26.07.19, 12:45

Dr Mariusz Błochowiak: Dyskryminacja osób LGBT bywa konieczna

Naklejka "Strefa wolna od LGBT", która miała być dołączona do Gazety Polskiej wzbudziła dużo emocji i kontrowersji. Sąd Okręgowy w Warszawie posunął się nawet do wstrzymania numeru tej gazety zawierającej wspomnianą naklejkę.

Gdyby rozumieć strefę wolną od LGBT jako wolną od ideologii LGBT to jest to jak najbardziej uzasadnione i pożądane oczekiwanie. Cała Polska i świat powinny być bowiem strefą wolną od jakiejkolwiek ideologii, czyli błędnego zespołu poglądów, czy to LGBT czy, na przykład, komunizmu, nazizmu bądź eugeniki.

Czy jednak można mówić o moralnie słusznej strefie wolnej od osób LGBT, czyli de facto o dyskryminacji osób LGBT?

Przypomnijmy, co mówi Katechizm Kościoła Katolickiego na temat homoseksualizmu i homoseksualistów:

KKK 2357 [...] Tradycja, opierając się na Piśmie świętym, przedstawiającym homoseksualizm jako poważne zepsucie (Por. Rdz 19,1-29; Rz 1, 24-27; I Kor 6, 9;1 Tm 1, 10) zawsze głosiła, że "akty homoseksualizmu z samej swojej wewnętrznej natury są nieuporządkowane" (Kongregacja Nauki Wiary, dekl. Persona humana, 8). Są one sprzeczne z prawem naturalnym; wykluczają z aktu płciowego dar życia. Nie wynikają z prawdziwej komplementarności uczuciowej i płciowej. W żadnym wypadku nie będą mogły zostać zaaprobowane.

KKK 2358 Pewna liczba mężczyzn i kobiet przejawia głęboko osadzone skłonności homoseksualne. Skłonność taka, obiektywnie nieuporządkowana, dla większości z nich stanowi trudne doświadczenie. Powinno się traktować te osoby z szacunkiem, współczuciem i delikatnością. Powinno się unikać wobec nich jakichkolwiek oznak niesłusznej dyskryminacji. Osoby te są wezwane do wypełniania woli Bożej w swoim życiu i – jeśli są chrześcijanami – do złączenia z ofiarą krzyża Pana trudności, jakie mogą napotykać z powodu swojej kondycji.

Katechizm mówi zatem o tym, że "Powinno się unikać wobec nich jakichkolwiek oznak niesłusznej dyskryminacji".

Oprócz niesłusznej czy niesprawiedliwej dyskryminacji, która jest zawsze godna potępienia, istnieje również słuszna dyskryminacja, o której się prawie w ogóle nie mówi w debacie publicznej. Termin dyskryminacja pochodzi od łacińskiego discriminatio – rozróżnianie. Przykładowo rozróżniamy kierowców pijanych od trzeźwych i tych pierwszych słusznie dyskryminujemy nie pozwalając im prowadzić samochodów, gdyż stanowi to realne i tragiczne w skutkach zagrożenie dla innych ludzi, w tym wypadku uczestników ruchu drogowego. Podobnie dyskryminujemy słusznie ludzi chorych psychicznie i nie pozwalamy im być pilotami samolotów pasażerskich. Przykłady można by mnożyć. 

Jak zatem ma się rzecz z dyskryminacją osób LGBT? Oddajmy głos kard. Josephowi Ratzingerowi, ówczesnemu prefektowi Kongregacji Nauki Wiary (Uwagi dotyczące odpowiedzi na propozycje ustaw o niedyskryminacji osób homoseksualnychOmosessualit, 1992 r.). 

"Nie można twierdzić, że dyskryminacja ze względu na "skłonność homoseksualną" jest tym samym, co dyskryminacja ze względu na rasę, pochodzenie etniczne itd. W odróżnieniu od nich skłonność homoseksualna jest obiektywnym nieuporządkowaniem moralnym (por. List, 3) i budzi niepokój moralny.

Istnieją dziedziny, w których nie jest przejawem niesprawiedliwej dyskryminacji uwzględnienie skłonności seksualnej, na przykład gdy chodzi o adopcję dziecka lub powierzenie go opiekunom, zatrudnienie nauczycieli lub trenerów sportowych, służbę wojskową.

Osoby homoseksualne, jako osoby ludzkie, mają te same prawa co wszyscy ludzie, w tym prawo do takiego traktowania, które nie uwłacza ich godności osobistej (por. nr 10). Obok innych praw wszyscy ludzie mają prawo do pracy, mieszkania itd. Nie są to jednak prawa absolutne. Mogą zostać słusznie ograniczone ze względu na obiektywne nieuporządkowane zachowania zewnętrzne. Jest to nie tylko dopuszczalne, ale konieczne. Co więcej, zasada ta dotyczy nie tylko przypadków zachowań zawinionych, ale także działań osób chorych fizycznie lub umysłowo. Jest zatem przyjęte, że państwo może ograniczyć możliwość korzystania z pewnych praw, na przykład osobom cierpiącym na chorobę zakaźną lub umysłową, by chronić dobro wspólne."

Przyszły papież pisał proroczo w 1992 roku, co stanie się (i się stało), jeśli nie będzie słusznej dyskryminacji homoseksualizmu:

"Prawne uznanie homoseksualizmu za cechę, której nie wolno rozpatrywać jako kryterium dyskryminacji, może łatwo - jeśli nie automatycznie - prowadzić do uchwalenia ustaw, które będą chronić i popierać homoseksualizm. Występując przeciw aktom dyskryminacji, prawo powoływałoby się wówczas właśnie na homoseksualizm danej osoby i tym samym broniłoby jej praw przez afirmację jej skłonności homoseksualnej, zamiast sprzeciwiać się łamaniu podstawowych praw człowieka."

