17.09.21, 06:43

Wojska sowieckie. Jak witali je nasi żydowscy sąsiedzi

Związek Radziecki zapamiętałem wprowadzonym zaraz przez Armię Czerwoną głodem. Może powinienem napisać: głodem, rabunkiem i terrorem. Ale ja miałem wtedy 8 lat i 10 miesięcy prawie i zapamiętałem najlepiej głód, chociaż tak naprawdę to zabrane mi buty też doskonale pamiętam.

Kiedyś szedłem z zakupionym chlebem, a jezdnią pędzono polskich oficerów. Dobrze mówię: pędzono. Jak bowiem nazwać, gdy rannego w obie nogi oficera – nogi od kolan do palców nóg miał owinięte brudnymi zakrwawionymi bandażami – tego oficera zawiesili koledzy oficerowie jego ramionami na swoich barkach i pół nieśli, a pół może wlekli, popędzani przez brudnych czerwonoarmiejskich ciubaryków – kolbami. A na chodniku stał tłumek z czerwonymi opaskami, wiwatował na cześć dzielnej Armii Czerwonej pędzącej polskich wrogów ludu pracującego miast i wsi. Tłuszcza wrzeszczała: „Bit’ panow”. Miałem zawsze wrażenie, że gdzieś mignie mi twarz Ojca.

Ale Ojca nie było …

Za to jeden z podtrzymujących rannego w nogi – młody podporucznik zobaczył chleb w moich rękach i wyciągnął wolną rękę, w moim kierunku. Machinalnie podałem mu bochenek, ale ten, nim zdążył zmienić właściciela, został wybity karabinową kolbą w górę i zatoczywszy łuk powoli opadał. Wyciągnęło się z szeregów wiele rąk, ale chleb opadł na but żydowskiego milicjanta w skórzanej kurtce i z czerwoną opaską na rękawie. A potem znów łukiem wyleciał w powietrze, ale trzeci już raz nie pokazał się. Chyba schwytał go, któryś z jeńców.

Boję się przywoływać tamte czasy i obrazy, bo potem w głębokiej nocy przychodzą te obrazy we śnie i budzę się zlany zimnym potem.

Takie to odruchy wywołują powracające nocą obrazy – zmory tamtych dni, zanotowane w pamięci ośmio letniego dziecka. Obrazy strasznych dni, gdy zbrodnicza Armia Czerwona niosła nam głód, rabunek, terror i mord. Zabrakło nam Orłów i Orląt z pod Kaniowa, Lwowa, Westerplatte i Warszawy. Naszła nas dzicz bezbożna, żądna burżujskiej krwi. - Józef Bocheński (rocznik 1930, syn Józefa rocznik 1899)

"Wrogi stosunek części ludności kresowej, zwłaszcza białoruskiej i żydowskiej, wobec państwa polskiego przybierał różne formy, między innymi zbrojnych wystąpień przeciw jednostkom Wojska Polskiego i polskim władzom państwowym. Była to dywersja, która z powodu widocznej inspiracji sowieckich służb specjalnych oraz starannego przygotowania, przypominała działania niemieckiej Piątej Kolumny na zapleczu frontu niemiecko- polskiego. Po 17 września 1939 r. praktycznie we wszystkich powiatach ziem północno- wschodnich II RP (jeśli wcześniej nie wkroczyli tam Niemcy) powstały większe lub mniejsze grupy dywersyjne lub całkiem spore oddziały partyzanckie, które walczyły z oddziałami Wojska Polskiego. Ich celem było wsparcie Armii Czerwonej, posuwającej się w głąb terytorium RP.

Jeszcze przed nadejściem wojsk sowieckich tworzono strukturzy samozwańczej władzy (tzw. komitety rewolucyjne), które przejmowały władzę na danym terenie, powoływały namiastki administracji, uzbrojone bojówki zwane "milicją" czy "grupami samoobrony" lub oddziały partyzanckie do walki z większymi oddziałami WP. Równocześnie likwidowały resztki administracji polskiej, urządzały samosądy na osobach związanych blisko z państwem polskim, zajmowały obiekty o znaczeniu strategicznym itd.
Za: M. Wierzbicki, Polacy i Żydzi w zaborze sowieckim. Stosunki polsko- żydowskie na ziemiach północno- wschodnich II RP pod okupacją sowiecką 1939- 1941, Warszawa 2007, s. 77-79.

