16.01.20, 11:40Screenshot Youtube - Dominikanie.pl

O. Jacek Salij OP: Czy ksiądz może odmówić udzielenia Komunii świętej?

Czy ksiądz może odmówić udzielenia komunii świętej, kiedy chce do niej przystąpić poseł, senator albo nawet sam prezydent, o których wiadomo, że przyłożyli rękę do uchwalenia ustaw stanowiących zagrożenie dla ludzkiego życia i ładu moralnego? - pyta o. Jacek Salij OP w swoim tekście opublikowanym w 2015 roku na łamach tygodnika "Idziemy".

Szpieg udający jezuitę, Tomasz Turowski, zapytany, czy nie miał wyrzutów sumienia, kiedy przystępował do komunii, odpowiedział: "Gdybym był osobą wierzącą, miałbym poważny problem i z punktu widzenia Kościoła byłoby to świętokradztwo. Ponieważ byłem osobą absolutnie niewierzącą, pełnym agnostykiem, to dla mnie był to zabieg, zewnętrzny zabieg magiczny, nic poza tym".

W obliczu takiego wyznania zapewne również ogromną większość ludzi niewierzących ogarnia zdumienie, a może nawet dreszcz jakiejś zgrozy, że można być aż tak cynicznym. Bo przecież Turowski nie jest agnostykiem. Agnostyk to człowiek, który nie wie, jak to faktycznie jest z prawdą ostateczną. Fałszywy jezuita myli się, używając tego wyrazu, jakby był on synonimem wyrazu "cynik".

Ostrzeżenie przed komunią niegodną

Uczucie zdumienia i zgrozy na tak bezceremonialne znieważanie sakramentu Eucharystii jest chyba wspólne wszystkim uczciwym ludziom, wierzącym i niewierzącym. Ale chyba tylko wierzący katolik - i to być może nie każdy - odczuwa bardzo dotkliwy ból, kiedy dowiaduje się o profanacji Eucharystii. Na samą myśl, że można przystępować do komunii, jakby to był zabieg magiczny, aż serce się kurczy.

Zarazem trudno sobie wyobrazić, żebym jako katolik nie zdawał sobie sprawy z tego, że słynne ostrzeżenie apostoła Pawła przed komunią świętokradzką odnosi się również do mnie. Przypomnijmy: "Niech przeto człowiek baczy na siebie samego, spożywając ten chleb i pijąc z tego kielicha. Kto bowiem spożywa i pije nie zważając na Ciało [Pańskie], wyrok sobie spożywa i pije" (1 Kor 11, 28-29).

"Bacz tedy - mówił św. Jan Chryzostom (zm. 407), komentując ewangeliczny opis ustanowienia Eucharystii - abyś nie stal się winien ciała i krwi Chrystusa, przyjmując Go do brudnej duszy. On przychodzi do nas nie tylko w wierze, lecz w rzeczywistości czyni nas Swoim ciałem. Cóż więc powinno być czystsze od człowieka, który uczestniczy w tej ofierze?".

Półtora wieku wcześniej, podejmując temat komunii świętokradzkiej, Orygenes (zm. 254), najwybitniejszy teolog Kościoła prześladowanego, sięgnął po metaforę brudnej szaty: "Każdy, kto przychodzi słuchać słowa Bożego, ma przystąpić uświęcony, musi wyprać swoje szaty. Jeżeli przyjdziesz w brudnych szatach, usłyszysz: Przyjacielu, jakże tu wszedłeś, nie mając stroju weselnego? Nikt nie może słuchać słowa Bożego, jeżeli wpierw nie zostanie uświęcony, jeżeli nie będzie święty ciałem i duchem, i jeżeli nie upierze swych szat. Przecież niebawem zasiądzie do uczty weselnej, będzie spożywał ciało Baranka i pił kielich zbawienia. Niechaj nikt nie przychodzi na tę ucztę w brudnych szatach".