Dzisiaj mamy do czynienia w Polsce z wylaniem się zboczonej i perwersyjnej ideologii LGBT na ulice i żądania jej społecznego poparcia oraz możliwości wpływu na edukację dzieci i młodzieży w szkołach i przedszkolach. Dorośli natomiast w osobach studentów są indoktrynowani na niektórych polskich uniwersytetach już od wielu lat dzięki pseudonaukowemu kierunkowi "Gender studies", którego istnienie jest hańbą dla decydentów. I na ten temat zabrał głos kard. Ratzinger, wskazując na manipulowanie Kościołem przy poparciu pasterzy, którym zabrakło Jezusowej roztropności węża: 

"Osoby homoseksualne deklarujące publicznie swój homoseksualizm to zazwyczaj właśnie te, które uważają aktywność homoseksualną i taki styl życia "jako obojętny lub, co więcej, jako dobry" (por. nr 3) i stąd zasługujący na aprobatę społeczną. Wśród nich najłatwiej można znaleźć tych, którzy podejmują próby "manipulowania Kościołem, nawet przy poparciu działających w dobrej wierze pasterzy, mające na celu zmianę norm prawodawstwa cywilnego" (por. nr 9); a także tych, których taktyką jest głoszenie tezy, że "jakakolwiek krytyka albo zastrzeżenia względem osób homoseksualnych (...) jest po prostu formą niesprawiedliwej dyskryminacji" (por. nr 9).

Warto też przywołać słowa kardynała Ratzingera dotyczące niemoralnego stanowienia prawa, które będzie konsekwencją braku słusznej dyskryminacji osób LGBT:

"Ponieważ w ocenie projektów ustaw należy kierować się przede wszystkim odpowiedzialnością za ochronę i rozwój życia rodzinnego (por. nr 17), trzeba bardzo dokładnie przemyśleć wszystkie zarządzenia składające się na proponowane zmiany. W jaki sposób wpłyną one na przepisy dotyczące adopcji i opieki zastępczej? Czy zmierzają do ochrony aktów homoseksualnych, publicznych lub prywatnych? Czy przyznają równorzędny status związkom homoseksualnym i rodzinie, na przykład w dziedzinie komunalnego budownictwa mieszkaniowego albo przez uznanie prawa partnera homoseksualnego osoby zatrudnionej do korzystania z przywilejów "rodzinnych", na przykład opieki lekarskiej przysługującej pracownikowi (por. nr 9)?

Na koniec, w sprawach dotyczących dobra wspólnego Kościół nie może aprobować ani przyjmować obojętnie ustaw godzących w to dobro, nawet jeśli nie obowiązują one organizacji i instytucji kościelnych. Kościół ma obowiązek umacniać życie rodzinne i moralność całego społeczeństwa na fundamencie podstawowych wartości moralnych, a nie jedynie bronić siebie przed konsekwencjami szkodliwych praw (por. nr 17)."

Zatem istnieją takie dziedziny czy sfery życia, gdzie dyskryminacja osób LGBT jest nie tylko słuszna, ale konieczna. Jest to wymóg moralności. Brak takiej dyskryminacji jest moralnym złem.  Co więcej, słuszna moralnie dyskryminacja osób LGBT powinna mieć swoje odzwierciedlenie w prawie stanowionym, które winno być niesprzeczne z Prawem Bożym. Każde bowiem prawo ustanowione przez człowieka, które jest niezgodne z Prawem Bożym jest bezprawiem, przemocą i uzurpacją. Wobec takiego prawa istnieje moralny obowiązek jego nieprzestrzegania.

