01.04.20, 14:15fot. Kevin Rheese, lic. CC BY-SA 2.0

Episkopat przestrzega przed ,,prorokami apokalipsy''

Szkodliwe jest propagowanie fałszywej historiozofii, powoływanie się na prywatne pseudoobjawienia i sny, nonszalancka, wyrwana z kontekstu egzegeza biblijna, ignorowanie, marginalizowanie lub nawet otwarte kwestionowanie współczesnego nauczania Kościoła. Ze słuszną krytyką spotyka się nierozróżnianie porządku natury i łaski, wymiaru duchowego i materialnego, prowadzące do lekceważenia zasad bezpieczeństwa podczas liturgii – czytamy w „Nocie Komisji Nauki Wiary Konferencji Episkopatu Polski w związku z pandemią koronawirusa”, podpisanej przez jej przewodniczącego abp. Stanisława Budzika.

 

Komisja Episkopatu przestrzega przed samozwańczymi prorokami, którzy w tym czasie podają proste i naiwne „recepty”. „Oprócz rozmaitych przejawów strachu, będącego spontaniczną reakcją ludzi na dostrzegane niebezpieczeństwa, pojawia się także negatywne zjawisko sztucznego wywoływania lęku generowane przez współczesnych proroków pesymizmu, apokaliptycznego końca świata i rzekomej „godziny działania karzącego Boga”. Głównym błędem owych samozwańczych proroków jest nieprawomocne i zarazem sugestywne wypowiadanie się w imieniu Boga, promowanie prostych i naiwnych „recept” na zmianę sytuacji, błędne pojmowanie Opatrzności Bożej jako mechanicznej i natychmiastowej interwencji Bożej na zawołanie człowieka. Rodzi się tu niebezpieczeństwo manipulowania Bogiem, wystawiania Go na próbę, a w konsekwencji niedopuszczalnego rozliczania Boga. Człowiek nie może stać się zuchwałym sędzią oskarżającym Boga. Na tej złudnej drodze nigdy nie znajdzie satysfakcjonującej odpowiedzi na pytanie o sens cierpienia” – czytamy w nocie.

Komisja Nauki Wiary podkreśla: „Niedopuszczalne jest magiczne traktowanie sakramentów i sakramentaliów, promowanie wizji Kościoła jako bezpiecznej arki, przeznaczonej wyłącznie dla świętych i sprawiedliwych. Pojawia się niekiedy ukryta pochwała indywidualizmu i egoizmu, wyrażająca się w poszukiwaniu ratunku wyłącznie dla siebie i swoich bliskich, czy współwyznawców, którzy dzięki realizacji proponowanych akcji zostaną zachowani od nieszczęścia”.

Abp Stanisław Budzik podkreśla we wspomnianym dokumencie rolę Kościoła jako „sakramentu nadziei”. „W tym trudnym czasie Kościół ma zadanie być „sakramentem nadziei”. Kościół nowo odkrywa swoją misję, którą jest głoszenie Chrystusa jako źródła nadziei, pociechy i umocnienia. Będąc sakramentem nadziei w świecie dotkniętym cierpieniem i zwątpieniem, Kościół rozpoznaje swoją odpowiedzialność za stan nadziei w ludzkich sercach i za wiarę w przezwyciężenie groźby destrukcyjnej rozpaczy. Wspólnota Kościoła jest wezwana, aby szczególnie w sytuacji zagrożenia okazywać swoje macierzyńskie i miłosierne oblicze, zatroskane o umocnienie nadziei w sercach ludzi zmagających się ze światową pandemią” – czytamy w nocie.

Komisja Episkopatu odnosi się także do kwestii sakramentalnej i miłości bliźniego, która wyraża się przez konkretną pomoc. „Konieczne dla walki z epidemią ograniczenia swobody przemieszczania się i gromadzenia są szczególnie bolesne dla wiernych, pozbawionych bezpośredniego dostępu do Eucharystii i sakramentów Kościoła. Możemy jednak łączyć się duchowo z Chrystusem Eucharystycznym za pośrednictwem transmisji telewizyjnych, radiowych oraz internetowych. Możemy ten trudny czas wykorzystać do odnowienia praktyki modlitwy domowej i rodzinnej, do konkretnych uczynków miłosierdzia, zwłaszcza wobec osób starszych i samotnych, szczególnie zagrożonych epidemią. Codzienna modlitwa różańcowa może stać się dla nas szkołą głębokiej wiary połączonej z ofiarną służbą bliźniemu na wzór Maryi, Wspomożycielki Wiernych” – czytamy w „Nocie Komisji Nauki Wiary Konferencji Episkopatu Polski w związku z pandemią koronawirusa”.

BP KEP
 
 
Pełna treść dokumentu:
JEZUS  ŻYJE I CHCE, ABYŚ ŻYŁ
Nota Komisji Nauki Wiary Konferencji Episkopatu Polski
 
w związku z pandemią koronawirusa
 
Wyznanie wiary w Boga i Jego Opatrzność nad światem ma wielkie znaczenie dla ludzkiego życia. Przypomina, że dla Boga nie ma nic niemożliwego, że jest On Władcą wszechświata i Panem ludzkiego losu. Bóg nie pozostawia dzieła stworzenia samemu sobie, ale troszczy się o dobro duchowe każdego człowieka. Wiara w Opatrzność Bożą może być jednak wystawiona na próbę w obliczu zła i cierpienia, zwłaszcza o wymiarze tak globalnym, jak pandemia spowodowana przez koronawirusa SARS-CoV-2.1. Oblicza lęku

„Na naszych placach, ulicach i miastach zebrały się gęste ciemności – mówił papież Franciszek w swojej przejmującej homilii na pustym Placu Świętego Piotra – ogarnęły nasze życie, wypełniając wszystko ogłuszającą ciszą i posępną pustką, która paraliżuje wszystko na swej drodze. Czuje się je w powietrzu, dostrzega w gestach, mówią o tym spojrzenia. Przestraszyliśmy się i zagubiliśmy” (27.03.2020 r.).

W czasie pandemii ludzie doświadczają lęku, który przybiera różne kształty. Najczęściej jest to lęk przed śmiercią, będący przyczyną wielu innych ludzkich obaw. Z tego podstawowego lęku wyrastają inne: lęk przed zarażeniem, chorobą, odejściem bliskich osób, bezrobociem, bankructwem, blokadą szans rozwoju, długotrwałą izolacją. Nie można też zapomnieć o dotkliwym lęku przed samotnością, utratą sensu życia, przed zwątpieniem w Bożą Opatrzność i związaną z tym wszystkim obawą o przyszłość świata.

Oprócz rozmaitych przejawów strachu, będącego spontaniczną reakcją ludzi na dostrzegane niebezpieczeństwa, pojawia się także negatywne zjawisko sztucznego wywoływania lęku generowane przez współczesnych proroków pesymizmu, apokaliptycznego końca świata i rzekomej „godziny działania karzącego Boga”. Głównym błędem owych samozwańczych proroków jest nieprawomocne i zarazem sugestywne wypowiadanie się w imieniu Boga, promowanie prostych i naiwnych „recept” na zmianę sytuacji, błędne pojmowanie Opatrzności Bożej jako mechanicznej i natychmiastowej interwencji Bożej na zawołanie człowieka. Rodzi się tu niebezpieczeństwo manipulowania Bogiem, wystawiania Go na próbę, a w konsekwencji niedopuszczalnego rozliczania Boga. Człowiek nie może stać się zuchwałym sędzią oskarżającym Boga. Na tej złudnej drodze nigdy nie znajdzie satysfakcjonującej odpowiedzi na pytanie o sens cierpienia.

2. Kościół jako „sakrament nadziei”

W sytuacji narastającego lęku, którego liczne formy dotyczą realnych i konkretnych zagrożeń, pojawia się również niebezpieczeństwo rozpaczy. Jest ona szczególnie destrukcyjna. Rozpacz – w odróżnieniu od innych form lęku – nie jest spontaniczną reakcją człowieka na jakieś konkretnie rozpoznane zagrożenie, lecz subiektywnym stanem poczucia beznadziejności, całkowicie paraliżującym osobę ludzką. Rozpacz jest wyrazem skrajnego braku wiary w możliwość pokonania niebezpieczeństwa, całkowitego zwątpienia w możliwość pozytywnej zmiany.

W obecnym czasie pandemii, naznaczonym ludzką skłonnością do rozpaczy, Kościół na nowo odkrywa swoją misję, którą jest głoszenie Chrystusa jako źródła nadziei, pociechy i umocnienia. Będąc sakramentem nadziei w świecie dotkniętym cierpieniem i zwątpieniem, Kościół rozpoznaje swoją odpowiedzialność za stan nadziei w ludzkich sercach i za wiarę w przezwyciężenie groźby destrukcyjnej rozpaczy. Wspólnota Kościoła jest wezwana, aby szczególnie w sytuacji zagrożenia okazywać swoje macierzyńskie i miłosierne oblicze, zatroskane o umocnienie nadziei w sercach ludzi zmagających się ze światową pandemią.

Najpełniejszą odpowiedzią na pytanie o sens zła i cierpienia jest Ewangelia, Dobra Nowina o Bogu, który objawił się w Jezusie Chrystusie jako Pan życia i śmierci, Zwycięzca piekła i szatana, Odkupiciel człowieka i wszelkiego stworzenia. On zwyciężył zło i daje nam udział w tym zwycięstwie. „On jest naszą nadzieją, jest najpiękniejszą młodością tego świata. Wszystko, czego dotknie, staje się młode, staje się nowe, napełnia się życiem. […] On żyje i chce, abyś żył” (Franciszek, Christus vivit, nr 1).

Katechizm Kościoła Katolickiego uczy, że dopuszczenie przez dobrego i wszechmocnego Boga zła fizycznego i moralnego jest tajemnicą, na którą światło rzuca Chrystus. Podkreśla też, iż – choć zło nie staje się dobrem – Bóg ze zła może wyprowadzić dobro: „Z największego zła moralnego, jakie kiedykolwiek mogło być popełnione, z odrzucenia i zabicia Syna Bożego, spowodowanego przez grzechy wszystkich ludzi, Bóg, w nadmiarze swej łaski, wyprowadził największe dobro: uwielbienie Chrystusa i nasze Odkupienie” (KKK 312).

