27.06.13, 06:55Fot. YIN DONGXUN/Agencja BEW

"Antysemityzm jest grzechem. Chrześcijanin, wyzwolony od grzechu przez Chrystusa, nie może nienawidzić"

Marta Brzezińska-Waleszczyk: Papież Franciszek podkreślił ostatnio, że chrześcijanin nie może być antysemitą. Niby Ojciec Święty nie powiedział nic nowego, jednak jego wypowiedź wywołała niemałe kontrowersje. To znaczy, że antysemityzm pośród chrześcijan jest w jakiś sposób tolerowany pod maską judeosceptycyzmu?

Ks. Robert Skrzypczak: Antysemityzm to nie jest to samo, co judeosceptycyzm. Można mieć wątpliwości, co do jakości nauczania niektórych rabinów czy sposobu interpretowania Objawienia w łonie judaizmu. Tym bardziej, że judaizm nie jest religią jednorodną, ma bardzo dużo prądów, kręgów. Historia Kościoła jest także historią polemiki i wielu dyskusji toczonych między chrześcijanami a żydami jeśli chodzi o interpretację Pisma Świętego i figury Mesjasza, logiki historii zbawienia, odczytywania sensu stworzenia. Przede wszystkich chodziło o Ewangelię jako spełnienie się wszystkich obietnic Boga, działającego w historii, które zostały zapisane w księdze Starego Testamentu. Takie spory toczyli między sobą m.in. Justyn i Żyd Tryfon.

Czym więc konkretnie jest antysemityzm i dlaczego chrześcijanin nie może być antysemitą?

Antysemityzm jest uprzedzeniem, obsesją, wyrazem nienawiści do drugiego człowieka ze względu na przynależność rasową. W tym sensie chrześcijanin nie może być antysemitą. Nie może negatywnie nastawiać się do drugiego człowieka ze względu na to, kim on jest czy skąd pochodzi. Taka historia została już zapisana w Piśmie Świętym na kartach, opisujących tragedię Kaina i Abla. Brat zamordował brata. To słowo opisuje narodziny nienawiści i agresji w sercu człowieka, jako konsekwencji grzechu, będącego odcięciem się od źródła życia, źródła Miłości, jakim jest Bóg. Grzech Kaina wychodzi z założenia, że mój ojciec jest lepszy od twojego ojca. Mój naród, ojczyzna jest bardziej wartościowa niż twój naród i ojczyzna. To jest grzech, absurd. Dlatego chrześcijanin, który jest wyzwolony w Chrystusie od grzechu, doświadcza wyzwolenia, mocy Boga, która jest potężniejsza od grzechu wpisanego w ludzki odruch czy w ludzką psychikę, uczuciowość. Nie może więc jednocześnie popierać grzechu, dążyć do niego. Antysemityzm jest grzechem.

Dlaczego jeszcze chrześcijanin nie może być antysemitą? Prócz tego, że antysemityzm to grzech to przecież chrześcijaństwo ma swoje korzenie w judaizmie, wiele z niego czerpie.

Takie postawienie sprawy ma nie tylko pomagać chrześcijaninowi w wolności od negatywnego nastawienia się do narodu żydowskiego, ale też pomaga znaleźć wspólne korzenie. Już papież Pius XII mówił, że „wszyscy jesteśmy duchowymi semitami” w takim sensie, że wszyscy należymy do tej samej historii zbawienia. Żydzi i chrześcijanie, wszyscy jesteśmy podmiotami tej samej historii zbawienia, którą prowadzi Bóg. Jesteśmy na linii kontynuacji: Bóg Abrahama, Izaaka i Jakuba – Bóg Mojżesza – Bóg Tory jest tym samym Bogiem, który posłał Jezusa Chrystusa. Jest tak samo Bogiem świętego Józefa, świętego Piotra i świętego Pawła, jak i Faustyny Kowalskiej oraz Jana Pawła II. Zresztą papież Jan Paweł II postawił bardzo mocny akcent na ten element chrześcijańskiego przesłania. Jezus Chrystus nie odciął się od tradycji ojców, od tego, co było treścią wiary żydów. Przyszedł, aby ją wypełnić. Jest Mesjaszem, który spełnia wszystkie obietnice Boga, jest ostatecznym Słowem Boga, odpowiedzią Boga na życie człowieka. Więcej – Zbawicielem, objawił się jako Syn Boży. Oczywiście, wiele kategorii nie mieściło się w głowach ludziom, którzy byli przyzwyczajeni do wyznawania wiary w Boga Jedynego, „Adonai Elohenu, Adonai Ehad”, „Bóg jest naszym Panem, Bogiem Jedynym”. Trudno było im przyjąć, że Bóg ma Syna. Żydzi, wyznawcy Boga Jedynego bali się popadnięcia w politeizm, odstąpienia od wiary w Jedynego Pana. Potrzeba było Ducha Świętego, także wielu lat, czasami wieków, aby mentalnie oswajać się, zbliżać do zaskakującego, całkowicie oryginalnego, nieliczącego się z ludzkimi kategoriami działania Pana Boga.