Dr Mariusz Błochowiak

Miesięcznikegzorcysta.pl

Komentarze

Teresa2019.07.27 13:31
Zignoruj autorów złych, agresywnych, antykatolickich i antypolskich komentarzy jak psa szczekającego na łańcuchu. Nie klikaj w łapki pod ich komentarzami, bo to sprawia im satysfakcje i podjudza ich jeszcze bardziej do większej zajadłości. Nie oni decydują co jest dobre a co złe. O tym zdecydował już Pan Bóg i przed Nim każdy zda sprawę ze stanu swego serca. Owszem mogą Ci uzurpatorzy prawa na jakiś czas namieszać ale ostateczne zwycięstwo należy do Pana Boga i ludzi, którzy Mu ufają.
Moly2019.07.27 5:46
"Obiektywnie" nieuprzodkowana ...Co za bzura. Natomiast przypisywanie sobie prawa i autorytetu do przedtawiania swoich przekonan jako " obiektywnej prawdy" jest OBIEKTYWNIE cecha pewnych zaburzec osobowosci.
Andrzej2019.07.26 22:47
Napisał prawdę. Czy niektórym Polakom to już całkiem Pan Bóg rozum odebrał, że popierają te wynaturzenia ? Kto nauczył te 500 000 mrówek, budować gniazdo kuliste z liści wysoko na eukaliptusie i to tylko w Australii? Same z siebie wpadły na ten pomysł i to pokoleniami? No to kogo należy się bać ,Boga czy ludzi? Czyich praw przestrzegać? Skąd się wzięła ta "niebieska kulka" zwana Ziemią? Jest na niej wszystko do życia człowieka. Mówiło się kiedyś "Żyj jak Bóg przykazał". Ale też "Bóg nierychliwy ale sprawiedliwy". Pycha dewiantów prowadzi ich rozum na "manowce". A żniwa w drzwiach. Czy trzeba teraz żeby zginęły miliardy? Sodomę przecież odkopano.
Radek2019.07.27 5:55
Coś ci się poważnie uroiło. Napij się herbatki.
Andrzej2019.07.27 12:27
A konkretnie to co Ci nie pasi. Te zaprogramowane mrówki czy to że masz czym oddychać bo masz płuca a w atmosferze jest tlen? To mi się uroiło? To że delfin ma sonara, bizon czterokomorowy żołądek, pszczoły "widzą" w ultrafiolecie a niezwykłe komórki macierzyste we krwi to też urojenie. I to wszystko samo z siebie. Trochę pokory. Popatrz w kosmos. Miliardy galaktyk. Widzisz światło gwiazd , których już nie ma. Jesteś pyłkiem który ma świadomość że istnieje. Tylko po co tu jesteś? Chyba nie po to by pisać głupoty. Przestań jeść fast foody bo Ci się telomery skracają i uwiąd mózgu postępuje szybciej niż masz to zapisane w genach. Ogarnij się.
Trójoka wrona2019.07.26 21:01
Nie wolno dyskryminować NIKOGO w życiu publicznym, z jakichkolwiek powodów. Tak stanowi polskie prawo i pan Błochowiak musi się z tym pogodzić. A jeżeli nie, to może sobie próbować zmieniać Konstytucję. Nie życzę powodzenia.
jewro2019.07.26 19:56
prawo powinno być ustalane tylko i wyłączenie w oparciu o naukę a nie jakieś religijne bajeczki i inne farmazony
Katolik2019.07.27 10:01
biblia to przecież prawdziwa nauka
ceramik2019.07.26 17:46
To jest pedalski terroryzm. Bezkarny terroryzm i nic ludzie zrobić nie mogą. Boże pomóż.
bea2019.07.26 17:21
wszstko o Gender czego nie dowiesz sie w telewizji mocne https://gloria.tv/video/7qje4DJ8nePN1HPcLMYTWBQFv
edi2019.07.26 16:57
UWAGA HOMOSEKSUALIŚCI - WAŻNE ! - LGBT (GENDER) NIE MA NIC WSPÓLNEGO Z OCHRONĄ JAKICHKOLWIEK MNIEJSZOŚCI (wszelkie mniejszości SĄ ICH ZAKŁADNIKAMI) - to jest RUCH POLITYCZNY który bazuje na ideologii NEO MARKSISTOWSKIEJ - KOMUNISTYCZNEJ - jest to ciąg dalszy marksizmu-komunizmu-bolszewizmu - Z KTÓRYM POLSKA WALCZY OD 1920 r. IDEOLOGIA NARZUCONA POLSCE SIŁĄ po II Wojnie światowej IDEOLOGIA ODPOWIEDZIALNA ZA LUDOBÓJSTWO ponad 150 milionów zamordowanych lub zagłodzonych osób - TAKA IDEOLOGIA MUSI BYĆ ZWALCZANA TAK SAMO JAK NAZIZM I KOMUNIZM, jako WROGA LUDZKOŚCI, POLSCE, RODZINIE i POLSKIEJ KONSTYTUCJI JEST WROGIEM POLSKI i POLAKÓW !!!!!!!! - ZASTANÓWCIE SIĘ CZY CHCECIE COŚ TAKIEGO POPIERAĆ !!!!!! IDEOLOGIA LGBT - TO TERROR !!
M.2019.07.26 17:22
Jestes scierwem. Bardziej nie bede sie wysilal, zeby z toba polemizowac. Taki sie urodziles, czy trenujesz debilizm?
M.2019.07.26 16:33
Oczywscie wszystkie wasze "argumenty" sa z dudy wziete, poniewaz pochadza z pisemka , w które mozna wierzyc lub nie...
Krzysz2019.07.26 15:49
Wiecie co jest w tym przerażające? To, że naziści również mówili i pisali, że dyskryminacja Żydów to wymóg moralności. Niezamykanie Żydów w gettach było moralnym złem i każdy kto Żydom pomagał, również był zły. A tutaj dr Błochowiak i sam kard. Josephowi Ratzingerowi głoszą, że dyskryminacja jest słuszna.... Ratzinger stwierdził: "Nie można twierdzić, że dyskryminacja ze względu na "skłonność homoseksualną" jest tym samym, co dyskryminacja ze względu na rasę, pochodzenie etniczne itd. W odróżnieniu od nich skłonność homoseksualna jest obiektywnym nieuporządkowaniem moralnym (por. List, 3) i budzi niepokój moralny." Mam informację dla emerytowanego Papieża: homoseksualizm nie jest nieuporządkowaniem moralnym - jest orientacją seksualną, z którą człowiek się rodzi. Nie tylko człowiek, ponad 1500 gatunków zwierząt przejawia skłonności bądź zachowania homoseksualne - tymczasowe lub stałe. To pokazuje, że edukacja dorosłych i młodzieży na temat orientacji seksualnych jest potrzebnym obowiązkiem. No i na koniec, czym różnią się naklejki "strefa wolna od lgbt" od naklejek "Wstęp Żydom wzbroniony" z okresu III Rzeszy?
Zerr02019.07.26 16:43