"Profesor Uniwersytetu Hebrajskiego w Jerozolimie, wybitny sowietolog Mordechaj Altszuler, uważa, że wszystkie warstwy społeczeństwa żydowskiego na kresach- młodzi i starzy, bogaci i biedni, edukowani i niepiśmienni, religijni i ateiści, syjoniści i bundyści- jesienią 1939 r. otwarcie cieszyli się, gdy ta czy inna miejscowość znalazła się pod okupacją sowiecką, a nie niemiecką. Altshuler (tak w oryginale- Unicorn) powołuje się na własne doświadczenia. Opowiada jak 20 IX cała żydowska społeczność jego rodzinnego miasteczka Skidel [zob. to-Unicorn] (20 km na południowy wschód od Grodna), z miejscowym rabinem na czele, witała Armię Czerwoną jako wyzwolicielkę kwiatami, w bramie triumfalnej. Podobna reakcja lokalnych społeczeństw żydowskich obficie jest prezentowana w książce Lewina (D.Levin, The Lesser of two evils. Eastern European Jewry under Soviet rule 1939-1945, Philadelphia-Ierusalem 1995, s. 31-37-przypis dwudziesty-Unicorn)."

Z zestawienia przygotowanego przez Oddział II Sztabu Naczelnego Wodza:

"Wszystkie niemal relacje są zgodne co do pewnego uprzywilejowania Żydów w stosunku do Polaków i Ukraińców. Zasadniczo Żydzi- za wyjątkiem sfer bogatszych są zwolennikami okupantów sowieckich. Rolę Żydów określa się jako haniebną. Niemal na całym obszarze Żydzi owacyjnie i ostentacyjnie witali wojska sowieckie. Początkowo większość milicjantów i władz miejscowych rekrutowała się z Żydów. Stali się oni podporą w działalności NKWD (donosiciele itp.). Żydzi dali się we znaki Polakom i Ukraińcom do tego stopnia, że wszędzie panuje wielka do nich nienawiść. (...) Trzeba nadmienić jednak, iż zdarzało się sporo wypadków okazania przez Żydów pomocy naszym zbiegom. Należy je jednak raczej zaliczyć do wyjątków."

Za: A. Suchcitz, Żydzi wobec upadku Rzeczypospolitej w relacjach polskich z Kresów Wschodnich 1939- 1941 [w:] Świat niepożegnany. Żydzi na dawnych ziemiach wschodnich Rzeczypospolitej w XVIII- XX wieku, red. K. Jasiewicz, Warszawa 2004, s. 259.

O urzędnikach: "miejsca mają jeszcze ci, których nie mogli dotąd zastąpić sowieckimi urzędnikami, których przybywa coraz więcej i najgorszymi elementami żydowskich komunistów."

Ibidem, s. 260.

Entuzjazm: "W Nowogródku młodzież żydowska witała kwiatami; w gminie Szczarskiej witała kwiatami i wywieszono czerwone chorągwie; we wsi Paniemuń, gm. Szczorse, jak również w Burdyjrowszczyźnie, gm. Poczajów- wybudowano bramę wjazdową.

(...)Wkroczenie Armii Czerwonej spotkało się z przyjęciem Żydów i poszczególnych komunistów i przestępców.

(...)W dniu wkraczania wojsk sowieckich do Nowogródka ludność chrześcijańska nie brała żadnego udziału w spotkaniu wkraczających wojsk sowieckich. Natomiast ludność żydowska, szczególnie młodzież miasta ostentacyjnie, z kwiatami, spotkała oddziały zmotoryzowane.

[Kpt. Gołębiowski zauważył] (...)olbrzymią pomoc, jaką bolszewicy mieli wszędzie w bandach dywersyjnych. Miejscowa ludność- biedni Żydzi i chłopi białoruscy uzbrojeni walczyli z wojskiem na każdym kroku." Ibidem, s. 261.

