24.07.20, 15:20Fot. via: Facebook

Ordo Iuris odpowiada na manipulacje ,,Gazety Wyborczej’’

Instytut Ordo Iuris prowadzi inicjatywę obywatelską przeciwko konwencji stambulskiej: „Tak dla rodziny, nie dla gender”. Zwolennicy inicjatywy domagają się wypowiedzenia konwencji stambulskiej oraz zobowiązania rządu do prac nad projektem Międzynarodowej Konwencji Praw Rodziny i przedstawienia go na forum międzynarodowym. Inicjatywa spotkała się z szeregiem manipulacji publikowanych przez „Gazetę Wyborczą”. Wobec tego Instytut przesyła swoje stanowisko w sprawie, które publikujemy poniżej:

W związku z publikacjami „Gazety Wyborczej” zawierającymi nieprawdziwe informacje o treści obywatelskiej inicjatywy ustawodawczej „Tak dla rodziny, nie dla gender” wyjaśniamy:

1. Celem inicjatywy obywatelskiej podjętej przez Chrześcijański Kongres Społeczny, Instytut Ordo Iuris i inne organizacje chroniące rodzinę jest wypowiedzenie wadliwej Konwencji stambulskiej oraz zastąpienie jej wolną od ideologii umową międzynarodową, która potwierdzi prawa rodzin i stworzy oparte na wiedzy naukowej podstawy systemu przeciwdziałania przemocy.

2. Krytyka Konwencji stambulskiej nie dotyczy jej tytułu, tylko kontrowersyjnej treści. Ataki na środowiska opowiadające się za wypowiedzeniem konwencji, które polegają na przypisywaniu im wbrew wszelkim faktom „poparcia dla legalizacji przemocy” nie tylko niszczą debatę publiczną w naszym kraju, ale same w sobie stanowią przejaw odczłowieczania i przemocy. Rozpowszechnianie oczywiście nieprawdziwych i zniesławiających informacji na temat treści inicjatywy obywatelskiej spotka się z reakcją prawną.

3. Konwencja stambulska błędnie określiła przyczyny przemocy i nie wprowadziła do polskiego porządku prawnego nowych skutecznych środków walki z tym zjawiskiem. Autorzy konwencji zignorowali wszystkie główne źródła przemocy określone w badaniach Światowej Organizacji Zdrowia: uzależnienia, rozpad więzi rodzinnych i seksualizację wizerunku kobiet oraz dziewcząt w mediach.

4. Zamiast zwalczać rzeczywiste przyczyny zjawisk przemocowych, autorzy Konwencji stambulskiej uderzyli w podstawowe instytucje polskiego porządku konstytucyjnego: rodzinę i małżeństwo, a nawet samo pojęcie płci. Dokument zobowiązuje państwa, by „wykorzeniały tradycje i zwyczaje” oparte na zróżnicowanych rolach kobiet i mężczyzn. Takie podejście przynosi skutek odwrotny od zamierzonego – według badań Europejskiej Agencji Praw Podstawowych i OECD najwyższe wskaźniki przemocy wobec kobiet notują te państwa, w których od lat funkcjonuje przyjęta w konwencji strategia (Dania – 52%, Finlandia – 47%, Szwecja – 46%, dla porównania Polska – 19%).

5. W Polsce konkretne standardy dotyczące zgłaszania aktów przemocy domowej, reagowania na nie i ochrony ofiar stoją wyżej niż to wynika z Konwencji stambulskiej. Przykładem jest wprowadzona kilka miesięcy temu możliwość usunięcia sprawcy przemocy z mieszkania bez konieczności wszczynania postępowania karnego. Przyjęcie i wypowiedzenie konwencji nie ma żadnego związku z obowiązywaniem tych przepisów.  

6. Inicjatywa obywatelska „Tak dla rodziny, nie dla gender” zakłada, że wypowiedzeniu Konwencji stambulskiej powinno towarzyszyć rozpoczęcie prac nad nową Konwencją o prawach rodziny. Powinna ona powtórzyć antyprzemocowe postanowienia Konwencji stambulskiej, a rozwiązania uderzające w rodzinę zastąpić normami, które ją wzmacniają. Nowy dokument powinien dostrzec realne źródła przemocy, w tym uzależnienia i uprzedmiotowienie wizerunku kobiety. Na forum międzynarodowym pierwszymi sojusznikami na rzecz jego przyjęcia mogą być Słowacja i Węgry, których władze w ostatnich miesiącach oświadczyły, że nie ratyfikują Konwencji stambulskiej, oraz inne kraje Europy środkowej, z których większość jej nie przyjęła.