Zaburzenia rozwoju uszkadzjące instynkt płciowy występuja zapewne u wielu gatunków. Podobnie jak choroby wątroby, nowotwory albo zaburzenia pracy mózgu. Poza tym - absolutna większośc przypadków zwierząt opisywanych przez propagandystów Sekty LGBT jako homozwierzaki NIE JEST żadnym homoseksualizmem, tylko seksem zastępczym. Rodzajem masturbacji. Homo-pingwiny, gdy tylko maja możność stworzenia układu z samiczką, przestaja być w cudowny sposób homo i zachowuja sie normalnie. Co do ostatniego pytania - a czymże się różnią naklejki "Stadion wolny od faszyzmu" od "Żydom Wstęp wzbroniony"? W zasadzie niczem. No i jakim prawm uważasz powszechne gwałcenie delikatnej psychiki dzieci szkolnych (wy to nazywacie kłamliwie seksedukacją) za obowiązek? Gwałt jako obowiązek? Oto miara lewackiego ZBYDLĘCENIA.
Radek2019.07.27 5:52
Z nie zupełnie znanych nam jeszcze powodów ewolucja wspiera u wielu gatunków homoseksualizm. Wygląda na to, że homoseksualizm był, jest i będzie. niezależnie jaką opinię na ten temat ma wymyślona przez człowieka religia. Nie ma moralnych podstaw do stygmatyzacji, czy dyskryminacji ludzi o odmiennej orientacji. Edukacja seksualna również nie może w żaden sposób zaszkodzić, ponieważ seks prędzej, czy później dotyczy nas wszystkich, a na orientację nie można wpłynąć - to nie jest coś, czego możemy nauczyć się w szkole.
Urszula2019.07.26 15:14
"Tradycja, opierając się na Piśmie świętym, przedstawiającym homoseksualizm jako poważne zepsucie" No to ja sie pytam kto stworzył homoseksualistów? Nie ten wasz Bóg? Najpierw stworzy, a potem zwalcza. Drań!
Iza2019.07.26 15:13
Katechizm kościoła to nie prawo. Nie istnieje coś takiego jak prawo boże. W krajach, gdzie zasady religijne są prawem nie ma praw człowieka.
Trustee2019.07.26 15:12
Ogłaszam dyskryminację każdego księdza, który z ambony głośno i bez ogródek nie potępi pedofilii w polskim kościele. Trzeba to robić w imię czystości naszej wiary.
E2019.07.26 14:20
Jak do tego doszlo, ze LGBT w Polsce jeszcze nie wyszlo na ulice? Za taki tekst np. w UK redakcja lezalaby juz na dnie Tamizy. Czy Polacy naprawde zaczna walczyc dopeiro, jak im nasr***ja do mor**y?
Polak Ateista Dumny Gej2019.07.26 14:28
Z tego co wiem tekst ma być zgłoszony do prokuratury
Zerr02019.07.26 15:05
Wy nie jesteście żadnymi Polakami. Szczęśliwnie nie zyjemy pod władza Sekty LGBT, gdzie za myślozbrodnię morduje sie ludzi topiąc w Tamizie.
Torchwood2019.07.26 14:17
"Cała Polska i świat powinny być bowiem strefą wolną od jakiejkolwiek ideologii, czyli błędnego zespołu poglądów" Fronda oficjalnie ogłasza, że Polska i świat powinny być wolne od religii!
Trójoka wrona2019.07.26 20:56
Zaciekawiło mnie również ta nowa "definicja" pojęcia "ideologii". "Ideologia, czyli błędny zespół poglądów". Bardzo zabawne.
Piotr2019.07.26 14:06
Jacy ludzie są głupi i pyszałkowaci. Ludzie ogarnijcie się, mam na myśli ludzi typu Dzielnicowego i mu podobnych, myślicie, że Pan Bóg dał nam po to jakieś nakazy aby nam uprzykrzyć życie? Właśnie dzięki wskazówkom zawartym w Biblii przez Pana Boga człowiek może wznieść się do poziomu człowieka i nazwać się dzieckiem bożym. Jeśli taplamy się w rozpasaniu, wyuzdaniu, grzechach sodomskich to sprowadzamy swoje człowieczeństwo do poziomu zwierzęcia, świni taplającej się w błocie, sami sobie robimy "pod górkę" a potem narzekamy, że z naszym życiem dzieje się coś złego. Wszystko mogę robić, lecz nie wszystko przynosi nam ludziom pożytek, jak pisał św. Paweł. Głupi i pyszałkowaci ludzie myślą, że poradzą sobie bez Boga i mogą po swojemu układać swoje 10 przykazań. To wszystko jest do czasu tak jak i nasze życie. Do czasu będziecie ubliżać szata nskim językiem Bogu.
Brooklyn952019.07.26 17:25
To może nas oświecisz i powiesz co się stało z miliardami ludzi, którzy umarli przed pojawieniem się biblii? Smażą się w piekle bo wasz wspaniały i miłosierny bóg nie raczył przez 250 tys lat zesłać kogoś na ziemię, aby im mówił jak mają żyć? A katolikom to już się złe rzeczy nie dzieją i całe ich życie jest usłane różami od początku do końca?
Alicja2019.07.26 13:58
Dr Trayce L. Hansen tak ujęła ten problem: Zatem nie zakładaj, że homopropaganda nie dotknie Twoich dzieci. Nie myśl, że nie wzrośnie liczba homoseksualnych kontaktów. Homopropaganda ma spowodować wzrost atrakcyjności takich kontaktów w oczach Twojego dziecka. A wzrost liczby homoseksualistów może dotknąć także Twoje dziecko! Obecnie głównym celem homopropagandy jest uśpienie Twojej czujności. Przedstawiane są różne argumenty i realizowane kolejne etapy, których celem jest przekonanie Ciebie o normalności homoseksualizmu. To dlatego w mediach ciągle powtarzane jest twierdzenie, jakoby homoseksualizm był wrodzony. Jak można mieć pretensje do ludzi, że takimi się urodzili? Cóż począć na to, że moje dziecko jest homoseksualistą? Media usłużnie podsuwają Ci usprawiedliwienie dla nich i dla Ciebie. Teraz już możesz spać spokojnie – przecież nic nie da się zrobić. Czy naukowe badania potwierdzają fakt, że homoseksualizm jest wrodzony? Nie, wręcz przeciwnie, wszystko wskazuje na to, że homoseksualizm jest nabyty[14][15][16][17]. Czy zastanawiałeś się nad skutkami własnej bierności? Cena może być wysoka: zostaniesz dumnym ojcem pederasty, ale dziadkiem nigdy nie będziesz. Poza uśpieniem Twojej czujności, propagandowe kłamstwo o wrodzonym charakterze homoseksualizmu jest potrzebne pederastom i lesbijkom, aby skuteczniej domagać się specjalnych praw, jakie przysługują mniejszościom. Przeczytaj proszę: http://henryk-dabrowski.pl/index.php?title=Je%C5%9Bli_kochasz_swoje_dzieci,_protestuj_przeciwko_homopropagandzie
obserwer2019.07.26 14:06
