Uroczystość Królowej Polski w tym roku wpisuje się 100. rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę. Jak co roku w centralnej Mszy św. na jasnogórskim Szczycie 3 maja biorą udział, w piękny upalny dzień, przedstawiciele Episkopatu Polski oraz kilkanaście tysięcy wiernych. Sumie, która rozpoczęła się o godz. 11.00, przewodniczy abp Stanisław Gądecki, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski. Mszę św. z Jasnej Góry transmituje TV Trwam. Transmisja przebiega również na kanale YouTube Jasnej Góry.

Jak podkreślają księża biskupi, zgromadzenia na dzisiejszej uroczystości, wymiar jasnogórskiego święta nierozerwalnie wiąże się z odkrywaniem znaczenia wolności, zwłaszcza w obchodzonym roku 100-lecia odzyskania niepodległości.

Uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski jest jedną z głównych uroczystości jasnogórskich. Ona została wyznaczona też na te kościelne uroczystości ogólnopolskie uczczenia 100-lecia odzyskania niepodległości. Myślę, że słusznie, dlatego że to miejsce pozostaje zawsze symbolem wolności wewnętrznej człowieka, czyli jego wolności od grzechu, od zła – podkreśla abp Stanisław Gądecki, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski – Przechodzący przez Jasną Górę pielgrzymi w konfesjonałach zostawiają to, co ich obciąża, to co każe im trzymać się tylko tego pełzania po ziemi – jak mawiał kard. Wyszyński. Tutaj człowiek wzlatuje ku Niebu. I to jest pewnie najważniejsza rola Jasnej Góry i Królowej Polski, dlatego, że jeśli Ona dba o wolność wewnętrzną, wolność duchową Polaków to znaczy, że dba o najistotniejszą część tego, czym może być niepodległość, bo niepodległość bez wolności wewnętrznej nie ma wielkiego znaczenia”.

Jasna Góra jest to miejsce nie tylko tej religijnej, ale i patriotycznej wolności, ponieważ tutaj ludzie prosili również o wolność zewnętrzną. Tu przychodzili przez 123 lata, z tym pragnieniem noszonym w głębi serca, aby ich Ojczyzna odzyskała wolność (…). Jasna Góra jest i będzie w dalszym ciągu tym miejscem głównym, syntezą polskich pragnień wolności i niepodległości” - mówi abp Stanisław Gądecki.

Niewątpliwie tak, jak wszystkie święta które w tym roku chcemy przeżywać w dziękczynieniu za odzyskanie przez Polskę niepodległości, myślę, że ten wymiar jasnogórskiego święta też z jednej strony powoduje i prowokuje nas do tego, aby stanąć przed Bogiem z dziękczynieniem, a z drugiej strony by też usłyszeć to wezwanie, które płynie, że wolność zawsze jest darem i zadaniem, i żeby też starać się dobrze dziś zagospodarowywać to wezwanie do wolności - podkreśla abp Wojciech Polak, Prymas Polski - Papież nie tylko nam przypomniał, że tu zawsze byliśmy wolni, ale On nam właśnie przypominał, że wolność jest darem i zadaniem, to znaczy, że musimy pamiętać, że odzyskanej wolności także trzeba strzec - nie tylko w sensie militarnym, ale także strzec tej wolności w sobie - żeby nie tylko była rozumiana jako wolność od tego, co nas ogranicza, ale właśnie wolność do wyboru dobra”.

