (mowa o Polsce) odrzuca Boga. Wyimaginowane szczęście współczesnego obywatela Europy (lewaka) nie toleruje tradycyjnych, chrześcijańskich norm etycznych. Dzisiaj zasady moralne tworzone są na potrzeby chwili z zastrzeżeniem możliwości zmian. Zmieniamy się wszyscy - polityk, ksiądz, przeciętny obywatel. A warto byłoby przypomnieć sobie Św. Jana Pawła II, Jego troskę o człowieka w życiu doczesnym i w perspektywie wieczności, Jego nieprzeciętną spuściznę, dzięki której nie musimy błądzić. Zmieniajmy się czerpiąc z naszego zacnego Rodaka.
JPIII2019.10.24 15:32
Wam już nic nie pomoże. Za ukrywanie faktów, że 1. pedał w...ojtyła pi..er..dolił się z dz..iwiszem 2. chrystek to bydle i pedał co łajdaczył się z 12 ped...ałami zw. apostołami 3. Chrystek był owocem starego pedophila zw. B.. ogiem 4. To bożyszcze molestowało i gwałciło 14-letnią dziewczynkę zw. Mar...ychą. Wniosek Katopedophile uważają starego pedophila zw. bogiem za swojego świętoszka. Prawda was wyzwoli katole.
Zdzisław2019.10.25 4:26
Człowieku - nie wiesz co mówisz(piszesz). Oby Pan ci wybaczył...
Sonia2021.03.26 23:36
Dziwię się takim ludziom, że się ani Boga nie boją (Jego Majestatu i potęgi), ani Diabła, który zaciera łapy, że ma kolejnego kandydata do pełnego nienawiści piekła. Człowieku, nawróć się! Niebo i Piekło istnieją. I to jest w Piśmie św.
uhm2019.10.24 15:15
Wojtyła to już przeżytek.
AAAtomek2019.10.24 14:56
Kościół katolicki w Polsce potrzebuje dobrego prokuratora i sąd, który wyda bezstronny wyrok. I nie będzie przenosin z parafii do parafii. P.s. Złoty wiek kościoła w Polsce skończył się.
Anarchosyndykalistyczna Internetowa Partyzantka2019.10.24 14:56
Podobno Poczta Polska ma wycofać znaczki z Wojtyłą. Ludzie plują nie na tą stronę, co trzeba :/
hjkl2019.10.24 14:50
potrzebuje [polskich katopedofilow? duzo i polskie dzieci do gwalcenia w ewangelii swin polskokatopedofilskich, smieciu pedalowaty?
Anarchosyndykalistyczna Internetowa Partyzantka2019.10.24 14:49
Bortkiewicz to taki Mieczysław Moczar rzymskiego katolicyzmu.
hjkl2019.10.24 14:51
pedal i swinia polska on jest.
Anarchosyndykalistyczna Internetowa Partyzantka2019.10.24 14:55
A to swoją drogą, chociaż bardziej on watykańska niż polska.
Michal2019.10.24 22:20
Wyjątkowo paskudny typ. Vhoc paskudniejszy jest Kneblewski.
Reytan2019.10.25 14:44
komunisci smierdza micbikiem.
Felek2019.10.24 14:47
W kosciele panika bo juz nikt sie nie che nabierac na srednioweczne gusla i coraz mniej owieczek do strzyzenia. W Polsce jeszcze nie maja tak zle bo jest PiS no i komisja majatkowa dajaca najlepsza ziemie i posiadlosci za grosze. Niedlugo przyjdzie kryska na matyska i u nas.
z byka go2019.10.24 19:57
Niestety nie ma masz racji, idiotów bezkrytycznie podchodzących do kościoła jest w tym kraju jeszcze za wielu.
Michal2019.10.24 22:18
Ale ten Bortkiewicz musi bełkotać jak się nachleje.
Reytan2019.10.25 14:43
Skad sie biora bolszewickie pedofile . Czy to jest zarazliwe ?