Poniżej charakterystyka mniejszości żydowskiej i zachowania:

"Jedna częśc tego społeczeństwa, najbiedniejsi wyrobnicy, rzemieślnicy przyjęli bolszewików z niekłamanym entuzjazmem. Oni witali. Oni obrzucali kwiatami, wręczali podarunki, stawiali bramy, z ich też grona jest dzisiaj najwięcej "urzędników." Do nich należy zaliczyć niewielki odłam inteligencji i narodowych komunistów z czasów Polski. Ci przylgnęli bez zastrzeżeń do nowego reżimu. Druga grupa- stan średni- zajęła stanowisko wyczekujące, raczej jednak bierne. Trzymali się zasady "zobaczymy w przyszłości"- lepiej się obecnie trzymać w rezerwie i na uboczu. Trzecia grupa wreszcie to "grosiści", możni kupcy, właściciele ziemscy, oni zajęli od razu stanowisko wobec bolszewizmu zdecydowanie wrogie i okazywali i okazują sympatię dla Polski i naprawdę szczerze pragną powrotu Polski.

Wracam jednak do tych pierwszych, najliczniejszych, gdyż stanowią przecież poważny odłam spoleczeństwa żydowskiego. Oni dają się najwięcej we znaki ludności. Z nich są najlepsi informatorzy i konfidenci. Oni są sprawcami licznych aresztowań, rewizji, wyrzucania z domów. Oni roznoszą wszystkie wezwania władz, oni są członkami milicji. Widzimy ich w każdym urzędzie, na każdej placówce. Polaków zwalnia się masowo, ich zaś miejsce zajmują Żydzi z tej grupy, często 14- letnie dziewczęta. Są specjalistkami od dokuczania, prowadzenia rewizji. Gdyby nie oni, bolszewicy byliby bezsilni, nie posiadając informacji o miejscowych stosunkach. Ci naprawdę przylgnęli do bolszewików, bez żadnych zastrzeżeń, tu nie może być dwóch zdań co do ich wartości i stosunku do Państwa Polskiego. Mszczą się z wyrachowaniem i satysfakcją na swoich wczorajszych wrogach tak Polakach, jak i Rusinach."

Ibidem, s. 261- 262.

Ze wspomnień córki osadnika: "Po wkroczeniu Armii Czerwonej wszystkie urzędy w gminie objęli Białorusini, Żydzi i sowieci, a polskich urzędników aresztowali. Komitetczyki nie czując władzy nad sobą rabowali osadników, odbierali im różne rzeczy jak rowery, młockarnie itd. Bardzo często robili u osadników rewizje , po takiej rewizji ginęły różne drogie rzeczy, przeważnie z biżuterii."

Za: J. Stobniak- Smogorzewska, Osadnicy wojskowi a ludność żydowska na Kresach Wschodnich 1920- 1940, op. cit., s. 567.

Aresztowania obywateli polskich w pierwszych tygodniach radzieckiej okupacji, choć liczne, miały jednak charakter indywidualny. Najogólniej można stwierdzić, że objęły rzeczywistych i domniemanych przeciwników systemu komunistycznego. Chodziło przy tym nie tylko o usunięcie znanych osobistości z ważnych stanowisk w polskiej administracji państwowej, samorządowej, w organizacjach politycznych, społecznych i kulturalnych oraz z życia gospodarczego. Oprócz bowiem dążenia do pozbawienia tych lokalnych liderów bezpośredniego wpływu na społeczeństwo, uniemożliwienia im zawiązania akcji niepodległościowej (gen. dyw. Marian Januszajtis), władzom radzieckim zależało także na psychicznym złamaniu obywateli polskich i uczynieniu z nich bezwolnego narzędzia dla swoich poczynań.

Wykazy osób przewidzianych do aresztowania sporządzano, posługując się miejscowymi informatorami (komitety rewolucyjne, zarządy tymczasowe, milicja ludowa, ludzie załatwiający porachunki osobiste) oraz wykorzystując dokumentację przejętą w polskich archiwach, urzędach, instytucjach, przedsiębiorstwach i organizacjach i zdobytą podczas rewizji w mieszkaniach.