Co jeszcze łączy chrześcijaństwo z judaizmem?

Czerpiemy z tego samego korzenia, używamy tej samej Biblii, nasza chrześcijańska liturgia, eucharystia, modlitwa brewiarzowa czy nawet słowa modlitwy „Ojcze Nasz” wyłoniły się z żydowskiej tradycji liturgicznej. Wystarczy zajrzeć do pamiętników Edyty Stein, która jest świętą Kościoła katolickiego. Męczennicą, która opisywała tradycje żydowskie swojej rodziny, liturgiczne święta żydowskie takie jak Pesach, Sukkot, Szabat, Jom Kippur i sposób ich obchodzenia. To bardzo pomaga w uzmysłowieniu sobie i zrozumieniu, że nasze święta chrześcijańskie sięgają korzeniami świąt żydowskich, żydowskiego kalendarza liturgicznego i tradycji. Wiele zawdzięczamy teologom, którzy poświęcili całe swoje życie na badanie korzeni liturgii, anafor, homilii, paschalnych korzeni liturgii chrześcijańskiej, a którzy bardzo przyczynili się dla odnowy liturgicznej i teologicznej, jakie przyniósł Sobór Watykański II. Warto zwrócić na to uwagę, aby uzmysłowić sobie, w jak ważnym momencie chrześcijaństwa jesteśmy. Chrześcijaństwa, które powraca do swoich korzeni i odkrywa wspólnotę przynależności do tego samego Boga i tej samej treści Objawienia. My wierzymy, że chrześcijaństwo jest dopełnieniem wiary Izraela. Wierzymy, że Jezus Chrystus, którego uznajemy jako Mesjasza i Zbawiciela na końcu czasu objawi się także naszym starszym braciom w wierze, żydom. Wypełni ich serca i pocieszy ich.

W niedzielę w Oświęcimiu odbyło się niezwykłe spotkanie przedstawicieli judaizmu oraz Kościoła katolickiego, których w tym niezwykłym miejscu martyrologii, zarówno Żydów jak i Polaków zgromadził... koncert skomponowany przez Kiko Argüello, założyciela Drogi Neokatechumenalnej.

To było niezwykłe wydarzenie. Powiedziałbym nawet, że charyzmatyczne. A także pewien znak od Boga. Uczestniczyliśmy w wydarzeniu nie tylko artystycznym, ale także liturgicznym, mając przed oczami scenerię baraków obozu w Brzezince. Cała liturgia odbyła się twarzą ku bramie wjazdowej do obozu Birkenau, na przedłużeniu toru kolejowego, którym były dowożone ofiary Holocaustu. Nie tylko Żydzi, także Polacy, Romowie, przedstawiciele wielu innych nacji. Wystarczy przypomnieć sobie lata '90, kiedy toczyły się wielkie spory o obecność sióstr karmelitanek czy obecność krzyża w pobliżu obozu Auschwitz-Birkenau. Jak wielką rzeczą w tym kontekście jest to, co zdarzyło się w ubiegłą niedzielę!

Kto uczestniczył w tym niezwykłym spotkaniu?