Ordo Iuris

Komentarze

z GoWnianą sie nie dyskutuje2020.07.25 10:44
te zydowską gadzinówke należy zlikwidować i oddać Polakom majątek na którym się michniki, łuczywa i inna zydokomuna uwłaszczyła
Jerzy2020.07.25 8:00
wyborczej się nic nie wyjaśnia - to żydowskie przygłupy, i tak do nich nic nie dotrze. Takie mendy jedynie do pionu w sądach stawiać, i żądać milionowych odszkodowań, do żyda bowiem tylko utrata kasiory przemawia...
AAAtomek2020.07.24 22:23
"Dania – 52%, Finlandia – 47%, Szwecja – 46%, dla porównania Polska – 19%". Tam zgłaszają przestępstwa, u nas nie. Ciekawe dlaczego?
Ninel2020.07.24 23:08
Badania nie wykazały, aby w Polsce nie zgłaszano częściej niż na zachodzie. Wręcz przeciwnie, na zachodzie nie zgłasza się bardzo wielu przestępstw i gwałtów dokonanych przez uchodźców.
AAAtomek2020.07.25 1:14
Badania wykazały w Polsce, że: 87% kobiet doświadczyło molestowania seksualnego; 25% kobiet doświadczyło próby gwałtu, 20% zostało zgwałconych; Polki najczęściej doświadczają przemocy seksualnej w domu (55%); ponad połowa kobiet nie mówi o swoich doświadczeniach rodzinie i znajomym, ponad 95% kobiet nie zgłasza tych spraw na policję lub do prokuratury. [Badania przeprowadzono z grupą 450 kobiet, zróżnicowaną pod względem wieku, wykształcenia i miejsca zamieszkania. Projekt zrealizowany przez Fundację na rzecz Równości i Emancypacji STER, Stowarzyszenie Victoria i stowarzyszenie WEGA z grantu UE.]
gogogo2020.07.25 6:23
450 kobiet, wszystkie z "marszu kobiet". T i tak procenty zbyt niskie....
Ninel2020.07.25 10:18
Częstotliwość występowania przypadków molestowania seksualnego w okresie 12 miesięcy poprzedzających badanie na podstawie pełnej listy i wybranych pozycji pozwalających zmierzyć zakres molestowania seksualnego, w podziale na państwa członkowskie UE (%); Przypadki molestowania seksualnego w okresie ostatnich 12 miesięcy, na podstawie listy 11 pozycji; PL = 11; UE = 21;
AAAtomek2020.07.25 12:50
Dziennik urzedowy UE: "molestowanie seksualne jako „sytuację, w której ma miejsce jakakolwiek forma niepożądanego zachowania werbalnego, niewerbalnego lub fizycznego o charakterze seksualnym, którego celem lub skutkiem jest naruszenie godności osoby, w szczególności przy stwarzaniu atmosfery zastraszenia, wrogości, poniżenia, upokorzenia lub obrazy”________________"mając na uwadze, że molestowanie seksualne jest formą przemocy wobec kobiet i dziewcząt, a także najskrajniejszym nadal występującym przejawem dyskryminacji ze względu na płeć; mając na uwadze, że kobiety stanowią blisko 90 % ofiar molestowania seksualnego, a mężczyźni około 10 %; mając na uwadze, że ogólnounijne badanie Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej z 2014 r. pt. „Violence against women” [Przemoc wobec kobiet] dowodzi, iż jedna kobieta na trzy doświadczyła przemocy fizycznej lub seksualnej w dorosłym życiu; mając na uwadze, że 55 % kobiet w UE było molestowanych seksualnie; mając na uwadze, że 32 % ofiar w UE mówiło, że sprawcą był ich przełożony, współpracownik lub klient; mając na uwadze, że 75 % kobiet pracujących w zawodach wymagających kwalifikacji lub zajmujących najwyższe stanowiska kierownicze było molestowanych seksualnie; mając na uwadze, że 61 % kobiet zatrudnionych w sektorze usług było molestowanych seksualnie; mając na uwadze, że 20 % młodych kobiet (w wieku od 18 do 29 lat) w UE-28 doświadczyło nękania w internecie; mając na uwadze, że jedna na dziesięć kobiet doświadczyła molestowania seksualnego lub uporczywego nękania (stalkingu) z użyciem nowych technologii"_________"mając na uwadze, że przypadki molestowania seksualnego i nękania nader często NIE są zgłaszane ze względu na utrzymujący się w dużej mierze niski poziom świadomości społecznej na temat tego problemu, niewystarczające możliwości wsparcia ofiar oraz przekonanie, że jest to delikatny problem społeczny, pomimo że istnieją formalne procedury przewidujące przeciwdziałanie temu problemowi w miejscu pracy i w innych dziedzinach;" __________ https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017IP0417&from=FR