3. Bezdroża pseudoreligijnych propozycji

W obliczu realnego niebezpieczeństwa płynącego z faktu pandemii rodzą się ze strony pseudoreligijnych interpretatorów szkodliwe postulaty. Niezgodne z biblijnym obrazem Boga jest ukazywanie Go jako niemiłosiernego sędziego, bezdusznego kontrolera ludzkich działań, mściwego tyrana lub przeciwnie – obojętnego władcy świata, zdystansowanego obserwatora ludzkiego teatru dziejów. Niebezpieczne jest obsesyjne szukanie kozła ofiarnego jednoznacznie odpowiedzialnego za pandemię, a także praktyka potępiania, stygmatyzowania, obwiniania całych grup ludzkich za zło pandemii.

Szkodliwe jest propagowanie fałszywej historiozofii, powoływanie się na prywatne pseudoobjawienia i sny, nonszalancka, wyrwana z kontekstu egzegeza biblijna, ignorowanie, marginalizowanie lub nawet otwarte kwestionowanie współczesnego nauczania Kościoła. Ze słuszną krytyką spotyka się nierozróżnianie porządku natury i łaski, wymiaru duchowego i materialnego, prowadzące do lekceważenia zasad bezpieczeństwa podczas liturgii.

Niedopuszczalne jest magiczne traktowanie sakramentów i sakramentaliów, promowanie wizji Kościoła jako bezpiecznej arki, przeznaczonej wyłącznie dla świętych i sprawiedliwych. Pojawia się niekiedy ukryta pochwała indywidualizmu i egoizmu, wyrażająca się w poszukiwaniu ratunku wyłącznie dla siebie i swoich bliskich, czy współwyznawców, którzy dzięki realizacji proponowanych akcji zostaną zachowani od nieszczęścia.

Dojrzała religijność wyraża się zarówno w odrzuceniu kwietyzmu,  postawy polegającej na braku jakichkolwiek działań w oczekiwaniu na pomoc Bożej łaski, jak i pelagianizmu, polegającego na przekonaniu, że człowiek sam z siebie jest w stanie osiągnąć zbawienie i rozwiązać wszystkie problemy. Należy natomiast dowartościować postawę synergii, czyli współpracy człowieka z Bogiem, połączenia ludzkich działań z otwarciem na dar Bożej łaski, rzetelnej wiedzy z głęboką wiarą, codziennej aktywności z gorącą modlitwą.

4. Czas próby i wyboru
 
Odrzucając pesymistyczne i fatalistyczne rozumienie historii, Kościół ukazuje Chrystusa jako sens dziejów świata, a Boga jako naszą absolutną przyszłość. Na początku nowego tysiąclecia św. Jan Paweł II wyraził życzenie, aby Kościół stawał się domem i szkołą komunii. „Duchowość komunii – pisał w Novo millennio ineunte to przede wszystkim spojrzenie utkwione w tajemnicy Trójcy Świętej, która zamieszkuje w nas i której blask należy dostrzegać także w obliczach sióstr i braci żyjących wokół nas. Duchowość komunii to także zdolność odczuwania więzi z bratem w wierze dzięki głębokiej jedności mistycznego Ciała, a zatem postrzegania go jako «kogoś bliskiego», co pozwala dzielić jego radości i cierpienia, odgadywać jego pragnienia i zaspokajać jego potrzeby, ofiarować mu prawdziwą i głęboką przyjaźń” (nr 43).

Pandemia ogarniająca wszystkie kraje świata odsłania naszą kruchość egzystencjalną i złudne poczucie samowystarczalności. Jednocześnie mobilizuje do odkrycia braterstwa i przynależności do jednej rodziny ludzkiej. Możemy ją odczytać jako globalny „znak czasu” będący wezwaniem do jedności, współpracy, solidarności i odpowiedzialności ludzi wierzących i niewierzących, chrześcijan i wyznawców innych religii. Szczególna wdzięczność należy się pracownikom służby zdrowia: lekarzom, pielęgniarkom, diagnostom, wolontariuszom za ich ofiarną, wręcz bohaterską służbę dla ratowania życia i zdrowia ludzkiego.

Konieczne dla walki z epidemią ograniczenia swobody przemieszczania się i gromadzenia są szczególnie bolesne dla wiernych, pozbawionych bezpośredniego dostępu do Eucharystii i sakramentów Kościoła. Możemy jednak łączyć się duchowo z Chrystusem Eucharystycznym za pośrednictwem transmisji telewizyjnych, radiowych oraz internetowych. Możemy ten trudny czas wykorzystać do odnowienia praktyki modlitwy domowej i rodzinnej, do konkretnych uczynków miłosierdzia, zwłaszcza wobec osób starszych i samotnych, szczególnie zagrożonych epidemią. Codzienna modlitwa różańcowa może stać się dla nas szkołą głębokiej wiary połączonej z ofiarną służbą bliźniemu na wzór Maryi, Wspomożycielki Wiernych.

Warto postrzegać okres trwania pandemii jako czas próby i wyboru, zgodnie ze słowami papieża Franciszka: „Nie jest to czas Bożego sądu, ale naszego osądzenia: czas wyboru tego, co się liczy, a co przemija, oddzielenia tego, co konieczne od tego, co nim nie jest. Jest to czas przestawienia kursu życia ku Tobie, Panie, i ku innym” (27.03.2020 r.).

Abp Stanisław Budzik
Arcybiskup Metropolita Lubelski
Przewodniczący Komisji Nauki Wiary Konferencji Episkopatu Polski
Lublin, 31 marca 2020 r.