(...)
Podczas pierwszej fali aresztowań (wrzesień-październik 1939 r.) najczęściej nie dysponowano żadnymi prawnie uzasadnionymi powodami. Dokonywano ich żywiołowo i czasami przypadkowo — wśród praktycznie wszystkich społecznych oraz narodowych grup ludności. Nowy aparat represji traktował to jako działania prewencyjne, skierowane przeciwko tym, którzy byli aktywnie zainteresowani w utrzymaniu niepodległego bytu państwa polskiego. Jedynym "przestępstwem" obywateli okazywało się to, że ktoś pracował dotychczas w policji, bankowości, w sądownictwie, czy w prokuraturze, był urzędnikiem państwowym lub samorządowym, posłem albo senatorem, posiadał własne przedsiębiorstwo bądź dużą posiadłość ziemską, należał do partii politycznej, organizacji społecznej, był działaczem harcerskim, pracownikiem wojska, dyrektorem, strażnikiem więziennym, kupcem, osadnikiem."

A. Głowacki, Organizacja i funkcjonowanie więziennictwa NKWD na Kresach Wschodnich II Rzeczpospolitej w latach 1939- 1941, [w:] Zbrodnicza ewakuacja więzień i aresztów NKWD na Kresach Wschodnich II Rzeczpospolitej w czerwcu- lipcu 1941, red. A. Skrzypek, Warszawa 1997, s. 18- 21 i 30-33.

------------------------------------------------------------------------------------

Wykorzystane materiały głównie z notek Unicorna

 

