02.04.19, 17:15

Św. Jan Paweł II jasno i wprost o zbrodni aborcji

Jan Paweł II o aborcji mówił jasno i wyraźnie. Obejrzyj film i przypomnij sobie jego słowa!


***



Encyklika Evangelium Vitae była niezwykle ważnym dziełem napisanym przez Świętego Jana Pawła II, które stawało w obronie godności osoby ludzkiej w obliczu agresywnych lewicowych i postmodernistycznych ideologii. Przypominamy początek tej encykliki, w którym Jan Paweł II dał krótką i jednoznaczą odpowiedź na pytanie o to, jakie zbrodnie względem życia ludzkiego są niedopuszczalne. 

 

1. EWANGELIA ŻYCIA znajduje się w samym sercu orędzia Jezusa Chrystusa. Kościół każdego dnia przyjmuje ją z miłością, aby wiernie i odważnie głosić ją jako dobrą nowinę ludziom wszystkich epok i kultur.

Gdy zajaśniała jutrzenka zbawienia, wieść o narodzinach Dziecka została ogłoszona jako radosna nowina: „Oto zwiastuję wam radość wielką, która będzie udziałem całego narodu: dziś w mieście Dawida narodził się wam Zbawiciel, którym jest Mesjasz, Pan” (Łk 2, 10-11). Źródłem tej „wielkiej radości” jest oczywiście przyjście na świat Zbawiciela; ale Boże Narodzenie objawiło również głęboki sens każdych ludzkich narodzin i ukazuje, że radość mesjańska jest fundamentem i wypełnieniem tej radości, jaką przynosi każde dziecko przychodzące na świat (por. J 16, 21).

Jezus, przedstawiając istotę swojej odkupieńczej misji, mówi: „Ja przyszedłem po to, aby [owce] miały życie i miały je w obfitości” (J 10, 10). Ma tu w rzeczywistości na myśli owo życie „nowe” i „wieczne”, polegające na komunii z Ojcem, do której każdy człowiek zostaje bez żadnych zasług powołany w Synu za sprawą Ducha Uświęciciela. Ale właśnie w świetle takiego „życia” nabierają pełnego znaczenia wszystkie aspekty i momenty życia człowieka.

Nieporównywalna wartość ludzkiej osoby

2. Człowiek jest powołany do pełni życia, która przekracza znacznie wymiary jego ziemskiego bytowania, ponieważ polega na uczestnictwie w życiu samego Boga.

Wzniosłość tego nadprzyrodzonego powołania ukazuje wielkość i ogromną wartość ludzkiego życia także w jego fazie doczesnej. Życie w czasie jest bowiem podstawowym warunkiem, początkowym etapem i integralną częścią całego i niepodzielnego procesu ludzkiej egzystencji. Proces ten — nieoczekiwanie i bez żadnej zasługi człowieka — zostaje opromieniony obietnicą i odnowiony przez dar życia Bożego, które urzeczywistni się w pełni w wieczności (por. 1 J 3, 1-2). Równocześnie to nadprzyrodzone powołanie uwydatnia względność ziemskiego życia mężczyzny i kobiety. Nie jest ono jednak rzeczywistością „ostateczną”, ale „przedostateczną”; jest więc rzeczywistością, świętą, która zostaje nam powierzona, abyśmy jej strzegli z poczuciem odpowiedzialności i doskonalili ją przez miłość i dar z siebie ofiarowany Bogu i braciom.

Kościół jest świadom, że Ewangelia życia, przekazana mu przez Chrystusa, wzbudza żywy i poważny odzew w sercu każdego człowieka, tak wierzącego jak i niewierzącego, ponieważ przerastając nieskończenie jego oczekiwania, zarazem w zadziwiający sposób współbrzmi z nimi. Mimo wszelkich trudności i niepewności każdy człowiek szczerze otwarty na prawdę i dobro może dzięki światłu rozumu i pod wpływem tajemniczego działania łaski rozpoznać w prawie naturalnym wypisanym w sercu (por. Rz 2, 14-15) świętość ludzkiego życia od poczęcia aż do kresu oraz dojść do przekonania, że każda ludzka istota ma prawo oczekiwać absolutnego poszanowania tego swojego podstawowego dobra. Uznanie tego prawa stanowi fundament współżycia między ludźmi oraz istnienia wspólnoty politycznej.

