"Projekt ma na celu rozszerzenie kręgu osób, którym przysługuje bezpłatne zaopatrzenie w leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne. […] Zamiarem projektodawcy jest zmiana przepisu, aby objął on swoim zakresem również świadczeniobiorców do ukończenia 18. roku życia oraz po ukończeniu 65. roku życia" - czytamy w wykazie.

Konkretny wykaz leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych minister właściwy do spraw zdrowia ma ogłaszać w obwieszeniu, oddzielnie dla świadczeniobiorców przed ukończeniem 18. roku życia, a oddzielnie dla pacjentów po ukończeniu 65. roku życia.

Dodatkowo projekt zakłada wprowadzenie kodu "DZ", który będzie wpisywany na recepcie, i który będzie podstawą możliwości skorzystania przez świadczeniobiorcę przed ukończeniem 18. roku życia albo po ukończeniu 65. roku życia, z uprawnienia do bezpłatnych niektórych refundowanych leków.