06.11.20, 21:34fot. maxwell hamilton/flickr.com, cc by 20

Czasy ostateczne. Dlaczego diabeł zostanie spuszczony z łańcucha?

Tak skrajny pesymizm, wręcz nihilizm, doprawdy zbija z tropu. Przywodzi na myśl zdumienie Jana, gdy ten ujrzał Nierządnicę czerpiącą sadystyczną przyjemność z zagłady sprawiedliwych. Wobec nieszczęść, które mają spaść na lud Izraela, prorok Habakuk zadawał Bogu pytanie:

Dlaczego każesz mi patrzeć na nieprawość, dlaczego muszę przyglądać się uciskowi?”[213].

Po czym, widząc, że Bóg dopuszcza, by Jego lud cierpiał pod jarzmem pogan, pytał:

Czy nie od wieków istniejesz, o Jahwe, Boże mój, Święty, Nieśmiertelny? Powołałeś go, o Jahwe, by dokonał sądu, Opoko moja, wyznaczyłeś go do wymierzenia kary. Tak czyste są Twoje oczy, że nie możesz patrzeć na zło, nie możesz znieść widoku udręki. Dlaczegóż więc przyglądasz się niewiernym i milczysz, gdy bezbożny gubi sprawiedliwego? Sprawiłeś, że [może postępować] z ludźmi jak z rybami morskimi, jak z robactwem bezpańskim”[214].

Wówczas Pan odpowiedział:

Zapisz to widzenie, na tabliczkach je wyryj, tak by każdy mógł je łatwo przeczytać. Widzenie to bowiem odnosi się do chwili, która dopiero nadejdzie, mówi o końcu i nie zawiedzie; jeżeli zaś nie ziści się rychło, czekaj cierpliwie na jego spełnienie; nastąpi ono niezawodnie i nie opóźni się. Oto pyszny nie utrzyma się przy życiu, a sprawiedliwy dzięki swej wierności będzie żył”[215].

Nie jest łatwo zrozumieć powód, dla którego Bóg dopuszcza istnienie zła. Możemy jedynie wierzyć, że jest w tym pewna logika i czekać do czasu, aż wszystko się wyjaśni. Skoro Bóg dopuszcza istnienie zła i pozwala mu doświadczać wszystkich swoich możliwości, musi w tym być immanentna sprawiedliwość, jak to w swym Komentarzu do Księgo Hioba napisał święty Grzegorz Wielki:

Należy zaś wiedzieć, że wola szatana zawsze jest niegodziwa, ale jego moc nie jest nigdy bezprawna; sam decyduje o swojej woli, lecz moc posiada od Pana. Jeśli sam chce coś niegodziwie uczynić, Bóg pozwala, aby się tak stało, tylko wówczas, gdy to sprawiedliwe”[216].

Patrząc z perspektywy Boga, musimy uznać, że, wbrew pozorom, wszystko jest pod kontrolą. Gdyby szatan dysponował nieograniczoną swobodą działania, zniszczyłby świat w bardzo krótkim czasie. Zatem siła jego destrukcyjnych działań jest zawsze powściągana, wedle kryteriów sprawiedliwości, wolności i miłosierdzia.

Pierwszą przeszkodę postawił jej sam Jezus, kiedy — zakładając Kościół — zwrócił się do Piotra słowami:

Ty jesteś opoką i na tej opoce zbuduję mój Kościół, a bramy piekielne nie zwyciężą go”[217].

Tradycja katolicka postrzegała tę obietnicę jako gwarancję Bożej ochrony przed najgorszym nawet zagrożeniem. Wierzyła, że Kościół nie da się zepchnąć z prawidłowego kursu, że nie pozwoli, by zniszczyli go zdrajcy, działający od wewnątrz, gotowi zamachnąć się na sukcesję Piotrową. Jak pięknie to ujął Hans Urs von Balthasar:

Sama już świadomość tego, że gdzieś w historii jest taki żywy, napominający, prowadzący i niby oścień pobudzający czynnik — nawet jeżeli nie przechodzi do konkretnych działań — nigdy nie daje nam całkowitego spokoju. Z drugiej strony, kiedy się z nim świadomie liczymy, budzi w nas uskrzydlającą świadomość, że nie zeszliśmy zupełnie z drogi i nie jesteśmy samotnymi i zdanymi na siebie samych poszukiwaczami, ponoszącymi całe ryzyko i wszystkie koszty”[218]. Jednak, niejako dla równowagi, ów żywy punkt [Kościół i urząd Piotra] stanie się „punktem prowokującym najbardziej mroczne moce w dziejach świata. Aczkolwiek „w huczącym przyborze pokus [...] jest to wystający jeszcze z topieli wierzchołek — darowany Kościołowi akt Boży, ratujący go przed zatonięciem”[219].