100/100.W Holandii gdzie od kilku wprowadzono tzw. seksualizacje dzieci wg. wskazań WHO liczba homo-sex -eksperymentów w grupie wiekowej 10-18 lat się zwielokrotnila i sięgnęła 10% badanej populacji.[WPolsce to 1,5% ].Więc lezbo-homo -lobbyści chyba wiedza o co grają.
Zerr02019.07.26 15:10
to jeszcze nic. Trafiłem wyniki badania, gdzie ujawniono, że w grupie młodych mężczyzna do 21 lat, ponad 60% było skutecznie molestowanych homoseksualnie. To jest zgwałcone, przecwelone pokolenie.
vanitas vanitatum et omnia vanitas2019.07.26 15:19
co to znaczy skutecznie molestowana?
Zerr02019.07.26 17:10
Każdy to wie, tylko jeden lewak nie wie. Nienawiniątko.
vanitas vanitatum et omnia vanitas2019.07.26 15:20
a tu prosze o pisaniu pani Hansen: https://shadowproof.com/2007/10/18/psychologist-takes-on-sciencefree-antigay-article-by-dr-trayce-hansen/
Marek2019.07.26 16:52
A o internecie słyszałeś. Stamtąd dzieciak biorą informacje. I wystrzegaj znaleźć się w jednym pomieszczeniu z homo, zarazisz się przez kropelkowanie.
Prawdziwy Polak2019.07.26 13:51
Ten siedemnastolatek który został kopnięty w twarz przez tego patriote powinien dostać nadzór kuratora a jego rodzice powinni być pociągnięci do odpowiedzialności karnej za niedopilnowanie dziecka w braniu udziału w cyrku dewiantów
qwerty2019.07.26 13:55
Ty jesteś prawdziwą kupą gnoju a nie polakiem. Nie jesteś nawet człowiekeim
Zerr02019.07.26 14:14
Dokładnie, Zerr0 się zgadza z qwerty.
Zerr02019.07.26 15:10
won za don
Anna 2019.07.26 15:59
A może byś tak koledze z samej góry zwrócił uwagę za propagowanie nienawiści i przemocy fizycznej na katolickim portalu?
Zerr02019.07.26 16:50
On ni epropaguje nienawiści, tylko odwraca kierunek wektora WASZEJ lewackiej propagandy. Pokazuje ci dobitnie, że WASZE pomysły na przemysłowe i masowe odbieranie dzieci rodzicom pod byle pretekstem to zbrodniczy nazizm. Trzeba stanąć w prawdzie - dzisiejsze demokracje UE to totalitaryzm i nazizm w stanie czystym. Jedynym powodem dla którego Obozy Zagłady stoją prawie puste jest to, że w ciągu 70 lat od wojny wymordowano juz (albo zmuszono do ucieczki) prawie wszystkich przeznaczonych do wymordowania. Zostali sami potulni niewolnicy.
Polak Ateista Dumny Gej2019.07.26 14:27
Wypiierdalaj katolicki skuurwielu
Cogito ergo sum2019.07.26 14:32
Pier…dolisz jak „prawdziwy” Polak.
Prawdziwy Polak2019.07.26 16:32
Nie pochwalam zachowania tego patrioty powinien być też ukarany mandatem za złe zachowanie, ale gdyby rodzice lepiej dopilnowali swojego syna nie doszło by do takiej sytuacji
Polak Ateista Dumny Gej2019.07.26 18:34
gdyby cię stara wyskrobała nie piierdoliłbyś teraz jak potłuczony
Prawdziwy Polak2019.07.26 18:46
Jesteś dewiantem więc się nie wypowiadaj na porządnym portalu ludzi zdrowych
Polak Ateista Dumny Gej2019.07.26 19:43
nie jesteś zdrowy zboku, polaczkowa wtyko watykańska
Jakiś tam Polak2019.07.27 0:00
Ha,Ha ale sie dałeś podpuścić a też często przesadzasz w krytyce życzę dobrej zabawy pozdrawiam
obserwer2019.07.26 13:48
Tym co sie tak użalają nad dyskryminacja i urażoną wrażliwością dewiantek [tów] z tzw. lgbt polecam artykuł z wPolityce pl o pewnej lezbo-"artystce" czyli Dominice Kulczyńskiej i jej "Cipkomaryjce " na której chce zarabiać kasę.Ps.Ostatnio na homo-paradach zaszła pewna zmiana a mianowicie na czele pochodu umieszcza sie co młodsze lezby które sa co prawda bardziej fotogeniczne od dziwacznie poprzebieranych homo ale jak widać są co najmniej równo zdegenerowane,zdeprawowane,bezczelne i obsceniczne.
Stara Repe recka 2019.07.26 13:44
Panie Błochowiak !!!!!! Od czego Pan jesteś Dr. ? Cyt. "Polska i świat powinny być bowiem strefą wolną od jakiejkolwiek ideologii, czyli błędnego zespołu poglądów...." Przede wszystkim to jest z gruntu fałszywe zdanie ! Po drugie kto miałby oceniać co jest "błędnym zespołem poglądów" ??? Marzy Ci się człowieku cenzura !!! I dalej - dyskryminacja usprawiedliwiona czy nieusprawiedliwiona - to już jakaś aberracja. Znowu rodzi się pytanie, kto zadecyduje ze względu na jaką cechę można dyskryminować lub nie ?
vanitas vanitatum et omnia vanitas !2019.07.26 17:41
od fizyki. A ja mam doktorat z jezykoznawstwa, uwazam sie wiec za upowaznionego do omawiania spraw energetycznych :)
Hanys672019.07.26 13:42
Akcja GP - skąd inąd słuszna i logiczna - powinna zmienić nieco hasło na "strefa wolna od IDEOLOGII lgbt" - wtedy żaden durny sędzia ani żaden pederasta nie miałby się do czego przyczepić. Że nie wspomne o ciepłej klusce rpo.
.....2019.07.26 13:53
Wypad hanys z Polskiego portalu
Polak nie fałszywy2019.07.26 13:56
W bitwie pod Grunwaldem byliście po stronie krzyżaków, walczyliście w Wermachcie a teraz sie Polakiem chcesz zrobić
Anna 2019.07.26 15:46
no i widzisz - po co ci było - dowiedziałeś się gdzie twoje miejsce w szeregu..... trzeba uważać jak się chce kogoś wykluczać ze społeczeństwa bo nawet się nie obejrzysz jak ciebie ta miotła też zmiecie Ślązaczka od pokoleń
Młot Katolicki 2019.07.26 21:44
Hanys Górnosląski = ukryta opcja niemiecka!
olaboga2019.07.26 13:39
G....iany "ekspert" osmiela sie glosic wierutne glupoty pod szyldem lipnego tytulu naukowego. Wisi klerowi na tylku i nie przeszkadza mu pedofilia dewiantow w koloratkach, a tu sie wymadrza w sluzbie faszystowskiej ideologii ukrytej pod znakiem katolskiego krzyza. Przyzwoici ludzie olewaja wasza moralnosc cieplym moczem, bo wy sami macie ja w zasadzie w nosie, a potrzebna jest wam jedynie do trzymania w ryzach tych, ktorzy wami slusznie gardza.
Pado2019.07.26 13:34