W naszym spotkaniu uczestniczyło około 12 tys. ludzi, wśród nich około 80 rabinów, przybyłych z całego świata: z Jerozolimy, Galilei, Stanów Zjednoczonych, różnych miast Europy. Byli także przedstawiciele judaizmu polskiego, m.in. rabin z Wrocławia, z Katowic. Byli kardynałowie Kościoła katolickiego: kard. Schönborn, kard. Cordes, kard. Dziwisz, kard. Nycz, metropolita Palermo. Wśród gości byli także przedstawiciele polskiego episkopatu, wielu biskupów zagranicznych, nawet z Peru. Byli przedstawiciele wielu narodów świata. Całe to wydarzenie miało kontekst liturgiczny, było pewną formą modlitwy, wsłuchiwania się w Słowo Boga. Temu artystyczno-liturgicznemu wydarzeniu przewodził ks. kard. Dziwisz. W Auschwitz-Birkenau obecny był wreszcie Kiko Argüello, inicjator Drogi Neokatechumenalnej, od którego rozpoczęła się cała historia ewangelizacji, a która przyjęła formę Drogi Neokatechumenalnej. Było bardzo wielu wędrownych, którzy bez pieniędzy, zabezpieczenia materialnego głoszą Ewangelię na całym świecie, rodzin misyjnych, rodzin posyłanych także przez papieża ad gentes, to znaczy do rozpoczynania na nowo doświadczenia Kościoła w miejscach, gdzie tego Kościoła już nie ma. Było wielu prezbiterów i seminarzystów seminariów Redeptoris Mater, seminariów misyjnych. To wszystko należy do owoców Drogi. Było ok. 190 artystów, którzy wykonali „Cierpienie niewinnych” - pięcioczęściową symfonię skomponowaną przez Kiko Argüello.

Jakie znaczenie, symbolikę miała ta symfonia?

Symfonia w ramach tego wydarzenia artystyczno-liturgicznego pełniła rolę homilii. Nastąpiła po liturgii Słowa, po odczytaniu fragmentu z Księgi Ezechiela, po odśpiewaniu Ewangelii o spotkaniu Maryi z Symeonem w Świątyni Jerozolimskiej. Podczas tego spotkania Symeon prorokował Maryi, że Jezus stanie się znakiem sprzeciwu dla świata, a jej duszę przeniknie miecz. Miało to spełnić się w momencie, kiedy Chrystus umrze na Golgocie. Miecz cierpienia, gniewu, złości ludzkiej, naruszonej sprawiedliwości świata jako pewna zapłata za podłość, nienawiść, wszelkie krzywdy zadane innym ludziom spadła na Chrystusa. On przyjął na siebie ten miecz dobrowolnie w postaci męki krzyżowej. A jak powiadali Ojcowie Kościoła, miecz, który spadł na Chrystusa, przeniknął także Maryję, która towarzyszyła Jezusowi na krzyżu. Przeszedł przez jej kobiecą, macierzyńską wrażliwość, przeszył jej serce.

Ksiądz uczestniczył w niedzielnym spotkaniu w Auschwitz. Co Księdza szczególnie poruszyło?

Bardzo wzruszającym doświadczeniem było słuchanie świadectw rabinów, m.in. rabina Rosena, który wyjaśniał kontekst tego wydarzenia. Mówił do pozostałych rabinów, że będziemy świadkami pewnego wydarzenia chrześcijańskiego, które odkrywa przed nami ogromną miłość chrześcijan wobec żydów. Była przepiękna modlitwa, wykonana przez głównego kantora synagogi jerozolimskiej. Proklamowano także modlitwę Jana Pawła II o błogosławieństwo Boże dla żydów i pojednanie między żydami a chrześcijanami. Wszystko to miało bardzo pocieszający wymiar. Widziałem twarze rabinów żydowskich, które były bardzo pocieszone. Oni klaskali, byli bardzo uradowani, zadowoleni. Zresztą, dzień później spotkali się w centrum dokumentacji w Auschwitz z Kiko Argüello. Zaproponowali nawet podobne spotkanie Kiko z chrześcijanami z Galilei.

Takie spotkania, jak to w Auschwitz wpływają na jakość dialogu Kościoła katolickiego z judaizmem?

Z całą pewnością, tylko że trudno jest coś takiego zaplanować przy stoliku. To nie jest efekt jakiejś strategii, którą aplikuje się w dialog chrześcijańsko-żydowski. To jest efekt ewangelizacji, głoszenia na nowo Jezusa Chrystusa, który jest miłością Boga dla każdego człowieka, przede wszystkim dla narodu wybranego. Rabin Rosen przywołał pewne zdarzenie z tradycji żydowskiej o tym, kto jest prawdziwym przyjacielem. Przyjacielem jest ten, kto potrafi zrozumieć cierpienie, które drugi człowiek nosi w swoim sercu. Rabin zastosował te słowa do niedzielnego spotkania. To było bardzo mocne przeżycie.