Nie mają racji ci, którzy zarzucają papieżom ludzką słabość. Nawet jeśli w niektórych momentach papiestwo zdawało się przywdziewać ohydną maskę Antychrysta, wykroczenia moralne najgorszych nawet papieży nie doprowadziły do zasadniczych odstępstw doktrynalnych[220]. Zresztą, jak uczy historia, wszystkie wspólnoty chrześcijańskie, które nie podlegają zwierzchności Rzymu, o wiele łatwiej zostają wchłonięte przez ruchy nacjonalistyczne lub ulegają niemożliwym do pokonania podziałom. W roku 1870 papiestwo utraciło Państwo Kościelne i chcąc nie chcąc, przekroczyło nieodwracalny próg. Była to prawdopodobnie strata opatrznościowa, która przyniosła papiestwu możliwość niezwykłego oddziaływania duchowego. Kościół wydaje się być gotowy do ostatniego boju.

Drugą przeszkodą, która nie pozwoli, by zło zawładnęło światem, będzie obecność świętych — tych, którzy bez względu na wszystko pozostaną wierni. Oni udowodnią, że kłamstwo i nienawiść, pleniące się w świecie za sprawą piekielnych sztuczek, pozostają absolutnie bezsilne, wobec tajemnicy Chrystusa. W Księdze Apokalipsy ową siłę świętych symbolizują dwaj prorocy Pana, o których jest mowa w rozdziale 11.:

Dwom moim Świadkom dam władzę, a będą prorokować obleczeni w wory przez tysiąc dwieście sześćdziesiąt dni. Oni są dwoma drzewami oliwnymi i dwoma świecznikami, co stoją przed Panem ziemi. A jeśli kto chce ich skrzywdzić, ogień wychodzi z ich ust i pożera wrogów. A jeśli ktokolwiek zechciałby ich skrzywdzić, w ten sposób musi być zabity. Mają oni władzę zamknąć niebo, aby nie padał deszcz za dni ich prorokowania, i mają władzę nad wodami: (mogą) przemienić je w krew i (mogą) porazić ziemię wszelkimi plagami, ilekroć zechcą. A gdy dopełnią swojego świadectwa, Bestia, która wychodzi z Przepaści, stoczy z nimi walkę, zwycięży ich i zabije. A zwłoki ich (leżeć będą) na placu wielkiego miasta, które przenośnie zwie się Sodoma i Egipt, gdzie także ukrzyżowano ich Pana. I (wielu) spośród ludów, szczepów i różnojęzycznych narodów przez trzy i pół dnia patrzy na ich zwłoki, i nie zezwala ich złożyć do grobu. Mieszkańcy ziemi cieszą się i radują z ich powodu. I będą sobie nawzajem posyłali dary, bo ci dwaj prorocy mieszkańcom ziemi zadali katusze. A po trzech i pół dniach wstąpił do nich duch życia od Boga i stanęli na nogi. A wielki strach padł na tych, którzy na nich patrzyli. Oni zaś usłyszeli donośny głos z nieba mówiący do nich: «Wstąpcie tutaj!» I wstąpili do nieba w obłoku, a ich wrogowie (tak) ich zobaczyli. W owej godzinie nastąpiło wielkie trzęsienie ziemi i runęła dziesiąta część miasta, a od tego trzęsienia ziemi zginęło siedem tysięcy osób. A pozostałych ogarnęło przerażenie i oddali chwałę Bogu nieba”[221].

Najstarsza i najbardziej obiegowa interpretacja każe rozpoznać w owych dwóch świadkach proroków Henocha i Eliasza, o których jako jedynych Stary Testament mówi, że nie umarli, lecz zostali zabrani przez Pana... Właśnie dlatego niektórzy uważali, że Jezus jest Eliaszem. Jednak sam Jezus odrzucił tę hipotezę, utożsamiając z prorokiem z Góry Karmel Jana Chrzciciela, w sensie symbolicznym — jednakże nie odwołując się do idei reinkarnacji! Zatem wolę powiedzieć — jak czyni to część egzegetów — że dwaj prorocy symbolizują całą wspólnotę sprawiedliwych i jej dwie gałęzie: żydowską i chrześcijańską. Choć może też chodzić o dwóch apostołów czasów ostatecznych — takich, jakimi byli święci Piotr i Paweł. Tak czy inaczej, prześladowany Kościół przejdzie przez śmierć i zmartwychwstanie w walce, którą będzie musiał toczyć z bestią w czasie jej panowania na ziemi, to znaczy „przez trzy i pół roku”.

