08.10.19, 08:55fot. Guillame Paumier, lic. CC BY-SA 3.0 via Wikipedia, zdj. edyt.

Grzegorz Strzemecki: Homoseksualizacja dzieci - główny cel neomarksistowskiej rewolucji

 

Grzegorz Strzemecki

 

Widmo krąży po polskich szkołach. Widmo "edukacji" seksualnej oraz "edukacji" rzekomo antydyskryminacyjnej. Obie te formy "edukacji" są w rzeczywistości formami agresywnej indoktrynacji. Służą dyskryminacji i pozbawieniu praw większości na rzecz przywilejów i uzurpacji LGBTQ. Przede wszystkim zaś są narzędziem neomarksistowskiej rewolucji.

Hunwejbini rewolucji seksualnej, czyli tzw. "edukatorzy", a częściej "edukatorki" (faktycznie indoktrynatorzy lub indoktrynatorki) starają się dotrzeć do polskich dzieci i polskiej młodzieży mamiąc rodziców i nauczycieli "neutralną światopoglądowo" pożyteczną wiedzą oraz działaniami na rzecz zdrowia i "dobrostanu" młodych ludzi. Kuszą hasłami tolerancji, szacunku, niestosowania przemocy i zwalczania dyskryminacji.

Wszystko to jest kłamstwem. Jedna z "edukatorek" wprost przyznaje, że te zachęcające slogany to podstęp (patrz TUTAJ). Prawdziwym celem tej "edukacji" jest wykorzenienie wyniesionego z domu systemu wartości i wychowanie w duchu niszczącej te wartości antykultury. (Inna sprawa, że ta antykultura jest już w wielu domach zakorzeniona i warto zachęcić tych co się nią zatruli, by spróbowali poddać się detoksykacji.)

Kluczowym elementem tej "edukacji"-indoktrynacji jest seksualizacja, tak wczesna i intensywna, na jaką pozwolą okoliczności (czyli zgoda lub nieuwaga rodziców i nauczycieli). Dlatego"edukatorki", kiedy już dostaną się do szkół, przekazują jednoznaczne światopoglądowo (wcale nie "neutralne"), demoralizujące i destrukcyjne treści: zachwalają pornografię, masturbację, aborcję, homoseksualizm i wszelkie inne rodzaje rozchwianej seksualności, łącznie określane jako queer (również patrz TUTAJ).

 

Seksualizacja jako program polityczny marksizmu

W ostatnich dwóch latach promujący homoseksualizm "edukatorzy" i ich organizacje zyskały potężne poparcie ze strony samorządów wielkich miast (jak Warszawa, Gdańsk, Poznań, Kraków) rządzonych przez Platformę Obywatelską lub bliskie jej "liberalno"-lewicowe środowiska. Takie poparcie miało oczywiście miejsce już wcześniej, ale obecnie nabrało ono jednoznacznego, systemowego i zmasowanego charakteru. Zapowiada to, jakiej ofensywy możemy się spodziewać, jeśli najbliższe wybory wygrałaby PO wraz resztą tzw. totalnej opozycji.

Seksualizacja młodych ludzi od najmłodszych lat została dawno wskazana jako alternatywny sposób przeprowadzenia marksistowskiej rewolucji, niszczący społeczeństwo u samych podstaw. Seksualizacja ma uzależnić młodych ludzi od seksualnej przyjemności, wyrwać ich spod autorytetu rodziców i umożliwić w ten sposób swobodną ideologiczną indoktrynację. Rzekome wyzwolenie seksualne to faktyczne zniewolenie i uzależnienie od seksu jak od narkotyku, niszczące dla jednostek i społeczeństwa, dla rodziny, relacji kobiet z mężczyznami, rodziców z dziećmi i innych. Dlatego seksualizację zalecał jeszcze klasyk marksistowskiej rewolucji seksualnej Wilhelm Reich, który w pracy Seksualność w walce kulturowej. O socjalistyczną przemianę człowieka pisał:


rewolucyjne kształtowanie dziecka wymaga uwolnienia jego biologicznej seksualnej aktywności.

 

Rewolucja seksualna była początkowo częścią rewolucji bolszewickiej, jednak Stalin wycofał się z niej wobec wywołanej przez nią społecznej katastrofy, która osłabiała bolszewickie państwo i produktywność jego poddanych. Wolna miłość i łatwe rozwody prowadziły do rozpadu rodzin, masowo zostawianych z dziećmi kobiet, plagi prostytucji, chorób wenerycznych i setek tysięcy porzuconych dzieci, często tworzących niebezpieczne bandy. Rewolucja seksualna prowadziła po prostu do rozkładu państwa. Dlatego bolszewicy nie chcieli jej u siebie, jednak właśnie z tego powodu marksiści zaszczepiali ją w krajach, które chcieli osłabić i zdemoralizować, by przygotować je do tej zasadniczej rewolucji - politycznej, prowadzącej do przejęcia przez nich władzy.

 

Homoseksualizacja jako program polityczny neomarksizmu

Takiemu przygotowaniu poddano Stany Zjednoczone. Dlatego po emigracji do USA Reich nadał angielskiemu tłumaczeniu wspomnianej książki ukrywający marksistowskie korzenie tytuł The Sexual Revolution - Rewolucja Seksualna i zamienił się w "liberała". W "liberałów" zamieniło się również wielu innych marksistów, którzy w angielskich wydaniach swoich prac zamieniali słowa rewolucja, rewolucyjny na demokracja, demokratyczny. Szukając nowego "proletariatu", na którego barkach mogliby dojść do władzy, znaleźli go w mniejszościach, przy czym najlepsze do rewolucyjnych celów okazały się mniejszości seksualne - LGBTQ, jako najbardziej radykalne i najbardziej destrukcyjne.

Dlatego w ostatnich dziesięcioleciach seksualizacja wkroczyła w nową fazę – homoseksualizacji i queerseksualizacji, czyli promocji homoseksualizmu, a wraz z nim wszelkich innych zaburzonych zachowań seksualnych. Najgorsze jest to, że rzeczywiście skutecznie prowadzą one do masowego rozchwiania tożsamości seksualnej.

 

Praktyczne skutki homoseksualizacji

W Stanach Zjednoczonych intensywna promocja homoseksualizmu poprzez kulturę, media i edukację trwa już około trzydzieści lat i przyniosła już dające się zmierzyć rezultaty. Badania tożsamości tamtejszej młodzieży w wieku od 14 do 18 lat (klasy 9-12), prowadzone przez CDC, agencję departamentu zdrowia USA pokazują postępujący w ostatnich latach dramatyczny wzrost liczby młodych ludzi deklarujących tożsamość nieheteroseksualną (gej albo lesbijka, biseksualna lub niepewna), co przekłada się na faktyczne zachowania seksualne.

Dane te są zawarte w trzech raportach CDC za okres 2001-2009 (dostępny TUTAJ, tabela 3), za rok 2015 (dostępny TUTAJ, tabela 3) oraz za rok 2017 (dostępny TUTAJ, tabela 4).

W 2015 r. takiej młodzieży było w USA 11,2%, a w 2015 r. już 14,6%, co oznacza wzrost o 30% w ciągu dwóch lat. Rysunek 1. przedstawia te dane na wykresach kołowych.

Rysunek 1. Tożsamość seksualna młodych ludzi w USA (14-18 lat) w badaniach za lata 2015 i 2017. Nad wykresem pokazane odsetki deklarujących się jako geje lub lesbijki, biseksualni, niepewni swojej tożsamości oraz ich suma, określona jako odsetek nieheteroseksualnych. Źródło: raporty CDC z 2016 (dane za 2015) i 2018 (dane za 2017). Opracowanie wykresów - GS

Dla całych Stanów Zjednoczonych nie ma niestety danych w pierwszym raporcie (2001-2009), co oznacza, że nie mamy wiedzy o zmianach w dłuższej perspektywie czasowej. Gdyby jednak proces miał postępować dalej w tempie wynikających z przedstawionych wyżej, dostępnych danych, to w 2023 r. 25% młodzieży w USA deklarowałoby się jako nie-heteroseksualna, a na przełomie 2027/28 byłaby to już 1/3 młodzieży! Pokazuje to rys. 2.

 

Rysunek 2. Odsetek młodzieży USA w wieku 14-18 lat o tożsamości nie-heteroseksualnej wg raportów CDC za lata 2015 i 2017. Dane rzeczywiste (11,2 i 14,6%) oraz ekstrapolowana prognoza (linia prosta) przy założeniu stałego tempa zmiany. Strzałki wskazują punkty na prostej, kiedy populacja nieheteroseksualnej młodzieży będzie według prognozy stanowić 1/4 i 1/3 populacji.

 

Prognoza ta, choć oparta tylko na danych z dwóch lat, ma całkiem uzasadnione podstawy. Pokazują to dane dla Nowego Jorku (miasta), dla którego dane podane zostały we wszystkich trzech raportach.