Ale wróćmy do homilii Chryzostoma. Specjalne słowo kaznodzieja kieruje do kapłanów i diakonów: "Uważam za obowiązek i do was się skierować, abyście uważnie tych darów udzielali. Niemała czeka was kara, jeśli pozwolicie wziąć udział w tej uczcie temu, o którym wiecie, że ma grzech na sumieniu. Jego krwi z waszych rąk zażądają. Czy to będzie dowódca, czy prefekt, czy nawet koroną ozdobiony, nie dopuść go, jeśli przystępuje niegodnie".

Fakt faktem, że sam Chryzostom postępował zgodnie z tym, czego innych uczył. Dość przypomnieć, że za swoją duchową niezależność wobec dworu cesarskiego został pozbawiony biskupstwa, umarł zaś z wycieńczenia - w wieku zaledwie pięćdziesięciu kilku lat - pędzony na wygnanie w góry Kaukazu.

Ogólna wzmianka w cytowanej homilii o tym, że jeśli na to zasłużył, to nawet cesarzowi powinno się odmówić komunii świętej, nawiązuje pośrednio do odważnej decyzji św. Ambrożego, który w roku 390 nie pozwolił cesarzowi Teodozjuszowi wejść do swojej mediolańskiej katedry, dopóki nie podejmie pokuty za krwawą jatkę, jaką urządził mieszkańcom Tesalonik.

Swoją interwencję Ambroży opisał w prywatnym liście do rodzonej siostry; upomnienia udzielił cesarzowi dyskretnie, z całym respektem dla jego władzy. Późniejsza legenda je wyidealizowała, jednak samą istotę wydarzenia przekazuje rzetelnie. "Jak ośmielisz się - miał święty biskup (według sześćdziesiąt lat późniejszej relacji Teodoreta z Cyru) powiedzieć cesarzowi u bram katedry - podnosić ręce jeszcze ociekające krwią po tym okropnym mordzie? Jak śmiesz takimi rękami przyjmować najświętsze ciało Pana? Jak podniesiesz bezcenną krew do ust, które przez słowa podyktowane gniewem spowodowały rozlanie niewinnej krwi? Odejdź stąd i nie waż się do pierwszego przestępstwa dodawać jeszcze drugiego".

Czy Kościołowi wolno być sobą?

Temat odmawiania komunii świętej tym katolikom, którzy aktywnie działają na szkodę bronionego przez Kościół ładu moralnego, nabrał u nas ogromnej aktualności w atmosferze pospiesznego uchwalania ustawy o zapłodnieniu in vi-tro oraz ustawy o uzgadnianiu płci. Ludzi podnoszących ten temat z perspektywy wiary zaczęto oskarżać o mówienie językiem nienawiści, okrzyknięto wściekłymi, radykalnymi, ultrakatolickimi fundamentalistami, przypominano im, że mamy już wiek XXI, katolickich biskupów zaś wielokrotnie ogłaszano ignorantami, hipokrytami i ludźmi złej woli.

Klimat tych napaści jest dziwnie podobny do ataków, jakie przed pierwszą wojną światową i po niej amerykańscy i zachodnioeuropejscy promotorzy ustaw o przymusowej sterylizacji kierowali przeciwko Kościołowi katolickiemu za jego sprzeciwianie się tak nieludzkiej "trosce" o zdrowie społeczeństw.

Teraz jednak zapytajmy w wierze, komu wolno i komu nie wolno przystąpić do komunii. Otóż od komunii wyklucza stan grzechu i w zasadzie sam wierny ocenia w swoim sumieniu, czy jest w stanie łaski. "Jednak - przypomina św. Jan Paweł II w encyklice o Eucharystii - w przypadkach zachowania, które na forum zewnętrznym, w sposób poważny, oczywisty i stały jest przeciwne normom moralnym, Kościół, w duszpasterskiej trosce o prawidłowy porządek we wspólnocie oraz o szacunek dla sakramentu, nie może wzbraniać się przed podejmowaniem odpowiednich kroków. W sytuacji jawnego braku dyspozycji moralnej winien stosować normę [zapisaną w kanonie 915], mówiącą o możliwości niedopuszczenia do Komunii eucharystycznej tych, którzy trwają z uporem w jawnym grzechu ciężkim".