Trzecią przeszkodą stojąca na drodze szatana jest przeszkoda czasu. W tej kwestii, kilka liczb rzuca wyzwanie przenikliwości egzegetów: tysiąc; trzy i pół; sześćset sześćdziesiąt sześć.

Apokalipsa powiada, że szatan zostanie wrzucony do czeluści na tysiąc lat, „by już nie zwodzić narodów”. W tym miejscu powraca trudna kwestia millenaryzmu. Idąc za myślą świętego Augustyna i nauką Magisterium Kościoła, byłbym skłonnym uznać, że najbardziej prawidłowa interpretacja wiąże się z dosłownym potraktowaniem określenia „narody”. Wiedząc, że czas historyczny jest czasem przemieszania dobra i złą, musimy zdawać sobie sprawę z tego, że uwięzienie szatana ma jedynie charakter względny. Oznacza to, że wciąż może zwodzić ludzi, na tysiące sposobów, choć jednocześnie przez tysiąc lat (liczba symboliczna) nie może przejąć władzy nad narodami. Ale znów — nie oznacza to, że nie wywiera żadnego wpływu na głowy Państw czy rządy! Zbyt wiele przykładów wykazuje coś zgoła odmiennego. Niemniej, wielki plan zdobycia władzy nad światem jest póki co uniemożliwiony aż do chwili, gdy na krótki czas szatan zostanie uwolniony. Określenie „a potem ma być na krótki czas uwolniony” może oznaczać koniec czasów i nawrócenie żydów. Jeśli chodzi o tysiącletnie panowanie Chrystusa i świętych, można by się tu zgodzić z hipotezą Hansa Ursa von Balthasara, że owymi świętymi i błogosławionymi są ci, którzy powstali z grobów w chwili śmierci Jezusa, by wraz z Nim wstąpić do nieba[222]. W takim razie Maria byłaby pierwszą, lecz nie jedyną, której ciało zostało wskrzeszone[223].

Okres władania zła w czasach ostatecznych miałby wynosić trzy i pół roku — połowa siódemki! Taką właśnie liczbę podaje Księga Daniela[224]. Później, owe trzy i pół roku, czterdzieści dwa miesiące lub tysiąc dwieście sześćdziesiąt dni oznaczać będą czas eschatologicznej próby[225]. Liczb tych nie należy pojmować dosłownie, gdyż mają jedynie wymiar symboliczny. Tak jak liczba 7 symbolizuje pełnię czasów, tak jej połowa oznacza czas „złamany”, niepełny, niedokończony.

To samo dotyczy liczby 666. Na temat tej osławionej liczby wysnuto wiele hipotez, przy czym żadna nie spotkała się z jednomyślnym uznaniem specjalistów. Klucz do interpretacji zaginął[226]. Choć — nie do końca, jeśli przyjmiemy najbardziej oczywiste znaczenie. 666 oznaczałoby wówczas pseudo-trójcę, niezdolną do urzeczywistnienia swoich planów w obliczu Boga, który jako jedyny jest Panem historii. Trynitarne spełnienie historii byłoby więc wyrażone liczbą 777 lub 888 — jeśli by się skłonić ku wieczności. Szach i mat diabelskiemu oszustwu mówi liczba 666.

[213] Ha 1,3.

[214] Ha 1,12-14.

[215] Ha 2,2-4.

[216] Św. Grzegorz Wielki, Moralia, Komentarz do Księgo Hioba, tom 1, Ks. II, X, 17, przekład Teresa Fabiszak, Anna Strzelecka, Rafał Wójcik, Tyniec Wydawnictwo Benedyktynów, Kraków 2006.

[217] Mt 16,18.

[218] Hans Urs von Balthasar, Antyrzymski resentyment, przełożył Wiesław Szymona OP, W Drodze, Poznań 2004, s. 29.

[219] Ibidem.