Rysunek 2. Zmiany tożsamości płciowej młodzieży (14-18 lat) w Nowym Jorku. Widoczny znaczący wzrost liczby młodych ludzi deklarujących się jako geje lub lesbijki, biseksualiści albo niepewni swojej tożsamości. Maleje liczba jednoznacznie heteroseksualnych. Wykresy opracowane przez autora na podstawie badań CDC.

 

Wyniki badań młodzieży Nowego Jorku (New York City) przedstawione na rys.3. pokazują, że poziom 1/4 populacji (jako nie-heroseksualnej) został już tam osiągnięty, a nawet lekko przekroczony. Co więcej, dynamika zmian ma tendencję przyspieszającą, co widać na małym wykresie w układzie x-y w lewym dolnym rogu, przedstawiającym łączny odsetek grupy nie-heteroseksualnej w kolejnych latach. (Uwaga: ponieważ pierwsze badanie dotyczy okresu 2001-2009 zostało zaznaczone w postaci odcinka obejmującego te lata).

Analogiczny trend występuje pięciu stanach wschodniego wybrzeża USA, z których badania przedstawiono we wszystkich trzech raportach (Delaware, Maine, Massachusetts, Rhode Island, Vermont). Odsetek nieheteroseksualnej młodzieży w kolejnych raportach wynosił 7,6% (2001-2009), 12,6% (2015) i 15,1% (2017).

Zmiany tożsamości przekładają się na faktycznie podejmowane kontakty seksualne. Spośród młodych ludzi (w wieku 14-18 lat), którzy podejmują kontakty seksualne (przyjętych jako 100%) 13,3% w całych USA podejmuje kontakty homo lub biseksualne. W Nowym Jorku (mieście) odsetek ten wynosi 19,3%, a w rekordowym Baltimore - 25% (10,5% podejmuje wyłącznie kontakty z tą samą płcią, 14,5% z obiema płciami; 75% wyłącznie z płcią przeciwną).

 

Homoseksualizacja jako zniszczenie tożsamości

Jeśli nie założymy zaślepiających ideologicznych okularów, to powinniśmy się zgodzić, że przedstawione wyżej dane każą bić na alarm. Głęboko niepokojące jest zarówno porzucenie zasad moralnych, jak i rozchwianie i odejście od naturalnej heteroseksualnej tożsamości.

Uprzedźmy kontrargumenty promotorów niszczenia tożsamości przez homoseksualizację, którzy prawie na pewno będą przekonywać, że to co obserwujemy w USA to tylko masowe coming-outy ukrywających się od zarania ludzkości nie-heteroseksualistów. Jednak teza, że w naturalnej, niezaburzonej przez anty-kulturę populacji może być 25% (lub w przyszłości jeszcze więcej) osobników nieheteroseksualnych albo urąga naturze, albo nakazuje również by poszukać przymuszonych do heteroseksualności zwierząt (dzikich i hodowlanych), by także je wyzwolić z opresji heteroseksualności i stworzyć im możliwość homo- i queer-seksualnego coming-outu (ta druga ewentualność to oczywiście sarkazm).

Mówiąc zaś zupełnie serio, to nie sposób wskazać inną przyczynę takiego wzrostu rozpowszechnienia zachowań homoseksulnych jak natrętna ich promocja w mediach, kulturze i edukacji, która w USA zaczęła się znacznie wcześniej i zaszła znacznie dalej niż w Polsce.

Trzeba koniecznie zwrócić uwagę, że przedstawione wyżej dane pokazują skuteczną realizację głównego celu neomarksistowskiej ideologii LGBTQ (ideologii gender-queer). Celem tym jest zniszczenie heteroseksualnej ludzkiej tożsamości, co zostało zapisane w podtytule głównego dzieła tej ideologii: Gender trouble. Feminism and the Subversion of Identity. - Kłopot z genderem. Feminizm i obalenie tożsamości. W wydaniu Krytyki Politycznej polskie tłumaczenie tej książki ma niewinny tytuł: Uwikłani w płeć. Feminizm i polityka tożsamości. Zniknął gender i obalenie tożsamości - zwiastun zniszczenia. Na zniszczonej tożsamości seksualnej, rdzeniu człowieczeństwa, nie da się zbudować żadnej innej prawidłowej tożsamości, w tym również narodowej. Jest to więc zapowiedź totalnej destrukcji, ale właśnie o to chodzi w rewolucji.

 

Obronić polskie dzieci przed homoseksualizacją - zadanie na wybory

Doświadczenie USA może być dla nas bezcenne, jeśli wyciągniemy z niego wnioski i powstrzymamy ten proces homo- i queer-seksualizacji. Będzie natomiast bezwartościowe, jeśli je zignorujemy. Jak ten proces powstrzymać? Najprostsza odpowiedź na najbliższe dni brzmi: przez głosowanie 13 października 2019 roku.

W kontekście najbliższych wyborów jedno jest pewne: wygrana KO-PO, SLD i PSL będzie oznaczała podjęcie ze zwielokrotnioną siłą homoseksualizującej polityki władz Warszawy, Gdańska, Poznania i Krakowa. Z tą jednak różnicą, że nie będzie już wtedy znaczącej siły politycznej, która będzie mogła się jej przeciwstawić. Na pewno nie stanie jej na przeszkodzie rytualny pozorowany konserwatyzm PSL: lider jego warszawskiej listy, W.T. Bartoszewski właśnie wyraził w imieniu przywódców PSL zdecydowaną niechęć do koalicji z PiS, zapowiadając równocześnie możliwość koalicji z lewicą. Ta zaś, podobnie jak PO, na pewno nie odpuści realizacji rewolucyjnego, destrukcyjnego, marksistowskiego celu homoseksualizacji.

Wygrana tzw. totalnej opozycji będzie oznaczała śmiertelne zagrożenie dla polskich dzieci i polskiej młodzieży - wystawienie na proces zmasowanego niszczenia tożsamości przez homo- i queer-seksualizację. Trzeba to koniecznie powstrzymać. Mamy tę możliwość i musimy z niej skorzystać.

 

P.S.

Zagadnienia przedstawione w powyższym artykule omówione są szerzej i dokładniej wraz z szerszym kontekstem ideologii i strategii LGBTQ oraz neomarksizmu w mojej książce Destrukcyjna "równość" ideologii LGBTQ, która będzie dostępna do nabycia w najbliższych dniach.

 