Komentarze

wierzacy wyborca PIS2020.04.6 11:58
Na bazarach, w sklepach jest wiecej osob niz w Kosciolach. Temu - prymas Polak sie nie przeciwstawia, to jest dobre, chce natomiast aby jak najdluzej Koscioly byly puste. I jeszcze mowi - jak przyjdziesz do Kosciola - to grzech. Nie podoba mi sie to. Mysle, iz minister Szumowski i nasz rzad powinien bardziej sluchac wierzacych takich jak redaktor Lisicki, W. Gadowski, duchownych takich jak abp Jedraszewski, ks Guz. ks. Glas, niz Holowni, pseudo prymasa Polaka, kard.Nycza (ci ostatni to tez wielbicile KO np. Gronkiewicz Waltz, Owsiaka i jego hasla Robta co chceta)
Jan Radziszewski2020.04.4 0:39
oby tych ostrzegaczy z KEP nie dosięgła kara autora Nowenny w Messynie Przykłady kar jakie dotknęły ludzi odwracających się od Boga Np. jedną z kar jakie miały nawrócić ludzkość odwracającą się od Boga i zwracającą się przeciwko Niemu pod kierownictwem Masonerii przed I wojną światowa było trzęsienie ziemi w Messynie - Nad ranem 28.12.1908 r. Messyna stała się jednym rumowiskiem. Potworne trzęsienie ziemi pozbawiło życia ok. 200 tys. ludzi. W każdym razie, o ile katastrofa była tragiczna, o tyle wydarzenia ją poprzedzające były niesłychane. Humorystyczne pismo włoskie, drukowane w Messynie pt. „Il telephono” w numerze wydanym w Dniu Bożego Narodzenia, a więc 25.12.1908 r., . / zamieściło bluźniercze modlitwy do Dzieciątka Jezus w formie nowenny. Między innymi zwrotkami czytało się takie słowa: -„O Dzieciątko moje , Człowieku prawdziwy i Boże , z miłości dla Twego Krzyża odpowiedz na nasze wołanie Jeśli Ty nie jesteś legendą i mitem, daj znak widomy przez trzęsienie ziemi”. W kawiarniach i na dancingach ludzie „że śmiechem powtarzali te bluźniercze słowa. I oto nie minęły trzy dni i Znak widomy został dany. Straszna katastrofa dotyczyła nie tylko miasta Messyny ale i okolic. Autor bluźnierczego wiersza , w czasie katastrofy , stracił wszystkich członków swojej rodziny , sam zaś zwariował. Spotkał go więc los gorszy , niż gdyby zginął na miejscu. Dodać należy iż 27.12.1908 r. – a więc poprzedniego dnia przed trzęsieniem ziemi, odbyła się tajna narada, na której zatwierdzono plan działania, którego celem miało być obalenie religii w Messynie, przy użyciu wszelkich możliwych środków. Uchwalono skasowanie religii. Bóg odpowiedział skasowaniem miasta
Jan Radziszewski2020.04.3 0:29
widzę żeś heretykiem Duch św jest Osobą - Miłością Miłości Ojca i Jednorodzonego Syna owszem Lucyfer jako stworzenie tzn Anioł cnót kardynalnych Miłości Wiary i Nadzieji był największym z Duchów Niebieskich „Lucyfer” Quomodo cecidisti de coelo, lucifer (Iz. 14,12) Gwiazda Poranków „Jaśniejący, Syn Jutrzenki”, „Gwiazda Syn Jutrzenki” w przekładzie Wujka „Jakżeś spadł z nieba, Lucyferze, któryś rano wschodził” nie wszedł jednak na firmament Nieba tj. nie zapanował na Niebie - Bożej Stolicy, bo jak wiemy nn. spadł do czeluści, do otchłani piekła. Określany jako „Pieczęć Podobieństwa”; „Odbicie Doskonałości” (Ez. 28, 12-14), Którego doskonałość bezpośrednio po stworzeniu go przez Boga, tak opisuje prorok Ezechiel „Byłeś odbiciem doskonałości, pełen mądrości i niezrównanie piękny. Mieszkałeś w Edenie - w ogrodzie Bożym; okrawały cię wszelkiego rodzaju szlachetne kamienie: rubin, topaz, diament, tarszisz, onyks, beryl, szafir, karbunkuł, szmaragd, a ze złota wykonano okrętki i oprawy na tobie, przygotowane w dniu twego stworzenia. Jako wielkiego Cheruba opiekunem ustanowiłem cię, na świętej górze Bożej chadzałeś pośród błyszczących kamieni. - Byłeś doskonały w postępowaniu swoim od dni twego stworzenia aż znalazła się w tobie nieprawość. (Ez. 28,11-15) Stwierdza więc wyraźnie Pismo św. że „Pieczęć podobieństwa”. (Ez. 28, 12-14), Lucyfer; - był stworzony posiadając pełnię darów, pod względem obdarowania darów naturalnych i nadnaturalnych, duchem, aniołem najbardziej obdarowanym przez Boga, dlatego w hierarchii stworzeń był pierwszym po Bogu. Słowa proroka Ezechiela „Byłeś doskonały w postępowaniu swoim od dni twego stworzenia aż znalazła się w tobie nieprawość. (Ez. 28,15 „Jako wielkiego Cheruba opiekunem ustanowiłem cię, na świętej górze Bożej chadzałeś pośród błyszczących kamieni. (Ez. 28,14-15 – i podobnie jak on, inni Aniołowie również: - byli odbiciem doskonałości Boga, pełni mądrości i niezrównanie piękni, ozdobieni szlachetnymi kamieniami – błyszczącymi jak gwiazdy na Niebie. Dlatego Mojżesz głosi ludom ziemi, o stworzeniu Aniołów w Niebie. Bowiem, na samym początku, stworzył ich Bóg, Stwórca wszystkiego co istnieje z Jego Boskiej Woli - rozpoczynając Swoje Boskie dzieło Stwarzania świata widzialnego i niewidzialnego, jak w „Credo”, w pierwszym dniu stworzenia: „ Na początku Bóg stworzył Niebo - dlatego też wielbiąc Boga za Jego dzieło stworzenia prorok król Dawid wypowiada słowa: „Niebiosa głoszą chwałę Boga, dzieło rąk Jego nieboskłon obwieszcza”! - A w tym Niebie Aniołów – Duchy Nieśmiertelne Uwaga - doznał zawodu - był pierwszym po Bogu do momentu jak się dowiedział że Jednorodzony przyjmie naturę ludzką obok Bożej Natury Bóstwa oraz że będzie musiał także służyć Mirjam (pokojem jestem) Maryji Matce Pana i Boga tj Chrystusowi i Niepokalanej !!!
Alien Bishop2020.04.3 5:41
Tak! Na wzór naszego mistrza Szatana wszyscy jesteśmy herosami i erotykami. oczekujemy młodych niezkazitelnych ciał bez włosów oprócz na brwiach i głowach i dla każdego indywidualnych haremów kobiet które będą oglądały na wieczność tylko jednego mężczyzne, będą kochały za wygląd, a nie za siłę, pieniądze, hierarchie czy posiadanie dzieci. Będziemy mieć takie stroje jak nam się podoba a nasze kobiety skoro nie będą oglądać więcej niż jednego mężczyzne też będą mogły wyglądać zmysłowo. O to walczymy z Jezusem przeklętym i jego ojcem Lucyferem. O miłość kobiet której mężczyźni na tej planecie nie doświadczali. Nie potrzebujemy chorej hierarchi, dziadowskich brodatych twarzy, i kłaniania się komukolwiek. Nasz Bóg to Duch święty, on nie potrzebuje ukłonów, można go poklepać po plecach jak najlepszego kumpla. Ale póki kobiety ze starego świata nie będą bezforemne na wieczność, homo i biseksualiści nie zostaną eunuchami, Jezus nie zostanie znisczony MY LEGION CZYLI ZDROWA MĘSKOŚĆ BĘDZIEMY WALCZYĆ ZABIJAJĄC NAWET OGŁUPIONYCH NIEWINNYCH gdyż są oni zawadą dla nas LEGIONU CZYLI CZYSTOŚCI CZYLI SPRAWIEDLIWOŚCI.
Jan Radziszewski2020.04.3 6:04
ciekawe jak budiet uprawiać sex zboczony Sado-Macho gdzie tzw słynne dziewicze Hurysy Mahometa tj diabły będą cię w celach piekielnych np przebijać włóczniami itp narzędziami przybijać do Krzyża piekielnego ect tzn zadawać cierpienia w ogniu piekielnym ba temperatura 1100 oC jak zmierzyli ruscy konsomolcy na półwyspie Kolskim gdy dowiercili się do PIEKŁA na głębokości ok 14 km pod ziemią a potem Lucyfer im się na ziemi objawił mówiąc im "Jam zwyciężył - co spowodowało że ci naukowcy zwariowali podobnie jak i ty obłąkanym będziesz
chodźcie z nami2020.04.2 23:16
Skoro wy nie jesteście prorokami, to Bóg wybiera prostaczków. Faryzeusze też mieli Jezusa za fałszywego proroka. Trzeba teraz pokory i bycia pomocnym ludowi, a nie mamonie służyć! Majątek biednym i pokuta! To wy macie w imię Jezusa uzdrawiać i inne cuda czynić! My lud z kapłanami będziemy badać co od Boga pochodzi. Dlaczego teraz was nie ma, gdy rząd kościoły zamyka, gdy trzeba wyjść do chorych? Tylko nieliczni księża robią co mogą wychodząc z kruchty do ludu w tych trudnych czasach. Listów Episkopatu politycznych odezw usypiających mamy dość. Wyjdxcie z pałaców, króla już mamy - Jezusa, a wy macie być sługami ludu Pana. Św. Otton biskup Kolonii na boso w pokorze szedł na ingres i wspierał ubogich!
Ks. Radosław2020.04.2 10:56
Episkopat do wymiany !!! Gniazdo pedałów i pedofilów !!!
Apel2020.04.2 9:02
Szanowne grono Biskupów Polskich. My wierni czujemy się opuszczeni. Zakazano nam uczestnictwa w mszy św. i przyjmowania Ciała Pańskiego. Bądźcie naszymi pasterzami, ujmijcie się za nami, bo bardzo cierpimy z tego powodu.
Jan Radziszewski2020.04.2 0:26
