Katecheci wystosowali apel skierowany do ministra edukacji i nauki Przemysława Czarnka oraz Przewodniczącego Komisji Wychowania Katolickiego Komisji Episkopatu Polski bpa Wojciecha Osiala, ws. umocowania religii i etyki w podstawie programowej. W swoim stanowisku podkreślają, że uczniowie potrzebują kształcenia religijnego i etycznego. Poniżej publikujemy pełną treść apelu.


LIST OTWARTY KATECHETÓW W SPRAWIE WŁACZENIA LEKCJI RELIGII I ETYKIDO RAMOWEGO PROGRAMU NAUCZANIA W POLSKICH SZKOŁACH

Szanowny Panie Ministrze,

Szanowny Księże Biskupie,

   W polskich szkołach co roku z lekcji religii i etyki wypisuje się coraz większy odsetek dzieci i młodzieży. Upowszechnienie wiedzy o dobrowolności uczestnictwa w zajęciach z obu tych przedmiotów zaowocowało tym, że uczniowie przeciążeni obowiązkami szkolnymi, wywierają coraz większą presję na rodziców lub sami podejmują decyzję, aby się z zajęć dodatkowych wypisać. Martwimy się, że taki trend doprowadzi w perspektywie paru lat do samoistnego zaniku lekcji religii i etyki w polskich szkołach. W naszej ocenie nie będzie to służyło ani uczniom, ani wychowawczej roli polskiej oświaty.

   Jako nauczyciele religii zwracamy się do Ich Ekscelencji z apelem o podjęcie rozmów mających na celu wypracowanie konsensusu polegającego na włączeniu lekcji religii i etyki w wymiarze co najmniej jednej godziny tygodniowo do ramowego planu nauczania na wszystkich poziomach edukacjizmożliwościąwyboruprzezrodzicówiuczniówjednegoztychprzedmiotów.

   Do naszego apelu załączamy analizę prawną sporządzoną przez prawników Instytutu Ordo Iuris pt. „Konieczność nadania lekcjom etyki właściwego miejsca w programie nauczania oraz dowartościowanie elementów wychowawczych w systemie edukacji”, która jednoznacznie potwierdza, że taka zmiana w polskim prawie oświatowym jest możliwa w oparciu o Konstytucję Rzeczpospolitej Polskiej, a także w odwołaniu się do praktyki krajów europejskich, w których systemach edukacyjnych funkcjonuje z powodzeniem nauczanie religii i etyki w szkołach publicznych.

   Łączymy wyrazy szacunku,
Nauczyciele religii zrzeszeni wokół grupy Katecheza w Szkole Średniej na Facebooku