Faktem jest, że nieraz do komunii przystępują ludzie, którzy jej przyjmować nie powinni. Ubolewa nad tą sytuacją In-strumentum laboris na synod biskupów o Eucharystii z roku 2005: "Niektórzy przyjmują Komunię, choć nie zgadzają się z nauczaniem Kościoła i publicznie popierają zachowania niemoralne, takie jak aborcja, nie bacząc na to, że dopuszczają się poważnej nieuczciwości i są przyczyną zgorszenia. Ponadto istnieją katolicy, którzy nie rozumieją, dlaczego grzechem jest udzielanie politycznego poparcia kandydatowi, który otwarcie opowiada się za aborcją czy innymi poważnymi czynami przeciw życiu, sprawiedliwości i pokojowi. Takie zachowanie świadczy między innymi o kryzysie poczucia przynależności do Kościoła, jak również o tym, że różnica między grzechem lekkim i śmiertelnym nie jest jasna".

Z właściwą sobie delikatnością, ale zarazem w sposób jasny i jednoznaczny temat ten podjął Benedykt XVI w adhortacji Sacramentum caritatis: "Kult oddawany Bogu w istocie nie jest nigdy aktem czysto prywatnym, bez wpływu na nasze społeczne więzi: wymaga on publicznego świadectwa naszej wiary. Dotyczy to oczywiście wszystkich ochrzczonych, ale szczególnie dotyczy tych, którzy z racji pozycji społecznej czy politycznej, jaką zajmują, muszą podejmować decyzje dotyczące wartości fundamentalnych, takich jak szacunek i obrona ludzkiego życia od poczęcia aż do naturalnej śmierci, jak rodzina oparta na małżeństwie mężczyzny i kobiety, wychowywanie dzieci oraz promocja dobra wspólnego we wszystkich jego formach. Te wartości nie podlegają negocjacjom. Dlatego katoliccy politycy oraz ustawodawcy, świadomi swej poważnej odpowiedzialności społecznej, winni się czuć szczególnie przynaglani przez swe sumienie uformowane w prawy sposób, by przedstawiać oraz wspierać prawa inspirowane przez wartości zakorzenione w ludzkiej naturze. To wszystko ma obiektywny związek z Eucharystią".

Trudno zaprzeczyć temu, że politycy, którzy prywatnie chcą być praktykującymi katolikami, a jednocześnie angażują się w tworzenie ustaw stanowiących zagrożenie dla ludzkiego życia i ładu moralnego, składają antyświadectwo, które w Kościele odczuwamy bardzo boleśnie. To dlatego całkiem niedawno biskupi amerykańscy oficjalnie wypowiadali się przeciwko udzielaniu komunii senatorowi Johnowi Kerry'emu, który chciał być jednocześnie praktykującym katolikiem i zwolennikiem legalnej aborcji. W analogicznej sytuacji biskup z Calgary poprosił premiera Kanady Paula Martin, żeby zaniechał przystępowania do komunii.

Czy polskiemu księdzu wolno odmówić udzielenia komunii świętej, kiedy chce do niej przystąpić poseł, senator albo sam nawet pan prezydent, o których wiadomo, że przyłożyli rękę do uchwalenia wspomnianych wyżej ustaw?

Odpowiem, jak sam bym w takiej sytuacji postąpił. Pojedynczemu księdzu nie wolno w Kościele uprawiać partyzantki, zwłaszcza że mogę przecież nie znać jakichś istotnych okoliczności, świadczących o tym, że osoba ta może podjęła już jakieś próby naprawienia danego przez siebie zgorszenia. Zatem komunii świętej wówczas bym udzielił. Natychmiast jednak poszedłbym do swojego biskupa z zapytaniem, czy postąpiłem słusznie, ale też z serdeczną prośbą o jakieś konkretne decyzje w tej sprawie.