Komentarze

Reytan2019.10.9 14:39
Zjawisko dobrze zdiagnozowane,tylko to nie ma NIC wspolnego z marksizmem ,tylko z komunizmem poza Marksem. Poza tym wycofal sie z tego programu nie zaden Stalin,tylko jeszcze Lenin,i ten program dzialal w Sowietach dlatego BARDZO krotko !
beznickowy2019.10.9 6:46
to prawda, takie rzeczy tylko u was
ZERRO2019.10.8 18:19
Były ministrant i bohater filmu Sekielskich Marek Mielewczyk wygrał w sądzie z księdzem, który miał go molestować. Duchowny, solidarnie z parafią w Kartuzach i diecezją pelpińską, musi mu zapłacić 400 tys. zł.
Reytan2019.10.9 16:30
Dlaczego i z jakiej racji ma placic cala diecezja ? I skad takie nagle odszkodowania ? Czy Polska jest juz pod okupacja i stracila SUWERENNOSC ? Jakie inne instytucje placa setki tysuecy za swoich PRACOWNIKOW ?
ZERRO2019.10.9 16:56
Diecezja utrzymuje biskupów którzy są współodpowiedzialni za pedofilię księży.
Maria Blaszczyk2019.10.9 18:32
Z tej racji, że zapewniali mu komfort gwałcenia dzieci. A odszkodowanie rzeczywiście niskie, ale takie są polskie realia...
ZERR02019.10.9 20:10
Nikt nikomu niczego nie zapewniał, poza tym molestowanie nie jest gwałtem. Gwałtem jest bardzo konkretne zachowanie a nie chwyt za klejnot. No, ale skoro dla lewaków odmowa malowania gejtęczy przez 10-latka to "morderstwo", to rzut oka na dekolt jest "gwałtem". Kolejny dowód na sekciarstwo - maksymalne spłaszczenie emocji, najmniejsza niezgodność z linią programową Sekty niczym sie nie różni od mordu ze szczególnym okrucieństwem. Oczywiście nie wiesz, ale my juz to wiemy (wiemy po nazwiskach), że za tymi "wyrokami" pieniężnymi stoją wpływowi ludzie bardzo bliscy organizacji gejów-pedofilów NAMBLA. I znowu - geje-pedofile pouczają was jak zyć, co jest dobre a co złe, i jak karać pedofilię, ale TYLKO w Kościele. Od innej pedofilii wara.
Naczelny2019.10.9 21:16
Zerro widze, że Ciebie plebami za klejnoty łapiali i to lubiłes, skoro takie durnoty wypisujesz chory człowieku.
ccc2019.10.8 16:54
Homoseksualistą się człowiek rodzi a nie nim sie staje tyle
Mysza2019.10.8 18:55
Niestety to kłamstwo. Córka znajomych była od zawsze osobą heteroseksualną, miała chłopaków, w których była bardzo zakochana. Potem chłopak ją rzucił, a ona w rozpaczy poddała się indoktrynacji dumnej koleżanki-lesbijki znanej z TVN. Po niedługim czasie oznajmiła, że jest homoseksualistką i już. Czy to jest wrodzone? Nie. "Edukacja" seksualna polega własnie na wmawianiu młodym i bardzo młodym ludziom, że mogą być homoseksualistami, oswajaniu z homoseksualizmem, epatowaniu obrazami i filmami homoerotycznymi, uczeniu ich zbliżeń homoseksualnych, przekonywaniu, że homoseksualizm to norma, sprzeciwianiu się rodzicom i normalnym wychowawcom. To na dzieci i młodzież niezwykle mocno działa. I prostą drogą prowadzi do zaburzeń własnej seksualnosci. Niestety.
RHQQ22019.10.10 8:37
A Mysza słyszała o innych orientacjach niż homo i hetero? NIe da się przerobić homo na hetero ani odwrotnie, nic tego nie zmieni. Biseksualiści jedynie mają wybór, ale to też zależy w kim się akurat zakochają, to w sumie też nie jest kwestia świadomego wyboru tak do końca.
Jaros\305\202aw2019.10.8 20:39
ccc! KŁAMIESZ ! Homoseksulizm nie jest wrodzony ! Kto cie w ten błąd wprowadził! Pokaż wiarygodne źródło, gdzie to wyczytałeś! To jest nabyte i to się leczy ! Tylko trzeba chcieć ! Tyle w temacie ! NIEDAWNO W WASZYNGTONIE PRZESZEDŁ "MARSZ WOLNOŚCI": Z RACJI UWOLNIENIA ICH Z HOMO........I Z TRANSSEKSUALIZMU! A WIĘC MOŻNA !
abcd2019.10.8 16:46
Przesłanie wprost i nie wprost "małżeństwa homoseksualnego" brzmi, że wszystkie wybory są jednakowo akceptowane i wskazane. A zatem nawet dzieci z tradycyjnych rodzin, pod wpływem tego przesłania o równości wszystkich opcji seksualnych, będą wzrastały sądząc, że to nie jest istotne, z kim ma się relację seksualną lub małżeńską. Trwanie w takim przekonaniu prowadzi niektórych, jeśli nie wielu podatnych na wpływy młodych ludzi, do angażowania się w seksualne i małżeńskie związki, których nigdy wcześniej nie braliby pod uwagę. (dr Trayce L. Hansen) http://henryk-dabrowski.pl/index.php?title=Je%C5%9Bli_kochasz_swoje_dzieci,_protestuj_przeciwko_homopropagandzie
tylko PiS2019.10.8 15:25
To prawda, wszak hasła tych patologicznych zboczeńców głoszą "wasze dzieci będą takie jak my". Mamy jedną orientacje seksualną, co innego to zboczenie. A że ideologiczna WHO, w drodze głosowania przez polityków, którzy w 1972 r. i którzy w dużej części nie byli nawet lekarzami, tylko lewicowymi ideologami, przegłosowali w ONZ, że homoseksualizm nie jest zaburzeniem psychicznym - chorobą tylko orientacją, to nas tak zobowiązuje do ich słuchania, jak to żeby nie gwałcić krów mlecznych, albo często nie s r a ć, bo poziom CO2 wzrasta. Nie dajmy sobie narzucać ich neomarksistowskiej nomenklatury, bo jak zaczniemy mówić ich językiem, to zaczniemy także myśleć jak oni. Dlatego 13 października - NA WYBORY MOŚCI PANIE I PANOWIE, CZAS RATOWAĆ POLSKĘ, EUROPE A KTO WIE CZY NIE ŚWIAT!!!
krzysztof2019.10.8 14:43
fronda blokuje wpisy z negatywnymi opisami tęczowej zarazy LGBT
Reytan2019.10.9 16:35
Niestety,nie wierze.
Moly2019.10.8 13:04
Glownym celem ideologii katolickiej jest robic ludziom szambo w glowach To numer jeden. A takze : podburzac , judzic, i gloryfikowac nienawisc. Wzrost na wykresach oznacza ze wiecj dzieci czuja sie na tyle bezpiecznie zeby powiedzic kim naprawde sa. Jak to moze byz nieoczywiste dla kazdego ktory uzywa mozgu do inteligentnego myslenia.
ZERR02019.10.8 13:09
Jak dotąd to NIKT nie wykazał, aby dzieci niepoddane indoktrynacji Sekty LGBT zostawały zboczeńcami. Już tam WY im wytłumaczycie, kim "naprawdę są", aż im w pięty pójdzie. A ty? Kim ty naprawdę jesteś?
Maria Blaszczyk2019.10.9 13:56
Zboczenia istniały zawsze. Pamiętasz, jak Lot spłodził dzieci z córeczkami, i jeszcze wymyślił kompletnie niewiarygodną historyjkę, jak do tego doszło? Ale my tu o innej grupie zjawisk - homoseskualności, biseksualności, niebinarności, transpłciowości itd... A sugestia, że ma z tym coś wspólnego jakaś wymyślona przez Ciebie sekta, jest absurdalne. Bo co by to miało znaczyć? Że dawniej nie było homoseksualności? Oraz osób trans? No więc zawsze były. Skoro teksty biblijne sprzed ponad 25 wieków o takich zjawiskach wspominają - to musiały istnieć. Podobnie jak Wedy - starsze zapewne od Biblii - opisują szereg zjawisk, które dziś i w naszej kulturze opisujemy jako nieheteronrmatywność.
Reytan2019.10.9 16:50
Blaszczyk to nienormalnosc i donosy do facebooka na SWOICH ROZMOWCOW. Ubecka mentalnosc mordercow sui generis.
Maria Blaszczyk2019.10.9 18:30
Tylko na tych, którzy stosują mowę nienawiści. Widzisz, Zbigniewie, wychowano mnie w przekoananiu, że na zło należy reagować. Inaczej w niczym nie jesteś lepszy od nienawistnego faszolka.
Jahu2019.10.8 14:03
taak wiedzą kim są.. https://niezalezna.pl/291310-chca-powrocic-do-dawnej-plci-setki-mlodych-transseksualistow-szuka-pomocy
Jahu2019.10.8 14:57
W którym miejscu KK judzi i gloryfikuje nienawiść, puknij się w makówkę, myślisz,że jak będziesz chorych i pogubionych ludzi utwierdzać w ich zaburzeniach i mówić im, że wszystko z nimi ok. tylko wszyscy wokół są źli i chorzy.. to takim fałszywym współczuciem tym ludziom pomagasz? Nie pomagasz, możesz być pewien,że nie pomagasz..