http://www.stankiewicze.com/index.php?kat=25&sub=487

http://blogmedia24.pl/node/23976

http://blogmedia24.pl/node/23135

http://blogmedia24.pl/node/21839

 Za: http://blogmedia24.pl/node/51865

Komentarze

Anonim2021.10.4 17:03
Ilu ich wnuków i prawnuków do dziś zajmuje dochodowe stanowiska władzy, kultury, sądownictwa, samorządów, prawnicze, biznesu, wojska i policji?
🤔2021.09.17 18:35
Jan Paweł II - „Poznacie prawdę, a prawda Was wyzwoli”
Żydobolszewickie obozy koncentracyjne2021.09.17 18:30
Po wojnie w okupowanej przez żydo-bolszewickie hordy Polsce działało ponad 200 obozów, których więźniami byli Niemcy, Ślązacy, Ukraińcy, Łemkowie i Polacy. Łączną liczbę osób, które tam straciły życie szacuje się na 60 tys. - uważa prof. Jan T. Gross, autor właśnie wydanej książki "Mała zbrodnia. Żydobolszewickie obozy koncentracyjne".
🤔2021.09.17 18:06
Po wojnie w Polsce działało ponad 200 obozów, których więźniami byli Niemcy, Ślązacy, Ukraińcy, Łemkowie i Polacy. Łączną liczbę osób, które tam straciły życie szacuje się na 60 tys. - uważa Marek Łuszczyna, autor właśnie wydanej książki "Mała zbrodnia. Polskie obozy koncentracyjne".
Katarzyna2021.09.17 17:38
Obecnie w Polsce mieszka 4.200000 Żydów.Prawdziwe nazwiska na yelita.pl Ciekawa lektura, i wszystko jasne.
and2021.09.24 22:38
O poziomie tego typu informacji świadczy fakt, że wszędzie kwalifikowano jako Żydów Mieczysława Rakowskiego, pochodzenia chłopskiego z bydgoskiego oraz Jacka Kuronia z polsko-ukraińskiej rodziny, gdzie obydwie części tej rodziny nie utrzymywały ze sobą kontaktu. Poza tym pomysł tworzenia 4-o milionowego indeksu nazwisk osób pochodzenia żydowskiego, z których zresztą wiele jest wątpliwych świadczy o idiotyzmie jego twórców i daleko posunietej psychopatii.
Żydzi włazili również w d... szwabom2021.09.17 16:17
Takie to jest żmijowe plemię. Przepraszam. Tęczowe plemię.
23.01.1919 Nigdy nie zapomnimy o czeskiej agresji2021.09.17 15:33
23 stycznia 1919 r. korzystając z tego że Polska walczyla o swoje PRZETRWANIE walcząc żydobolszewizmem, oddzialy HIENY CZESKIEJ na rozkaz żyda premiera HIENY CZESKIEJ Karla Kramářa wkroczyly do Zaolzia - polskojęzycznego, polskiego od wieków Zaolzia. To nie była jedna agresja podłego narodziku czeskiego. Zajęli ziemie węgierskie, rumuńskie, słowackie i przywłaszczyli sobie Sudetenland.
Polski Śląsk2021.09.17 16:08
Przypominam ,że jeszcze w Średniowieczu czeski książę Brzetysław najechał Polskę zniszczył Wielkopolskę i Gniezno oraz zagarnął całą południowo-wschodnią część piastowskiego Śląska a dokładniej etniczne ziemie plemienia lechickich Gołęszyców obejmujące źródła i dorzecze całej górnej Odry w górskim paśmie Jesioników i jak dotąd Czesi nie raczyli ich Polsce zwrócić ...
2.10.1938 Nigdy nie zapomnimy o polskiej agresji 🤔2021.09.17 14:17
2 października 1938 roku, oddziały Wojska Polskiego dowodzone przez gen. Władysława Bortnowskiego, witane owacyjnie przez ludność polską, wkroczyły do należącej do Czechosłowacji części Śląska Cieszyńskiego zwanej Zaolziem
tata2021.09.17 14:28
A wiesz dlaczego ?, Doczytaj.
Polski Śląsk2021.09.17 15:59
Polska w 1938 r. zajęła Zaolzie pokojowo za zgodą rządu czechosłowackiego o powierzchni około 0,8 tysiąca km2 ze 140 tysięcy km2 ówczesnej Czechosłowacji czyli 5/1000 jej terytorium ,a więc 5 promili nie mających praktycznie żadnego znaczenia dla obrony tego państwa przed III Rzeszą ... Natomiast ZSRR zagarnął we wrześniu 1939 r 52 procent terytorium II RP czyli całą wschodnią połowę Polski (prawie 200 tysięcy km2 z prawie 390 tys km2 polskiego terytorium) Czesi z Zaolzia nie byli mordowani przez Polaków natomiast Polacy pod okupacją ZSRR byli mordowani np. w Katyniu oraz byli masowo setkami tysięcy wywożeni do sowieckich gułagów na zatracenie... Jeśli dla ciebie ugryzienie człowieka przez komara niczym nie różni się w swoich konsekwencjach od ugryzienia człowieka przez rekina to nic ci już na to nie POradzę gdyż w takich przypadkach medycyna jest bezradna ...