Szczególnym przewodnikiem na tych drogach jest dla nas i pozostaje św. Jan Paweł II, który określił tak bardzo pięknie, że tutaj zawsze byliśmy wolni - mówi abp Wacław Depo, metropolita częstochowski - I to jest podkreślenie bardzo aktualne, a z kolei jest wielkim zobowiązaniem nie tylko dla nas, ale i dla przyszłych pokoleń. Chodzi tutaj o szukanie prawdziwego źródła wolności, czyli najpierw tej wolności wewnętrznej, a potem zabezpieczenie tej wolności, która jest na zewnątrz, i która jest suwerennością i niepodległością. Bez tego tytułu Maryi jako Królowej Polski od początku państwowości nie bylibyśmy sobą, i dlatego czcijmy Ją jako Królową Polski i naszej niepodległości. Trzeba tutaj być, trzeba potwierdzać sobą, nie tylko swoją obecnością, ale swoim nawróceniem, zmianą myślenia o tym, co jest prawdziwe, co jest dobre. Bo za dużo dzisiaj zamętu, i dlatego potrzeba nam mocy Ducha Świętego, którą wyprasza nam Maryja codziennie”.

*

Wszystkich zebranych na Jasnej Górze pielgrzymów witał o. Arnold Chrapkowski, generał Zakonu Paulinów. „Stajemy na Jasnej Górze, która zawsze była i jest wzgórzem wolności, w tym wyjątkowym miejscu losy narodu wiążą się nierozerwalnie z tajemnicą obecności Maryi w Cudownym Wizerunku. Dziś szczególnie mocno brzmią słowa modlitwy: Maryjo Królowo Polski - módl się za nami - mówił generał Zakonu - W 100. rocznicę odzyskania niepodległości dziękujemy za dar wolności. ‘Wolność jest wielkim darem Bożym. Trzeba go dobrze używać’. Prosimy słowami św. Jana Pawła II, duchowego Ojca naszej wolności, o to, by ‘podstawą prawdziwej przebudowy i nowego ładu w Polsce była odnowiona moralność’. Prosimy Królową Polski o poszanowanie prawa Bożego, o ducha szacunku pomimo różnic, o ducha jedności i zrozumienia dla wszystkich Polaków. (...) O to nieustannie prosimy, tu na Jasnej Górze przed Obliczem Królowej Polski, by Ojczyzna nasza prawdziwie była wspólnym domem, wspólnym wyzwaniem i wspólnym zobowiązaniem dla każdego”.

W uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski - przypadającą w stulecie odzyskania niepodległości naszej Ojczyzny – obchodzimy uroczyście ogólnopolski jubileusz tego wydarzenia i staramy się spojrzeć z wdzięcznością na naszą przeszłość, dziękując Bogu za wszystkich, którzy wywalczyli niepodległość Polski a jednocześnie z nadzieją wychylić się ku naszej przyszłości, myśląc o potrzebie rozwoju otrzymanego dziedzictwa, któremu na imię Polska” – powiedział w pierwszych słowach homilii abp Stanisław Gądecki.

Tegoroczne rozważanie kaznodzieja poświęcił refleksji nad wdzięcznością Bogu i ludziom za odzyskanie przez Polskę nieodległości oraz zastanowieniu się nad tym, co to jest wolność Polaków. „Przed 100 laty nasi przodkowie wywalczyli - słowem i czynem - niezależność państwa polskiego od formalnego i nieformalnego wpływu innych państw. Odzyskali naszą suwerenność w ramach państwa narodowego. Tegoroczny jubileusz jest najpierw okazją do wyrażenia naszego dziękczynienia wobec Trójcy Przenajświętszej a następnie – w tym szczególnym dla Ojczyzny miejscu, na Jasnej Górze – wyrażenia wdzięczności dla Najświętszej Maryi Królowej Polski” – zaznaczył abp Gądecki.

Podejmując temat wolności abp Stanisław Gądecki wskazał na trzy elementy, z którymi się ona ściśle wiąże, a są nimi: wola, odpowiedzialność i miłość. „Powołując każdego z nas do istnienia, Pan Bóg uczynił nas zdolnymi do wybierania między dobrem a złem, dzięki temu pierwszą i podstawową wolnością każdego człowieka jest jego wolność wewnętrzna, czyli wolność woli, albo wolna wola, która dotyczy natury samego człowieczeństwa. Jest ona dana człowiekowi razem z jego człowieczeństwem; jest fundamentem naszego człowieczeństwa” – wyjaśniał kaznodzieja.

