"Projektowane zmiany dotyczące ustalenia w roku 2024 wysokości wynagrodzeń sędziów, prokuratorów i innych pracowników, których wynagrodzenia są relacjonowane do kwoty w wysokości 7005,76 zł, spowodują zwiększenie wydatków budżetu państwa […] w wysokości ok. 900 mln zł" - czytamy w uzasadnieniu do autopoprawki.

Wysokość wynagrodzenia sędziów i prokuratorów będzie obliczona w odniesieniu do komunikatu prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 9 sierpnia 2023 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w drugim kwartale 2023 r., tj. do kwoty 7005,76 zł. Spowoduje to wzrost podstawy wynagrodzenia w stosunku do pierwotnej wersji projektu ustawy o kwotę 891,68 zł.