Jacek Salij OP

Tekst pochodzi z Tygodnika "Idziemy", 2 sierpnia 2015

Komentarze

Kornel2020.01.16 23:45
PRZEPRASZAM CIĘ PANIE BOŻE ZA TE WSZYSTKIE BLUŹNIERSTWA, PRZECIWKO TOBIE I NASZEMU KOŚCIOŁOWI SKIEROWANE ! PROSZĘ DAJ ŁASKĘ OPAMIĘTANIE I NAWRÓCENIE TYM LUDZIOM ! Swięty Michale, Archaniele! Wspomagaj nas w Walce ! A przeciw niegodziwościom i zasadzkom złego ducha, bądź naszą Obroną! Oby go BÓG pogromić raczył, pokornie o to prosimy ! A TY WODZU NIEBIESKICH ZASTĘPÓW! szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz ludzkich, po tym świecie błądzą. Mocą BOŻĄ STRĄĆ do piekła ! W IMIĘ OJCA I SYNA I DUCHA ŚWIĘTEGO. AMEN ! W życiu każdego CZŁOWIEKA przyjdzie czas za wszystko zapłacić! Za wszystko zło! Za każdy zły uczynek, za każde złe słowo! WIĘC PROSZĘ MYŚLCIE, CO PISZECIE! ROBICIE KRZYWDĘ TYLKO SOBIE !!!!
Albert2020.01.17 11:51
Uważaj, żebyś się nie spocił katoćwoku.
Kornel2020.01.17 17:39
Albert! JESTEŚ ŻAŁOSNY! JESTEŚ JEDNAK NIE W TEMACIE ! MNIE I NAS WSZYSTKICH NIGDY NIE MĘCZY MODLITWA I NIGDY NIE POCIMY SIĘ PRZY NIEJ ! WRĘCZ ODWROTNIE ! ODPRĘŻAMY SIĘ ODPOCZYWAMY, MODLĄC SIĘ ! Codziennie to robię minimum godzinę! I bardzo to lubię! Modlę się też za takich jak ty ! Kiedyś to docenisz ! Z Bogiem !
Zibi2020.01.18 12:04
Tymczasem jeszcze 10 lat temu bylo zupelnie inaczej i naczelny teolog kraju tez mial odmienny poglad jak widac podmiana wiary trwa w najlepsze https://www.fronda.pl/a/terlikowski-czy-polscy-hierarchowie-posluchaja-sygnatury-apostolskiej,8797.html?page=2&fbclid=IwAR0uA6KM4n3wlNjK8BPwHCpAchcy1h8bXc6rBU_SD-DoIkcNzrk2WCXbHLQ
raf2020.01.16 22:18
Tak,tak/nie,nie - pytaj się Jezusa i Boga a nie biskupa o ile nie chcesz być schizofrenikiem - jak ci biskup powie że masz kłamać to też to zrobisz? żenaujący
Albert - Eres un jodido pendejo!2020.01.16 20:39
Al menos tomé las clases de español. Y sigo aprendiendo. Eres un jodido pendejo!
Kornel2020.01.17 0:02
No i co ci z tego języka, niby "Albercie"?...Kellerze..... Nie umiesz go wykorzystać we właściwym celu !? Jesteś żałosny, tylko udajesz! Siedzisz dziadku, w domu i wyrzywasz się na klawiaturze ! Jesteś sam i nie masz nawet do nikogo się odezwać ! Starasz się nas poniżać, żeby tym samym trochę podnieść swoje "ego! Ale ci się to nie udaje ! Ty jesteś sam ! My natomiast mamy swoje rodziny, dzieci ! Mamy Boga i swoją Religię ! A ty sam , "jak kołek w płocie" ! ZA ŻADNE SKARBY ŚWIATA NIE CHCIAŁBYM ZAMIENIAĆ SIĘ NA TAKI NIEBYT !
Albert2020.01.17 11:50
Co ty w ogóle ͏p͏i͏e͏r͏d͏o͏l͏i͏s͏z katolicki bezmózgu? Jesteś naprawdę aż tak ograniczony, że uważasz, że ja, jakiś ͏c͏h͏u͏j-go-wie Keller i ta ͏s͏p͏i͏e͏r͏d͏o͏l͏i͏n͏a od wklejek to ta sama osoba?
Karol2020.01.17 17:23
Albercik! Tak wyglada ,że nim jesteś? Czym się różnisz? Porównaj swoje bluzgi do niego ! Lejesz bluzgi tak jak on ! Klniesz ile wlezie! Jesteś taki ch.... ! Co za różnica! Zadna!
Paweł2020.01.16 20:09