anonim2019.10.8 20:43
Moly,a do czego ty używasz mózgu ,bo do myślenia to raczej nie.
A ja RŻNĘ KUPY2019.10.8 12:40
A ja RŻNĘ KUPY na: - Pierwsi w kolejce wszyscy dumni z HIV-AIDS oni/one uwielbiają świeże goowna od heteros. - Nastepnie są mendy blogowe, różne Alberty, Stachy, Nowaki i ta q.. wa Keller-Krawczyk - oni nawet nie zauważą, że są osr..... ni - żyją całe życie w goownie - Specjalną KUPĘ RŻNĘ na Jachirę - robisz cudowną rzecz dla PIS-u, wystarczy, że bedą nadawać twoje video - KUPY
Sebastian Lorenc2019.10.8 13:44
Masakra, jaki Ty prymityw jesteś.
Jan Radziszewski2019.10.8 12:23
Pan zapowiada, że „Boża Sprawiedliwość dopuści na ludzi grzeszących grzechem nieczystym, zwłaszcza w jego najgorszych odmianach, wiele nowych chorób. Śmierć i piekło zbierać będą plony u wszystkich, lubujących się w nieczystości, szczególnie tej, przeciwnej naturze. + Choroba ta, będzie dotykać wielu ludzi żyjących i praktykujących homoseksualizm obojga płci (geje i lesbijki). + Będzie to choroba śmiertelna i bardzo zaraźliwa. + Objawy tej choroby zaczynać się będą dość łagodnie, a zarazić się nią będzie można jedynie grzesząc w ten sposób. Odmiana tej choroby, ale w o wiele bardziej srogiej formie, dotykać będzie osoby praktykujące zoofilię, a zwłaszcza jej skrajne odmiany (współżycie ze zwierzętami). Biada grzeszącym taką nieczystością! Jeżeli nie nawrócicie się, jeżeli nie rozpoczniecie surowej pokuty, to czekać was będzie straszny koniec w ciężkim poziomie ognia piekielnego. 616. Może takich kar nie zapowiada Pan w Piśmie św.? „ …) lecz tylko ludziom, którzy nie mają pieczęci Boga na czołach. - I dano jej nakaz, by ich nie zabijała, lecz aby pięć miesięcy cierpieli katusze. - A katusze przez nią zadane są jak zadane przez skorpiona, kiedy ugodzi człowieka. - I w owe dni ludzie szukać będą śmierci, ale jej nie znajdą, i będą chcieli umrzeć, ale śmierć od nich ucieknie!” (Ap. 9,4-6) I co może ludzie nawrócą się, gdy będą cierpieć te okrutne męki? „A pozostali ludzie, nie zabici przez te plagi, nie odwrócili się od dzieł swoich rąk, tak by nie wielbić demonów ani bożków złotych, srebrnych, spiżowych, kamiennych, drewnianych, które nie mogą ni widzieć, ni słyszeć, ni chodzić. Ani się nie odwrócili od swoich zabójstw, swych czarów, swego nierządu i swych kradzieży.” (Ap. 9,20-21)
ZERR02019.10.8 12:08
Coś na rozluźnienie szczękościsków: Strażacy śpią w kalesonach i mają tam dzwonki alarmowe. Królik jest tak oddany swym małym, ze wyrywa sobie kłaki sierści z brzucha, żeby wyścielić im gniazdo. Który ojciec rodziny zdobyłby się na to? Jest nas dziewięcioro rodzeństwa, a oprócz tego tatuś pracuje dorywczo jako monter. Ręka tego człowieka była zimna, jak ręka węża. Służący doił krowę nad stawem, a w wodzie wyglądało to odwrotnie. Po jednej stronie rynku naszego miasteczka stoi kościół, po drugiej stronie ratusz, a dookoła wybudowano same nowe domy publiczne. Meteorolodzy wychodzą trzy razy dziennie oglądać swoje narządy. Rodzicami Żeromskiego byli Józef i Wincenty Żeromscy. Anielka mimo zakazu ojca kolegowała się z Magdą i świniami. Kangur ma łeb do góry, dwie krótkie przednie kończyny, dwie tylne długie, a w worku ma brzuch na małego i długi ogon. Jej córeczka Ania uśmiechnęła się pod wąsem. Bandyci wpadli do sklepu i wymordowali samoobsługę. Kiedy Adam Mickiewicz zawiódł się na kobiecie, wziął się za Pana Tadeusza. Górnik pogłaskał konia po głowie i cicho zarżał.
pocalujcie mnie w d...2019.10.8 11:35
Jesli homoseksualizacja dzieci to cel neomarksizmu. To co jest celem Kosciola? Wypranie dzieciom mozgu przez indoktrynacje i uczynienie z nich niewolnikow uleglych koscielnym pedofilom, a w przyszlosci calujacym lapy koscielnym dostojnikom. I co jest lepsze?
ZERR02019.10.8 11:59
Nie ma żadnych 'kościelnych pedofili' A tych co tak wyzywasz, jest precyzyjnie taki sam odsetek, jak wśród facetów-nauczycieli. 6 rocznie vs 2,7 rocznie. Może zaczniesz szczekać, że celem Szkoły jest wypranie dzieciom mozgu przez indoktrynacje i uczynienie z nich niewolnikow uleglych szkolnym pedofilom? Hejt ci oczy zalewa, plugawcze.
PiotrS2019.10.8 12:04
Zerro, tak ściśle rzecz ujmując, to są, ale masz całkowitą rację, że ich odsetek jest taki sam jak w innych wybranych grupach, lub może i nawet mniejszy. Nie wiem - nie widziałem porządnych statystyk. I wybiórcze nagłaśnianie tych przypadków w Kościele może zaciemniać cały obraz.
Dam2019.10.8 12:24
Tylko nauczyciele nie mają za sobą organizacji, która przez dziesięciolecia te przypadki systemowo ukrywała. No ale to dla ciebie nieważne, co? Będziesz bronił prawa do bezkarnego gwałcenia dzieci przez księży do upadłego.
PiotrS2019.10.8 12:28
Jak widzę manipulację to lubię sobie zareagować, niezależnie od poglądów. => Dam, nie widzę, żeby ktokolwiek tutaj "bronił prawa do bezkarnego gwałcenia dzieci przez księży do upadłego"
Dam2019.10.8 13:55
No muszę przeprosić, bo mnie poniosło. Za każdym razem, kiedy jest temat pedofilii wśród kleru, ZERRO używał wymówek typu "jednostkowe przypadki" "1%" itp. Nigdy nie widziałem, żeby odniósł się do systemowego ukrywania przestępców przez KK, wręcz udając, że go nie było.
ZERR02019.10.8 14:07
Bo to sa jednostkowe przypadki. Nie było równiez żadnego "systemowego ukrywania", w przeciwieństwie do systemowego ukrywania przez władze lokalne, firmy, policję, sądy, na ogromna skalę i przez całe lata. Ale to ci nie przeszkadza. Ciekawe dlaczego. Praktycznie wszyscy polscy książa pedofile to TW, albo Lawendowa Mafia wzajemnie ochraniających się osób lgbt. Taka solidarność zboczeńców wobec zboczeńców. Walczycie o Prawa LGBT? No to za 20 lat wyleje sie szambo, ale nie takie malutkie jak pokazane w "nie mów nikomu", tylko wszechobecne w każdej instytucji. Pokaż JEDEN powód, aby solidarność-lgbt w magiczny sposób przestała działać poza kościołem.
leszczyna2019.10.8 19:22
Poczytaj sobie instrukcje papieskie o nazwie Crimen Sollicitationis, ostatnia z 1962r., poczytaj akta sprawy pedofilów kościelnych z Bostonu, raporty z Irlandii, to może pojmiesz, jak bardzo jesteś w błędzie, ZERRO.
Kamil2019.10.9 7:30
LGBT to nie pedofilia, a pedofilia księży to nie LGBT. Błądzisz bo mylisz pojęcia i zjawiska.
PiotrS2019.10.9 7:49
Tym razem nieco nie zgodzę się z Zerro z kolei. Niestety, moim zdaniem (nie jestem super ekspertem, wiedzę czerpię z tego, co czytam), Kościół...może ukrywał pedofilię w swoich szeregach, albo przynajmniej bardzo źle podchodził do rozwiązania problemu. Nie wiem, które określenie jest właściwsze. Obecny Papież zmienia to podejście. Skoro zmienia - to znaczy, że wcześniej było inne. Papież chce (ja to tak widzę) oczyszczenia szeregów duchownych z pedofilii i twardego wycięcia. Niestety nie jest to idealnie szybko przekładane w teren i nie wszyscy hierarchowie podejmują zdecydowane działania. Przyznam, (to trudny temat jest, tak w ogóle) , że ja sam, osobiście miałem inne zdanie na ten temat, i je zmieniłem. Ja uważałem, że lepiej jest nie nagłaśniać takich spraw i czyścić je po cichu, bo to może zaszkodzić Kościołowi. I może nawet by to zadziałało, sęk w tym, że niestety Kościł przypadków nie nagłaśniał i ... nie czyścił po cichu. W związku z czym, sprawa zrobiła się taka że..teraz uważam, że trzeba to nagłaśniać ku przestrodze, przestępców pozamykać.