Jaki jest stosunek żydów do neokatechumenatu?

Żydzi rozpoznają w dziele ewangelizacji, jakim jest Droga Neokatechumenalna, w dziele Boga, do którego zostali zaproszeni Kiko Argüello i Carmen Hernandez, ogromną dawkę miłości. Sam rabin Rosen wspominał to, co ze strony Kościoła zrobił dla żydów Jan XXIII a później Jan Paweł II. Dlatego w tych gestach, jak i w neokatechumenacie, żydzi widzą ogromną dawkę miłości, jaką otrzymują od Kościoła katolickiego, jako coś, co stanowi pewien antybiotyk, lekarstwo na wszelkie grzechy, których dopuścili się także chrześcijanie, katolicy w stosunku do żydów, wobec całego ogromu resentymentu, uprzedzenia, niechęci, pochodzącej nie z wiary w Jezusa Chrystusa, ale z rasizmu, z nacjonalizmu, wywołanej poprzez demona nienawiści, który chce skłócić ludzi, chce żeby się nienawidzili z różnych powodów. A Chrystus jest pojednaniem, miłością, przebaczeniem.

Czyli to niedzielne spotkanie wykracza poza zaplanowany program dialogu chrześcijan z żydami, jest czymś ponad?

Myślę, że takiego wydarzenia, jakie miało miejsce w niedzielę w Auschwitz nie da się zadekretować ani przewidzieć, jako punktu strategicznego w dialogu katolików z żydami. Jest to pewien prezent Boga, objawienie się hojności, wspaniałomyślności Boga w Jezusie Chrystusie, który przychodzi, aby przygarnąć do serca braci, którzy się pokłócili ze sobą. Nawet rabin Rosen przywołał przy tej okazji obraz pojednania się Jakuba z Ezawem za potokiem Jabbok. To miało być interpretacją tego, co wydarzyło się w niedzielę w Auschwitz. 

Rozmawiała Marta Brzezińska-Waleszczyk 

Relacja TV Trwam z niedzielnego spotkania (w calości!) poniżej: 