Obrońcami i rzecznikami tego prawa powinni być w sposób szczególny wierzący w Chrystusa, świadomi wspaniałej prawdy przypomnianej przez Sobór Watykański II: „Syn Boży przez wcielenie swoje zjednoczył się jakoś z każdym człowiekiem”. W tym zbawczym wydarzeniu objawia się bowiem ludzkości nie tylko bezgraniczna miłość Boga, który „tak (...) umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał” (J 3, 16), ale także nieporównywalna wartość każdej osoby.

Kościół zaś, rozważając wnikliwie tajemnicę Odkupienia, uświadamia sobie tę wartość zawsze z tym samym zdumieniem i czuje się powołany, by głosić ludziom wszystkich czasów tę „ewangelię” — źródło niezłomnej nadziei i prawdziwej radości dla każdej epoki dziejów. Ewangelia miłości Boga do człowieka, Ewangelia godności osoby i Ewangelia życia stanowią jedną i niepodzielną Ewangelię.

To dlatego właśnie człowiek, człowiek żyjący, stanowi pierwszą i podstawową drogę Kościoła

Nowe zagrożenia życia ludzkiego

3. Każdy człowiek właśnie ze względu na tajemnicę Słowa Bożego, które stało się ciałem (por. J 1, 14) zostaje powierzony macierzyńskiej trosce Kościoła. Dlatego też każde zagrożenie godności i życia człowieka głęboko wstrząsa samym sercem Kościoła, dotyka samej istoty jego wiary w odkupieńcze wcielenie Syna Bożego i przynagla Kościół, by pełnił swą misję głoszenia Ewangelii życia całemu światu i wszelkiemu stworzeniu (por. Mk 16, 15).

Głoszenie to staje się szczególnie naglące dzisiaj, gdy lęk budzą coraz liczniejsze i poważniejsze zagrożenia życia ludzi i narodów, zwłaszcza życia słabego i bezbronnego. Obok dawnych, dotkliwych plag, takich jak nędza, głód, choroby endemiczne, przemoc i wojny, pojawiają się dziś plagi nowe, przybierające nieznane dotąd formy i niepokojące rozmiary.

Już Sobór Watykański II w jednej z wypowiedzi, która do dziś zachowała swą dramatyczną aktualność, potępił stanowczo liczne zbrodnie i zamachy wymierzone przeciw życiu ludzkiemu. Przypominając po trzydziestu latach słowa Soboru, raz jeszcze i równie stanowczo potępiam w imieniu całego Kościoła te przestępstwa, w przekonaniu, że wyrażam w ten sposób autentyczne odczucia każdego prawego sumienia: „Wszystko, co godzi w samo życie, jak wszelkiego rodzaju zabójstwa, ludobójstwa, spędzanie płodu, eutanazja i dobrowolne samobójstwo; wszystko, cokolwiek narusza całość osoby ludzkiej, jak okaleczenia, tortury zadawane ciału i duszy, próby wywierania przymusu psychicznego; wszystko, co ubliża godności ludzkiej, jak nieludzkie warunki życia, arbitralne aresztowania, deportacje, niewolnictwo, prostytucja, handel kobietami i młodzieżą; a także nieludzkie warunki pracy, w których traktuje się pracowników jak zwykłe narzędzia zysku, a nie jak wolne, odpowiedzialne osoby: wszystkie te i tym podobne sprawy i praktyki są czymś haniebnym; zakażając cywilizację ludzką bardziej hańbią tych, którzy się ich dopuszczają, niż tych, którzy doznają krzywdy, i są jak najbardziej sprzeczne z czcią należną Stwórcy"