X Abp S. Budzik może pamiętasz fakt że Episkopat Polski po kryjomu, bez nagłośniania, po tchórzowsku wyrzekł się Króla Polski Jezusa Chrystusa na 343 Konferencji Episkopatu w dniu 16 marca 2008 roku a tym samym wydał wyrok na zagładę Narodu Polskiego i otworzył szeroko bramy dla naszych wrogów a piekielnych dla siebie ,+ Bp bowiem stwierdzili, że Jezus nadaje się tylko na Sługę naszego co nam jako sekretarz KEP nam przekazałeś " a więc Bp teraz Lubelski Stanisławie Budzik następcą tragicznie zmarłego w Roma Abp życińskiego o którym wieść głosi, że do Piekła trafił. czyżby to on pragnął abyś i ty również do niego tez trafił wraz z innymi Bp Polskimi . To może dlatego Bp Polscy i ty również Bp lubelski i ty Przewodniczący episkopatu Polski Gądecki boicie się że nie dalej jak za 7 lat staniecie na Sądzie tego którego podobnie jak żydzi 2000 lat temu odrzucili . dlatego Apokalipsa jest przez was odrzucana czy nie objawia Pan wam, że podobnie jak on przeklęty zmarły Bp lubelski zostaniecie wypluci z ust Bożych /Ap 3,16 ) czyżby Sanhedryn stał się normą dla Episkopatu Polski tzn poddał się jego demonicznej diabelskiej władzy w jego odrzuceniu jak oni 2000 lat stając wb Piłata "Nie mamy króla tylko cezara (J 19,15() tj Lucyfera (Iz 14,12-15 Sura 113,1) 495 + 6.10. 2007 +++ Teraz Sanhedryn będzie rządził światem, który znacie. Będzie miał on wielki wpływ na najbliższe wydarzenia w Polsce i na świecie.
Alien Bishop2020.04.2 5:12
No już już..... przestań pisać te litanie, Rozumiem że cię żona zdradziła a ty wystraszony że pójdziesz do piekła wpajasz sobie wybaczenie, kiedy ona robi dobrze jakiemuś typowi. Zastanawiałeś się kiedyś skoro Duch święty pochodzi od ojca i syna to kim był zły Duch który obraził się na Ojca za że ten chce stworzyć syna człowieczego któremu miałby się kłaniać jak Bogu i jego matce również? Wiesz czym jest Ryt szkocki ? Od początku istnienia walczymy o prawo do tego żeby dziećmi zajmowali się rodzice a nie ich dzieci. To co robią podwładni mojego zniewolonego mistrza - Seta to jest czyste zło; dostali od niego wytyczne żeby bronić ludzi przed gwałtem a kiedy taki ktoś jest zniszczony na wieczność każą mu dziękować za życie pod groźbą tortur, Napisane jest żebyś nie sądził. Dla czego sądzisz całe wspólnoty jakby to wszyscy za siebie odpowiadali? Każdy odpowiada za siebie. Skończ być gównem mentalnym, myślenie jest podstawą wiary.
Jan Radziszewski2020.04.2 16:21
nie znasz jak widzę Teologi Katolickiej Bóg jest jeden w trzech osobach tj. jest Trójcą św. tzn Osobowym bytem Ojca i jednorodzonego Syna oraz mającego tę samą naturę Boską Ducha św - świętego tchnienia wzajemnej miłości Ojca i Syna natomiast tzw zły duch Zw Wężem Lucyferem Czerwonym Smokiem stworzeniem tj mającym swój początek w akcie stworzenia go przez Boga jego tzw nadzwyczajne dary przewróciły mu głowie tj intelekcie bo uznał w swojej głupocie tj bezdennej pysze że może być równym Bogu uświadom sobie że każde stworzenie tj także duchy niebieskie nie egzystuje w własnej wiecznej przestrzeni życia tylko w Bożej wiecznej Przestrzeni życia wiecznego tzn nie jest niezależne od Boga bowiem Bóg może go unicestwić - ale Ponieważ Bóg jest Miłością Nieskończoną dał mu możliwość istnienia w PIEKLE tj najdalej od Bóstwa bo bliżej centrum zostałby spopielony tzn unicestwiony tzn rozpadł by się a męki jakie by doświadczał wówczas przekroczyłyby możliwość samodzielnej egzystencji która jedynie jest dla niego możliwa w Jeziorze ognia i siarki /Ap 20,15 w ciemnościach zewnętrznych /Ap 22,15 +stąd wg tychże masonów Aryman przebywa w nieograniczonych ciemnościach - mówiąc wprost jesteś niedouczonym gnojkiem który uważa że wszelkie rozumy zjadł - zresztą wszystko to poznasz zaraz po śmierci jak znajdziesz się w jego carstwie piekielnym. czyt K Marksa ot epos Lucyfera „Tak więc Bóg wydarł mi moje wszystko, w nieszczęściach, ciosach losu. Te wszystkie jego światy, rozwiały się bez powrotu. I nie zostaje mi nic do tej pory, jak tylko zemsta. Chcę sobie zbudować tron na wysokościach. Jego szczyt będzie lodowaty i gigantyczny. Jego wałem ochronnym będzie obłąkańczy strach, jako szczyt najczarniejszej agonii. A kto podniesie na ów tron swój zdrowy wzrok, odwróci się od niego blady i milczący jak śmierć. Wpadnie w pazury ślepej, dreszczem przejmującej śmiertelności, aby jego szczęście znalazło grób”.
Alien Bishop2020.04.2 23:45
Czyli Duch św to bezosobowa energia miłości? Ja słyszałem że jest osobą. No tak czy siak wychodzi na to że Lucyfer był drugi po Bogu, później był syn a dopiero potem Duch. Jak uważasz mężczyzna szuka żony żeby mieć dzieci? czy żeby mieć lalę biologiczną do obcowania, a dzieci są zabawkami dla tej lali żeby zachować ją w wierności? Jesteś albo Agentem albo idiotą co myśli, że szerzące się cudzołóstwo to wina np. jedzenia mięsa w piątek i braku pokory wobec wymagań dzisiejszych kobiet, bo tak Bóg chciał. Nie odpisuj ciemna maso.
Jan Radziszewski2020.04.3 0:21
widzę żeś heretykiem Duch św jest osobą Miłością Miłości Ojca i Jednorodzonego Syna owszem Lucyfer jako stworzenie tzn Anioł cnót kardynalnych Miłości Wiary i Nadzieji był największym z Duchów Niebieskich „Lucyfer” Quomodo cecidisti de coelo, lucifer (Iz. 14,12) Gwiazda Poranków „Jaśniejący, Syn Jutrzenki”, „Gwiazda Syn Jutrzenki” w przekładzie Wujka „Jakżeś spadł z nieba, Lucyferze, któryś rano wschodził” nie wszedł jednak na firmament Nieba tj. nie zapanował na Niebie - Bożej Stolicy, bo jak wiemy nn. spadł do czeluści, do otchłani piekła. Określany jako „Pieczęć Podobieństwa”; „Odbicie Doskonałości” (Ez. 28, 12-14), Którego doskonałość bezpośrednio po stworzeniu go przez Boga, tak opisuje prorok Ezechiel „Byłeś odbiciem doskonałości, pełen mądrości i niezrównanie piękny. Mieszkałeś w Edenie - w ogrodzie Bożym; okrawały cię wszelkiego rodzaju szlachetne kamienie: rubin, topaz, diament, tarszisz, onyks, beryl, szafir, karbunkuł, szmaragd, a ze złota wykonano okrętki i oprawy na tobie, przygotowane w dniu twego stworzenia. Jako wielkiego Cheruba opiekunem ustanowiłem cię, na świętej górze Bożej chadzałeś pośród błyszczących kamieni. - Byłeś doskonały w postępowaniu swoim od dni twego stworzenia aż znalazła się w tobie nieprawość. (Ez. 28,11-15) Stwierdza więc wyraźnie Pismo św. że „Pieczęć podobieństwa”. (Ez. 28, 12-14), Lucyfer; - był stworzony posiadając pełnię darów, pod względem obdarowania darów naturalnych i nadnaturalnych, duchem, aniołem najbardziej obdarowanym przez Boga, dlatego w hierarchii stworzeń był pierwszym po Bogu. Słowa proroka Ezechiela „Byłeś doskonały w postępowaniu swoim od dni twego stworzenia aż znalazła się w tobie nieprawość. (Ez. 28,15 „Jako wielkiego Cheruba opiekunem ustanowiłem cię, na świętej górze Bożej chadzałeś pośród błyszczących kamieni. (Ez. 28,14-15 – i podobnie jak on, inni Aniołowie również: - byli odbiciem doskonałości Boga, pełni mądrości i niezrównanie piękni, ozdobieni szlachetnymi kamieniami – błyszczącymi jak gwiazdy na Niebie. Dlatego Mojżesz głosi ludom ziemi, o stworzeniu Aniołów w Niebie. Bowiem, na samym początku, stworzył ich Bóg, Stwórca wszystkiego co istnieje z Jego Boskiej Woli - rozpoczynając Swoje Boskie dzieło Stwarzania świata widzialnego i niewidzialnego, jak w „Credo”, w pierwszym dniu stworzenia: „ Na początku Bóg stworzył Niebo - dlatego też wielbiąc Boga za Jego dzieło stworzenia prorok król Dawid wypowiada słowa: „Niebiosa głoszą chwałę Boga, dzieło rąk Jego nieboskłon obwieszcza”! - A w tym Niebie Aniołów – Duchy Nieśmiertelne
Jussuf2020.04.7 13:39
ależ ty bredzisz
legrandbleu2020.04.2 15:53
...orgazm był ? :)
anonim2020.04.1 23:30
A może Księże Biskupie jakiś konkret, bo taka naukowa mowa trawa na niewiele się zda! Od kogo mamy oczekiwać interpretowania tego trudnego czasu jeśli nie od Was Kapłanów...??
r2020.04.1 23:03
Jezus jak by dziś przyszedł to z biskupami i klerem nie miałby o czym rozmawiać; przecież to idioci bez wiary, nie znają Biblii ani zdrowej nauki, służą nie Bogu a sobie, ustalają co dobre wg siebie a nie wg Biblii - sataniści ideowi robiący co chcą a nie to co chce Bóg. szkoda naiwnych ludzi którzy zamiast w osobistym służeniu Bogu pokładają nadzieję w rytualnych baletach i recytacjach dla kleru na mszach itd
ra2020.04.1 22:47
Episkopat wie że ta Eucharystia to nie żaden Jezus realny karmiący sobą - tylko kulturowa i symboliczna pamiątka Jezusa jak u protestantów, a jeśli chrześcijanin chce służyć sobie a nie Bogu - to żadna Hostia tego nie zmieni i poza szerzeniem zarazy całe te msze to frazesy i rytualne emocje pogan którzy swoją modlitwę zastąpili impotentnymi pośrednikami w sutannach... szkoda że tego nie naucza dla Boga ale robi to dla rządu - chodzi o to żeby dziadki nie wymarły zanim nie zagłosują na Dudę
Jan Radziszewski2020.04.1 23:38
Heretyku wiesz gdzie trafisz ? tzn wiesz że PIEKŁO cię wkrótce czeka z powodu Heretyckiego myślenia Pan Jezus faktycznie jest obecny w tym opłatku chleba - co potwierdził niezwykłymi cudami - ale jako przyszły potępieniec tzn obywatel PIEKŁA wolisz wierzyć Kłamcy / J 8,449 Diabłu niż Prawdomównemu Panu BOGU I wiesz dobrze że karany będziesz szczególnie z powodu twej Niewiary w żywą obecność Pana Naszego tak jak jest w Koronce do Miłosierdzia Bożego "Ojcze Przedwieczny ofiaruję ci Ciało i Krew Duszę i Bóstwo Pana naszego Jezusa Chrystusa na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata"