Komentarze

anonim2013.06.27 7:42
A mnie tak naprawdę Semici czyli Żydzi i Arabowie nie obchodzą, prawdziwa cywilizacja oprócz naszej zachodniej jest dopiero na drugim końcu Azji Chiny, Japonia itp. Ale ciekawi mnie w czym dialog między ludźmi którzy wierzą w Chrystusa jako Boga i resztą którzy go nie uznają ma polegać ? Przecież my ich ani nie nawrócimy bo nie taki jest cel tych rozmów a oni nas nie obrzezają.
anonim2013.06.27 7:54
Na pewno w Polsce nie ma antysemitów i nienawiści z tym związanej. Tylko ludzie, którzy krytykują konkretnych, osobowych Żydów tam, gdzie na to zasłużyli, to ich Żydzi wyzywają od antysemitów, jako pierwsze uderzenie-ostrzeżenie i odwrócenie uwagi od swoich przekrętów.
anonim2013.06.27 8:03
Najlepszy jest to że przecież od 2 tygodniu trwa wielkie oburzenie, że z Polaków robi sie antysemitów Niemieckim serialu a tutaj w artykule robi sie z tego intelektualną rozmowę.
anonim2013.06.27 8:35
"Antysemityzm to nie jest to samo, co judeosceptycyzm". No, więc jestem judeosceptykiem. Myślę, że trzeba szanować Żydów i modlić się o ich zbawienie, ale jednocześnie trzymać wobec nich zdrowy dystans (por. Mt 7,6).
anonim2013.06.27 8:43
A mnie ciekawi, dlaczego w takich rozmowach konsekwentnie pomija się sprawę wybraństwa narodu żydowskiego. Czy ono nadla jest aktualne? Czy żydzi nie musza się już nawracać? Czy istnieje jeszcze inne wybraństwo niż Kościół? Jak słyszymy podczas Mszy św., jesteśmy "narodem wybranym, ludem odkupionym". Jeżeli są dwie drogi do zbawienia, jedna przez urodzenie się Żydem, a druga przez chrzest, to powstaje pytanie o sens Kościoła.
anonim2013.06.27 8:46
Ajajaj!!! chrześcijaństwo jest sukcesorem Mozaizmu. Judaizm powstał czterysta lat po Chrześcijaństwie, niejako przeciw Chrześcijaństwu. Na dokładkę 90% obecnych Żydów (Aszkenazyjczycy) to potomkowie Chazarów a nie semici - Judaizm w pewnych okresach był misyjny i nawracał różne ludy - stąd żydzi w Indiach albo Falasze. Popatrzmy co Aszkenazi robili z Żydami Sefardyjskimi (semickimi): http://wolnemedia.net/zdrowie/100000-napromieniowanych-dzieci/
anonim2013.06.27 9:12
@ Zerro "Judaizm powstał czterysta lat po Chrześcijaństwie, " "Spalenie świątyni jerozolimskiej oznaczało trwało likwidację kultu ofiarnego nie mówiąc już o szybkim zaniku warstwy kapłańskiej . pojawiło się nowe oblicze religii ludu wybranego w postaci rabinizmu judaicznego lub talmudycznego z centralna rola rabbich , którzy objęli duchowe przywództwo narodu . Głównym ośrodkiem myśli rabinicznej stała się szkoła w Jamni założona prze wielkiego rabbiego Johannana bez Zakkai . Nie należy zapominać ,że aż do powstania Bar Kochby mamy tu do czynienia dopiero z kształtowaniem się wpływów i nauczania rabinicznego które swojego ostatecznego kształtu dopiero w tzw. okresie Uscha po drugim powstaniu. " . P. Ciecieląg , Powstanie Bar Kochby Zabrze 2008 str. 211
anonim2013.06.27 9:33
A antypolonizm ? Dlaczego nie mówi się, nie piętnuje grzechu antypolonizmu ? Tak częsty wśród osób o semickich korzeniach. Poza tym, w wywiadzie nie widzę definicji antysemityzmu, więc nie wiem o czym naprawdę Ksiądz Skrzypczak mówi.
anonim2013.06.27 9:55
Zdanie: "Antysemityzm jest uprzedzeniem, obsesją, wyrazem nienawiści do drugiego człowieka ze względu na przynależność rasową. " jest błędne, bo to jest definicja rasizmu, nie antysemityzmu.
anonim2013.06.27 10:08
Antysemityzm jest grzechem i odwrotnie też - o czym się już raczej nie mówi - bo kto w większości jest właścicielem mediów ?. Poleca również :Prof. Norman Finkelstein - Przedsiębiorstwo Holokaust 1/6 - YouTube
anonim2013.06.27 11:02