Ninel2020.07.25 13:54
Szkoda, że nie macie na uwadze, że w wyniku przemocy kobiet wobec mężczyzn ginie ich w Polsce około 3000 rocznie (najczęściej w wyniku samobójstwa), czyli SIEDEM razy więcej niż w wyniku przemocy mężczyzn wobec kobiet.
Ninel2020.07.25 14:01
oczywiście jesteś zbyt ograniczony intelektualnie, aby zrozumieć istotną informację wynikającą z przytaczanego badania - w Polsce molestowanie (jakby go nie definiować) występuje dwa razy rzadziej niż na postępowym zachodzie.
małe sprostowanie2020.07.25 10:46
na marsze kobiet nie chodzą kobiety
AAAtomek2020.07.25 12:51
Bzdury prawaka.
Jerzy2020.07.25 8:07
można być poje..nym ale do tego stopnia? gdzie są twoi rodzice???
AAAtomek2020.07.25 12:52
Odnieś się prawicowy ćwieku do problemu molestowania.
Ninel2020.07.25 10:17
Badanie Fundacji na rzecz Równości i Emancypacji STER? No tak, feministyczna skrajnie zideologizowana grupka agresywnych feministek. Sięgnijmy więc po poważne badanie na poziomie UE. "Przemoc wobec kobiet Badanie na poziomie Unii Europejskiej" EUROPEAN UNION AGENCY FOR FUNDAMENTAL RIGHTS. Tabela 1: Kobiety, które doświadczały przemocy fizycznej lub seksualnej ze strony obecnego lub poprzedniego partnera albo innej osoby po ukończeniu 15. roku życia, w podziale na państwa członkowskie UE (%); Dowolny partner lub inna osoba; PL = 19%; UE = 33%
Ninel2020.07.25 10:24
Trzeba być debilem, aby w to wierzyć. W normalnym kraju "molestowania" doświadcza praktycznie 99% kobiet, poza tymi najbrzydszymi. WSZYSTKIE dziewczyny i kobiety są tak czy inaczej "podrywane", a zawsze większość podrywaczy jest oceniana nędznie,i wtedy jest to molestowanie, aż się trafi taki oceniany "mój ci on mój" i wtedy nie jest to molestowanie. Wy chcecie aby chłopaki bali się podrywania dziewczyn, pewnie jesteście gejami.
AAAtomek2020.07.25 13:04
Panie Lenin, podrywanie , a molestowanie to dwa różne światy, przejście z podrywania do molestowania dzieli cienka linia.
Ninel2020.07.25 13:59
W gębie feministki każde podrywanie jest molestowaniem, albo wręcz zgwałceniem. Nie ma tam żadnej cienkiej linii, każdy kontakt nie zainicjowany przez kobietę jest agresją. Nawet dobrowolny stosunek zainicjowany przez kobietę może być zreinterpretowany jako "gwałt". Doświadczył tego Julian Assange (od Wikileaks) oskarżony o zgwałcenie pod takim oto pretekstem, że nie zadzwonił na drugi dzień po bzykanku.
Polak2020.07.24 17:27
Po raz kolejny fanatyczne ordojurki próbują kłamstwami zaciemnić prawdziwe zarzuty. Nihil novi...
Iza2020.07.24 16:47
Religia jest źródłem przemocy, choćby nierozwalność małżeństwa, karanie ofiar gwałtu śmiercią, czy małżeństwa pedofilskie (islam). Ordo potrafi jedynie pisać pozwy i opowiadać ideologiczne dyrdymały. Jeszcze nigdy nie pomogło ofierze przemocy, wspiera rodziny przemocowe i pomaga im odzyskać dzieci.
Jan Radziszewski2020.07.24 17:03