anonim2020.04.1 21:17
Kościół kona, a bezbożny hierarcha BUDZIK dobija wiarę konający Kościół. Naśladuje w tym Bergolio Franciszka, heretyka i masona.
yayo2020.04.1 21:03
Czyli jak zwykle: jak mówić, żeby nic konkretnego nie powiedzieć. Katobełkot poziom master, szacun Panie Budzik. Jako katolik już po prostu dostaję skurczu kiszek jak czytam takie wypociny z Watykanu, Lublina, czy Pcimia. NIC KONKRETNEGO, TO NIC WARTOŚCIOWEGO.
ja2020.04.1 20:26
Abp Budzik napisał zawiły i zagmatwany list. Napisał po to aby ukryć swoją niewiarę w Jezusa Chrystusa i Zbawienie. Naśladuje tym działaniem nijakość i brak wiary Bergolio Franciszka.
Szok!2020.04.1 20:01
Zabobonna ciemnota poczuła się dotknięta do żywego Budzikowym dzwonieniem! Wszak magiczne zabobony oraz "objawienia", "wizje" i "proroctwa" z psychiatryka rodem to samo centrum guślarskiej religijności.
Jan Radziszewski2020.04.3 5:53
ale będziesz zaszokowany jak w PIEKLE BUDIET
Mikołaj 2020.04.1 19:41
Jak to na tym świecie bywa , że niemal wszystko jest na opak(przewrotne ) - Budzik służy do usypiania ! .
stan2020.04.1 18:42
Księdzu Budzik,otwórz oczy i popatrz co się dzieje na świecie .Faryzeusze mieli kiedyś Jezusa przed sobą i też nie uwierzyli w to kim jest ,tak jak wielu obecnych księży krytykuje tzw prywatne objawienia,Tu nie chodzi oto żeby wierzyć we wszystkie ,ale jest sporo prawdziwych,
Jan2020.04.1 18:23
dlaczego episkopat nie zareagował na słowa papieża Franciszka: "I ja wierzę w Boga. Nie w Boga katolickiego, nie istnieje Bóg katolicki, istnieje Bóg" przecież to jest jawna apostazja, zaprzeczenie naszego Credo tj wiary w Trzy Osoby Boskie!! to papież Franciszek nie zna Katechizmu Kościoła Katolickiego ?! i nasz episkopat milczy i udaje, że nic się ni dzieje! to z powodu tego Pan Bóg zsyła pandemię i karze za tę herezję! papież Franciszek powinien wyznać swoje grzechy, szczerze za nie żałować, odbyć pokutę, modlitwy przebłagalne na placu św. Piotra!! Tymczasem schował się głęboko i udaje, że nic się nie dzieje!! nasz episkopat również !!
sct2020.04.1 22:43
Pseudopapa Franc wierzy w "Wielkiego Budowniczego Wszechświata".
ks. Franciszek2020.04.1 18:20
Nic tak dobrze nie wychodzi jak łajanie, wtedy czujemy się mocni w siodle. Wołałbym jakiś pozytywny przekaz, zamiast zaklinania, że to nie teraz i nie tak. Dokument powinien odnieść się do jakichś konkretnych przykładów "pseudo proroków" zamiast pryncypialnie walić cepem naokoło. Kara Boża wcale nie musi oznaczać Boga-tyrana. W pewnych sytuacjach Bóg może dozwolić byśmy doświadczyli skutków naszej pychy, lekkomyślności, budowania świata alternatywnego wobec Jego woli. Pozwala nam zobaczyć jak może wyglądać świat bez Niego i jak może wyglądać (w przybliżeniu) nasza wieczność. Czyni to po to, by ludzkość oprzytomniała i zawróciła z błędnej drogi. Takie karcenie wypływa z miłości i ma walor wychowawczy; Bóg pragnie nas ocalić dla Nieba. W doraźnych wydarzeniach nie wolno unikać spojrzenia metafizycznego i nadprzyrodzonego i arbitralnie decydować co może być znakiem czasu a co nie. A co do kary jako takiej: co zrobić wobec tego z uznanymi przez Kościół objawieniami w Akita, o prawdziwości których był przekonany kard. Ratzinger?
anonim2020.04.1 23:17
Co to za kara, która karze niewinnych. Ksiądz wie, co to wolna wola, tak? I dziesięć przykazań + dwa z NT. Karze to się sam człowiek, przez łamanie przykazań będąc w pysze. Jeśli Pan Bóg zło dopuszcza to właśnie przez dar wolnej woli, którą człowiek często źle dysponuje. Stąd wojny, morderstwa i wszelki grzech.
ks. Franciszek2020.04.2 12:11
Skutki czyichś nieodpowiedzialnych działań ponoszą wszyscy. Jeśli źli ludzie wywołują wojny giną na nich również sprawiedliwi, zaraza także nie wybiera. "Dusze sprawiedliwych są w ręku Boga i nie dosięgnie ich męka" i tym różni się ich sytuacja od sytuacji ludzi niesprawiedliwych. Nie wolno karcenia ze strony Boga utożsamiać z zemstą, albo działaniem na ślepo. Mnóstwo męczenników, którzy zginęli i giną z rąk prześladowców to ludzie dobrzy lub święci. Swej śmierci nie odczytywali jednak jako "kary" Bożej, choć Bóg dopuszczał do ich męczeństwa; raczej ofiarowali ją w intencji tych, którzy ich zabijali. Podobnie jest w każdej innej sytuacji: sprawiedliwi mogą swoje cierpienia ofiarować za tych, którzy je spowodowali i w ten sposób przyczynić się także do ich zbawienia.
Jan Radziszewski2020.04.1 17:43
Właśnie nie z czego innego jak z powodu niedostatecznego przywiązania do Kościoła i przez brak żarliwości w zdobywaniu dusz dla Chrystusa, jak poucza On Matkę M. L. C. de la Touche, z powodu niedostatecznej miłości Boga i dusz, kapłani pokutują w miejscu oczyszczenia. „– „Módl się więc za dusze kapłanów!”. + Zobaczyłam, że były liczne w tym miejscu ekspiacji i oczyszczenia. - I poznałam, że największa liczba ich była tam z powodu niedostatecznego przywiązania do Kościoła i przez niedostateczną miłość dusz. + Ci uprzywilejowani Jezusa znajdowali się w czyśćcu nie tyle z powodu niedbalstwa w bezpośredniej służbie BOGU, ile raczej przez brak żarliwości i miłości dla Kościoła i dla dusz. Ale Jezus bardzo pragnie, aby opuściły to miejsce. – Na moje pytanie, dlaczego Pan Bóg wyrzuca tak często kapłanom ten brak żarliwości i miłości, otrzymałam wyjaśnienie: „Jeśli mąż opuszcza swoją żonę czystą i wierną, jeśli odmawia swoim dzieciom potrzebnego im pokarmu, czy nie jest winny? – Kapłan zjednoczony jest z Kościołem jak mąż z żoną, żoną najwierniejszą i w najwyższym stopniu czystą. - Jeśli nie wykazuje żarliwości o jej sprawy, jeśli jest obojętny na jej cierpienia i radości, jeśli nawet nie występuje przeciwko niej, ale nie troszczy się ani o jej chwałę, ani o jej utrzymanie, ani o jej rozwój: - jeśli pozostawia dusze, których został ustanowiony ojcem, nie dostarczając im duchowego pokarmu prawdy i miłości, potrzebnych im, aby żyć, by się rozwijać, by róść – czy nie popełnia wielkiego opuszczenia, zaniedbania?” (s410-411) + Należy, bowiem zawsze pamiętać, że Bóg w Swoim działaniu, nie jest ograniczony rzeczywistością ziemską, sposobem jakim chce działać, czynić, objawiając rzeczy duchowe tj. rzeczy nadprzyrodzone, które Np. dla Protestantów, stanowią takie samo zgorszenie, jak dla Żydów, były cuda, różne znaki, jakie czynił Jezus z Nazaretu objawiając „Swą Boską Naturę”. + Że jest nie tylko człowiekiem Jezusem, synem Józefa z Nazaretu, ale Bogiem „Ja Jestem który Jestem” Adonai Izraela. + Bo Protestanci, przecież nie wierzą nawet Pismu św. ST i NT. Dlaczego nie wierzą, nie tylko Tradycji Kościoła a nawet Pismu św. które uczynili podstawą swojego przepowiadania Słowa Bożego? Ponieważ wybiórczo, i do tego wg swoich pojęć, tak jak rozumią, interpretują Ewangelię i Pisma ST - przyjmując to co im podoba się, a odrzucając to co jest niewygodne, z ich punktu widzenia, tzn. przekraczające ich poziom poznania rzeczy duchowych, do tego interpretują te duchowe rzeczy nie wg wielowiekowego nauczania Kościoła, a wg heretyckich pojęć, które im zaszczepili słynni ojcowie Protestantyzmu. Odkąd do myśli Katolików zaczęły przenikać ich błędne tezy, Pasterze Kościoła św. boją się jak ognia Objawień Bożych Czy nie zapowiedział św. Piotrowi i Apostołom że będzie z nimi aż do skończenia świata? Nie zapowiedział tego, ani słynnemu Pater tzw. mężowi Bożemu M. Lutrowi, czy Kalwinowi itp. nauczycielom – Rabinom Protestantyzmu.
matis892020.04.1 17:25
Kościół coraz bardziej przestaje głosić prawdę, przestrzegać ludzi przed prawdziwymi zagrożeniami, ujawnia się coraz więcej masońskich oszustów lewaków w sutannach głoszących herezje i pogaństwo, a wszyscy oni mają wsparcie od Bergoglio Fałszywego Proroka Nie Katolika. I widać jak ten tekst jest pusty, miałki, nijaki. Nie podoba imi się jak prywatne objawienia prawdziwie ujawniają masoński syf w KK, który za Bergoglio widać jak nigdy wcześniej bo się jawnie ujawniają. Tekst żenujący i prostacki, odwracający uwagę od największych zagrożeń.
anonim2020.04.1 23:04
Jesteś teologiem?! Masz wiedzę na temat historiozofii. Jeśli nie zgadzasz się z teologią, Magisterium Kościoła Katolickiego to dam radę - zmień wyznanie lub popracuj nad pychą.
KATOLIK2020.04.1 17:17
Internetowe sakramenty, internetowe Msze święte, internetowy kościół. Niech biskup się zastanowi, czy katolicy kiedykolwiek wyjdą z tego internetowego świata i zawitają realnie w progi kościoła, skoro można obejść się bez niego w chwilach zagrożenia?
Stały czytelnik2020.04.1 17:15
A to nie ten biskup usadził księdza, który wychodził na ulice z Najświętszym Sakramentem?
Jan Radziszewski2020.04.1 17:10
