"Ustawa dotyczy głównie dwóch podstawowych zagadnień prawnych:

umożliwienia pracodawcom prowadzenia w miejscu pracy kontroli pracowników na obecność w ich organizmach alkoholu lub środków działających podobnie do alkoholu;

wprowadzenia pracy zdalnej jako stałej formy świadczenia pracy umocowanej w Kodeksie pracy […] oraz uchylenia dotychczasowej regulacji dotyczącej telepracy" - czytamy w komunikacie.

Zgodnie z Kodeksem pracy, jeżeli będzie to niezbędne do zapewnienia ochrony życia i zdrowia pracowników lub innych osób lub ochrony mienia, pracodawca może wprowadzić kontrolę trzeźwości pracowników. O wprowadzeniu kontroli powinien poinformować nie później niż 2 tygodnie przed rozpoczęciem jej przeprowadzania.

Nowelizacja wprowadza także przepisy dotyczące pracy zdalnej.

Praca zdalna może być wykonywana całkowicie lub częściowo w miejscu wskazanym przez pracownika i każdorazowo uzgodnionym z pracodawcą, w tym pod adresem zamieszkania pracownika. Uzgodnienie może nastąpić przy zawieraniu umowy o pracę albo w trakcie zatrudnienia. O pracę zdalną może też wnioskować pracownik.

Pracodawca jest obowiązany uwzględnić wniosek o pracę zdalną pracownicy w ciąży, pracownika wychowującego dziecko do ukończenia 4. roku życia, a także pracownika sprawującego opiekę nad członkiem rodziny osobą pozostającą we wspólnym gospodarstwie, posiadającymi orzeczenie o niepełnosprawności..

Nowela wskazuje, że praca zdalna nie obejmuje m.in. prac szczególnie niebezpiecznych, a także wprowadza możliwość wykonywania okazjonalnie pracy zdalnej na wniosek pracownika, w wymiarze nieprzekraczającym 24 dni w roku.

Praca zdalna może być również wykonywana na polecenie pracodawcy:

- w okresie obowiązywania stanu nadzwyczajnego, stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii oraz w okresie 3 miesięcy po ich odwołaniu lub

- w okresie, w którym zapewnienie przez pracodawcę bezpiecznych i higienicznych warunków pracy nie jest możliwe z powodu działania siły wyższej

- jeżeli pracownik złoży oświadczenie, że posiada warunki lokalowe i techniczne do wykonywania pracy zdalnej.

Nowela wskazuje, że pracodawca jest obowiązany zapewnić pracownikowi wykonującemu pracę zdalną materiały i narzędzia pracy, w tym urządzenia techniczne, niezbędne do wykonywania pracy. W przypadku, gdy w narzędzia należą do pracownika, przysługuje mu ekwiwalent pieniężny w wysokości ustalonej z pracodawcą (lub ryczałt).

Pracodawca ma prawo przeprowadzać kontrolę wykonywania pracy zdalnej przez pracownika, Przeprowadza ją w porozumieniu z pracownikiem w miejscu wykonywania pracy.

Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia z wyjątkiem przepisów dotyczących pracy zdalnej - przepisy te wejdą w życie po upływie 2 miesięcy od dnia ogłoszenia.