Jechac z Katolami, jak zobacze, w ryj strzele.
stop dewiantowi !2019.07.26 18:14
A i ty w ryj dostaniesz !
Młot na katolicyzm2019.07.26 13:33
Wsadźcie sobie w du.pę katechizm KRK, ty je.bane naziolskie skur.wy.syny! Może jeszcze napiszcie, że Hitler opracował słuszną metodę dyskryminacji Żydów i Słowian?
taro2019.07.26 16:33
a ty wsadz sobie ten mlot, ktorym nas straszysz.
anonim2019.07.26 17:17
Oj, oj...doopa cię zabolała młocie, degeneratów się izoluje i leczy, a robi się to dla ich dobra, bo sami nie wiedzą że są chorzy.
Adaś2019.07.26 18:20
Odezwał się specjalista od wsadzania w du.pę.Jak tam zwieracze homosiu?kał już leci po kolanach?
Młot na katolicyzm2019.07.26 18:36
Tobie w dupę wsadzał skur.wysyn klecha Jankowski!
Adaś2019.07.26 19:35
Pluje na ciebie pedalski szczochu.
Młot na katolicyzm2019.07.26 22:07
Sram na ciebie, katolski matole!
matis892019.07.26 13:25
Odkąd ruch sodomitów domaga się pedofilsko dzieci choć sami ich między sobą mieć nie mogą bo to wbrew naturze, ataki będą narastać, bo sodomici do tego obrażają wiarę, prowokują i profanują, szydzą. W Wawie Trzaskowski wprowadza program wspierający się pedofilski instrukcjami od WHO. Wszystko to dzieje się za PIS i to PIS odpowiada za to swoją biernością wobec sodomitów. Zamiast tego zakazać PIS się przygląda a w szkołach to rodzicom każe chronić dzieci przed sodomsko pedofilską ideologią. Tylko Konfederacja, Grzegorz Braun zapowiedział że propagowanie ideologi sodomskich pedofilskich będzie zakazane. PIS się tylko temu przygląda i przez bierność odpowiada jako partia rządząca za narastanie przemocy. Narasta ona ponieważ Polacy sami muszą się przed tym bronić, a PIS się tylko przygląda.
margeritta2019.07.26 13:30
Dla twojej wiadomości, propagowanie pedofilii JEST zakazane.
matis892019.07.26 13:57
Np. pedofilskie instrukcje od WHO nie są zakazane a ruch sodomski otwarcie już walczy o prawa do adopcji dzieci mimo że sami ich między sobą mieć nie mogą bo to jest wbrew naturze.
margeritta2019.07.26 14:02
"pedofilskie instrukcje od WHO" - na przykład?
matis892019.07.26 14:20
Nauka dotykania się dzieci, masturbacji, rozbudzania w dzieciach seksualności....zaniżanie wieku incjiacji seksualnej, nadawanie dobrego znamienia pornografii.... To są nauki pedofilów.
margeritta2019.07.26 14:31
Wskaż mi dokument WHO, z którego wyciągnąłeś te "instrukcje".
Zerr02019.07.26 15:11
A jak ci podam to co zrobisz? Nalpujesz w lustro?
margeritta2019.07.26 15:20
Nic, zwyczajnie jestem ciekawa. Poza tym, jak już ktoś powołuje się na cokolwiek, to wypada podać źródło. BTW: na nikogo ani na nic nie pluję. :)
Zerr02019.07.26 17:48
wystarczy sięgnąć do broszurki "Zrovve love" wydanej przez śp. Adamowicza dla szkół w Gdańsku
matis892019.07.26 15:59
Proszę bardzo: Tomasz Samołyk Deklaracja LGBT+ | Czego będą uczyć Twoje dziecko? https://www.youtube.com/watch?v=2Y1iZKagTNE
Damka2019.07.26 13:33
Ruch - jak to okresliles - "sodomotow" nie musi sie domagac prawa do adopcji dzieci, bo od 20 lat juz je ma - chocby w Kanadzie, UK czy innych krajach na swiecie. I te dzieci sa juz dorosle. W Polsce rowniez wiele osob LGBT wychowuje dzieci, bo nie jest to zakazane wiec RUCH NIE MUSI SIE NICZEGO DOMAGAC.
matis892019.07.26 14:00
Musi się domagać i sam Rabiej to przyznał niechcący że to jest ich celem. Czyli chcą dobierać się do dzieci mimo że między sobą ich mieć nie mogą bo to wbrew naturze.
Zerr02019.07.26 14:16
Kiedy zabronią pedofilii w kościele?
Zerr02019.07.26 15:02
nie ma takiego problemu
abcd2019.07.26 13:24
Jeśli kochasz swoje dzieci, protestuj przeciwko homopropagandzie. P e d e r a ś c i i lesbijki dzieci nie mają, zatem muszą sięgnąć po TWOJE dziecko. Czy zrówność TOBIE też odebrała rozum? Jeśli kochasz swoje dzieci, powiedz NIE homopropagandzie. Czytaj więcej na "henryk dabrowski pl" http://henryk-dabrowski.pl/index.php?title=Je%C5%9Bli_kochasz_swoje_dzieci,_protestuj_przeciwko_homopropagandzie
qwerty2019.07.26 13:52
Najprędzej zrobi to szkolny katecheta który tak zmanipuluje twoje dziecko aby stało się laleczką dla pedofila w czarnej sukience.
N.N.2019.07.27 9:34
Skąd u ludzi ta chora fascynacja życiem seksualnym innych? Homoseksualizmem nie da się zarazić, nie da się kogoś przekonać do bycia homoseksualistą. Więc skąd ten strach przed homoseksualistami? Chyba że kryptogeje i lesbijki boją się, że ich skłonności się ujawni.
Zerr02019.07.26 13:20
Dyskryminacja ludzi lgbt jest naturalnym, wykształconym ewolucyjnie mechanizmem ochronnym. W praktyce ogranicza się ona do tolerancji - czyli cierpliwego znoszenia cudzych przywar. Oni żyja swoim życiem, my swoim. Co innego Sekta LGBT - polityczny mutant neomarksizmu. To jest bardzo niebezpieczne, długofalowo planujące środowisko, prace prosto do przejęcia władzy politycznej. W większości nie są to żadni tam homoseksualiści.
Zerr02019.07.26 14:13
Won z mojego nicka
Zerr02019.07.26 14:32
nie będę ci zerował wpisów, niech wszyscy widzą jaki z ciebie zx80
Zerr02019.07.26 14:36
Ups ups, psikro mi.
Zerr02019.07.26 15:07
nie ma milszego widoku jak wlewak ciskający sie jak wesz na powrózku Swędzi cię w oczy i teraz spać nie możesz :D
Brooklyn952019.07.26 17:09
Naturalnym, wykształconym ewolucyjnie mechanizmem obronnym? Hahhahahah chętnie poczytam publikację, w której przeczytałeś tą bzdurę, lecz intuicja mi podpowiada, że sam wymyśliłeś ten bullshit, żeby zabrzmieć mądrzej niż w rzeczywistości jesteś.
Zerr02019.07.26 17:45