Homiliia św. Jana Chryzostoma, specjalne słowo kaznodzieja kieruje do kapłanów i diakonów: "Uważam za obowiązek i do was się skierować, abyście uważnie tych darów udzielali. Niemała czeka was kara, jeśli pozwolicie wziąć udział w tej uczcie temu, o którym wiecie, że ma grzech na sumieniu. Jego krwi z waszych rąk zażądają. Czy to będzie dowódca, czy prefekt, czy nawet koroną ozdobiony, nie dopuść go, jeśli przystępuje niegodnie". To przestroga dla Rzecznika KEP, Sekretarza, Prymasa oraz możnowładców kościoła z Franciszkiem na czele.
andrzejhahn3 Wizerunek Frondy2020.01.16 20:00
andrzejhahn3 Wizerunkiem Jakości Frondy
Albert extra VERGIN oil do smarowania odbytnic 2020.01.16 18:29
- "Que te folle un pez, .. " - Fuera de contexto, tienen múltiples significados. Eres demasiado estúpido para saber la diferencia. - ..."hija de puta y bocachancla." - No una hija sino un hijo, si quieres estar en lo correcto. Eres demasiado estúpido para saber la diferencia.
Albert2020.01.16 19:59
No co ty nie powiesz... Napisałem ci wyraźnie, że życzę powodzenia z Google Translatorem. Niestety dla ciebie - oba zdania są w pełni poprawne, mają też jasne i klarowne znaczenie. Przynajmniej dla kogoś, kto zna hiszpański. Czyli nie dla ciebie. Zmiataj żałosny katoćwoku na zakrystię krzyżem poleżeć.
Szczam na wasza komunie 2020.01.16 18:28
Klecha może odmówić komuni, ale wzięcia koperty nigdy nie odmawia.
Sara2020.01.17 0:24
Tak ? A co ty nie powiesz??? A kiedy dawałeś jakąś koperte księdzu?, Co ! Przyśniło ci się ? Jak ktoś daje ofiarę, bo tak chce ! Czego otwierasz japę, jak nawet nigdy grosza nie dałeś! Idź do tych swoich "kiwaków" w beretach ! Ich o to zapytaj ! Przecież to twoi rodacy!
Realista2020.01.16 17:53
A skąd on może wiedzieć jak tego człowieka Bóg osadza nie sądźcie abyście nie byli sadzeni
Realista2020.01.16 17:52
Ale spokojnie daje komunie ws ystkie pisim rozwodników bez żadnej refleksji
Maurycy2020.01.16 17:49
Ta mowa daleka jest od "Tak, tak. Nie, nie". Zatem to jakiś postmodernistyczny bełkot. W tym kierunku konformizmu, niedowiarstwa podążamy wszyscy. Udajemy, naginamy rzeczywistość, wierzymy ALE-to, wierzymy ALE-tamto. Dalecy jesteśmy od Piotra, Pawła i Apostołów.
Albert extra VERGIN oil do smarowania odbytnic 2020.01.16 17:47
Ese "español" está tomado del "Diccionario urbano" Dos oraciones separadas, ambas incorrectas. Eres demasiado estúpido para darte cuenta!
Albert2020.01.16 18:16
Wskaż błędy i podaj poprawną formę, iberysto z koziej ͏d͏u͏p͏y.
S.K.2020.01.16 23:22
Albert ! Verginie.... Jesteś głupszy niż ustawa przewiduje! Żałosny jesteś! Znów sam do siebie piszesz i to jeden wpis pod drugim ! Hahaha! Aj, waj! Brak ci tematów..... współczuję! Wypaliłeś się już!? A jak tam z biegunką? !
Albert2020.01.17 11:47
Wy katoćwoki wszystkie takie niepełnosprytne jesteście, czy to ty jesteś szczególnym okazem pustaka w tym gronie?
Karolina2020.01.17 17:31
Albert. Pomyliłeś sie ! O, ruszyło cię! Ależ czytałam we wpisie, że to tylko ty jesteś pustakiem i nawet betonem ! Gratuluję ci, PEDO-CWOKU ! PEWNIE CI MIŁO, PEDAŁKU?? TAKIE WYRÓŻNIENIE! Ps. to ilu tu jest tych Albercików????