@Kemo19 Czy twoim zdaniem wypisywanie swastyk na kirkutach, czy rzucanie cegieł ze swastyką w okno człowieka, który w Lublinie stara się jakoś zachować pamięć po żyjących tam i wymordowanym przez nazistów Żydach to twoim zdaniem "Krytyka konkretnych, osobowych Żydów tam, gdzie na to zasłużyli" ? Jak ci nie starczy, to ci mogę jeszcze podesłać jeszcze wiele przykładów takiej "konkretnej krytyki". W Polsce istnieje problem antysemityzmu a najlepszym dowodem na to jest fakt, że nazwanie kogoś Żydem jest ogólnie uznawane za obraźliwe.
anonim2013.06.27 11:39
@man.of.Stagira: "przede wszystkim, antysemityzm jest i d i o t y z m e m" Dobrze by było, gdyby ktoś postarał się wytłumaczyć niesamowitą zywotność tego idiotyzmu. To jest fenomenalne zjawisko! Najstarszy tekst antysemicki pochodzi z III wieku p.n.e. Co wiemy o ówczesnych chrześcijanach? http://pl.wikipedia.org/wiki/Antysemityzm "W jednym z najdawniejszych pism antysemickich egipski kapłan Manethon przedstawia Izraelitów jako potomków wypędzonych z Egiptu trędowatych." Jeżeli "Historia Magistra Vitae Est", dlaczego miałbym porzucać doświadczenie milionow ludzi zdobyte w ciągu paru tysięcy lat? To podpadałoby pod utratę instynktu samozachowawczego.
anonim2013.06.27 12:02
Zgadzam się, antysemityzm jest grzechem, tak jak antypolonizm, tylko najpierw trzeba zdefiniować precyzyjnie co to jest antysemityzm!!! Mówienie o szwindlach żydów jeszcze nim nie jest!!!
anonim2013.06.27 14:19
GoscZcH "Antysemityzm jest grzechem" – trzeba koniecznie przesłać link do tego artykułu Rydzykowi i innym gościom z Radia Maryja. Mówienie o przekrętach żydów nie jest antysemityzmem, jest tylko próba zamykania ust tym kogo chcą oni zmanipulować - zatem refleksje czynione w Radiu Maryja z całą pewnością nie podpadają pod antysemityzm. GoszZcH - do szkoły po rzetelne nauki ... albo zdaj sobie sprawę, że za srebrniki które bierzesz za wpisy, kiedyś trzeba będzie zapłacić!!!
anonim2013.06.27 15:43
@man.of.Stagira: "Głupota jest nieskończona i wieczna, jak nienawiść ludzka." A dopuszczasz mozliwosc, ze obok czlowieka z Crô-Magnon ktorego potomkami jestesmy. zyja jakies bydleta ledwie czlekoksztaltne i to dla nich sa charakterystyczne przymioty o ktorych wspomniales - glupota i nienawisc? https://fbcdn-sphotos-c-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn1/p480x480/942131_576783105689653_284825609_n.jpg @Jak.Szymon: Ten idiota, GoscZcH czuje sie bezpieczny bo ze Szwajcarii nadaje. To sa oni - ci dla ktorych historia nie jest nauczycielka zycia. http://pl.wikipedia.org/wiki/Antysemityzm
anonim2013.06.27 16:05
@Jan28: Ty nawet nie znasz definicji uczucia "nienawisc". Jezeli My ich nienawidzimy, to jakie uczucia mial dla nich Adolf Hitler i jego towarzysze? To ty zjesz GWno ktore My nazwiemy ciastkiem - odwrotnie nie bedzie.
anonim2013.06.27 16:16
@Ilumina: Od dawna sie nad tym zastanawiasz? Moze problem przerasta twoje mozliwosci intelektualne? Masz jakies osiagniecia w innych dyscyplinach, jakas szkole udalo ci sie ukonczyc? Cha cha cha ... POchwal sie towarzystwu ...
anonim2013.06.27 16:36
Antypolonizm także jest grzechem
anonim2013.06.27 16:38
Bodajże Wolter powiedział - powiedz, kogo nie wolno Ci krytykować, a powiem Ci, kto Tobą steruję... Szkoda że papież Franciszek jednocześnie nie potępił też antygoizmu Żydów. Albowiem antysemityzm można zwalczyać jedynie wraz z antygoizmem. Zwalczanie samego antysemityzmu to nic innego jak mówienie- wy goje nie macie nawet prawa bronić się przed żydowskim mesjanizmem. Jest to więc sprowadzanie gojów do poziomu bydła.
anonim2013.06.27 16:39