[220] Nie możemy więc dać wiary niektórym widzeniom Vassuli Ryden (prawosławnej Greczynki). Kongregacja Nauki Wiary przestrzega przed błędami zawartymi w jej pismach: „Rzekome objawienia obwieszczają, że wkrótce w Kościele zapanuje Antychryst. W duchu millenarystycznym zapowiadają decydującą i chwalebną interwencję Boga, który ma jakoby ustanowić na ziemi, jeszcze przed ostatecznym przyjściem Chrystusa, erę pokoju i powszechnego dobrobytu”. Informacja na temat pism i działalności pani Vassuli Ryden. Molti Vescovi, AAS 88 (1996), w: W trosce o pełnię wiary, Dokumenty Kongregacji Nauki Wiary 1995-2000, red. ks. Janusz Królikowski, ks. Zygmunt Zimowski, Biblos, Tarnów 2002, s. 11. Z tą samą krytyką spotyka się przepowiednia z La Salette, mówiąca o tym, że „Rzym straci wiarę i stanie się siedzibą antychrysta” — o ile nie odnosi się do mieszkańców Rzymu, a nie do centralnej władzy Kościoła.

*****

[221] Ap 11,3-13.

[222] Mt 27,52-53.

[223] Artykuł „Les jugements de Dieu dans l'Apocalypse”, w: Communio, X, styczeń-luty 1985, s. 15.

[224] Dn 12,7: prześladowania Antiocha IV.

[225] Ap 11,3; 12,6-14; 13,5.

[226] Wspomnijmy jednak, że dla judeochrześcijan w czasach świętego Jana, liczba 666 mogła oznaczać cesarza Nerona, ponieważ wartość numeryczna jego imienia, obliczona według alfabetu babilońskiego, po aramejsku rzeczywiście oznacza 666.

Jean-Marc Bot - „Koniec świata. Duch czasów ostatecznych” (fragment książki, wydanej przez Wydawnictwo Święty Wojciech, 2012 r.)mp/opoka.org.pl