Prawdziwa wolność objawia się przez odpowiedzialność, przez sposób działania, który wyraża przyjęcie współodpowiedzialności za siebie, za innych, za świat. W tym sensie troska Kościoła o każde życie ludzkie, a w szczególności o życie najsłabsze i niepełnosprawne jest powinnością Kościoła” – mówił dalej arcybiskup.

Powołując każdego z nas do istnienia, Pan Bóg zechciał uczynić nas zdolnymi do wybierania i pragnienia dobra oraz do odpowiedzenia miłością na Jego Miłość. To miłość bowiem nadaje ostateczny sens wolności” – podkreślił abp Gądecki. „Wolność chrześcijańska jest więc czymś zgoła odmiennym od samowoli – uczył Ojciec Święty Benedykt XVI. Ona jest naśladowaniem Chrystusa w składaniu daru z siebie samego aż po ofiarę krzyża. Może to brzmieć paradoksalnie, ale Pan Jezus w najwyższym stopniu urzeczywistnił swoją wolność na krzyżu, jako największą miłość – kontynuował arcybiskup – Kto jest po stronie Prawdy, kto stoi po stronie Chrystusa, ten nigdy nie będzie niewolnikiem żadnej władzy, lecz w swojej wolności zawsze będzie potrafił stawać się sługą braci”.

Abp Stanisław Gądecki wskazał na głos sumienia, który powinien być przejawem prawdziwej wolności. „Ten głos, to wewnętrzne prawo wolności, które ukierunkowuje wolność na dobro i ostrzega przed czynieniem zła – przypomniał – Przyzwolenie na łamanie tego prawa przez prawo stanowione w ostatecznym rozrachunku zawsze obraca się przeciw czyjejś wolności i godności”.

Na zakończenie za św. Janem Pawłem II, arcybiskup przypomniał: „Tylko tak pojęta wolność jest prawdziwie twórcza, tak pojęta wolność buduje nasze człowieczeństwo, tak pojęta wolność buduje prawdziwe więzy międzyludzkie. Buduje i jednoczy, a nie dzieli. Jak bardzo tej jednoczącej wolności potrzeba światu, potrzeba Europie, potrzeba Polsce!”.

*

W uroczystościach na Jasnej Górze uczestniczą księża arcybiskupi i biskupi: abp Wacław Depo, metropolita częstochowski; abp Wojciech Polak, Prymas Polski i metropolita gnieźnieński; abp Stanisław Budzik, metropolita lubelski; bp Andrzej Czaja, biskup opolski; bp Ignacy Dec, ordynariusz świdnicki; bp Andrzej Dziuba, ordynariusz łowicki; bp Jan Wątroba, ordynariusz rzeszowski; bp Grzegorz Kaszak, ordynariusz sosnowiecki; bp Romuald Kamiński, bp diec. warszawsko-praskiej; bp Artur Miziński, sekretarz Episkopatu Polski; bp Marek Mendyk, biskup pomocniczy z Legnicy; bp Andrzej Iwanecki, bp pomoc. diec. gliwickiej; bp Andrzej Przybylski, bp pomoc. arch. częstochowskiej; bp Adam Wodarczyk, bp pomoc. arch. katowickiej; abp senior Stanisław Nowak z Częstochowy; bp Stefan Regmunt, bp senior diec. zielonogórsko-gorzowskiej i bp Jan Zając, bp pomoc. senior arch. krakowskiej.

Obecni są przedstawiciele władz rządowych i samorządowych, parlamentarzyści, politycy, działacze społeczni, członkowie różnych organizacji kościelnych i państwowych. Obecny jest również Jarosław Szarek, prezes IPN. Przybyli przedstawiciele Polonii z całego świata, członkowie zakonów, zgromadzeń, instytutów świeckich, konfratrzy Zakonu Paulinów, rektorzy uczelni, przedstawiciele ruchów i stowarzyszeń katolickich, wśród nich Akcji Katolickiej i Civitas Christiana, Rycerze Orderu Jasnogórskiej Bogarodzicy, animatorzy Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego.