4. Niestety, te niepokojące zjawiska bynajmniej nie zanikają, przeciwnie, ich zasięg staje się raczej coraz szerszy: nowe perspektywy otwarte przez postęp nauki i techniki dają początek nowym formom zamachów na godność ludzkiej istoty, jednocześnie zaś kształtuje się i utrwala nowa sytuacja kulturowa, w której przestępstwa przeciw życiu zyskują aspekt dotąd nieznany i — rzec można — jeszcze bardziej niegodziwy, wzbudzając głęboki niepokój; znaczna część opinii publicznej usprawiedliwia przestępstwa przeciw życiu w imię prawa do indywidualnej wolności i wychodząc z tej przesłanki domaga się nie tylko ich niekaralności, ale wręcz aprobaty państwa dla nich, aby móc ich dokonywać z całkowitą swobodą, a nawet korzystając z bezpłatnej pomocy służby zdrowia.

Wszystko to prowadzi do głębokich przemian w sposobie patrzenia na życie i na relacje między ludźmi. Fakt, że prawodawstwo wielu państw, oddalając się nawet od fundamentalnych zasad swych konstytucji, nie tylko nie karze tego rodzaju praktyk wymierzonych przeciw życiu, ale wręcz uznaje je za całkowicie legalne, jest niepokojącym przejawem, a zarazem jedną z istotnych przyczyn poważnego kryzysu moralnego: czyny jednomyślnie uważane niegdyś za przestępcze i w powszechnym odczuciu moralnym niedopuszczalne, zyskują stopniowo społeczną aprobatę. Nawet medycyna, która z tytułu swego powołania ma służyć obronie życia ludzkiego i opiece nad nim, w niektórych dziedzinach staje się coraz częściej narzędziem czynów wymierzonych przeciw człowiekowi i tym samym zniekształca swoje oblicze, zaprzecza samej sobie i uwłacza godności tych, którzy ją uprawiają. W takim kontekście kulturowym i prawnym również poważne problemy demograficzne, społeczne i rodzinne, nękające wiele narodów świata i domagające się odpowiedzialnej i czynnej reakcji ze strony społeczności narodowych i międzynarodowych, stają się przedmiotem rozwiązań fałszywych i złudnych, sprzecznych z prawdą oraz z dobrem osób i narodów.

Prowadzi to do dramatycznych konsekwencji: choć samo zjawisko eliminacji wielu ludzkich istot poczętych lub bliskich już kresu życia jest niezwykle groźne i niepokojące, równie groźny i niepokojący jest fakt, że nawet ludzkie sumienie zostaje jak gdyby zaćmione przez oddziaływanie wielorakich uwarunkowań i z coraz większym trudem dostrzega różnicę między dobrem a złem w sprawach dotyczących fundamentalnej wartości ludzkiego życia.