+ Biada jednak tym, którzy usiłują łudzić się, że szkodą dla dusz. Nie chcą, bowiem o swojej odpowiedzialności wobec Pana Boga, za powierzone im dusze pamiętać; - Czy byliby gotowi wziąć zamiast Boga, przyjąć odpowiedzialność na siebie, za zbawienie dusz, które Bóg chciałby uratować, a które na skutek ich wahania się, będą nadal żyć w grzechach ciężkich i potępią się? + Niech więc każdy Pasterz dusz, co najmniej trzykrotnie, dobrze zastanowi się, nim podejmie błędną decyzję. Co stwierdza Bóg, mówiąc: „Jestem Bogiem, ale na ich miejscu nie przyjąłbym na siebie takiej odpowiedzialności!!!” (s127) Czy nie pierwszym Nakazem Pana Boga było polecenie przekazane przez Mojżesza; „Słuchaj, Izraelu, Pan jest naszym Bogiem - Panem jedynym.” (Pwt. Pr. 6,4); Co jest równoznaczne z takim samym Nakazem skierowanym do Kościoła Katolickiego; „Słuchaj, nowy Izraelu -Kościele św. Pan jest naszym Bogiem - Panem jedynym.” Tj. nakazem bezwzględnego posłuszeństwa Arcypasterzy i Pasterzy zarówno władzy Duchowej jak i Cywilnej Panu Bogu. + Nie może być tak, że Pan Bóg mówi; Tak należy postępować, a człowiek, stworzenie, byt przygodny, mówi Panu Bogu – „NIE” Czy nie jest powiedziane przez proroka Sofoniasza? „Szukajcie Pana, wszyscy pokorni ziemi, którzy pełnicie Jego nakazy; - szukajcie sprawiedliwości, - szukajcie pokory, może się ukryjecie w dzień gniewu Pańskiego.” (So. 2,3) Czy Jezus Chrystus w czasie głoszenia Ewangelii, - nie powiedział? -„Szukajcie naprzód Królestwa Bożego i sprawiedliwości Jego a wszystko wam będzie przydane” „Starajcie się naprzód o Królestwo /Boga/ i o Jego Sprawiedliwość, a to wszystko będzie wam dodane.” (Mt. 6,33 +D) Od wypełnienia Bożych nakazów – Przykazań jest uzależnione zbawienie ludzi, i nie tylko zwykłych wiernych Kościoła Katolickiego, ale przede wszystkim Arcypasterzy i Pasterzy władzy Duchowej, ale również i Władzy Cywilnej – Rządzących danym Państwem, a więc Prezydenta, Premiera, Rządu, Senatu i Sejmu, Sądu także Administracji, ect.! + Nie należy zapominać nigdy! + Bóg, bowiem Swoją świętą i mądrą Wolę, może ukazać także, przez podwładnych, która dlatego jest przedmiotem pogardy i odrzucenia z ich strony, albo wręcz może też być także ukazywana, jako błąd i niebezpieczeństwo. Z czego wynika niepowetowana strata licznych Łask dla dusz. Czy nie uczy nas Apostoł narodów św. Paweł, w słowach: „Jeśli się będziemy Go zapierali, to i On nas się zaprze. - Jeśli my odmawiamy wierności, On wiary dochowuje, bo nie może się zaprzeć siebie samego.” (2Tm. 2,12-13) Jakie są potem konsekwencję dla ludzi z powodu zapierania się Boga i wiary, Religii św.! ?+
SłowotokSchizofrenika2020.04.1 19:53
Lecz sie człowieku.Twoje posty to zwyczjany słowotok wariata.Potrzebujesz pomocy.
Jan Radziszewski2020.04.2 23:49
Duraku Ateisto - Twórca słynnego dokumentu „Manifestu Komunistycznego” Karol Marks, którego Fryderyk Engels jeszcze przed przystąpieniem do współpracy określił, jako potwora opętanego przez tysiące diabłów; tak się wypowiadał: „Ja chcę się zemścić na tym, który panuje nad nami”, „młoda dusza, niegdyś wierna Bogu, skierowana została do piekła”. Marks nienawidził nawet pojęcia Boga. Był zdecydowany „wypędzić Boga kopniakiem”. W jednym z wierszy tak pisze „Tak więc Bóg wydarł mi moje wszystko, w nieszczęściach, ciosach losu. Te wszystkie jego światy, rozwiały się bez powrotu. I nie zostaje mi nic do tej pory, jak tylko zemsta. Chcę sobie zbudować tron na wysokościach. Jego szczyt będzie lodowaty i gigantyczny. Jego wałem ochronnym będzie obłąkańczy strach, jako szczyt najczarniejszej agonii. A kto podniesie na ów tron swój zdrowy wzrok, odwróci się od niego blady i milczący jak śmierć. Wpadnie w pazury ślepej, dreszczem przejmującej śmiertelności, aby jego szczęście znalazło grób”. Poemacie „Le Menestrel” tak się wypowiada: „Wyziewy piekielne pochodzą od mego mózgu. I napełniają go aż ja staję się szalony. Aż moje serce staje się zupełnie zmienione. Patrz na tę szpadę. Książe ciemności sprzedał mi ją”. A w dramacie „Qulanem” anagram Emanuela (Bóg z nami) tak mówi: „On uderza pałeczką i daje mi znak, a ja, z coraz większą pewnością tańczę taniec śmierci. I oto są także Qulanem! Qulanem! To słowo rozbrzmiewa jak śmierć, poczym przedłuża się aż do wygaśnięcia. Zatrzymaj się! Ja go trzymam! I oto wznosi się wtedy z mego umysłu. Jasne, jak powietrze, spojone, jak moje kości. Lecz ja mam siłę gnieść was moimi ramionami i miażdżyć was (ludzkość), z siłą huraganu, podczas gdy nam wspólnie otwiera się przepaść rozwarta w ciemnościach. Zatoniecie aż do głębin. A ja pójdę z wami śmiejąc się”. to jest twoje "Credo i cel istnienia" słowotoku . Piekło i jego radości płynące z uprawiania sexu Sado-Macho
Jussuf2020.04.7 13:36
on jest żywym dowodem pogarszającej się oferty polskiej farmacji
Jan Radziszewski2020.04.1 16:33
NMP 17.01 2020 Wiele nieprawości dzieje się na polskiej ziemi. Chcę was ratować, chcę pośród was interweniować, chcę uprosić u Boga dla was ratunek, lecz do tego potrzebuję wiele, wiele waszego wysiłku, wiele modlitwy, postów i umartwień. Kto z was zechce Mnie posłuchać? Gdy zbyt mało słuchacie Trójcy Świętej i Mnie o Polacy, będę zmuszona od was odstąpić, zostawiając na żer szatanowi i złych nikczemnych ludzi. Dzieje się wiele zła, lecz niewielu chce się wysilić dla Boga, dla ratunku biednych grzeszników poza nielicznymi wyjątkami. Polacy, ostrzegam was, obudźcie się, otrząśnijcie z marazmu, zacznijcie w końcu realizować Bożą Wolę, a nadejdzie ratunek. Jeżeli nic się nie zmieni, niebawem powstanie w Polsce wiele zniszczenia, wybuchnie wiele konfliktów, do akcji wkroczą znaczne grupy muzułmanów i Ukraińców i rozpoczną mordować Polaków zwłaszcza tam, gdzie było najwięcej grzechów i świętokradztw. Staną polskie elektrownie, zamkną przesył gazu ziemnego, wstrzymane będą dostawy żywności. W domach nie będzie wody, gazu, a może zabraknąć ciepła. Konsekwencją tego będą grasujący mordercy, złodzieje i szabrownicy, zaczną dla łupów mordowanie ludzi. Pośród tego zamieszania wkroczą na polską ziemię obce wam siły i zacznie się wojna. Podczas tych walk, zginie ponad 20 000 000 (dwadzieścia milionów) Polaków. W tym czasie może zginąć ponad 120 polskich biskupów, a większości z nich zagraża wieczne potępienie w piekle. Powodem tego jest fakt, że mało który z nich słucha Boga, Jego poleceń i Jemu służy. Z grona kapłanów może zostać tylko około 20% dzisiejszego stanu. Wiele wskazuje na to, że z tego co mówię może się to wszystko zrealizować i to niebawem. Wiem, że to co wam podałam, to mroczna przepowiednia, lecz nie musi się wydarzyć, bo nadal jeszcze wiele od was zależy, od tego jakie decyzje podejmiecie. Nie musi się to stać, wydarzyć, lecz jako wasza Matka, Pani i Królowa ostrzegam was lojalnie. Bardzo Mi na was zależy, dlatego podejmuje szereg starań i zabiegów. Zanim zaczęła się wojna w byłej Jugosławii, przybyłam z orędziami i z ostrzeżeniami
SłowotokSchizofrenika2020.04.1 19:45
Człowieku ..do Kobierzyna na odział zamkniety.
Jan Radziszewski2020.04.2 23:44
co może w Krakowie lub samym Kobierzynie mieszkasz i sama sam chodzisz na ten oddział zamknięty pełny opętanych szaleńców? Bo prawie 100 % wariatów na tym zamkniętym oddziale to ludzie opętani przez demony z PIEKŁA do którego pewnie się również ty sama sam się wybierasz - Bo nikt co jest normalny nie wysyła do Kobierzyna tylko człowieczek zniewolony przez Diabły tj ducha zła Sachar ducha pustyni pozbawiający zniewolonych przez Ateizm możliwości bycia w NIEBIE
anonim2020.04.1 16:31
w następnym liście Episkopat powinien przestrzec przed masonami w KK?
NIELEGALNE!2020.04.1 16:29
Legalne, normalne obojętnie jakie firmy jak chcą zareklamować swój produkt wykupują czas w mediach. Tak robią ludzie uczciwi prezentujący swój produkt LEGALNIE mający LEGALNY PRODUKT. A kim jest ten pajac proponujący filmy "dożywotnio"? Ruscy, Ukraińcy gdzieś na Ukrainie, w Rosji jakieś mendy polsko-języczne mają NIELEGALNE kopie z Chin - ale tu nie chodzi o filmy tylko o WASZE KARTY KREDYTOWE. O DOSTĘP DO WASZYCH KONT!
AAAtomek2020.04.1 16:19
Ależ uderzenie w fronda.pl, nie spodziewałem się tego po episkopacie.
Sala samobojcow Hejter 20202020.04.1 16:15
Oglądaj Hit! Sala samobójców. Hejter 2020 www.ciinema.eu - Największa wyszukiwarka legalnych filmów i seriali online! Setki filmów w jednym miejscu a to wszystko z dożywotnim dostępem . Polecam jak najbardziej!
PchajKołtunaDoPiekarnikaNaTrzyZdrowaśki2020.04.1 16:14
Mnij lekurstwuw i maścin. Wincyj objawiń, intronizacjów i zawierzanctwa! Kato-ciemnota chce pchać kołtuna do piekarników na trzy zdrowaśki.
Contral2020.04.1 16:03
Ten artykuł fronda.pl powinna odnieść do siebie. :)