Podczas Mszy św. został ponowiony Milenijny Akt Oddania Matce Bożej. Była również możliwość złożenia przyrzeczenia Duchowej Adopcji.

Eucharystię poprzedziła modlitwa różańcowa za Ojczyznę - „Tutaj zawsze byliśmy wolni” prowadzona przez o. Nikodema Kilnara, krajowego duszpasterza muzyków kościelnych przy KEP oraz uczniów i nauczycieli z Katolickiego Liceum Matki Bożej Jasnogórskiej w Częstochowie.

Specjalnie na dzisiejszą uroczystość w związku ze 100-leciem odzyskania niepodległości na jasnogórskich murach zawieszone zostały dwie biało-czerwone flagi z godłem państwowym i cytatem słów św. Jana Pawła II 'Tu zawsze byliśmy wolni'.

Liturgię oprawił śpiewem Jasnogórski Chór Mieszany im. Królowej Polski pod dyr. Marcina Lauzera, zagrał Jasnogórski Oktet Dęty pod batutą Marka Piątka. Śpiewy animował o. Nikodem Kilnar, krajowy Duszpasterz Muzyków Kościelnych.

*

Uczestnicy biegu sztafetowego po światło „Wiary, Nadziei i Miłości” Łódź-Częstochowa-Łódź modlili się podczas Mszy św. odprawionej o godz. 6.00 przed Cudownym Obrazem. Sztafetę zorganizowała Wspólnota Mocni w Duchu działająca przy parafii Najświętszego Imienia Jezus w Łodzi. Biegacze wystartowali ze swojego miasta 2 maja rano, aby dotrzeć do jasnogórskiego sanktuarium na Apel Jasnogórski. Przed biegiem była wspólna Msza św. i obowiązkowa rozgrzewka. Dystans do pokonani wynosił ok. 130 km. Dzisiaj po Mszy św. również w sztafecie pobiegli w drogę powrotną do Łodzi.

Natomiast o godz. 7.00 Mszy św. przed Cudownym Obrazem przewodniczył o. Marcin Ciechanowski, paulin. W homilii mówił: „Maryja, która jest Królową przypomina, że władze nad światem ma Bóg, i że życie ludzkie zależy i należy do Boga. I chcemy sobie tę prawdę uświadamiać, że Bóg sprawuje władzę nad nami (…) I my nie musimy żadnym siłom ludzkim się kłaniać tylko Bogu samemu”.

I chcemy dzisiaj Bogu dziękować za to, że mamy taką Matkę i taką Królową, która to nie eksponowała swojej osoby, pokorna Służebnica – zaznaczył kaznodzieja - I dziękujemy Bogu, że nasz naród nie jest bezpańskim narodem, że jest tu Ktoś taki, Kto opiekuje się nami”.

*

Jasnogórskie uroczystości ku czci Królowej Polski rozpoczęły się tradycyjnie w wigilię, w środę, 2 maja. O godz. 18.30 po wałach jasnogórskich przeszła procesja maryjna, którą poprowadził o. Krystian Gwioździk, podprzeor Jasnej Góry. O godz. 19.00 odprawiona została Msza św. w bazylice jasnogórskiej pod przewodnictwem o. Jana Poteralskiego, podprzeora Jasnej Góry /posłuchaj homilii/. Apel Jasnogórski poprowadził o. Stanisław Jarosz, a po nim trwało całonocne czuwanie w Kaplicy Matki Bożej, prowadzone przez Bractwo NMP Królowej Polski oraz ojców pasjonistów z Łodzi.

o. Stanisław Tomoń

dam/Biuro Prasowe Jasnej Góry