Jan Paweł II, Evangelium Vitae


Komentarze

telemach2019.04.3 18:28
tego wojtyłe obwozili jak małpe cyrkową
Wojtek Polak2019.04.4 7:10
was nie trzeba obwozić sami łazicie jak małpy cyrkowe na tych paradach dewiantów i zboków.
telemach2019.04.3 16:26
Swięty ochroniarz pedofilii kościelnej
Wojtek Polak2019.04.4 7:08
80% pedałów to pedofile to może zajmij się swoim środowiskiem.
ROTFRONT2019.04.3 15:04
Przedmiocie kultu jednostki Święcicielu własnych pomników Mącicielu biblijnej wiary Wrogu antykoncepcji - mnożycielu HIV Przyjacielu krwawych dyktatorów: Pinocheta, Stepinaca i in. Patronie mafijnej Opus Dei i Escrivy Obrońco przestępców, dewiantów i pedofilów: Maciela, Lawa, Vangheluwe i tysięcy innych. Patronie watykańskich grabieży (komisji i konkordatów), ciemnych interesów Banco Vaticano, afer Calviego i in. Pieczętujący tajemnicę śmierci swego poprzednika Jana Pawła I MÓDL SIĘ ZA NAMI!!!
JaKi2019.04.2 19:25
Do Kaczyńskiego i udających katolików członków PiS te słowa nie trafiają,aborcja trwa nadal. A wystarczy godzinne posiedzenie Sejmu by słowa JP2 wprowadzić w czyn.
Tymoteusz2019.04.2 18:59
A co miał powiedzieć? Dziecko z niechcianej ciąży = łatwy łup dla ksiedza. Musiał dbać o swoich podwładnych, święty patron pedofili.
michu2019.04.2 19:05
Dla księdza??? Na pewno??? A może warto by się przyjrzeć, czy przypadkiem nie dla kogoś zupełnie innego ;)
Romulus2019.04.2 18:25
Co Kaczyński zrobił w sprawie aborcji ???????????????????????
Jack Em2019.04.2 18:57
To samo co tusk , schetyna itp wszy to chyba wiadomo czy niektórzy nie kapują ?
Romulus2019.04.2 19:23
Czyli co ??? to nie jest odpowiedż!
Jack Em2019.04.2 18:22
Nie pamiętamy !!!!!!!!! Mamy dzisiaj modny "Kler" i "Klątwę" , zabójstwa niewinnych dzieci , zboczeńcy lgbt demoralizują dzieci : https://www.youtube.com/watch?time_continue=384&v=bm4hz5B7D80
Urszula2019.04.2 19:34
zapomniałeś dodać: pedofilia koscioła katolickiego
Jack Em2019.04.2 20:50
Pedofil to pedofil najmniej jest ich pełzających w Kościele a najwięcej w ruchach lewicowych , polityce lewicowej , liberalnej tu by się przydał Pinochet ktoś kto by z tym zrobił porządek.Pedofilia jest pedofilów nikogo więcej.
Romulus2019.04.2 18:22
Co Kaczyński zrobił w sprawie aborcji ???
Upadek którym wiele narodów zostanie srogo ukarany2019.04.2 18:00
http://ostrzezenie.net/wordpress/2012/07/29/to-grzech-aborcji-bedzie-upadkiem-wielu-narodow-i-beda-za-niego-surowo-karane/
Zbyszek2019.04.2 17:55
Cywilizacja, w której mordowane są nienarodzone dzieci, stopniowo przyjmuje oblicze diabelskie, stając się najpierw ukrytym, a następnie jawnym totalitaryzmem. Pojęcie godności osoby ludzkiej w niej zanika, ponieważ odmawia się jej człowiekowi już od jego poczęcia. Społeczeństwa są oswajane z tym, że człowiek nie ma godności osobowej, ponieważ jest jedynie rozwiniętym "zlepkiem komórek".
Wojciech2019.04.2 17:51
Aborcja to zbrodnia. Ci, którzy ją pochwalają są współuczestnikami zbrodni.
Cipak2019.04.2 17:50
JPII opowiadał niestety PIERDOŁY!!!! Wg polskiego prawa zbrodniami są przestępstwa zagrożone karą nie mniejszą niż trzy lata pozbawienia wolności. A aborcja wykonana osobiście przez kobietę ciężarna - w ogóle nie jest przestępstwem!!! Ścigana jest natomiast pomoc tejże kobiecie - np. udostępnienie tabletki wczesnoporonnej. To KURIOZUM wymuszone na państwie polskim przez JPII. A zagrożenie - pozbawienie wolności - DO 3 lat.
anonim2019.04.2 17:28
łoł no paczajta! i ten katolicki PiS którego tak często widujemy klęczącego przed księdzem z bogobojną miną i przyjmującego komunię św. pozwala nadal na mordowanie dzieci nienarodzonych!
michu2019.04.2 17:47
Na tym polega obłuda ;).
michu2019.04.2 17:23
Jak Kościół ostrzegał przed komunizmem też wielu nie słuchało, jak ostrzegał przed narodowym socjalizmem (enc. Mit brennenden Sorge") też wielu nie słuchało, a przeciwnicy byli agresywni. Teraz też wielu nie słucha np prawdy o aborcji jaką głosi KK, a za 300 lat (jak i to zło się skompromituje) znani z prawdomówności socjaliści (grzesznicy będą chyba zawsze), będą przekonywać, że głównymi propagatorami aborcji byli katolicy ;).