Janek 2020.01.16 17:43
A konsensusu tego wszystkiego jest jeden: tylko wiatr pozostanie w świątyniach i w cale nie będzie to tchnienie Ducha, inno zawodzenie kapłanów nad tym co uczynili Kościołowi świętemu że lud go opuścił.
wacula2020.01.16 17:27
O. Jacek Salij OP=-PIĘKNA POSTAĆ profesora nauki
Albert2020.01.16 20:00
Teologia jest taką samą nauką, jak pierdzenie na Smerfy.
anonim2020.01.16 20:50
Pierdzisz na Smerfy ,fuj .
wacula2020.01.16 17:24
A najważniejsze jest to abyśmy zawierzyli Bożemu zamysłowi natchnieniu Ducha św. gdyż to on jednym daje a drugim zakrywa PRAWDY BOSKIE na tym świecie a przecież to Kościół Boży tylko on daje zbawienie w wiecznie na wieki w NIEBIE nie może mieć Boga za swego Ojca ten, kto nie ma Kościoła za swą matkę", gdyż "poza Kościołem nie ma zbawienia"1.CHRYSTUS--Przychodzę do was, aby was wyzwolić z mocy diabła i z otchłani straszliwego piekła .
andrzejhahn32020.01.16 16:59
salij....masz typowy ryj pedofila
Sara2020.01.17 0:16
....Hahn... ! Czyli, spojrzałeś w lustro i siebie zobaczyłeś, pedziu! Tak!
andrzejhahn32020.01.16 16:58
pier......dolone ......................jeb........ane kloaki koscielne...................salij kiedy wreszcie zdechnie parchu koscielny
bunia 2020.01.16 16:46
A jak mógł taki inkwizytor w końcu osoba duchowna kazać człowieka torturować a potem spalić na stosie a potem przyjmować komunię. Miał ręce ociekające krwią czy nie?
Janka2020.01.16 16:51
Nie miał, oni mieli od tego ludzi, sami tylko w ramach hobby zajmowali się torturowaniem, na ogół lubili się tylko przyglądać. Dzisiaj ksiądz po zgwałcenia dziecka udziela komunii tą samą ręką, którą miał chwilę wcześniej w majtkach małej dziewczynki i nikomu to nie przeszkadza, ot taka katolicka moralność.
Cool2020.01.16 21:28
Ale masz fantazje! ... a co na to twój psychiatra?
Kornel2020.01.17 0:11
"Janko" Lechu Kellerze ! durny geju ! Jesteś bezczelnym człowiekiem ! Jak można myśleć tak o księdzu, jak sam jesteś pedałęm i zrobiłeś krzywdę wielu dzieciom ! JESTEŚ TAKI CZYSTY ? PRAWDY NIE ZAKRZYCZYSZ! SPÓJRZ NA SIEBIE ! POMYŚL TEŻ, CO ROBIŁEŚ DZIECIOM SWOJEJ SIOSTRY! ? ZA CO SIEDZIAŁEŚ KILKA RAZY W PUDLE ! NIE PAMIĘTASZ TEGO? PRZYPOMNIEĆ CI ? JAKOŚ DZIWNIE UDAJESZ, ŻE TYCH WPISÓW NIE WIDZISZ? A TYLE OSÓB O TO PYTA?
Lupaszko2020.01.16 16:34
odpowiem krócej: MOŻE
KATOLIK2020.01.16 14:33
Tekst zamieszczono prawdopodobnie w kontekście pana Hołowni, który poskarżył się na facebooku, że odmówiono mu Komunii świętej. Artykuł o tej sprawie jest na portalu gość.pl.
Marian2020.01.16 14:05
Jezeli on wierzy w swinie, ktore beda go sadzic na Sadzie Ostatecznym, to jego miejsce jest przy korycie, nie w kosciele.
S.K.2020.01.16 23:27
Marian, Nie rozumiem? Kogo ty nazywasz świnią?
Marian2020.01.17 7:44
"Na Sadzie Ostatecznym sadzic mnie beda swinie ktore zjadlem".Tak powiedzial Holownia.Chyba teraz juz wszystko jasne.
Yoshka2020.01.16 13:47