wlewacki rewizjonisto teorii ewolucji - WSZYSTKIE stereotypy i zachowania podlegają naturalnej selekcji ewolucyjnej Te które się utrwalają - sa dobre dla populacji Te które sa złe - zanikają. Jakby dyskryminowanie LGBT było "złe" to by zanikło w naturalny sposób. Grupy niedyskryminujące uzyskiwały by przewagę i wypierałyby grupy dyskryminujące. jednak jest inaczej mądrallo
Andrzej2019.07.27 0:02
Dziwna teza dobre zostają, złe zanikają. No to wojen nie powinno być .A są. Dobre dla populacji. Współżycie płciowe dwóch facetów nie prowadzi do powielania się populacji. Ludność by wymarła. To ich zachowanie jest dobre dla populacji czy złe ? Kurde jakieś sprzeczności nam serwujesz.
Zerr02019.07.28 0:40
Widać, że jestes na poziomie zarozumiałego gimnazjalisty, bo nie rozumiesz podstawowych mechanizmów ewolucji. PS. Wojny nie są 'ewolucyjne', ponieważ wynikają z decyzji świadomych jednostek, mądrallo. PPS. na całe szczęście zmutowane, homoseksualne jednostki są usuwane w pokoleniu zerowym. Jest to również mechanizm likwidowania potomstwa zbyt agresywnych matek albo biseksualistów nazbyt podatnych na homomolestowanie. Czysta ewolucja, mądrallo. Siadaj, pała z bioli.
Mangozjeb Antyteista2019.07.26 13:19
I wy jeszcze macie czelność płakać jak to jesteście prześladowani XD . Jeśli chcecie szacunku należy go wpierw okazać innym , a nie nawoływać do dyskryminacji kogokolwiek.Tylko sobie robicie wrogów wśród tych dyskryminowanych i normalnych członków społeczeństwa
tango2019.07.27 14:24
Wrogiem społeczeństwa jesteś ty.
Polak Ateista Dumny Gej2019.07.26 13:11
Katolicki psychopata Błochowiak otworzył otwór gębowy i rzygnął faszyzmem. Za takie teksty powinien siedzieć w więzieniu.
Zerr02019.07.26 13:14
Dla was 'faszyzm' to wszystko to co dobre i piekne. Prawdziwy, historyczny lewicowy faszyzm musicie przemilczać.
Paweł2019.07.27 22:19
Czy ty kiedyś szukałeś prawdy biedny geju?
ofiara seksualna dewianta w sutannie2019.07.26 13:08
katolicyzm to nienormalność!!!
Mateusz2019.07.26 13:06
Krytyka sekty katolickiej również bywa konieczna. ¯\_(ツ)_/¯
andrzejhahn32019.07.26 13:19
A za chwilę będziesz Nowak?
xx2019.07.26 13:25
To że ty nie umiesz takich buziek wstawiać, to nie znaczy że to jest wiedza tajemna ( ͡°( ͡° ͜ʖ( ͡° ͜ʖ ͡°)ʖ ͡°) ͡°)
andrzejhahn32019.07.26 13:46
Raz Piotr innym razem Mateusz, zdecyduj się kim chcesz w końcu być? Jak to się w psychologii nazywa? :) Zgadnij!
Mateusz2019.07.26 17:28
To się nazywa urojenia drogi Zbysiu. Mówi ci to prawdziwy Mateusz, nie z twojego urojonego świata, w którym zawsze masz rację. ( ͡~ ͜ʖ ͡°)
ebe ebe2019.07.26 13:46
......, bądź katolicyzmu!!!!
andrzejhahn32019.07.26 13:05
To zboczenie powinno być izolowane jak ta cała działalność lgbt itd. To nie jest dyskryminacja to jest naturalny odruch obronny ludzi żyjących w zgodzie z prawem naturalnym. Cały ten ruch lgbt jest natarczywy i opresyjny trzeba z nimi walczyć a środki mamy różne do tej walki, a jakie? To pozostaw wie do wyobraźni.
''Komentator''2019.07.26 13:08
Za to ciebie drogi Zbyszku (o ile tak naprawdę masz na imię) powinni cię zamknąć do przytulnego pokoju bez okien, i klamek, oraz dostawać codzienną dawkę leków, które może pomogłyby wrócić do pełnej sprawności twojego mózgu.
Ja 2019.07.26 13:03
A ci dewianci " z szacunkiem i delikatnością "traktują innych!? Zniewazaja bez żadnych hamulców nasze kościoły i symbole religijne!! Narzucają te chore wynaturzenia nam i naszym dzieciom! Dość!
Karol2019.07.26 13:09
Narzucaja? W jaki niby sposob?
Zerr02019.07.26 17:50
Techniką tak ładnie zobrazowana przez Orwella - podmianą pól znaczeniowych słów. Albo atakując dzieciarnie w szkołach pod kłamliwym i bezczelnym pretekstem 'seksedukacji'
Radek2019.07.27 5:38
Idąc tą logiką rozumowania, to dzieciarnie w szkołach atakuje się od prawie 30 lat religią pompując im do głów szkodliwą mitologię z epoki brązu, nie? Skoro z takim bullshitem potrafią sobie częściowo poradzić, to z seks edukacji na pewno wyciągną coś mądrego.
''Komentator''2019.07.26 13:10
Zacznij odróżniać prowokatorów od prawdziwych homo, bi, czy lesb, bo jak na razie, to zbyt generalizujesz. W takim układzie mogę śmiało stwierdzić, że każdy katolik, czy chrześcijanin chciałby zabijać przedstawicieli innych religii, bo ma taki obowiązek.
ruchad\\\\305\\\\202o proboszcza2019.07.26 12:48
Polska to kraj świecki! i ten tzw. Katechizm Kościoła Katolickiego nie stanowi w Polsce prawa które należy przestrzegać!
Agnieszka2019.07.26 13:08
Dokladnie! nie chcemy w Polsce katolickiej wersji szariatu! Ludzie serio ogarnijcie sie, z jednej strony tak glosno krzyczycie ze nie pozwolicie aby "ideologia LGBT narzucala wam cokolwiek", ale z drugiej bardzo chetnie mowicie innym jak maja zyc! Jak wysokie musicie miec ego zeby myslec, ze wasze zdanie moze zadecydowac o tym kogo ktos kocha i z kim zyje?! Troche pokory i milosci do blizniego, czy nie tego w koncu uczy wasza religia?
K.K.2019.07.26 13:25
To "nasze zdanie" wcale nie jest nasze tylko Pana Boga. Ileż trzeba mieć pychy i ego, żeby odrzucać to co Pan Bóg nam objawił, a opierać się na własnych wymysłach, którym w sposób oczywisty zaprzecza natura. Miłość to nie pobłażanie tylko wymaganie. Tylko ten, kto stawia innym wymagania prawdziwie kocha. Wspólczesna wersja tolerancji niemajaca nic wspólnego z klasycznym jej rozumieniem jest zaprzeczeniem miłości i stanowi poważne zagrożenie nie tylko dla poszczególnych osób, ale całych społeczeństw.
ofiara seksualna dewianta w sutannie2019.07.26 13:31