Komentarze

Alisia2020.11.8 4:00
💋 Mo­j­a m­ło­d­a ci­pk­a j­es­t ca­ł­a mo­kr­a! Oc­eń z­dj­ęc­ie - W­W­­W­.­E­­­S­1­7­.­­C­L­U­B
Jan Radziszewski2020.11.8 0:25
19.09.1997 Spotkanie z Matką Najświętszą w kaplicy Jasnogórskiego Obrazu [rocznica Objawienia w La Salette] ++++++ W czasie modlitwy za Kościół święty, ojczyznę i cały świat, zobaczyłam nagle poszczególne części globu ziemskiego, rozdzieranego błyskawicami gromów, ognia i wylewu wód. +++ Ogień i woda szalały od południa aż po zachód (Czechy, Niemcy, Paryż..) przerażeni ludzie biegli do kościołów, które nie mogły pomieścić tłumów, Dlatego wokół murów kościoła gromadziły się rzesze ludzi, którzy w strachu wielkim zgodnie wołali do Boga o ratunek. +++ Wielu spowiadało się na głos Bogu samemu, żebrząc o przebaczenie grzechów. +++ Z powodu siły rozszalałych żywiołów, oślepiających błyskawic i zapadających na przemian głębokich ciemności, nie było możliwości udzielania pomocy. ++ Ludzie ginęli w wielkiej liczbie… +++ Jakieś koszmarne twory „ni to ludzie, ni zwierzęta) plując wciąż nienawistnie cuchnącą cieczą, uganiały się za uciekającymi przed nimi. i broniącymi się rozpaczliwie ludźmi, („niektórzy z nich byli bardzo młodzi, prawie dzieci). +++ Te potwory porywały ich i siłą unosiły z ziemi strącając w przepaść kłębiącego się ognia. +++ Ogarnęło minie przerażenie wielkie, bo rozpoznałam otwarte, stalowe, ciężkie i żarzące się bramy piekła (zapamiętałam je z pobytu w piekle). +++ Wypełzały stamtąd koszmarne istoty z nienawistnym wzrokiem, rzucające się na ludzi.
york2020.11.7 15:36
Ano to ze nie ma szatana jest miodem dla diabla istota zakamuflowana .On jesti zaciera swoje lapki , bedzie wielki low.
ble2020.11.7 14:14
przecież światem rządzi pieniądz,dobro -zło to zależy od kursu dolara,taka jest natura człowieka
ryszard2020.11.7 16:13
twoim światem
Ludzie ogarnijta się2020.11.7 12:37
Mamy 2020 rok, samochody elektryczne, samoloty bezzałogowe na biurku komputer o gigantyczny możliwościach obliczeniowych a wy mi to o spuszczaniu z łańcucha pitolicie. Ludzie
Rafał A. Ciemkiewicz2020.11.7 11:48
A był w ogóle na łańcuchu?
Jan Radziszewski2020.11.8 0:28
żydzie dla żydów cezar tj Lucyfer zawsze był Łaskaw a więc ot najlepsze siedziby będą mieli w PIEKLE tzn większej tzn cięższej kary
Agnostyk2020.11.7 10:25
Hahaha diabeł spuszczony z łańcucha Hahaha. Co za brednie i fantasy
Jan Radziszewski2020.11.8 0:31
Mahomet w piekle https://www.youtube.com/watch?v=1kJgdsfq1q4 obywatel piekła https://www.youtube.com/watch?v=XLGyaNelwg4&t=618s Odwiert do Bram Piekieł - Rosjanie natrafiają na dantejskie piekło. https://www.youtube.com/watch?v=zzdhSNLB8os +++ ot i żydowscy konsomolcy na własne oczy swego cezara zobaczyli i powariowali!!!
ryszard2020.11.7 8:58
A ja pytam czemu jeszcze w XXI wieku, czasach wyjątkowego rozwoju nauk ścisłych, pada bezradne pytanie - czemu Pan Bóg dopuszcza istnienie zła? Chyba nikt nie zaprzeczy, że wszystko co Pan Bóg stworzył i wszystko co dopuszcza jest absolutnie (matematycznie) logiczne i ścisłe. Jeśli Pan Bóg obdarzył człowieka wolną wolą to tym samym automatycznie dopuścił ludzkie dobro ale i ludzkie zło. A w "Ojcze Nasz" nie byłoby " ...i odpuść nam NASZE winy..." (nasze a nie moje). Odpowiedzialność więc na tym świecie jest nasza wspólna (abyśmy powstrzymywali innych, przed czynieniem zła), ale już u bram tamtego świata, tylko indywidualna.
Roman2020.11.7 10:39
ryszard A co ma z tym Złym ten biedny Bóg zrobić? Przecież to taki sam człowiek, jak i my!!!!
ryszard2020.11.7 14:15
Mylisz się. Otrzymaliśmy od Pana Boga wolną wolę, możemy więc także sami wyrzec naszego człowieczeństwa. Nie jestem teologiem, ale myśląc ściśle granicą takiego wyrzeczenia, jest świadomy wybór zła dla samego zła (grzech przeciw Duchowi Świętemu). Jezus Chrystus nazywa wieprzami tych co takiego wyboru dokonali ("nie rzucaj pereł między wieprze") wyłączając ich tym samym z człowieczeństwa. Bóg nie musi z nimi nic robić, bo skoro podjęli świadomą decyzję wyrzeczenia się własnego człowieczeństwa, nie należą już do Boga, ale już do zupełnie innego sędziego.