Ciekawe, w komentarzach same wulgaryzmy i wyzwiska, a usunięto komentarz który nie zawierał żadnych wulgaryzmów tylko zadawał konkretne pytanie, czy jeśli ksiadz zgwałci dziecko to może udzielić komunii, czy jest na to jakaś specjalna procedura. Tak proszę Państwa - spójkrzcie na komentarze powyżej i pomyslcie sobie kto to moderuje.
anonim2020.01.16 15:45
Jakoś wulgaryzmów akurat tu nie ma specjalnie poza andrzejem hah3 etatowym trollem ,
Darek2020.01.16 16:19
To bardziej "nie ma", czy "nie ma specjalnie" czy może "poza"?
Sylwia2020.01.16 23:05
DAREK ! NIE WIDZISZ ! CZY UDAJESZ GREKA? PRZECIEŻ JAK MOŻNA INACZEJ NAZWAĆ TO, JAK BLUŹNI HAHN? U NIEGO TO JEDEN CIĄG, NAWET NIE WULGARYZMÓW, TYLKO WIELKICH OBELG NA NAS I NA KK ! Żeby chociaż sam był w porządku! A on przecież tylU dzieciom zrobił krzywdę! I TAKI śmie pisać na Ojca Salij " kreaturo" ? Co on mu zrobił !? To jak nazwać hahna" w takim razie za jego pedalstwo??
Janka2020.01.16 16:48
kanalia, parszywa kreatura, nierób i pasożyt społeczny, sranie do ryja to według moderatorów określenia całkiem ok, ale prawdę trzeba natychmiast wygumkować. Ot moralność frondystów w pełnej krasie.
Cool2020.01.16 21:26
Cenzor wulgaryzmów nie usuwa, żeby wszyscy mogli sami ocenić poziom lewackiej kultury!
Darek2020.01.18 3:36
ale tu są określenia też obrazujące poziom prawackiej kultury - jakby pominąć wypowiedzi hahna to tylko prawackie
Cool2020.01.16 21:20
A czy to dla ciebie rzeczywiście takie trudne do ogarnięcia? ... czy tylko udajesz nierozgarniętego żeby sprowokować ... a nuż ktoś cie obrzuci i bedziesz mógł wyć jacy to straszni ci katolicy ... ... cenzor dobrze zrobił, że usunął komentarz TROLLA!
Sylwia2020.01.16 23:17
Cool ! Masz rację! Jesteś cool! Cenzor dobrze zrobił, że usunął komentarz trolla! Natomiast, oprócz tego robi wszystko inne źle, że nie usuwa pozostałych tego typu komentarzy Lecha Kellera, czyli : andrzejahahna", "dumnego geja" oraz wiele jego nicków! Przecież jego wpisy, to jest jeden ciąg nienawiści i obelg.! Dziwię się, że zobaczył tylko czasami taki wpis! Stanowczo za rzadko!
fgd2020.01.16 13:45
Hojownia to jawny heretyk, bo nie tylko tak myśli, ale i naucza.
andrzejhahn32020.01.16 13:32
salij ty nierobie i pasozycie spoleczny ..........SRAM TOBIE DO RYJA PASTUCHU koscielny
andrzejhahn32020.01.16 13:32
salij ty parszywa kreaturo koscielna .jakim prawem mianujesz sie ojcem katolicki pryszczu
Sylwester 1232020.01.16 13:04
Myslę,że ostatnia wypowiedź jest poprawna. Myslę też, że osoba nie będąca katolikiem a swiadomie przyjmująca komunię swięta - grzeszy w oczach Pana Boga ( osoba nie mająca dyspensy). Myslę też, że gdy ksiądz nie udziela komunii swietej dziecku po wczesniejszym dotytaniu się czy było u I komunii swiętej - postępuje poprawnie.
JS2020.01.16 12:56
Oczywiście, że powinien odmówić gdy wie że osoba jawnie przeciwstawia się nauce Jezusa, nauce Kościoła a nie przepisom kościelnym, bo to są ludzkie przepisy. Nie można dwom panom służyć. Popierać publicznie aborcję, związki homo, zdejmowanie krzyża z miejsca publicznego i być jednocześnie w komunii z Jezusem. Tak ma być Tak a Nie ma być Nie, a co ponadto od diabła pochodzi. Króluj nam Chryste Pozdrawiam