Zawsze twierdziłem,że dla głupawych powinny obowiązywać tylko 3 akty prawne o treści; 1. Cała Polska ze wszystkimi istotami żyjącymi jest własnością Kościoła Katolickiego! 2. Władzę w i mieniu Kościoła sprawują jego funkcjonariusze, czyli Księża! 3. Decyzje tychże funkcjonariuszy (wzorem Komisji Majątkowej) są ostateczne i niepodważalne! nawet na Sądzie Ostatecznym!
K.K.2019.07.26 13:38
Wobec powyższego nie pozostaje mi nic innego jak tylko zacytować pewne słowa z kultowego już filmu: "Nie ma w słowniku ludzi kulturalnych słów, które mogłyby dostatecznie obelżywie określić pańskie postępowanie".
Zerr02019.07.26 14:11
Szkoda, zamiast cytować słowa z filmu mógłbyś się zająć używaniem mózgu do racjonalnego myślenia.
K.K.2019.07.26 14:20
Widzę, że nie potrafisz kojarzyć, ze sobą prostych faktów. Żeby przytoczyć konkretną wypowiedź odpowiednią do danej sytuacji potrzebna jest umiejętność racjonalnego myślenia w stopniu, większym niż sądzisz, który jednak przekracza Twój poziom inteligencji.
Zerr02019.07.26 14:31
Przykro mi, ale jeśli uważasz że "wasze zdanie" to jednocześnie wola waszego bożka, to naprawdę, jesteście szaleńcami. Zwyczajnie wam odbiło, głuche psy szczekające na wszystko co im się nie podoba, nie słuchające żadnych argumentów i wszystko tłumaczące swoim bogiem. Przykro mi, naprawdę. Takie osoby powinni zamknąć, bo są niebezpieczne.
K.K.2019.07.26 14:45
Takie osoby nie tylko zamykano, ale zabijano i nadal się zamyka i zabija. Chrześcijanie to najbardziej prześladowani ludzie, najczęściej w imię tzw. postępu, światopoglądu naukowego, wolności, tolerancji itp.
Zerr02019.07.26 15:14
I dobrze. W końcu dyskryminacja chrześcijan bywa konieczna, bo jeszcze znowu krucjaty zaczną odwalać.
Zerr02019.07.26 15:18
Najpierwszą krucjatą będzie wyzwolenie Europy spod buta Sekty LGBT.
Zerr02019.07.26 15:13
nie odpisuj temu wlewakowi, złodziejowi nicków
polak2019.07.26 17:31
napisz mu po prostu ty skur,,,,,,,,,,,,nie -i to będzie prawda
Brooklyn952019.07.26 17:04
No właśnie, ile trzeba mieć pychy i ego, żeby swoją własną nienawiść zrzucać na zdanie boga? Mój drogi/a, homoseksualizm jest naturalny i występował w przyrodzie setki tysięcy lat przed wymyśleniem Waszego boga, a jeżeli już tak w niego wierzysz to wbij sobie do głowy, że orientacja NIE jest żadnym wyborem ani zachcianką bo takimi już Twój stwórca niektórych ludzi uczynił ;)
Matka Polka2019.07.26 13:12
Polska NIE JEST krajem świeckim - to kraj, w którym wiarę chrześcijańską deklaruje 33 475 856 osób. https://ekai.pl/maly-rocznik-statystyczny-2018-wiemy-ilu-w-polsce-jest-chrzescijan/
margeritta2019.07.26 13:22
"Rocznik liczbę wiernych Kościoła katolickiego utożsamia z terminem “ochrzczeni”, podając taką informację w przypisie do tabeli wyznań religijnych" - to cytat z artykułu, do którego podajesz odnośnik. O żadnej deklaracji nie ma mowy.
Zerr02019.07.26 14:17
Nie łżyj jak skończony wlewak. 92,8% zapytanych ludzi daklaruje sie jako katolicy lewaków prawda w oczy kole.
N.N.2019.07.27 9:29
Ciebie widocznie w nie kole. Po prostu zamykasz na nią oczy.
Zerr02019.07.26 14:12
Polska jest krajem świeckim, jest napisane w konstytucji, że zachowuje neutralność wobec religii. Doedukuj się.
Zerr02019.07.26 14:34
won z mojego nicka
ofiara seksualna dewianta w sutannie2019.07.26 13:18
Matka Polka To kto w co wierzy to indywidualna sprawa każdego człowieka! Ponad 80% rodziców deklaruje że uderzyło swoje dziecko! ale nie świadczy to o tym że Polacy to sadyści!
taro2019.07.26 16:32
indywidualny to jest sex w lozeczku. Wiara dotyczy rodziny,klanu, narodu ito ona stoi ponad waszym dewianctwem.
edi2019.07.26 17:07
logika iście wschodnia BOLSZEWICKA
K.K.2019.07.26 13:33
No właśnie świeckim, a tacy jak Ty chcą uczynić go ateistycznem. Różnica jest zasadnicza chociaż niektórym trudno ja dostrzec, Rzecznicy tzw. świeckości państwa chcieliby pozbawić katolików wszelkiego wpływu na stanowione prawo, czyli morda w kubeł i won do kościoła tam się modlić i odprawiać swoje zabobony. To nie świeckość!!! A co? To sam sobie odpowiedz.
ofiara seksualna dewianta w sutannie2019.07.26 13:54
K.K świetnie to ująłeś! "won do kościoła tam się modlić i odprawiać swoje ZABOBONY..."
K.K.2019.07.26 14:13
Świetnie, że tak piszesz. Wasze maski coraz bardziej opadają i społeczeństwo już nie długo przekona się o waszej pseudo tolerancji czyli zamordyźmie. Sami w ten sposóg kręcicie bicz na siebie.
Zerr02019.07.26 14:17
"Przecież prowokujecie" :)))))))))))))))))))))) Chyba ci się nick pomylił, miało być KKK, prawda?
K.K.2019.07.26 14:24
Już towarzysz Wiesław grzmiał swego czasu na temat kościelnych prowokacji. Nie idź jego drogą.
Zerr02019.07.26 14:27
Będę iść tą samą drogą, co wy, drogą wojny. Jedyne co potraficie, to bić, wyzywać i marudzić. Zero refleksji na własny temat, tylko wkładanie nosa w nieswoje sprawy. A potem jest "oh oh, tencza na maryjce czy jezusiku". Słusznie wami ludzie gardzą
Zerr02019.07.26 17:12
na pewno tobie sie pomylił
Marta2019.07.26 14:50
Chyba żartujesz, świecki to taki jaki reprezentuje Lisienko i szczujnia TVNowska? czy tak?
edi2019.07.26 16:56
Hej - dzielnicowy - ruski trollu - ty jesteś naszym NORMALNYCH POLAKÓW WROGIEM - ZAWODOWO CODZIENNIE PLUJESZ NA POLSKĘ I POLAKÓW i wiesz co ci powiem tak po chrześcijańsku - zabieraj manatki i onuce i sp...aj do Moskwy !!! NIC TU NIE WSKÓRASZ ZE SWOJĄ V KOLUMNĄ PUTINA - TU JEST POLSKA KRAJ WIELKICH POLAKÓW PATRIOTÓW !!