Anonim2021.09.17 16:05
gó/wno wiesz o zaolziu ,był zawsze polski ruski cepie,a czemu tłuku nie piszesz że 3 dywizje słowackie z niemcami w sojuszu uderzyły na panstwo polskie .no,nie twoje ,bo ty ruskij tłuk, tołko gownosjad s zsrr
gorka2021.09.17 13:27
Polacy są najbardziej rozbrojonym narodem w Europie. Żądam od władz, aby spowodowały zmianę przepisów w tym zakresie i uczciwym, porządnym ludziom dano możliwość obrony przed bandziorami. Bandzior zawsze znajdzie nielegalną drogę, aby wejść w posiadanie broni palnej, a przed porządnym człowiekiem, chcącym bronić siebie i swojej rodziny piętrzy się Himalaje.
Mateo2021.09.17 12:54
Jak usunęli B.Szydło napisałem tu. Frakcja żydowska w PISie przejęła władzę nad Polakami.I co dziś widzimy????Żydów w rządzie,tvp,radiu itd.Kto wykupuje ziemie?ujęcia wody?Ludzie opamiętajcie się!!!!!!Już tylko wolno wam mówić po POLSKU nic więcej.Oni nawet uchwalili że nie ma prawa ich nikt karać za mordowanie Narodu Polskiego za pomocą "szczepionek"Mengele.
Polak2021.09.17 12:47
a tak sowietów witali Polacy w Łodzi - kwiaty buziaki, wiwaty. Ludzie kochają nadzieję na lepsze i nie tylko Żydów to dotyczy. Dobrze, że to nakręcono, obraz powie więcej niż wypociny "pod zamówienie" https://www.youtube.com/watch?v=TONFGNJUiL4
Mirek2021.09.17 11:32
W Jedwabnem i okolicach zaraz po wkroczeniu bandytów ze wschodu [Armii Czerwonej] miejscowi Żydzi gremialnie i z radością witali ich i z nimi wspólpracowali . To Żydzi sporządzali listy polskich rodzin do wywózki na Syberię . Żydzi w większości to byli zdrajcy ....piąta kolumna . Zresztą podobnie jak dzisiaj w Brukseli gdy chazarskie zdradzieckie mordy szczują przeciwko Polsce .
...2021.09.17 11:43
Z relacji świadków [Śleszyńska] w Jedwabnem sowietów wyszły witać 2 rodziny: 1 żydowska i 1 polska.
Portofino2021.09.17 11:08
Gdyby nie upadek I RP żydzi byliby z Polski wypędzeni, nawet sami się tego spodziewali wywożąc swoje w drodze przestępstwa zdobyte majątki do Niemiec. Przynajmniej konfiskatę wszelkich żydowskich majątków powinny jednak dokonać władze II RP, niestety grzech żydofilstwa na to nie pozwolił a podstawy ku temu były! Żydzi zdradzali zawsze i nie tylko Polskę. To, że żydostwo tak bardzo się w Polsce rozpanoszyło jest winą naszych rządów, wszystkich rządów, także tych królewskich.
zaciekawiony2021.09.17 11:38
Tjaaaa.... Czy nieznajomość historii Polski to warunek obowiązkowy uważania się prawdziwego-polaka-patriotę? Jakby nie upadek IRP to Żydzi uzyskaliby większe prawa i szybciej by się integrowali -patrz obrady Sejmu Wielkiego i ustawa Urządzenie ludu żydowskiego w całym narodzie polskim. Zapewne nie słyszałeś. Podobnie jak o tym, że kiedy przyszło do obrony Konstytucji 3-go Maja to odsetek Żydów, którzy na ochotnika poszli jej zbrojnie bronić był większy niż rodzimych Polaków. Przy okazji 17-września - sorry, ale badania naukowe pokazały, że opowieści o witaniu przez Żydów sowietów to w większości wymysły. Za to mocno nie doszacowana jest ilość lewicujących Polaków ich witających.
hrabia Potocki2021.09.17 11:52
Z tym sie nie zgadzam bo mi ojciec opowiadal ze w Stryju owacyjnie witano sowietow przez znaczna czesc spolecznosci zydowskiej,widzial to na wlasne oczy i mial wielu zydowskich kolegow z ktorych czesc sie tego wstydzila , przestan wiec pisac glupoty.W konstytucji 3 maja widzieli swoja szanse dla siebie w rozwoju ich spolecznosci