Paweł2020.01.16 12:44
Tak, świadome udzielenie Eucharystii osobie nieczystej- jawnie trwającej w grzechu ciężkim, tym bardziej jeśli to grzech przeciw samemu Bogu, jest PROFANACJĄ, oraz udziałem księdza w Świętokradztwie z wszystkimi tego skutkami. Radzę żeby księża poważnie to traktowali bo odpowiedzą za to przed Bogiem
Marek2020.01.16 12:32
Oto dzień wyborów. Idę najpierw na Mszę Świętą, przyjmuję Komunię Swiętą a następnie udaję się do lokalu wyborczego i głosuję na kandydata z Platformy Obywatelskiej lub z innej partii lewicowej. Proszę Państwa, wyobrażacie sobie, jakie to jest wielkie bluźnierstwo?
man.of.Stagira2020.01.16 12:20
Dyletanci filozofii w akcji - jak wyżej. "W obliczu takiego wyznania zapewne również ogromną większość ludzi niewierzących ogarnia zdumienie, a może nawet dreszcz jakiejś zgrozy, że można być aż tak cynicznym. Bo przecież Turowski nie jest agnostykiem. Agnostyk to człowiek, który nie wie, jak to faktycznie jest z prawdą ostateczną. Fałszywy jezuita myli się, używając tego wyrazu, jakby był on synonimem wyrazu "cynik"." koniec cytatu. ot, co
Michał Pasierb 2020.01.16 12:14
: "Gdybym był osobą wierzącą, miałbym poważny problem i z punktu widzenia Kościoła byłoby to świętokradztwo. Ponieważ byłem osobą absolutnie niewierzącą, pełnym agnostykiem, to dla mnie był to zabieg, zewnętrzny zabieg magiczny, nic poza tym". -nic doda ,nic ująć.
Albert2020.01.16 12:14
Jak odmawia, łatwo go przekonać. Wystarczy położyć banknot, albo dwa i wszystkie rzekome opory i religijne zakazy znikają jak ręką odjął. Tylko po co komu taki śmieszny wafel macany łapami przez faceta, który nie wiadomo, co z tymi samymi łapami robił przed chwilą na zakrystii?
JANOSIK2020.01.17 0:14
Tulko po co komu taki smieszny macany gosciu ktory ma 67 minusow ha ha ha
Krystyna 2020.01.16 12:02
MA PRAWO. Jak widzi kanalię.
Darek2020.01.16 12:53
Ale nie zawsze naczynia liturgiczne są tak dobrze wypolerowane żeby ksiądz mógł się w nich przejrzeć jak w lustrze.
Darek2020.01.16 12:00
Po jakim czasie od zgwałcenia dziecka ksiądz może prawidłowo udzielić Komunii świętej?Czy jest na to jakaś procedura ile musi odczekać, czy wystarczy że umyje ręce? A może bez problemu może udzielać komunii nawet bez umycia rąk? Wie ktoś?
qwerty2020.01.16 12:46
Przecież ręką nie gwałcił . Więc powinien umyć ...
ZERR02020.01.16 12:48
Znowu pomawiasz Kościół i księży? Jak ci nie wstyd?
Janka2020.01.16 12:51
Zadał proste pytanie techniczne, nikogo nie pomówił. Przypadki gwałtów dzieci przez księży, którzy udzielają Komunii świętej są udokumentowane i potwierdzone wyrokami sądowymi, nie tylko w Polsce ale na całym świecie, więc pytanie jak najbardziej zasadne. Znasz może odpowiedź na pytanie Darka, bo też jestem ciekawa czy jest jakaś procedura na to.
Sauron2020.01.16 13:04
Jak powszechnie wiadomo Kościół umywa ręce od takich przypadków. Więc myślę, że jak ksiądz umyje ręce to też wystarczy.
JANOSIK2020.01.16 11:51
Nie tyle czy moze ale powinien.Milego dnia