ot takie radości cię czekają za nie dalej jak 3 lata i 3 m-ce ++Nieboszczykowie ukażą się trzeciego dnia. Zapisz: Dzieci Moje, najpierw na niebie, nocą, ujrzycie złocisty, wielki Krzyż. Wszyscy i na całym świecie usłyszycie wielki grzmot, powstanie wicher jako trąba morska, wszystko zmiatać będzie, co stanie na jego drodze. Ziemia nagle zacznie drżeć, początkowo z przerwami, a potem bezustannie kolebać się będzie. Gwiazdy będą zmieniały swój kierunek szybko i zupełnie inaczej niż zawsze, widok nieba się zmieni, zginie Duży Wóz, Mały Wóz, wszystko będzie się od siebie oddalać, niebo stanie się inne, nieprzyjemne. Między wami pojawią się tej nocy ci, co już dawno pomarli. Będą też przebiegać ulicami wytoczone z piekieł wozy naładowane demonami i złymi duchami. One to będą czynić wielkie spustoszenie, zgiełk, hałas, jęk, płacz. Domy wasze będą się rozpadały jak domki z kart. W tej strasznej godzinie szatani będą śmiało sobie poczynać, porywać będą dusze tych, co Boga się wyrzekli i szerzyli na świecie niewiarę, tych, co to z serc ludu Bożego krzyż i wiarę wyrywali. A tej nocy ciemnej niech drżą też matki morderczynie, te, co mordowały dzieci poczęte. Groza wielka, a grozy coraz więcej będzie. Morza i oceany wystąpią ze swoich brzegów i będą iść na ląd w postaci wielkiej ściany stojącej. Potem wszystko obejmie pierścień, który błyskawicznie będzie się rozszerzał z minuty na minutę. Będzie stawał się ogniem huraganowym tak, że obejmie całą kulę ziemską. Wszystko zacznie płonąć, woda morska i oceanów wrzeć będzie i płonąć jak nafta. Jeśli te dni ciemności nie będą ludzkości odwrócone, wszystko, co żyje na ziemi w tych dniach ciemności zginie.
Gomez2020.07.24 17:15
Nierozerwalność służy ochronie procesu wychowania dzieci. Po prostu gdy ludzie wiedzą, że nie ma żartów, nie żartują, traktują się poważnie. Tylko nie wciskaj kitu, że nierozerwalność oznacza brak możliwości odejścia. Nigdy tak nie było, po prostu jedna z osób odchodziła i występowała o separację.
gogogo2020.07.25 6:25
A pan Bodnar to baaardzo potrafi...
Gdzie ten "fake news" ?2020.07.24 16:38
Chcą wypowiedzenia KS? Chcą.
Ninel2020.07.24 16:11
Konwencja ma po prostu sprawić, aby rządy prześladowały, wypierały i karały wszystkie osoby, które chcą żyć w zgodzie z tradycyjnymi rolami kobiety (kobieta tradycyjnie opiekuje się noworodkiem, tradycyjnie jest Panią Domu, mężczyzna tradycyjnie broni kobiety przed napaścią) CYTAT: Strony podejmą działania niezbędne do promowania zmian wzorców społecznych i kulturowych dotyczących zachowania kobiet i mężczyzn w celu wykorzenienia uprzedzeń, zwyczajów, tradycji oraz innych praktyk opartych na idei niższości kobiet lub na stereotypowym modelu roli kobiet i mężczyzn.
Ninel2020.07.24 15:59
Jeśli jakiś "strajk kobiet" wypisuje takie brednie, to znaczy że albo one są całkowicie głupie, w co nie wierzę, albo celowo kłamią i oszukują swoje tzw zwolenniczki. Dodatkowo popełniają przestępstwo pomówienia. Nikt nie chce legalizować bicia kobiet (przydałoby się w końcu zdelegalizować bicie mężczyzn) ponieważ jest ono zakazane i bez Konwencji. Konwencji, która pod płaszczykiem "walki z przemocą" wprowadza po prostu walkę z kulturą, religią i odbiera rodzicom prawa rodzicielskie. Nakazuje również Rządom aby prześladowały ludzi o konserwatywnych poglądach na sprawy obyczajowe.
Dam2020.07.24 15:43
Pamiętajcie, religia nie jest źródłem przemocy. Chyba że chodzi o Islam, wtedy wg frondy jest. Hipokryci.
Jan Radziszewski2020.07.24 15:56
gościu ot Piekło czeka i gore!! i nie dalej jak za 3,lata i 3 m-ce robactwem i ogniem piekielnym w twoim ciele zapłonie!
Ninel2020.07.24 16:01
Co to znaczy "religia"? Jedna jest taka, inna siaka. Jedna religia nakazuje palenie wdów na stosach pogrzebowych, inna tego surowo zakazuje.
Dam2020.07.24 19:46
Konwencja antyprzemocowa nie precyzuje, a frondę i Ordo Iuris sam zapis "religia" bardzo boli. Więc niech się zdecydują.