ZERR02019.10.8 13:07
Jakim trzeba być dnem, żeby żądanie sprawiedliwej, a nie hejterskiej oceny, wyzywać "obroną prawa do bezkarnego gwałcenia dzieci przez do upadłego". Jaką trzeba byc mendą, aby 0,22% zboczeńców w koloratkach nadymać do wszystkich księży - aby całą grupe opluć i poniżać. I czym taka postawa rózni sie od nazistowskiego hejtu na Żydów? Czym sie różni od opluwania Żydów, bo są "rozwiąźli", "kradną", "oszukuja", "wpływają na władze". Wskaż JEDEN punkt, w którym co do zasady różni sie ten wasz hejt od nazizmu? PS. podawałem tu juz kilka razy całe wyliczenia organizacji, które naprawdę instytucjonalnie chroniły pedofilów. Te przypadki ci jakoś nie przeszkadzają... tropicielu zboków, ale TYLKO w Kościele. Boc przeciez pedofile to uciemiężona mniejszość seksualna, czyż nie?
Dam2019.10.8 13:54
Nie widziałem twoich przykładów, widziałem zamiast tego, jak zawsze pisałeś "jednostkowe przypadki" "1%" itp. Nigdy nie widziałem, żebyś odniósł się do systemowego ukrywania przestępców przez KK. Stąd mnie w końcu poniosło, za co muszę przeprosić.
Maria Blaszczyk2019.10.9 14:06
Ale to nie dlatego się mówi o instytucjonalnym charakterze pedofilii w kościele, że jest ich tyle czy więcej - a jest więcej. Tylko dlatego, że biskupi nie mieli nic przeciwko. Wręcz przeciwnie - wzruszająca była ich troska o zapewnienie komfortu wykorzystywania dzieci swoim podwładnym. I nie, pedofile to nie uciemiężona mniejszość seksualna - tu mówimy o pedofilach w znaczeniu "sprawców przestępstw seksualnych wobec dzieci" - czyli przestępcach. Problem pojawia się wtedy, gdy okazuje się, ze to ofiary są winne, bo lgnęły...
Reytan2019.10.9 16:26
Maria Blaszczyk to ubeczka z polska krwia na szponach i donosi na swoich rozmowcow do facebooka. Jednym slowem prawdziwa komunistyczna ...zaslugujaca tylko na kare najwyzsza
Reytan2019.10.9 16:19
Jakim trzeba byc smierdzacym komunistycznym trolem,zeby twierdzic,ze nauczyciele nie maja za soba organizacji ? Naprawde,komunisci to kretyni-mordercy.
uhm2019.10.8 20:19
A co to za jednostka miary: ilość pedofilów rocznie???
ZERR02019.10.9 13:21
To sa sztuki, jednostki, wielkość niemianowana. Możesz sobie poprzeliczac na procenty albo promile.
Ben2019.10.8 20:34
Księża pedofile to są kościelni pedofile. I wśród księży pedofilów jest procentowo więcej niż wśród nauczycieli -bo księża są mężczyznami a nauczyciele kobietami w większości.
ZERR02019.10.9 20:01
Policzyłem mauczycieli płci męskiej, ignorancie. Domniemywam, że kształcono cię metodą testową?
hahaha2019.10.8 17:34
Postępowi koledzy z Holandii chcą legalizacji pedofili a ze Szwecji zoofili. Najwidoczniej zboki chcą mieć monopol na grzech bo nie lubią sukienek.
pocalujcie mnie w d...2019.10.8 18:48
Moze wklej mi, prosze, link do wiadomosci o dazeniu do legalizacji pedo- i zoofilii, bo nigdy o tym slyszalem. A wiem z doswiadczenia, ze z braku argumentow, gotowi jestescie uzyc najwiekszego klamstwa, by tylko uwiarygodnic wasze tezy.
leszczyna2019.10.8 19:16
https://polskatimes.pl/holandia-klub-pedofilow-idzie-do-europejskiego-trybunalu-praw-czlowieka-domaga-sie-legalizacji/ar/3515791 http://www.citizengo.org/pl/fm/172565-zatrzymajmy-promocje-pedofilii-w-amsterdamie https://www.fakt.pl/wydarzenia/swiat/niemieccy-zoofile-wywoza-psy-z-polskich-schronisk/w1pek2e https://dorzeczy.pl/111180/media-pedofile-po-raz-szosty-na-paradzie-lgbt-w-pradze.html
Alojzy Cedzidło2019.10.9 17:36
Ale Cie nabrało na ,,pieszczoty" Szkoda ,że Wiosenne' . Tylko dlaczego na Frondzie się reklamujesz a nie np. a Słupsku.
Pierz2019.10.8 11:15
Co to za bełkot? Dociągnijcie tę "ekstrapolację" do 100% i dodajcie 100 lat, będziecie mogli wyznaczyć datę końca świata, naukowcy od siedmiu boleści.
Reytan2019.10.9 16:16
Jsk rozmawiac z idiota ?
JanP2019.10.8 11:10
Autora tego elaboratu całkowicie porąbało.
ZERR02019.10.8 12:01
Porąbało ciebie. Ignorant.
ZERR02019.10.8 10:57
Co teraz będą nawijać Oni? Oni będa teraz nawijac, ze "to i tak było tylko się ukrywało" Żałosna linia ataku przez bezczelne kłamstwa. Ciekawa sprawa - Oni jawnie zakłamują fakt, że psychika jest plastyczna i wielki odsetek dzieci może zostać uformowanych, albo raczej zdeformowanych. Jeszcze ciekawsza sprawa, ale NIKT z Onych nie odniósł się szczerze do tego, że w dekadzie 2008-2018 w wielkiej brytanii liczba dzieci zmiennopłciowych wzrosła 25 razy. Te dzieci zostaną (po kilkuletniej "terapii" hormonalnej) wykastrowane. btw - najmłodsza okaleczona chirurgicznie dziewczynka miała 14 lat. Oto cel Sekty LGBT - okaleczanie, niszczenie, zniewalanie. Dokładnie tak, jak napisali to już dekady temu neomarksiści.
Justyna S2019.10.8 13:19
chyba dla samych "zmiennopłciowców" to nie jest okaleczanie, przecież zależy im na tym.
ZERR02019.10.8 13:29
Uważasz, że jeśli nastolatkowi ktoś wmówi, żeby się on dał wykastrowac, to jest okej? Jak ci ktoś namówi dziecko do skoku z mostu (bo świat jest zły, albo klimat, albo cokolwiek), to może oprzytomniejesz.
Justyna S2019.10.8 14:34
Kto kogo namawiał? Pozatym myślisz że bycie trans albo inter jest fajne, bo ja nie widze w tym nic fajnego? Najcześciej rodzina od tych osób się odwraca a same te osoby przeżywają dramat, są szykanowane przez swój wygląd, jednak wolą podążać za tym co czują, bo inaczej to nie jest życie.
ZERR02019.10.8 14:45
Niestety dowody pokazują, że jest to w 95% stan wywołany propagandą. Gdyby nie molestowanie przez oczy od przedszkola, takich przypadków byłoby 25x mniej.
Justyna S2019.10.8 15:04
Gdzie dowody na temat tego ze jest to 95% stan wywołany propagandą? To że w społecze;stwach otwartych jest wiecej osób które poddają się tej procedurze nie oznacza ze wpływ miala jakakolwiek indokrynacja a poprostu ludzie nie boją się przyznać do swoich uczuć
Maria Blaszczyk2019.10.8 15:10
Ale dlaczego tylko 95%? Od razu - 195%... Ciekawa jestem, ile takich osób znasz, z iloma rodzicami dzieci trans rozmawiałeś... Kiedyś pani Grodzka z tym, by zredukować swoje cierpienie czekała, aż jej syn będzie odchowany. I w efekcie jest kobietą wyjątkowo nieurodziwą, co stanowi problem dla każdej kobiety, a w jej wypadku jest to wykorzystywane dodatkowo jako gnój do obrzucania jej. Choć z pewnością wolałaby być ładna, gdyby miała wybór. Taką wartością dla Ciebie jest parędziesiąt lat bezsensownego cierpienia? Dodam, że na dokładkę rozpadło się jej małżeństwo, co również możemy wpisać po stronie strat.
ZERR02019.10.8 15:23
96% A stąd, że taki wzrost wystąpił w UK w ciągu dekady gdy wprowadzano agresywną indoktrynację pro-lgbt. Z bodaj 97 przypadków rocznie do niemal 2500. Mamy dowód empiryczny (kolejny) skutków propagowania LGBT.
Justyna S2019.10.8 15:51
No ale ten dowód nie mówi nic o przyczynie, to tylko twoje gdybania.
ZERR02019.10.8 19:07
Jedyna znacząca zmiana w środowisku tych dzieci dotyczy zmasowanej indoktrynacji lgbt, i różnych Marszy Tęczowych Koszul. To sie dzieje z całą pewnością. To jak z zółto-fioletowymi sińcami na ciele dziecka, które z tygodnia na tydzień pokrywają całe ciało. Na 99% jest bite czymś twardym, a nie jak poprzednio przewróciło sie na boisku.
