27.09.16, 10:15

Jakie będą zadania Wojsk Obrony Terytorialnej?

Dowódca Wojsk Obrony Terytorialnej, płk Wiesław Kukuła, poinformował na swoim koncie społecznościowym, że w ramach WOT mają być powołane Mobilne Zespoły Treningowe, złożone z byłych operatorów Wojsk Specjalnych. Portal Defence24.pl dotarł do informacji Ministra Obrony Narodowej dotyczącej zadań formowanych wojsk obrony terytorialnej w czasie pokoju, kryzysu i wojny.

Zadania WOT

Dane o zadaniach Obrony Terytorialnej zawarto w informacji przygotowanej dla przewodniczącej podkomisji ds. społecznych w wojsku, do której dotarł Defence24.pl. Resort obrony definiuje OT część sił zbrojnych organizowanych do obrony w skali lokalnej i regionalnej kraju.  Przy czym jednak należy wspomnieć, iż koncepcja przygotowana przez MON zaznacza możliwość wykorzystania WOT w działaniach humanitarnych poza ich stałymi rejonami odpowiedzialności.

Do zasadniczych celów działania WOT Ministerstwo Obrony Narodowej zalicza, po pierwsze, zwielokrotnienie potencjału odstraszania Sił Zbrojnych RP, poprzez wsparcie wojsk operacyjnych i stworzenie optymalnych warunków do pełnego wykorzystania ich zdolności bojowych. Po drugie, osiągnięcie przez WOT zdolności do prowadzenia działań nieregularnych w tym szczególnie wsparcie terenowych organów administracji państwowej i samorządów oraz społeczeństwa przy realizacji działań antykryzysowych. Po trzecie, odbudowa patriotycznych fundamentów systemu obronnego państwa , poprzez ochronę społeczeństwa przez dezinformacją i propagandą, współudział w powszechnym wychowaniu patriotycznym i obywatelskim dzieci oraz młodzieży, a także poprzez współodpowiedzialność za bezpieczeństwo miejscowych społeczności.

W tym celu we wszystkich stanach do zadań WOT należało będzie zapewnienie terenowym organom administracji państwowej i samorządowej oraz innym strukturom (organizacjom) wsparcia przy zabezpieczeniu przed skutkami sytuacji kryzysowych lub w ich likwidacji. Dlatego też w czasie pokoju do głównych zadań będzie należało osiągnięcie i utrzymanie niezbędnych zdolności do realizacji zadań w czasie kryzysu i wojny oraz udział w działaniach zapewniających ochronę ludności i mienia. W czasie kryzysu natomiast zadaniem WOT będzie osiąganie gotowości do prowadzenia działań zbrojnych oraz reagowanie na zaistniały kryzys, w tym zapobieganie bądź przeciwdziałanie oraz minimalizowanie i usuwanie jego skutków.

Wojska Obrony Terytorialnej w czasie wojny będą zajmowały się prowadzeniem działań obronnych, ochronnych, antydezinformacyjnych, przeciwdywersyjnych i antyterrorystycznych, wzmocnieniem osłony granic, powszechną ochroną i obroną ludności, miejscowości i infrastruktury przed zniszczeniem przez przeciwnika oraz ograniczeniem swobody działania wojsk przeciwnika we współdziałaniu z wojskami operacyjnymi i wsparcia, także na terenie czasowo zajętym przez przeciwnika.

CZYTAJ WIĘCEJ NA PORTALU DEFENCE24.PL