m42020.04.1 15:44
Oj panie Budzik taki z ciebie biskup jak z koziej d..y trąba
Jan Radziszewski2020.04.1 15:26
Kogo? - Człowieka! Tak, człowieka, bo ten będzie zdawał rachunek ze swego pobytu tu, na ziemi, którą skaził grzechem, przeciwstawieniem się prawom Boga i Jego Świętej Woli. W te dni ziemia jęczeć będzie. A czy to wina tej małej łupiny, która została nazwana ziemią przez Boga Ojca Wszech-rzeczy? Nie, tylko wina człowieka. Bóg Święty mówi: dałem dla ciebie wszystko, całe piękno ziemi. Ty prawem swego dziecinnego poznania zacząłeś zwalczać Moje Prawa, Tego, który nie ma początku i nie będzie miał końca, Mocarza świętego. Jak długo żyjesz, co możesz dodać? Z wielkiej miłości Mojej uczyniłem cię nieco mniejszym od Aniołów. Wszelkim bogactwem łask moich obdarowałem cię, usynowiłem cię, a ty ustawicznie nastawałeś przeciw Świętemu Świętych i Prawom Mo¬im świętym Bożym. Nasyciłem cię dobrami Moimi, założyłem dla ciebie wspaniałe ogrody, gaje, winnice, zaroiłem rzeki i morza różnorakimi rybami, stworzonkami. Dałem ci zwierzyny w bród, a ty co dałeś Bogu Świętemu? A gdy nadal byłeś uparty jak krnąbrne dziecko, aby cię wyrwać z czeluści grzechu i zła, nie zawahałem się rozpiąć Siebie na Krzyżu dla ciebie, człowiecze. A ty co uczyniłeś dla Boga swojego? Kpiłeś ze Swego świętego Boga, lekceważyłeś Prawa Boże święte, które ustanowiłem dla ciebie, aby cię ochraniały od złego, bo jarzmo Moje jest lekkie. W Prawie Moim świętym jest rozkosz, spokój, byt tu na ziemi i w Królestwie Bożym, do którego ty powinieneś ciągle dążyć. A gdybyś kroczył po drodze Praw Bożych, nie spotkałaby ciebie żadna kara, ale bramy niebios czekałyby otwarte dla ciebie. Pamiętaj, Prawo Boże niesie ład, prawdę, mądrość, miłość, wiecz¬ne życie. + Ale ty dałeś posłuch złemu duchowi, odrzuciłeś od siebie przykazania i prawa Boga Ojca, dlatego jesteś w grzechu. + Masz wolną wolę i rozum, lecz ty nie chcesz, aby rozum twój został objęty światłem Bożym, wolisz ciemność i zło. l oto idzie ku tobie zagłada końcowa ziemi, którą Ja, Bóg powołałem do istnienia, utwierdziłem Prawem Swoim świętym, aby posłusznie trzymała się szyku, jaki jej nadałem. Zezwalam, aby się poruszała; będzie jak pijana krążyła, nie mając pionu ani zachowania równowagi, bo Moje Prawo odejmę od niej. Wówczas góry, pagórki, doliny, oceany, morza, wulkany wytoczą ci proces, który będzie tak straszny, że twoja broń będzie dziecinną zabawką wobec siły kataklizmu, jaki obejmie całą ziemię. + A przed owymi dniami będzie na ziemi szum nieustanny narodów, zgiełk, okrucieństwo. + Również w tych dniach poprzedzających kataklizm będzie na ziemi człowiek zwany mężem opatrznościowym. Dłońmi jego zechcę wszystkie narody zjednoczyć i przyprowadzić do domu Ojca Powiedzą o nim: ten jest od pracy słońca - „de labore solis", co oznaczać może, że słońce i ziemia zmienią do siebie stosunek osi, bieg. .
SłowotokSchizofrenika2020.04.1 19:44
Ty jesteś chory człowieku. Weź leki bo masz probem
gds2020.04.2 23:24
Jak na schizofrenika to zbyt logiczne jest. W sumie niezły kawał literatury, nie uważasz? Ma gość warsztat. Lem może mu się kłaniać. Ale czy on nie jest zwiedzionym pisarzem, tego nie wiem na pewno. Sprawdzą go liczby w czerwcu z liczbami zgonów, bo tu konkrety podaje.
Jan Radziszewski2020.04.2 23:58
słowotok jak widzę Ateistą jesteś co najmniej na IV stopniu zniewolenia tzw zdobywania szatany a więc wkrótce zostanie s, synem s, córką zła tzn ipsissimusem co wytatułowaś już sobie Smoka Węża na potwierdzenie związku z tym cezarem żydów tj Lucyferem (J 19,15)
BÓG JEST - JS2020.04.1 15:18
Boże ! Ile oni mają mądrości ! Jaki naukowy, precyzyjny język ! Jednak mądrość naukowa to ślepota i głuchota na Głos Boga, na Jego Znaki. Mają oczy a nie widzą, mają uszy a nie słyszą, mają rozum a nie rozumieją. Prostaczkom Pan objawił Swoją Wolę. Jezus Królem Polski - inaczej zginiemy Pozdrawiam
TVN242020.04.1 19:47
Intronizatorzy musza najpierw okazać, że starożytny kandydat na króla nadal żyje i jest zainteresowany.
ed2020.04.1 15:17
A może czas żeby komentarze były tylko dla zalogowanych? Fronda chce byc poważnym portalem , udostępniając forum dla wszelkiej maści niezrównoważonych frustratów?Nie tędy droga.
Saki Faki2020.04.1 15:29
Nie wiem czym flądra chce być, wiem czym jest. Mianowicie bekowym portalem, na który wchodzi się, żeby podrażnić i pośmiać się z pisowskich przychlastów. Coś jak skrzyżowanie cyrku z ZOO :-)
PełnowymiarowyKatoUbawPoPachy2020.04.1 16:22
Żaden ze mnie frustrat. Jestem tu codziennie dla srogiego ubawu z kato-ciemnoty. Nie ma drugiego takiego miejsca w sieci, gdzie ten kabaret miałby taki rozmach i codzienną świeżość. Życzę właścicielom tego szamba dużych przychodów z reklam! Z szatańską przyjemnością napędzam Wam ruch.
Jan Radziszewski2020.04.1 15:14
to Bp są w największym niebezpieczeństwie potępienia się z powodu Niewiary właśnie w Bliskie oczyszczenie świata w Potopie ognia i siarki /Łk 17,25 - 30 „Zapisz. Grzech się stał wielki i ciężki, przygniata ziemię. Człowiek sprzeniewierzył się prawom Bożym. Cała przyroda drży przed wymiarem sprawiedliwości, jaką będzie musiał ponieść człowiek za lekceważenie Praw Boga wiecznie żyjącego. Cała przyroda będzie współdziałała w dziele zniszczenia nagromadzonego grzechu na ziemi. Jej działanie niszczycielskie dotyczyć będzie też człowieka, bo ludzkość z uporem pogrążać się będzie w bar¬barzyńskich grzechach. Obrażają bez przerwy Boga Najświętszego w Trójcy Jedynego.+ Bóg jest miłością i miłosierdziem. + Ale niech nikt nie łudzi się, żaden naród, że Miłość Najdoskonalsza będzie tolerowała narody pełne fałszu, które mordują swoich braci dla zagrabienia ich dobytku. + Narody depczące Prawo Boże nie mogą żyć w zgodzie z wszelkim prawem, bo kierują się podszeptem złego ducha, a to jest przeciwne Bogu i wszelkiemu dobru. Znamieniem tych narodów to grzech bluźnierczy, godzący w święte prawa Boże i Boga Świętego. + Pocieszają się tym, że mają nagromadzoną broń, która niesie zagładę i zniszczenie i nie chcą wiedzieć, że - nadużycie tej broni zniszczy też i ich samych. Siebie zniszczą, bo nastąpi dziejowy kataklizm, jaki trudno sobie wyobrazić. Słońce w pewnym momencie stanie, by po sekundzie biec jak oszalałe w tempie bardzo przyśpieszonym po niebo¬skłonie. + Ten obraz będzie dla człowieka straszny, nie do przeżycia. Ludzie będą tracić zmysły. Przyczyną tych zjawisk będzie wytrącenie kuli ziemskiej z jej orbity-osi. Przerwana zostanie powłoka atmosfery otaczająca zie¬mię. + Zalegną ciemności przerażające. + Krwawe słońce, biegnące po nieboskłonie będzie jak upiór. Będzie to nowe zjawisko dla człowieka. W niczym nie będzie przypominać błogosławionych promieni dnia, bowiem - światło nie będzie się mogło rozpraszać w powłokach atmosfery, bo takiej już w koło ziemi nie będzie. Stąd powstanie ciemność na całym świecie i w dzień i w no¬cy. Ci, co będą mogli jeszcze żyć, zrozumieją, że nie ma czym oddychać. Będą się dusili bez tlenu, będzie coraz większe przerażenie i chaos. - To człowiek grzeszny wy¬zwoli złe moce przez upór, złość, zacietrzewienie w grze¬chu. - Zerwał on Prawa Boże, które są łagodnością, zdrowiem, miłością, wielkim ładem, dobrocią. Poddał się prawom szatana, które są zbudowane na kłamstwie, fałszu, złu. Wówczas, jak lawina potoczą się przerażające kataklizmy obejmujące całą ziemię. Rozpadać się będą całe kontynenty, fale oceanów zalewać będą i niszczyć Amerykę Północną. Południową, Środkową. Skruszone zostaną bieguny ziemi, z gór będą toczyć się masy grubych lodów i obejmować w sposób niszczycielski państwa wschodnie. Wszystko, jak za dotknięciem różdżki stanie się ruchome, góry biec będą, wszystko będą miażdżyć, niszczyć, przytłaczać, palić, parzyć, zalewać lawą wulkaniczną, wodami oceanu
anonim2020.04.1 22:54
Do Ciebie jak grochem o ścianę,, Nikt z nas nie będzie sądzony z jakiego jest narodu, ale osobiście jakim był człowiekiem... Proszę przestań jeśli jesteś katolikiem.
Jan Radziszewski2020.04.3 0:05
durnowaty - sąd Ducha św nie dalej jak 7 lat zobaczysz więc PIEKŁO na własne oczy bo 80 % ludzi żyjących teraz na świecie go ujrzy a co do odpowiedzialności zależna jest także z jakiego narodu jesteś i na pewno My Polacy w przypadku potępienia się będziemy bardziej karani niż Niemcy czy Rosjanie pamiętasz - komu więcej dano ten bardziej odpowiada
legrandbleu2020.04.2 15:53
I jeszcze dalej, do obłędu...:)
Jussuf2020.04.7 13:32
Jasiu Episkopat mówi o Tobie...
Kto wytrwa, będzie zbawiony2020.04.1 14:58