Reytan2019.10.9 16:10
Blaszczyk to ubeczka z polska krwia na szponach. Zas ta Justyna to po prostu komunistyczna idiotka,zwyczajny agresywny trol,
Justyna S2019.10.9 18:47
Lol nawet nie mam tylu lat by mieć cokolwiek wspólnego z komunizmem
uhm2019.10.8 18:37
Homoseksualizm ma tyle wspólnego z neomarksizmem co abp.Paetz z heteroseksualizmem.
Reytan2019.10.9 16:14
Nie neomarksizmem,to jest blad,tylko z komunistami i masonami.
BOGAnieMA2019.10.8 10:49
Jestem homo-fobem, nie dlatego, że nie lubię tych ludzi, ale dlatego, że ich część aktywistów, tych którzy jeżdżą autobusami głównie z Warszawy po miastach organizując tzw. marsze równości, przyczepili się do mojej wiary i pemanentnie ją beszczeszczą, profanują i nas obrażają. Te świry nie chcą żadnej tolerancji, lecz dominacji nad normalnymi ludźmi. Nigdy nie zgodzę się na to żeby być rownym z tą tęczową zarazą maszerującą w marszach LGBT, a także pedofilami czy zoofilami. Dla mnie oni są równi jedynie w wielkości żołądka, co jest jasnym, że potrzebują tyle samo żarcia co ja – i nic więcej! Różnica zasadnicza między mną a nimi jest taka, że ja jestem normalny, a oni są zboczeńcami !!!
Tylko dla katolik2019.10.8 10:47
Bardzo na temat -- https://www.youtube.com/watch?v=eRnZjxwbOCg
PiotrS2019.10.8 9:47
Artykuł dość ciekawy. Nie zgadzam się na razie ze wszystkimi tezami Autora, niemniej nie mogę odmówić mu części racji. Zgłębiam temat od dłuższego czasu z obu "stron" i na razie się zastanawiam kto ma rację: "jedni" czy "drudzy". Na razie - racja, jak zwykle, jest gdzieś pośrodku. Dość duże wrażenie robią dialogi edukatorek, dostępne w podanych przez Autora odnośnikach. To jest beznadziejna i niedopuszczalna manipulacja, tym bardziej paskudna, że dokonywana na dzieciach, które siłą rzeczy mają mniejsze szanse z dorosłym, kiedy ten przekazuje jakąś informację. Takie rzeczy należy piętnować i nagłaśniać. Nie oglądam telewizji, więc nie wiedziałem o tym wcześniej. Naturalnie, Autor nie mógł sobie odmówić agresywnej formy ("uzurpacja" ; "neomarksizm" ; "głosujmy na PiS bo jak nie to powymieramy" i inne tego typu) czego nie lubię, bo tego rodzaju określenia zwykle wiążą się z zamaskowaniem faktu, że nie ma argumentów na potwierdzenie swojej tezy. W tym wypadku, agresja słowna w artykule jest niepotrzebna, bo Autor argumenty przytacza. Można się z nimi nie zgadzać i przedstawiać swoje, niemniej - jest to artykuł w miarę rzeczowy, przyznaję. Cóż, osobiście uważam, że trochę za mało się mówi o tym, że najważniejsze dla dziecka jest to, co wyniesie z domu. I najważniejsze jest to, żeby edukować RODZICÓW, żeby ci nie przespali odpowiedniego momentu i edukowali dzieci w sposób właściwy. Jak się moment przegapi - dzieci już nie będą słuchały i będą poddatne na edukację zewnętrzną. Ja uważam, że dobry kontakt z dzieckiem może je obronić całkowicie przed każdą "edukacją" np. w szkole, czy też w niektórych kościołach, kiedy z ambony kazanie mówi mało mądry ksiądz. Niestety - moim zdaniem - obecnie rodzice często zwalają wychowanie dzieci na szkołę, Kościół, inne. Bo - jak często słyszę: "Szkoła jest od tego" ; "Kościół po to jest" ; "mojemu dziecku się należy w szkole..." itp. Takie podejście rodziców jest głupie i szkodliwe. Kropka.
Vvv2019.10.8 10:05
Masz dużo racji. Już dawno mówiłam, że edukować trzeba rodziców. Ale to chyba niczego nie zmieni, bo większość nie wyobraża sobie, jak można rozmawiać z dzieckiem o seksie. Pozostaje szkoła. Tylko trzeba mądrych nauczycieli. Nie przegietych w żadną stronę. Dziecko i tak dowie sie tego co chce, zadbajmy o to żeby przekaz był mądry i stosowny do wieku.
PiotrS2019.10.8 10:10
Tak, żeby jeszcze uściślić, miałem na myśli również to, że z dziećmi trzeba rozmawiać o tym, że są homoseksualiści, co to jest itd. itp. Odpowiedni przekaz również tych tematów. Bo jeśli tego nie zrobię - to dziecko wówczas jest narażone na edukację zewnętrzną. I wtedy - w zależności od okoliczności - albo będzie krzyczało: "śmierć gejom" albo: "małżeństwa gejów najwłaściwsze do wychowywania dzieci"
Vvv2019.10.8 10:20
100% racji. ☺ zaraz ktoś powie, że jesteś mną, tak sie zgadzamy.
PiotrS2019.10.8 10:30
Cóż, mam dzieci po prostu. :-) PS. Chciałem skomentować inny artykuł, ale cały czas wyskakuje mi "formularz zawiera błędy" Czyżby Frondzie nie podobało się to, co piszę i zbanowali moje IP? :)
Vvv2019.10.8 10:35
Też mam dzieci i wiem jakie pytania zadają. A błędy to mogą byc wulgaryzmy. Nawet takie delikatne. To dziwne bo czasem ostre wulgaryzmy przechodzą, a bardziej łagodne nie.
PiotrS2019.10.8 10:40
O, miałaś rację. Dziękuję za pouczenie :). Cytowałem wypowiedź Jarosława Kaczyńskiego i okazało się, że to był bloker, którego bot Frondy nie chciał puścić. W sumie, to nawet optymistyczne.
Justyna S2019.10.8 13:16
skrypt strony działa dziwnie, czasem wypowiedz zawiera błędy, kilka razy wystarczyło dać kropkę na końcu wypowiedzi, czasem poprostu odświezenie strony i wklejenie tej samej wypowiedzi i przejdzie. Co do samej wypowiedzi, obie strony przeginają i to mocno, prawa strona jak i lewa. Co do edukacji seksualnej to lepiej im wyjaśnić wszystkie pytania zanim same sobie sprawdzą i to z obrazkami, takiego jestem zdania.
Reytan2019.10.9 15:40
Kulture polska na poziomie podstawowym wyklada Kosciol Katolicki. Jak sie komus Polska nie podoba,powinien zamieszkac w swojej Ojczyznie w Korei Polnocnej.
Klapaucjusz2019.10.8 9:45
Rysunek 2 jest szczególnie przerażający. Wynika z niego jasno, ze do roku 2100 ponad 100% młodzieży będzie homoseksualna. Do roku 2200, homoseksualistów będzie ponad 200%, a wkrótce ich liczba przerośnie populację Ziemi.
PiotrS2019.10.8 9:48
A to fajne jest :) podpisano: Trurl.
ZERR02019.10.8 12:14
Bredzisz Granice wzrostu to 50% wśród dziewcząt i 25% wśród chłopców. Tyle jest 'podatnych'. Ale jak wiadomo, wszystko przed nami. Atrozyna, choc 'zakazana', jest wszędzie.
Klapaucjusz2019.10.8 14:36
Są jakieś dane o "granicy wzrostu na poziomie 50% wśród dziewcząt i 25% wśród chłopców"? Ciekawe jak wyglądały eksperymenty. I co to jest atrozyna?
ZERR02019.10.8 15:20
Atrazyna. Herbicyd, od dekady zakazany w UE, dopuszczony w USA i obecny w importowanych z USA i Kanady płodach rolnych. Powoduje feminizację płazów, gadów i ssaków. Sprawa zasadniczo zamieciona pod dywan.
Klapaucjusz2019.10.8 20:14
Fascynujące, ale jaki jest związek pomiędzy atrozyną a ideologią neomarksistowską?
ZERR02019.10.9 13:19
Tylko ktoś całkowicie pozbawiony zdolności łączenia faktów może zadac tak głupie pytanie. Odpowiedź jest zbyteczna, a nawet szkodliwa.
Klapaucjusz2019.10.9 14:46
Oświeć mnie. Jaki jest związek pomiędzy zanieczyszczeniem środowiska i ideologią “neomarksistowską”. Dlaczego na wykresie 2 poziom wzrostu nie przekroczy 50%? Jeśli masz jakieś poważne przemyślenia, to podziel się nimi i jeśli potrafisz, powstrzymaj się przy tym od wyrażania opinii o moich możliwościach intelektualnych.
Realista2019.10.8 20:57
PORAŻAJĄCY DEBILIZM
Reytan2019.10.9 15:35
Komunisci maja niewielkie mozdzki ,to prawda.
Jahu2019.10.8 9:22