zaciekawiony2021.09.17 12:01
A weryfikowałeś na ile jest wiarygodna ta relacja, czy zgadza się z podstawowymi faktami, datami czy pokrywa się z innymi czy nie jest tylko typową w takich przypadkach późniejszą projekcją poglądów? Ja nie piszę głupot, tylko opieram się na badaniach historycznych, które weryfikowały takie powszechne opowieści.
a ...2021.09.28 11:48
... może to ty byś zweryfikował swoje wypociny ... czemu to my, Polacy mielibyśmy się ciągle tłumaczyć i udowadniać, że nie jesteśmy wielbłądami ... dlaczego to nie wy, Żydzi nie mielibyście pierwej rozliczyć się ze swoje nienawiści do wszystkiego, co chrześcijańskie? ... może w końcu odnieślibyście się do niezaprzeczalnego faktu historycznego, że oto wszędzie, gdzie się znaleźliście prędzej czy później was pogoniono ... wszędzie ... w wyjątkiem Polski ... podli zdrajcy i niewdzięcznicy ...
Portofino2021.09.17 11:55
Odpowiedz mi znawco historii, dlaczego po pięciuset latach w 1764 (chyba) Sejm pozbawił żydów wszelkich przywilejów. Jakieś przyczyny musiały być, a to był dopiero początek rozprawy z żydami. Co do 17 września to tymi "badaniami" możesz się podetrzeć. Poczytaj relacje naocznych świadków i raporty podziemnego wywiadu do rządu w Londynie a zobaczysz rozmiar żydowskiej zdrady.
zaciekawiony2021.09.17 12:04
Nie powiem, bo żaden sejm "nie pozbawił żydów wszystkich przywilejów", więc nie chce mi się komentować kompletnych bzdur. Właśnie te badania historyczne opierają się na relacjach naocznych świadków i raportach wywiadu AK i przykro mi nie pokrywają się z przeświadczeniami takich jak ty...
Portofino2021.09.17 12:23
Szkoda, że GW takich jak Ty nie uczy o żydowskich grzechach. Żydowska historia to nieprzerwane pasmo tych grzechów. Może dlatego nie uczą, że prawda jest bardzo antysemicka.
zaciekawiony2021.09.17 12:26
Żebym ja choć czytał GW... Co ty możesz wiedzieć o prawdzie? Interesują cię wyłącznie twoje własne obsesje i demony.
Portofino2021.09.17 12:37
Ty nic innego nie czytasz, to widać.
zaciekawiony2021.09.17 12:41
Różnica między nami jest taka, że ja czytam. Książki. Może słyszałeś - takie coś z zadrukowanego papieru.
Portofino2021.09.17 12:47
Kończymy jak zwykle. Zaczynasz bredzić.
zaciekawiony2021.09.17 13:05
Ja? Czyżbym to ja powoływał się nieistniejące uchwały sejmowe lub raporty wywiadu AK, których treści nie znasz? Ale faktycznie. Koniec rozrywki na dzisiaj.
Mateo2021.09.17 12:44
Ty idioto Konstytucje 3-go maja robili masoni żydowscy.Historia debilu nie kłamie ale tacy jak ty chazarski pomiocie.
zaciekawiony2021.09.17 12:45
O witamy prawdziwego intelektualistę w naszym gronie...
Polecam:2021.09.17 10:45
JR Nowak "Przemilczane zbrodnie"
ceramik2021.09.17 10:20
''witali je nasi żydowscy sąsiedzi'', a później mordowali Polaków w NKWD i do dziś. Przepraszam, ale, jak słyszę, że koś jest bohaterem, bo uratował żyda, to mnie [email protected] bierze. Ratować taką światową wszę i oczywiście ustawiając siebie i swoją rodzinę pod ścianą, aby spokojniutko Niemcy wszystkich zamordowali. Trzeba nie mieć rozumu.
Portofino2021.09.17 11:32
Żydzi byli wrogiem, a pomaganie w czasie wojny wrogowi było odpowiednio opisane w KK. Niestety, zawsze są równi i równiejsi wobec prawa.
droma2021.09.17 10:14
jude to żmijowate plemię, słowa BOGA , przykleją się do każdego ,naród bez honoru ,trzeba ich pilnować...
Anonim2021.09.17 10:03
no ,ojczym 1 sekretarza dziobidena właśnie tak witał w białymstoku swoich czerwonych braci,pewnie opowiadał blinkowi jak się q-wa sydowska msciła na Polakach,teraz pasierb moze "dzieło" ojczyma pociągnąć
czytar2021.09.17 9:43