Bodajże Wolter powiedział - powiedz, kogo nie wolno Ci krytykować, a powiem Ci, kto Tobą steruję... Szkoda że papież Franciszek jednocześnie nie potępił też antygoizmu Żydów. Albowiem antysemityzm można zwalczyać jedynie wraz z antygoizmem. Zwalczanie samego antysemityzmu to nic innego jak mówienie- wy goje nie macie nawet prawa bronić się przed żydowskim mesjanizmem. Jest to więc sprowadzanie gojów do poziomu bydła.
anonim2013.06.27 17:50
@ Jan 28 W necie to się o Hitlerze nie nauczysz . Przeczytaj , A. Bullock Hitler , Studium tyranii, F.King , Szatan i swastyka ,M. Tabor Ezoteryczne źródła nazizmu , N. Goodrick- Clark , The Occult roots of nazism, Sturm , Sturm ,Sturm , Sturm, Sturm , Laute die Glocken von Turm zu Turm! Lautet dass Funken zu spruhlen Dietrich Eckart Poszukaj informacji o stowarzyszeniu Thule i kto do niego należał. Następnie poszukaj informacji o Amt VII w strukturze SS. Jak znasz niemiecki to zapoznaj się ze słowami pieśni Morgenrot . Jan 28 piszesz rzeczy , które stoją w sprzeczności z nauką historii.
anonim2013.06.27 18:00
Słówko do niedouczonego 2013 Judaizm z którym my mamy do czynienia powstawał od 2-3 do 5-6 wieku po Chrystusie. Wcześniejsze formy nazywamy MOZAIZMEM - religią Mojżeszową. Przejście jest dosyć płynne, ale jest bezdyskusyjne. Talmud powstał w dużym stopniu przeciw chrześcijaństwu.
anonim2013.06.27 18:09
@ Zerro Napisałeś: "Judaizm powstał czterysta lat po Chrześcijaństwie" A teraz : "Judaizm z którym my mamy do czynienia powstawał od 2-3 do 5-6 wieku po Chrystusie." Daruj sobie teksty typu " niedouczony , z konia spadł bo mnie to wkurza!
anonim2013.06.27 18:13
A poza tym nie dyskutuj ze mną tylko z autorem książki Ciecielągiem jak za speca od Żydów się nie uważam . Nie tykaj mnie osobiście bo podaję Ci fragment z pracy Powstanie Bar Kochby do tego się ustosunkuj.
anonim2013.06.27 18:36
"... potrafią w kraju w którym zamordowano 6 mln osób malowac swastyki na nagrobkach zydowskich ..." Rzęzisz pajacu - żresz właśnie GWno ktore ktoś nazwał ciastkiem. Polacy są ponad takie rzeczy - zwróć uwagę na nasz kult zmarłych. http://www.bibula.com/?p=1340 http://www.wykop.pl/link/1010717/aresztowano-zyda-podejrzanego-o-malowanie-swastyk-i-napisow-antysemickich/ http://forum.gazeta.pl/forum/w,13,94988343,,Zolnierz_IDF_malowal_swastyki_na_synagodze.html?v=2 Nieszczęście polega na identyfikowaniu polskojęzycznej hołoty z Polakami. http://niezalezna.pl/41936-urban-sypie-salon "Jednakże (…) żadnej świadomości żydowskiej, przeciwnie, obrzydzenie i pogarda w stosunku do żydowskiej hołoty, mówiącej w jidysz i chodzącej w kapotach, wrogość (…) cechująca ludzi, którzy z czegoś wyrośli i nie chcą mieć z tym nic wspólnego." To co POwyżej to Żyd mówi! Jeżeli POstawa była POwszechna to zrozumiałe sie staje cos takiego, jak kolaboracja żydowskich elit z Niemcami. http://pl.wikipedia.org/wiki/Jakub_Lejkin
anonim2013.06.27 19:32
Żydzi zawłaszczyli do swoich celów słowo "antysemityzm", które to słowo w ich mniemaniu oznacza wszelkie działania i mysli krytyczne wobec nich. A redakcja gazety z ul. Czerskiej uczyniła w Polsce z tego słowa maczugę, którą wali na oslep wszystkich, z którymi się nie zgadza. Dziś nazwanie żyda, żydem jest jusz przejawem "antysemityzmu". Jednym zdaniem-"antysemita" to dzis ktos, kogo nie lubią żydzi. Właściwie to nie zydzi, wyznawcy okreslonej religii, lecz obywatele państwa Izrael. Zreszta dispora tez nie jest nic lepsza.
anonim2013.06.27 21:03
Zakaz "antysemityzmu" (czyli wszelkiej krytyki cywilizacji żydowskiej) bez jednoczesnego zakazu antygoizmu to jest jasne powiedzenie : - goje nie mają prawa się bronić przed żydowskim mesjanizmem. Istota której nie wolno się bronić jest stawiana na poziomie bydła. Tak więc goje są w tym schemacie jak bydło. W tym ujęciu również Żydzi stają się nadludźmi, prawdziwą rasą panów, gdyż sa jedynym narodem wyjętym spod krytyki. Jak to mówił Wolter - Pokaż kogo nie wolno Ci krytykować, a powiem Ci kto ma nad Tobą władzę...