W "nowoczesnym" lewackim świecie homoterror próbuje wymusić, że całe społeczeństwo ma być chore, żeby prawdziwie chorzy nie czuli się chorzy.
Laura2019.10.8 10:32
Bardzo celne stwierdzenie!brawo
Jarosław2019.10.8 20:21
Jahu, ale mądrze ! Brawo. Celnie to ująłeś! Tak właśnie jest, oni do tego dąrzą
JS2019.10.8 9:17
Dzieciom niech lepiej ulżą z przeładowanym materiałem dydaktycznym, który jest ustawiony jak na kształcenie GENIUSZÓW w każdym przedmiocie. Chory system ! Rodzice dlaczego nie protestujecie ?! LGBT nie może być przedmiotem nauczania bo to NIE JEST NAUKA ! To mogą być zajęcia pozalekcyjne, dobrowolne albo włączone w lekcje o społeczeństwie ale dopiero w szkole średniej. Pozdr.
Albert2019.10.8 9:41
Przeładowany materiał dydaktyczny? Tę obecną wylęgarnię debili uważasz za przeładowaną materiałem? Ręce opadają. Weź na przykład współczesną maturę z matematyki, wersja rozszerzona. Daj ją komuś, kto kończył szkoły w PRL. Rozwiąże te wybitnie trudne zadania maturalne w jakieś 15-20 minut. W pamięci. Taki to teraz poziom edukacji jest.
JS2019.10.8 10:24
Gdybym ja w PRL-u miał takie podręczniki jak te dzisiaj to bym był geniuszem bez potrzeby korepetytora. Pozdr.
Albert2019.10.8 11:05
Jakbyś w PRL miał takie podręczniki jak dzisiaj, to ledwo umiałbyś czytać.
Maria Blaszczyk2019.10.8 15:04
No ale w PRL matura była zupełnie czymś innym. W ogóle podchodziło do niej mniej osób, a celem było uwalenie jak największej liczby - bo po prostu nie było miejsc na studiach. Obecnie maturę zdaje większość. Także osoby, które w PRLu do matury w ogóle by nie podchodziły. Czy to dobrze? Oznacza to upowszechnienie edukacji na ogólnym poziomie, ale kosztem drastycznego obniżenia poziomu. Jestem wielką krytyczką tego systemu, który mamy, ale nie z tego powodu. Jest to po prostu inna filozofia. Rozumiem, że się nie może nie podobać - ale nie ma co porównywać jabłek z gruszkami. Sama zdawałam maturę w latach 90tych, to był jeszcze ten erudycyjny model, choć trochę już dostosowany do zwiększonej liczby chętnych, samej mi to nie przeszkadzało, bo z wyjątkiem geografii lubiłam wszystkie przedmioty, ale serio - jak inżynier nie przeczyta "Nad Niemnem", a polonista nie będzie umiał permutacji, to chyba nic się nie stanie?
ZERR02019.10.8 15:32
ja tylko zauważę, że stan gdy "wszyscy" mają maturę niczym nie różni sie od stanu, gdy nikt nie ma matury. To znaczy różni się. Na gorsze. Jest gorszy, bo gdy maturę ma 20% narodu, to pewna liczba geniuszy autystycznych i savantów, którzy z powodu wrodzonych ograniczeń nie mogła matury zdać, ma szansę mimo wszystko zaistnieć. Gdy maturę mają 'wszyscy', ta wąska, ale płodna intelektualnie mniejszość jest zepchnięta w doły społeczne, do piekła półdebili.
Maria Blaszczyk2019.10.8 16:52
No nie, dlaczego niby? Wynik matury wyraża się w procentach, między uzyskaniem 100% na poziomie rozszerzonym a 30% na ogólnym jest jak najbardziej różnica. Ta pierwsza grupa - pójdzie sobie na studia na Harvardzie albo w Oxfordzie, tacy po środku - na Uniwersytecie Warszawskim czy Jagiellońskim, a ci pozostali - zrobią sobie kursy zawodowe na sekretarki i przedstawicieli handlowych. Jeśli coś nazwaliśmy "egzaminem dojrzałości" - tp skierowanie tego do malutkiej grupki jest bez sensu. Nazywanie zresztą większości "półdebilami" jest odrażające. Uwagi o sawantach nie rozumiem. By autystyk mógł zaistnieć, potrzebuje jednak byc autystykiem w miarę wysoko funkcjnującym. Ci w większości, czasem z małą pomocą przyjaciół, są w stanie maturę zdać. Nawet jeśli nie są w stanie chodzić do szkoły.
Albert2019.10.8 16:02
"inżynier nie przeczyta "Nad Niemnem", a polonista nie będzie umiał permutacji, to chyba nic się nie stanie?" Nic się nie stanie, nie licząc tego, że jak potem widać choćby po frondowych komentarzach, inżynier nie potrafi poprawnie sklecić po polsku krótkiego zdania, a polonista ma problem z arytmetyką w zakresie 100.
leszczyna2019.10.8 18:37
Coś nie tak z tym, co piszesz. Inżynier nie umiejący sklecić zdania po polsku kształcił się po angielsku może czy po niemiecku? A polonista nie umie policzyć do tylu, ile złotówek zarabia?
Albert2019.10.9 7:30
"Nie umiejący" powinno być razem - "nieumiejący". Przed "czy" powinien być przecinek. Jesteś inżynierem może?
ZERR02019.10.9 13:24
Tak jak piszesz jest tylko w gwarach centralnej polski, z niewiadomego powodu uznawanych za wzorzec poprawnej polszczyzny.
Albert2019.10.9 13:28
Niezależnie od tego, czy się to komuś podoba, czy nie - poprawna pisownia to "nieumiejący".
leszczyna2019.10.9 21:04
Słownik Języka Polskiego PWN: "Gdy imiesłów użyty jest w znaczeniu czasownikowym, dopuszczalne jest jednak stosowanie pisowni rozdzielnej." https://www.prosteprzecinki.pl/przecinek-przed-czy: "Gdy wyraz czy wprowadza zdanie składowe (zdanie podrzędne), należy przed nim postawić przecinek. (…) Gdy zaś wyraz czy łączy elementy współrzędne − najczęściej takie, które się wzajemnie wykluczają, przecinka nie stawiamy."
Albert2019.10.10 8:44
To nie jest prawda od 1997 roku. Rada Języka Polskiego uchwaliła 9 grudnia 1997 roku pisownię łączną "nie" z imiesłowami przymiotnikowymi, niezależnie od tego, czy używane są przymiotnikowo, czy czasownikowo. Ale nawet pomijając to, słowo "nieumiejący" jest imiesłowem, który NIE MA znaczenia czasownikowego. Następnym razem zastanów się dwa razy, zanim zdecydujesz się mnie pouczać.
leszczyna2019.10.10 11:24
No pewnie, jak katoćwok może poczać jaśnie pana. Następnym razem nie zaszczycę Cię odpowiedzią na Twój post.
Albert2019.10.10 8:47
Umknęło mi jeszcze jedno. W podanym przez ciebie objaśnieniu dotyczącym przecinków masz czarno na białym: "Gdy uznamy, że spójnik czy rozpoczyna dopowiedzenie lub wtrącenie, poprzedzamy go przecinkiem." Ta właśnie reguła tyczy się twojego przypadku.
leszczyna2019.10.10 11:28
"Gdy uznamy", a "gdy nie uznamy", to co? Jeszcze jedno Ci umknęło, ale w Twoim poście do mnie. Zostawiam Ci przyjemność samodzielnych poszukiwań.
Maria Blaszczyk2019.10.9 18:29
Żeby umieć sklecić zdanie po polsku nie potrzeba lektury "Nad Niemnem". Szczerze powiedziawszy - uważam, że jest ona w ogóle zbędna. Umiejętność formułowania myśli w logiczny i w miarę poprawny sposób to inna umiejętność niż czytanie nad wyraz nudnych i źle napisanych książek. Przepraszam, jeśli uraziłam Twoje uczucia do tej pozycji. Ja osobiście - z powodów ideologicznych - bardzo sobie cenię Żeromskiego, więc jak wolisz, podstaw sobie "Siłaczkę" z "Przedwiośniem" jako niestrawną lekturę - bo ta maniera jest rzeczywiście trudna do przetrawienia. By umieć pisać z sensem wystarczy w ogóle coś czytać - i "Nasza szkapa" może spokojnie zostać zastąpiona czymś innym, to nawet nie musi być literatura. Moje holenderskie dzieci w podstawówce czytywały głównie wiadomości prasowe, na nich uczyły się rozumienia tekstu i formułowania zdań. Podobnie jak można umieć liczyć do 100, a nie umieć powiedzieć, na ile sposobów może 6 osób usiąść na ławce albo na ile sposobów da się ożenić tuzin panów z kopą pań, w zależności od prawa małżeńskiego obowiązującego w danym kraju (oba zadania z podręcznika mojego syna, trzecia klasa szkoły średniej w Holandii, delikwent ma 14 lat). Zresztą, jeśli chodzi o matematykę, to nie mam pojęcia jak to się robi, że z normalnych dzieci, lubiących zagadki, powstają młodzi ludzie, którym pocą się ręce na myśl o matematyce. O ile pamiętam własną edukację, duża część problemu leżała w sposobie uczenia, gdzie był konkretny, wykładany sposób rozwiązania danego zadania, a próby pomyślenia i zabawy tematem były traktowane jak profanacja.