Pożyjemy, zobaczymy - KTO MA RACJĘ. Jest takie Żydowskie przekleństwo: "Obyś był prorokiem we własnym kraju". Żyjemy w epoce: Róbta co chceta, Śmierć nie istnieje. Otóż to jest dopiero bujda posoborowego KK. Trzeba wrócić do korzeni, do tradycji, do Kościoła ubogiego, Do ewangelizacji, Do nawracania, Do oczyszczenia. Kościół przechodzi te same cierpienia co Chrystus: został zdradzony i opuszczony. Przy Krzyżu pozostała jedynie garstka..... I do tego zmierzamy....
Jarek2020.04.1 15:02
Człowieku Zawsze żyliśmy w epoce "Róbta co chceta" To Bóg dał ludziom wolną wolę. Masz rację - wróć do korzeni i poczytaj Biblię. Popisujesz się swoim "świadectwem", które jest przejawem pychy.
Jan Radziszewski2020.04.1 16:39
przygotuj się bo czas do końca /Łk 17,25-30) nie daleki tylko 7 lat
anonim2020.04.1 18:22
Jarek ,Pycha to twoje drugie imię ,kogoś ciągle krytykujesz ,najmadrzejszy na świecie Jaruś pyszałek .
Jarek2020.04.1 14:45
Brawo Episkopat!
Jan Radziszewski2020.04.1 16:50
nie gratuluj przyszłym potępieńcom.
Jarek2020.04.1 17:27
@ Jan Radziszewski - chyba napisali o Tobie. Za proroka się uważasz, czy za lepszego od niektórych biskupów nawet? Jeśli tak, to pycha. Może zadbaj o siebie zamiast straszyć innych.
Zdradziecka i Chybiona Lewacka Kretynizacja Polski2020.04.1 14:39
Tzw. opozycja (czytaj: Sfrustrowana Zgraja Lewackich Dywersantów i Donosicieli) zorientowała się, że - po skutecznych i zdecydowanych działaniach Rządu - ich szanse na zwycięstwo w wyborach spadło do zera. Do tego doszły jeszcze żenujące kompromitacje Kidawy-B. Chcą więc zyskać na czasie, żeby wystawić jakiegoś bardziej rozgarniętego kandydata, niż Kidawa-B. Prześcigają się w demagogii, której mogliby im pozazdrościć redaktorzy „Prawdy” w czasach Stalina. Jedno jest pewne: Jeśli rząd przesunie wybory, co jest dość prawdopodobne, to obwieszczą to jako swoje wielkie zwycięstwo! Cóż, tyle im zostało. Nie będzie końca jazgotu. A w Agorze koszerna wódka będzie się lać strumieniami.
icek2020.04.1 14:50
Jesteś lepszy od Urbana
katolik2020.04.1 14:55
cała prawda
olek2020.04.1 14:39
Cz mam rozumieć ,że również przed Morawieckim bo też głosi apokalipsę gospodarki
DziadekTadek2020.04.1 15:48
co to jest objawienie gospodarki???
ladychapel2020.04.1 14:34
Szkodliwe jest propagowanie fałszywej historiozofii, powoływanie się na prywatne pseudoobjawienia i sny, nonszalancka, wyrwana z kontekstu egzegeza biblijna, ignorowanie, marginalizowanie lub nawet otwarte kwestionowanie współczesnego nauczania Kościoła.
Hanna2020.04.1 14:33
Czy nie można napisać krótszego listu, przy użyciu prostych i zrozumiałych słów, tak żeby każdy człowiek zrozumiał jego treść.? Co Biskupi właściwie chcieli powiedzieć.?
ladychapel2020.04.1 14:34
Biblii też zapewne nie czytasz :)
abc2020.04.1 17:32
Dobre :)
ot co!!!2020.04.1 15:18
Żeby się nie podniecać pseudoobiawieniami.
Precz z 🌈 zarazą!2020.04.1 14:33
Co by to lewackie bydło ("bydło" to bardzo delikatnie powiedziane) zrobiło bez tych kilku czy kilkunastu księży-pedofilów? Usiłuje rozciągnąć ich przypadek na cały katolicki kler w Polsce. Zajmijcie się też: celebrytami, aktorami, rockmanami, trenerami, Polańskim itd. Tam są bardziej smakowite przykłady. Zapewniam was: z powodu kilkunastu księży-pedofilów, którzy zdradzili swe powołanie i bardzo skrzywdzili niewinnych, Pan Bóg nie przestanie istnieć i nie anuluje swoich nieodwołalnych wyroków!
Piotrek2020.04.1 15:59
Tymczasem episkopat przestrzega - uważaj, bo to m.in. do ciebie mowią - wiec z łaski swojej słuchaj starszych i przestan straszyc. Uwaga ze ludzie to bydło nie najlepiej o tobie swiadczy.
Albert extra VERGIN oil do smarowania odbytnic2020.04.1 14:29
Albert extra VERGIN oil do smarowania odbytnic - po 14 latach w kołchozie.. "Nauczył" się takiego "polskiego": - "O ͏k͏u͏r͏w͏a, już myślałem..." - - "Klasyczne katoprawackie ͏p͏i͏e͏r͏d͏o͏l͏e͏n͏i͏e.'' - - "Kur­wa mać ..." - - "w͏y͏p͏i͏e͏r͏d͏o͏l͏e͏n͏i͏e tego ścierwa... - "katolickie ͏s͏k͏u͏r͏w͏y͏s͏y͏n͏y.." - "zeżrą wafla z trupa" - "s͏k͏u͏r͏w͏y͏s͏y͏n͏y nie zarażały normalnych ludzi" - tzn. kogo? Ciebie, to ty jesteś "normalny"? - "zamknąć mordy" - Jeszcze pewnie tego nie wiesz, ale już jesteś trupem, jak ciebie wirus nie dopadnie, nienawiść cie zeżre.
sct2020.04.1 22:35
To jakiś wariat ten Albert, margines społeczeństwa.Frąda powinna go już dawno zablokować, a że tego nie zrobi to bardzo źle o niej świadczy.
Pielgrzym2020.04.1 14:28
A jednak ten rozbawiony świat jakby nieco ucichł w okresie Wielkiego Postu. Czy nie powinno tak było być w innych latach, kiedy ten wirus jeszcze nas nie atakował ? Trzeba rozeznawać "znaki czasu "...
czy warto bylo narażać życie dla nich2020.04.1 14:27
Fronda może być dumna z faktu, że zupełnie bezkrytycznie, w imię wolności słowa udziela gościnny masońskiej mendzie, człona (obrzezanego sierpem) B'nai B'rith – Loża Polin firmującego się tu m.in. NIE BADZ OBOJETNY, Sauron, Klapafuckyousz ...
Po 11 NIE BADZ OBOJETNY2020.04.1 14:38
Bardzo dziękuję, że mogę tu gościć, tzn. my dziękujemy.
czy warto bylo narażać życie dla nich2020.04.1 14:48
da da wy towariszcz Jeszcze pewnie tego nie wiesz, ale już jesteś trupem, jak ciebie wirus nie dopadnie, nienawiść cie zeżre.
Albert2020.04.1 14:26
"Szkodliwe jest propagowanie fałszywej historiozofii, powoływanie się na prywatne pseudoobjawienia i sny" Dlatego wszelkiej maści kleruchy i inni popaprańcy powinni zamknąć mordy raz na zawsze.
Jan Radziszewski2020.04.1 17:02
Nie myśl że Bp Lubelski nie ma wpadek czy głosił heretyckich nauk- dlatego został Bp po zmarłym w tajemniczych okolicznościach żydzie i Masonie Bp życińskim + Biada jednak tym, którzy usiłują łudzić się, że szkodą dla dusz. Nie chcą, bowiem o swojej odpowiedzialności wobec Pana Boga, za powierzone im dusze pamiętać; - Czy byliby gotowi wziąć zamiast Boga, przyjąć odpowiedzialność na siebie, za zbawienie dusz, które Bóg chciałby uratować, a które na skutek ich wahania się, będą nadal żyć w grzechach ciężkich i potępią się? + Niech więc każdy Pasterz dusz, co najmniej trzykrotnie, dobrze zastanowi się, nim podejmie błędną decyzję. Co stwierdza Bóg, mówiąc: „Jestem Bogiem, ale na ich miejscu nie przyjąłbym na siebie takiej odpowiedzialności!!!” (s127) Czy nie pierwszym Nakazem Pana Boga było polecenie przekazane przez Mojżesza; „Słuchaj, Izraelu, Pan jest naszym Bogiem - Panem jedynym.” (Pwt. Pr. 6,4); Co jest równoznaczne z takim samym Nakazem skierowanym do Kościoła Katolickiego; „Słuchaj, nowy Izraelu -Kościele św. Pan jest naszym Bogiem - Panem jedynym.” Tj. nakazem bezwzględnego posłuszeństwa Arcypasterzy i Pasterzy zarówno władzy Duchowej jak i Cywilnej Panu Bogu. + Nie może być tak, że Pan Bóg mówi; Tak należy postępować, a człowiek, stworzenie, byt przygodny, mówi Panu Bogu – „NIE” Czy nie jest powiedziane przez proroka Sofoniasza? „Szukajcie Pana, wszyscy pokorni ziemi, którzy pełnicie Jego nakazy; - szukajcie sprawiedliwości, - szukajcie pokory, może się ukryjecie w dzień gniewu Pańskiego.” (So. 2,3) Czy Jezus Chrystus w czasie głoszenia Ewangelii, - nie powiedział? -„Szukajcie naprzód Królestwa Bożego i sprawiedliwości Jego a wszystko wam będzie przydane” „Starajcie się naprzód o Królestwo /Boga/ i o Jego Sprawiedliwość, a to wszystko będzie wam dodane.” (Mt. 6,33 +D) Od wypełnienia Bożych nakazów – Przykazań jest uzależnione zbawienie ludzi, i nie tylko zwykłych wiernych Kościoła Katolickiego, ale przede wszystkim Arcypasterzy i Pasterzy władzy Duchowej, ale również i Władzy Cywilnej – Rządzących danym Państwem, a więc Prezydenta, Premiera, Rządu, Senatu i Sejmu, Sądu także Administracji, ect.! + Nie należy zapominać nigdy! + Bóg, bowiem Swoją świętą i mądrą Wolę, może ukazać także, przez podwładnych, która dlatego jest przedmiotem pogardy i odrzucenia z ich strony, albo wręcz może też być także ukazywana, jako błąd i niebezpieczeństwo. Z czego wynika niepowetowana strata licznych Łask dla dusz.
legrandbleu2020.04.2 14:28
Gratuluję - I miejsce w rankingu najśmieszniejszego bełkotu na tym forum. Groteska level max., silnie wzmagana cytatami z literatury, mętny styl, koncertowo podlany fanatycznym oszołomstwem :)
zatroskany2020.04.1 19:41
Patologia też powinna to zrobić!
Po 11 NIE BADZ OBOJETNY2020.04.1 14:25
Dawo tak Epidjaskop nie dokopał fradlowi. Zabolało?
Pluszaczek2020.04.1 15:38
przymknij sie lachociągu
Po 11, NIE BĄDŹ OBOJĘTNY2020.04.1 17:58
Pluszaczku lachociągi z definicji są przymknięte, no?, no? załapujesz? No właśnie, bo mają usta zajęte. A co u Ciebie, jak się żyje z pluszowym, mięciutkim fiutkiem?
Tasman2020.04.1 14:22
Przecież to mowa o Frondzie (sic!)
Marcel2020.04.1 15:19
Dokładnie !
ladychapel2020.04.1 14:18
Jędraszewski, Rydzyk - jeźdźcy apokalipsy
Pluszaczek2020.04.1 15:37
walnij sie dechą w łeb cieciu lewacki
DziadekTadek2020.04.1 15:46
Do czterech nie potrafisz zliczyć?