Jan Radziszewski2020.11.8 0:39
tym, złym nie jest żaden człowiek nawet żyd Antychryst tylko jego mocodawca Pierwyj Buntownik Rewolucjonista świata duch zła Diabeł Bies Lucyfer (Iz 14,12-15 Sura 113,1 / słynny Wąż z raju Rdz 3,1 nn zw Czerwonym Smokiem /Ap 12,3 nn)
Roman2020.11.7 8:43
Piekło od 5702 lat jest otwarte, więc szatan wraz z potępionymi od 5702 lat krąży po naszej ziemi. A Chrystusa jak był na naszej ziemi, to kto Go kusił? On będzie na krótko jeszcze zamknięty. Zamknięcie nastąpi pod koniec wielkiej wojny, aby Bóg mógł zaprowadzić pokój na ziemi, ale pod koniec edycji świata, a więc przed końcem świata, zostanie znowu wypuszczony, aby na końcu Bóg mógł wszystkich osądzić - żywych i umarłych - czyli żyjących w tych przyszłych czasach, i umarłych, czyli potępionych, i zawrzeć z nimi nowe przymierze, na zasadzie których będą żyli ci ludzie potępieni w następnej edycji świata, a więc na nowej ziemi pod nowym niebem! - a wtedy szatan na tysiąc lat Boskich będzie zamknięty - na miliard lat ziemskich. Taka jest Prawda biblijna!!!!!
Anonim2020.11.7 8:40
Diabeł to rzadzi polskim kościołem a hierarchom to zupełnie nie pr eszkadza
chłe, chłe, chłe2020.11.7 8:10
Bo jest oczywiste - że diabeł istnieje. A jeśli jest oczywiste - że diabeł istnieje - to jest również oczywiste - że zostanie spuszczony z łańcucha. Logiczne - nieprawdaż???
ble2020.11.7 14:16
a może jest w kojcu?
Ateista2020.11.7 7:48
WSZELAKIE ZLO NA TYM SWIACIE TO ŻYD I JEGO SZTUCZNY TWÓR IZRAEL LONDYN NEW YORK O ILE BY ŚWIAT BYL PIĘKNIEJSZY I WSPANIALSZY BEZ TEGO G...
alicebudda2020.11.7 4:46
❤Dziewczyny na seks w Twoim mieście ❤ Link - jne1.info/44641/4you4ever23
Jan Radziszewski2020.11.7 2:13
Po to aby zabrać swoich żydków i judaszy tj Masonów na zawsze do PIEKŁA +++O Zb. Nr 71. Nieboszczykowie ukażą się trzeciego dnia. Zapisz: Dzieci Moje, najpierw na niebie, nocą, ujrzycie złocisty, wielki Krzyż. Wszyscy i na całym świecie usłyszycie wielki grzmot, powstanie wicher jako trąba morska, wszystko zmiatać będzie, co stanie na jego drodze. Ziemia nagle zacznie drżeć, początkowo z przerwami, a potem bezustannie kolebać się będzie. Gwiazdy będą zmieniały swój kierunek szybko i zupełnie inaczej niż zawsze, widok nieba się zmieni, zginie Duży Wóz, Mały Wóz, wszystko będzie się od siebie oddalać, niebo stanie się inne, nieprzyjemne. Między wami pojawią się tej nocy ci, co już dawno pomarli. Będą też przebiegać ulicami wytoczone z piekieł wozy naładowane demonami i złymi duchami. One to będą czynić wielkie spustoszenie, zgiełk, hałas, jęk, płacz. Domy wasze będą się rozpadały jak domki z kart. W tej strasznej godzinie szatani będą śmiało sobie poczynać, porywać będą dusze tych, co Boga się wyrzekli i szerzyli na świecie niewiarę, tych, co to z serc ludu Bożego krzyż i wiarę wyrywali. A tej nocy ciemnej niech drżą też matki morderczynie, te, co mordowały dzieci poczęte. Groza wielka, a grozy coraz więcej będzie. Morza i oceany wystąpią ze swoich brzegów i będą iść na ląd w postaci wielkiej ściany stojącej. Potem wszystko obejmie pierścień, który błyskawicznie będzie się rozszerzał z minuty na minutę. Będzie stawał się ogniem huraganowym tak, że obejmie całą kulę ziemską. Wszystko zacznie płonąć, woda morska i oceanów wrzeć będzie i płonąć jak nafta. Jeśli te dni ciemności nie będą ludzkości odwrócone, wszystko, co żyje na ziemi w tych dniach ciemności zginie. Łaski Miłosierdzia Bożego dostąpią jedynie ci, co Boga mają w sercu, żyją według świętych Bożych przykazań, wierzą sil na wiarą w Trójcę Przenajświętszą, w Niepokalaną Dziewicę Maryję. Tylko oni mogą przetrwać i przez modlitwę i ofiarę swego cierpienia, przetrwają. … )
A gdzie "Pilne!" A gdzie "módlmy się"?2020.11.7 2:01
j.w.
Kubiak2020.11.7 1:30