Działalność aktywistów żydowskich i białoruskich organizacji pozarządowych miała na celu obronę mniejszości . Tak to można określić posługując się obecną narracją !
goj...polski goj.2021.09.17 9:31
Czy trzeba te fakty komentowac????!!! Bezsilnosc i wscieklosc.To jest co czujemy. Dzis znowu ,sa na wierzchu.W kazdej wiodacej dziedzinie spoleczenstwa. A My, przygladamy sie i milczymy.
Palestyna2021.09.17 8:46
Jest ich około 1mln dobrze poukrywanych pod polskimi nazwiskami
Hassan Abu Nasrallah2021.09.17 9:29
Wojtyła to też żyd
droma2021.09.17 10:17
kwaśniewski ,geremek, mazowiecki,itd...
klaus2021.09.17 8:11
nie wiem jak durnym i cynicznym może być osoba która dalej popiera i wybiera potomków katów na stanowiska w rządzie polskim parlamencie europejskim, ich dziadowie i ojcowie mordowali Polaków, uczestniczyli we władzach okupanta i sowieckiego i niemieckiego judenraty,Polak wtedy jak i dziś był po prostu śmieciem , którego należało zgładzić, a kto miał szczęście to wywinął się i uszedł z Armią Andersa z przekazu własnych dziadków doskonale znam przykłady jak nie tylko po 17.09.1939 r. zachowywali się żydzi, ale jak w czasie powstawania Państwa Polskiego i w wojnie Polsko-Bolszewickiej w 1920 r. przykre jest to że nie zmienili się na jotę mają poparcie w kraju wynoszące 50 procent, a co robią to przykłady jawnego stawiania się w chwili obecnej, przeciwko Państwu Polskiemu zmienili batiuszkę na usrael , Brukselę.
Anonim2021.09.17 8:06
Polityka polska wobec mniejszości narodowych była tak niewiarygodnie głupia, że nie należy się dziwić temu, że byli tacy, co uważali agresorów za wyzwolicieli.
jle_ffm2021.09.17 7:52
I dlatego z takich tragicznych sytuacji jak ta ostatnia wojna i potem napaść sowiecka powiniśmy wyciągać wnioski i byc silnym i odpowiedzialnym członkiem zarówno NATO jak i EU. W jedności siła, samotnie znowu wystawimy się na zaborczy rosyjski nacjonalizm.
Olo2021.09.17 13:16
Tak, i godzić się na budowanie przez szwabów IV rzeszy!
Jawny2021.09.17 7:45
Nie dziwcie się Polacy. Anonim do upadłego będzie bronił swych żydowskich przodków. I odwracał kota ogonem bijąc przy okazji w Kościół. Będzie toczył pianę z mordy - on "obrońca" ofiar pedofilów! Taka już jego wredna natura! Fakty się nie liczą. Wypierdek Goebbelsa.
Anonim2021.09.17 8:06
A JawnieKlozetowy gówno może z tym zrobić... 😁😁😁
Jawny2021.09.17 8:37
Taki styl wypowiedzi Anonima naukowo nazywa się "koprolalia". Jest to patologiczna, niedająca się opanować potrzeba wypowiadania nieprzyzwoitych słów, przekleństw lub wulgaryzmów kierowanych do innych osób. Występuje w zespole Tourette’a, ale również w schizofrenii, psychozach alkoholowych oraz w zaburzeniu obsesyjno-kompulsyjnym.
Olo2021.09.17 7:23
Powinien powstać film o tym, tak jak i o blue tiket w roku 1920! Że my żeśmy ich jeszcze ratowali, jesteśmy naprawdę narodem wyjątkowym! Teraz całe lewactwo z platformą na czele to piąta kolumna w PL!
Anonim2021.09.17 7:01
A jak Polacy witali herszta pedofilskiej bandy zwanej KK? Sami mu wpychali swoje dzieci w łapska!
TAM JEST PEDOFILIA :2021.09.17 7:17
www.bibula.com/?p=20171
Palestyna2021.09.17 8:52
To jeszcze wtedy żydow w Polsce nie było mordowali wtedy grekow i wysługiwali się arabom
Prawda o żydach jest taka2021.09.17 6:52
że mordowali Polaków a dziś chcą przerzucić swoją winę na nas, a my ich ratowaliśmy, po to aby dziś słyszeć oddajcie nam kasę, z niemcami napadli na nas ! września a z ruskimi 17, nigdy nie będzie między nami relacji braterskich dopóki nas żydzi nie przeproszą i za ich ratowanie nie zapłacą 3 biliony euro.
Anonim2021.09.17 6:50
Dziś potomkowie tego żydostwa zasiadają w polskim rządzie. Znów są poza zasięgiem polskiego prawa.