06.08.14, 18:59fot. Wikipedia

Uczmy się Błogosławieństw na pamięć tak, jak przykazań

Po miesięcznej przerwie Ojciec Święty ponownie udziela cotygodniowych środowych audiencji ogólnych. Spotkanie po raz pierwszy odbyło się w Auli Pawła VI, co zdarzało się w przeszłości za poprzedników Franciszka: Pawła VI oraz Jana Pawła I.

Papież w środowej katechezie zwrócił uwagę na nowość, która jest charakterystyczna dla Ludu Bożego. Nowość, która wynika z oparcia tego ludu na przymierzy ustanowionym przez Jezusa Chrystusa poprzez dar Jego życia.

„Istnieje bardzo ważna postać, która jest łącznikiem między Starym a Nowym Testamentem: to osoba Jana Chrzciciela. Według Ewangelii synoptycznych jest on «prekursorem», tym, który przygotowuje przyjście Pana, przysposabiając ludzi do nawrócenia serca i przyjęcia bliskiego już Bożego pocieszenia. Według Ewangelii Jana jest «świadkiem», gdyż pozwala nam rozpoznać w Jezusie Tego, który przychodzi z wysoka, aby przebaczyć nasze grzechy i uczynić ze swego ludu swoją oblubienicę, pierwociny nowej ludzkości. Jako «prekursor» i «świadek» Jan Chrzciciel odgrywa kluczową rolę w całym Piśmie Świętym, stając się pomostem między obietnicą Starego Testamentu a jej wypełnieniem, między proroctwami a ich realizacją w Jezusie Chrystusie . Przez swoje świadectwo Jan wskazuje nam Jezusa, zachęca nas, byśmy za Nim poszli, i mówi nam wprost, że wymaga to pokory, skruchy i nawrócenia: wzywa do pokory, skruchy i nawrócenia” – powiedział Ojciec Święty.

Papież wskazał, że tak jak Mojżesz zawarł przymierze z Bogiem w oparciu o prawo otrzymane na Synaju, tak Chrystus ogłosił nową naukę na wzgórzu nad Jeziorem Galilejskim, rozpoczynając ją od Błogosławieństw. To właśnie one są drogą, którą Bóg wskazuje jako odpowiedź na pragnienie szczęścia tkwiące w ludziach. Błogosławieństwa dopełniają ponadto przykazania Starego Przymierza. Franciszek zachęcił wszystkich, by uczyli się Błogosławieństw na pamięć tak, jak przykazań.

„Oprócz nowego prawa Jezus daje nam również «rejestr», według którego będziemy sądzeni: to jest to, co możemy znaleźć w rozdziale dwudziestym piątym Ewangelii Mateusza. Zadaniem domowym na dziś jest przeczytać piąty rozdział Ewangelii Mateusza, gdzie są Błogosławieństwa, i jej rozdział dwudziesty piąty, gdzie jest «rejestr» pytań, które nam postawią w dzień sądu. Nie będziemy mogli rościć sobie prawa do tytułów, kredytów czy przywilejów. Pan nas rozpozna, jeśli z naszej strony my Go rozpoznaliśmy w ubogim, głodnym, znoszącym niedostatek, zepchniętym na margines, cierpiącym i samotnym... To jedno z podstawowych kryteriów weryfikacji naszego życia chrześcijańskiego. Jezus zachęca nas, byśmy się z nim zmierzali każdego dnia. Przeczytam Błogosławieństwa i zastanowię się, gdzie powinny one się znaleźć w moim życiu chrześcijańskim. A następnie zrobię rachunek sumienia z tego 25. rozdziału Mateusza. Codziennie: zrobiłem to, zrobiłem to, zrobiłem to ... To nam dobrze zrobi! Są to rzeczy proste, ale konkretne” – mówił Franciszek.

bjad/radio watykańskie