Kościół wyparł się objawień w Garabandal. Przepowiednia sie wypełniła i jest zakończona.
rebeliant2020.11.7 0:31
A jeśli chodzi o tą Sodomę i Egipt, to chyba jasno już nie raz wspominałem, że aby szczyt piramidy zajmowany przez nierobów-kapłanów mógł robić nic, to podstawa tej piramidy musi być traktowana jak glina do wyrobu cegieł. Sodoma zaś, to uzyskiwanie rezultatów na drodze gwałtu, a nie obopólnej zgody/porozumienia - niezbędna do utrzymania podstawy w stanie materiału ludz... budowlanego.
rebeliant2020.11.7 0:11
Ilu bogów i diabłów biedny człowieku przed tobą do dźwigania. A najgorsze jest to, że tu wygniesz się w chińskie 18, a oni cie jeszcze zaciągną do jakiegoś chórku niebiańskiego - gdy zassą nieco sodomitów i załapią rzeżączkę, to się uspokoją z tym niebem... słowiki zasrrane.
rebeliant2020.11.7 0:03
A optimus prime nie spółkował z megatronem. Ja od początku wiedziałem, że Bóg z Diabłem wódkę piją, tylko po co w tego człowieka napie...rdalać siarczystym deszczem meteorytów - wystarczy, żeby mu cholesterol żyłkę zatkało albo po prostu mógł Bóg w ogóle człowieka nie stwarzać i się nad nim nie pastwić (do spółki ze swoim diabłem).
rebeliant2020.11.6 23:37
A zatem Jezus przychodzi przez Diabła. Diabeł ci musi wypruć flaki, aby Jezus przyszedł i zaszlochał: oj jaka tragedia, co za boleść, ale to dla twojego dobra... No wiem nieboraku, że nie wiesz o co chodzi z tym grzechem pierworodnym, że nawet nie było cię przy tym, no ale co Ty możesz zrobić marny człowieku ? My istoty o większych możliwościach możemy wam na kopać i żądać jeszcze za to pokuty. A z resztą... po co ja piszę skoro mamy: "Nie jest łatwo zrozumieć powód, dla którego Bóg dopuszcza istnienie zła. Możemy jedynie wierzyć, że jest w tym pewna logika i czekać do czasu, aż wszystko się wyjaśni. Skoro Bóg dopuszcza istnienie zła i pozwala mu doświadczać wszystkich swoich możliwości, musi w tym być immanentna sprawiedliwość". Dla mnie nie ma nieba jeżeli jakikolwiek człowiek siedzi na wieczność w piekle. Dla mnie wystarczy jak każdy wyrówna rachunki osobiście i szlus. A tak w ogóle: daj mi świat nieskończony, silne ciało i zdrowie doskonałe oraz Ewelinę do Edenu, a nie będzie mi potrzebny, ani potępiciel, ani wybawiciel. Będę tak mógł egzystować bez końca... a nie jakieś hipnotyczne wpatrywanie się w oblicze guru.
Anonim2020.11.6 22:53
A rządy bolszewików, nazistów, Wołyń to co to było?
matis892020.11.6 22:24
Szkoda że w tekście nie poruszono kwestii dwóch czasów o których mówi ks. Daniela. Jest to 1290 dni i 1335 dni.
matis892020.11.6 22:14
Z Apokalipsy św. Jana spełniło już się proroctwo o Fałszywym Proroku antychrysta. Jest nim Bergoglio Nie Katolik, czciciel demonów, lewak i mason, poganin, heretyk, zwodziciel, oszust i niszczyciel Kościoła od środka. Założyciel Religi Światowej antychrysta w oparciu o synkretyzm. 1290 dni jest liczone od wprowadzenia przez Bergoglio Ohydy Spustoszenia do KK, czyli demona pachamamy. Od 7.10.2019 licząc 1290 dni wypada 18.04.2023r.. Czyli trzeciego dnia po Niedzieli Miłosierdzia. Ujawnienie antychrysta można już liczyć w miesiącach, bo to nie są odległe lata. A ujawni się on na Bliskim Wschodzie i zaprowadzi tam fałszywy pokój za co będzie wielbiony przez świat.
matis892020.11.6 22:19
W tekście jest błąd. Nie 1260, a 1290 dni.
Precz z 🌈 zarazą!2020.11.6 22:00
Frondowe lewactwo, jazgoczące pieski, będą chcieli wykpić ten tekst ("W XXI wielu wierzyć w takie rzeczy?", "diabeł to wymysł klechów-pedofili" itp.). I nic dziwnego: taka jest podstawowa taktyka szatana - niech ludzie nie wierzą w jego istnienie, dopóki nie trafią do piekła na całą wieczność.
ano mamy XXI wiek2020.11.7 12:42
Tak tak, neobolszewicki bełkot o taktyce szatana,....skąd my to znamy? a znamy z historii. Do tego precz z tęczą? a to już bełkot godny wypocin w main kampf
AAAtomek2020.11.6 21:40
Zabrakło w tekście Harrego Pottera, ale OK. Będzie II część strasznych opowieście!