leszczyna2019.10.9 21:13
Ja wiem, jak to się robi: wszystkich równa się do jednego, programowo określonego poziomu. Wtedy słabi boją się matematyki, a zdolni nudzą się matematyką, zaś nauczyciel docieka, dlaczego klasówki wypadają średnio choćby nie wiem jak się starał. W polskiej szkole panuje testomania, wszyscy mają bat nad głową w postaci kolejnych testów i z wyników testów są rozliczani. Do tego dochodzi wyścig szczurów i klucz dla sprawdzających tak wszechwładny, że nawet błędy nie obalają jego władzy. Osobiście doświadczyłam ostrzeżeń, że uczenie dzieci niezgodnie z ustaloną wersją interpretacyjną spowoduje kłopoty na egzaminach i straty życiowe. Więc każdy wie, że wie się swoje, a mówi i pisze się co trzeba.
Albert2019.10.10 8:49
Akurat "Nad Niemnem" to koszmarek, który nie powinien w ogóle być rozważany w charakterze lektury obowiązkowej. Ale ogólną zasadę kształcenia ogólnorozwojowego popieram niezależnie od tego konkretnego przypadku.
leszczyna2019.10.8 15:25
Wylęgarnia debili jest dlatego, że jest właśnie przeładowanie materiałem, i to potężne. Najpierw reforma 6-latków stłoczyła 4 poziomy na styku przedszkole-szkoła w 3 lata, a teraz reforma kasująca gimnazja wpakowała 3 lata gimnazjum w 2 lata klas VII i VIII. Więcej nie znaczy lepiej. Przedmioty ścisłe na starcie są przegrane, bo bez odpowiedniej bazy logiczno-językowej i nieprzydatne dla wybiórczej średniej, języki obce to kursy przed takimi czy innymi egzaminami, powszechna testomania, a uczeń to trybik w systemie. Kto kończył szkoły w PRL-u nie wie, co to grafy i grzęźnie w formie nie docierając do treści, jak w filmie "Komedia małżeńska".
Albert2019.10.8 16:04
Jakie przeładowanie materiałem? Jakiś czas temu przeglądałem podręcznik z matematyki dla klasy czwartej liceum ogólnokształcącego, z mniej więcej połowy lat 90. Były tam granice, ciągi, całki oznaczone i nieoznaczone, rachunek różniczkowy itp. A co masz dzisiaj w ostatnich klasach liceum? Coś na kształt "pokoloruj drwala".
leszczyna2019.10.8 19:38
Przeładowanie to ilość, nie jakość. Im więcej przeładowania, tym niższa jakość nauczania. Niezależnie od stopnia trudności materiału. Jeśli dodać do tego przeładowanie szkół wskutek kumulowania roczników i wcześniejszego zamykania szkół, to jest niewesoło, niestety.
Albert2019.10.9 7:49
Sama sobie przeczysz. Dziś dzieciaki mają o wiele mniej wiedzy do opanowania w szkole. To skąd to przeładowanie?
leszczyna2019.10.9 21:20
Z siatki godzin zwyczajnie. Kiedy 12-latek ma po 8-9 godzin dziennie, a w domu drugie tyle, to jest więcej niż dniówka na budowie. Po powrocie ze szkoły np. o godz. 20 przy lekcjach na 2/3 zmianę, co ma uczeń robić? Chyba tylko iść spać.
vanitas vanitatum et omnia vanitas2019.10.8 10:20
religia tez nie jest nauka
JS2019.10.8 10:23
Religia jest nauką. Jest wykładana np. na Oksfordzie. Pozdr.
Dam2019.10.8 10:32
Religioznawstwo jest nauką, religia nie. Tylko na religioznawstwie poznaje się więcej religii niż jedną, a coś takiego w Polsce nie może mieć miejsca, bo jeszcze ludzie by odkryli, że mają jakiś wybór w tym, w co wierzyć.
JS2019.10.8 14:12
Pyszałki wymądrzają się, myślą że wszystko wiedzą. Faculty of Theology and Religion University of Oxford Pozdr.
Dam2019.10.9 7:14
Ale wiesz, że piszę o "religii" w wykonaniu polskim. Ale jak się chcę przyczepić, to się przyczepi do wszystkiego.
anonim2019.10.8 20:39
To ludzie twoim zdaniem nie wiedzą w Polsce ,że są inne religie ? Ciekawe ,bo ja się o tym uczyłem w szkole na historii.
Reytan2019.10.9 15:25
Mongolscy marksisci udaja natychmiast po przybyciu zza Uralu,ze wiedza czym jest nauka,to jest wlasnie rzekomo marksistowska teoria religii,tzw.,ateizm "naukowy'. Zalosne,bard\zo zalosne.
Reytan2019.10.9 15:13
Nie ulega chyba watpliwosci,ze przechodzimy przez absolutny upadek szkolnictwa. Jest to normalny stan szkolnictwa na Zachodzie,gdzie polskie dzieci po polskich szkolach dotychczas blyszczaly,to sie juz skonczylo. Bogate kraje moga sobie pozwolic na glupote,bo kupuja specjalistow na calym swiecie. W Polsce grozi to natychmiast ponowna utrata niepodleglosci,bo my nie mamy zadnych rezerw.
Albert2019.10.8 9:08
Przeciwnicy edukacji seksualnej w szkołach po prostu wolą edukację seksualną przeprowadzaną na plebanii przez miejscowych kleruchów.
Joanna2019.10.8 10:28
Ale pierniczysz Alberciku,..
Albert2019.10.8 11:19
Za dużo to nie masz do powiedzenia. Jak typowy katoćwok zresztą.
Joanna2019.10.8 19:58
To odpowiednia opowiedz dla lewoćwoka ;)
Albert2019.10.9 7:16
Nie kompromituj się już więcej, doprawdy nie trzeba.
Reytan2019.10.9 14:46
Nie ma wiekszych prymitywow niz komunisci,potrafia wylacznie mordowac i klamac.
Cool2019.10.10 8:47
Napisała wiecej niż ty ... w trzech słowach ujęła sedno!!! ;-))
Jan Radziszewski2019.10.8 12:13
co gey cię wychowywali tak iż zgłupiałeś do reszty i do piekła się pchasz jak szalony głupek
Jros\305\202aw2019.10.8 20:10
Alberciku ! Zamilcz pedale, kałolubny Lechu K....! Siebie nie widzisz!? A ty co sam robisz dzieciom??? No pochwal się, ile dzieci skrzywdziłeś ?! Podobno jesteś też zoofilem, swego czasu to pisałeś? Masz czelność tak pisać??? Ty, który sam niżej upaść nie możesz???
Albert2019.10.9 7:50
Jareczku, nie żryj tyle hostii, bo ci na te resztki mózgu najwyraźniej szkodzi.
Reytan2019.10.9 14:50
Kultura i inteligencja komucha w calej okazalosci osobnika rasy mongolskiej zza Uralu.
Andre2019.10.9 20:32
Albercie za dużo seksu analnego. Gówno Ci się ze spermą pomieszało i wybija przez oczy.
Albert2019.10.10 8:38
A katoćwokom tylko seks w głowie...
der2019.10.10 8:47
Lewusy wolą jak tę edukacje przeprowadza lewus. Jak wam żal dupę ściska to nie udajcie i powiedzcie że zazdrościcie.
anonim2019.10.8 8:57
WYBORY 13 października w ROCZNICĘ CUDU SŁOŃCA w FATIMIE POLACY CHWYĆMY ZA RÓŻANIEC i DO URN, POGONIĆ CZERWONĄ i TĘCZOWĄ ZARAZĘ - JEZUS JEST PANEM POLSKI a MATKA BOŻA KRÓLOWĄ POLSKI !!!
vanitas vanitatum et omnia vanitas2019.10.8 10:40
a myslalem, ze Polska jest republika... a tu sie okazuje ze krolewstwem nie z tej ziemi
UHTy2019.10.8 11:38
A przed jest urną krematorium
Alojzy Cedzidło 2019.10.9 4:58
Apel do Bozi słuszny . Tyle tylko ,że w części dotyczącej wyborów Pogonić czerwona a i tęczową ( bo to jedno i to samo) zarazę nie tak zaś łatwo . Wygrane przez PiS wybory pewno pomogą ,,zapanować " nad ,,epidemią" ,,pedośmierci" ,ale to nie polska ( tylko) zaraza .. Na wyżej ..zamieszczonym zdjęciu widać manifestujące dzieci To co , poszły na wagary bez wiedzy rodziców i ,,Wiosnę " popierają ". Podejrzewam ,ze to jeszcze nie dzieci z ,,adopcji " ? A Bozia raczej niech na razie nie wkracza . z powtorka z Sodomy.
Reytan2019.10.9 14:44
Aktywnych komunistow skazywac na calkowity przepadek mienia,przejdzie im natychmiast,nawet pedofilia..