anonim2013.06.27 21:04
Zakaz "antysemityzmu" (czyli wszelkiej krytyki cywilizacji żydowskiej) bez jednoczesnego zakazu antygoizmu to jest jasne powiedzenie : - goje nie mają prawa się bronić przed żydowskim mesjanizmem. Istota której nie wolno się bronić jest stawiana na poziomie bydła. Tak więc goje są w tym schemacie jak bydło. W tym ujęciu również Żydzi stają się nadludźmi, prawdziwą rasą panów, gdyż sa jedynym narodem wyjętym spod krytyki. Jak to mówił Wolter - Pokaż kogo nie wolno Ci krytykować, a powiem Ci kto ma nad Tobą władzę...
anonim2013.06.27 22:25
@Jan28: W którym momencie Ci opadają? I pytanie mniej istotne - gdzie? Mogę błądzić - jestem ledwie wysokokwalifikowanym robotnikiem. Tylko bez słowotoku i gonitwy myśli - oczopląs jako środek ekspresji Ci zostawiam i tak tego nie widzę.
anonim2013.06.28 1:13
W Polsce (wśród katolików) nie ma jawnej wrogości do żydowskiej nacji - doprawdy? Proszę więc wytłumaczyć mi to: Jan Paweł II (Żyd Wojtyła-Katz) i judaizm czyli apokalipsa http://stopsyjonizmowi.wordpress.com/jan-pawel-ii-zyd-wojtyla-katz-i-judaizm-czyli-apokalipsa/ "Tutaj ( także na zdjęciach poniżej) antypapież JP2-Wojtyła-Katz wchodzi do żydowskiej synagogi (szatana) w Rzymie w 1986 roku. Prosimy zwrócić uwagę na wyjątkową serdeczność i radość widoczną podczas powitania (dwóch starszych braci w wierze) jak gdyby byli długoletnimi, serdecznymi, najlepszymi przyjaciółmi. Podczas swego pobytu w synagodze (szatana) antypapież schylił „pobożnie” głowę kiedy żydzi zaczęli modlitwę w intencji przyjścia żydowskiego „mesjasza” (antychrysta)." *** Żydomasońska rewolucja w Kościele Katolickim: “Papież” Benedykt XVI a judaizm http://stopsyjonizmowi.wordpress.com/2012/01/28/zydomasonska-rewolucja-w-kosciele-katolickim-papiez-benedykt-xvi-a-judaizm/ "Kiedy poddaje się analizie cały zbiór dokumentów (papieskich-tłum.) to na ustach wykwita uśmiech w obliczu hucpy bo okazuje się, że Ratzinger jest zaślinionym judaizatorem, który wypłukał nauczanie ewangeliczne, a teraz za pomocą czarów medialnych przemieniony został w podejrzanego nazistę! Cóż za pointylistyczny majstersztyk alchemiczny, nad, również oskarżonym, przestępcą wojennym Arielem Sharonem i jego przemianą w nieustraszonego , bliskowschodniego bojownika o pokój."
anonim2013.06.29 11:23
Antysemityzm wśród chrześcijan to fikcja i bzdura wymyślona przez żydów do walki z chrześcijaństwem. To próba zamknięcia ust chrześcijanom na wszelką krytyke żydów.Dialog z żydami tak samo jak z muzułmanami polega na ciągłym ustępowaniu i jak już widać nieopowiedzialni ksieża w rodzaju Skrzypczaka zrównują naszą wiare rzymsko katolicka z judaizmem ,a przecież judaizm odrzucił Jezusa jako zbawiciela ,Jezus powiedział " kto się mnie zaprze przed ludzmi ,tego i się zapre przed Ojcem..",,kłania się Deklaracja Dominus Jesus Ratzigera .Żydów i muzułmanów i wszystkich innych nalezy ewangelizować,wzywać do nawrócenia i uznania Jezusa za Zbawiciela ,a nie doprowadzać do sytuacji w której to oni nawracają nas na ich wierzenia. To że jacyś chrześcijanie mordowali żydów ,robili to na własną ree bez popracia kościoła,nie moze być powodem do ulegania ich fałszywej religii ,żydzi przecież mordowali Polaków i aktywnie budowali komunizm w Polsce i obecnie w polskich władzach i mediach jest ich większość.Polską katolicką sterują zydzi i taka ich tu spotyka krzywda...Pokażcie z jednego Polaka katolika we ładzach lub mediach Izraela .
anonim2013.07.2 19:01
ks. dr Robert Skrzypczak znakomicie interpretuje Słowo Boże. Warto zaglądnąć na stronę: http://ksrobertskrzypczak.blogspot.com/