Jeżeli pracownik wykonuje swoje obowiązki zawodowe w godzinach nocnych, pracodawca musi wypłacać mu tzw. dodatek nocny. Wysokość dodatku za pracę w nocy uzależniona jest od wysokości minimalnego wynagrodzenia, zatem zmienia się co roku. Ile może wynieść dodatek za pracę w nocy? Na to pytanie odpowiadamy w poniższym artykule.

Dodatek nocny - regulacje prawne 

Przepisy polskiego prawa wskazują, że każdy pracownik, który wykonuje swoje obowiązki zawodowe w nocy (godziny 21:00 - 07:00) ma prawo do pobierania dodatku za pracę w godzinach nocnych. Mówi o tym dokładnie artykuł 151 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 Kodeks pracy. Wysokość dodatku nocnego uzależniona jest od tego, ile wynosi obecnie wynagrodzenie minimalne a także od wymiaru czasu pracy pracownika w danym miesiącu. 

Jak obliczyć wysokość dodatku za pracę w nocy? 

Aby obliczyć wysokość dodatku za pracę w godzinach nocnych, trzeba podzielić wysokość wynagrodzenia minimalnego brutto obowiązującego w danym roku kalendarzowym przez wymiar czasu pracy w danym miesiącu. Uzyskany wynik następnie mnoży się przez 20%. W 2021 roku wynagrodzenie minimalne wynosi 2800 złotych brutto.

Zobacz też: Dodatek za pracę w godzinach nocnych - Kalkulator godzin nocnych

Wymiar czasu pracy uzależniony jest przede wszystkim od liczby dni roboczych w konkretnym miesiącu. Dla przykładu: w styczniu 2021 pracownicy mieli do przepracowania 150 godzin. Oznacza to, że dodatek z tytułu pracy w godzinach nocnych dla osoby pobierającej wynagrodzenie minimalne wynosił 3,68 zł brutto. Z kolei w lipcu liczba godzin wynosi aż 176, przez co dodatek wynosił 3,18 zł. 

Praca w godzinach nocnych - kiedy? 

Zgodnie z zapisami Kodeksu pracy, praca nocna ma miejsce między godziną 21:00 a 07:00. Pracodawca ma prawo do wyznaczenia godzin pracy w regulaminie, układzie zbiorowym pracy lub obwieszczeniu. Aby praca mogła być traktowana jako praca nocna, muszą zostać spełnione następujące warunki: 

  • minimum 25% czasu pracy w danym okresie rozliczeniowym jest odbywane w porze nocnej, 

  • rozkład czasu pracownika w każdej dobie obejmuje minimum 3 godziny pracy w porze nocnej. 

Zobacz też: Nadgodziny - trzeba je udokumentować! 

Kogo dotyczy zakaz pracy w godzinach nocnych? 

Okazuje się, że nie wszyscy pracownicy mają prawo do wykonywania pracy w godzinach nocnych. Zakaz pracy pomiędzy 21:00 a 07:00 dotyczy:

  • młodocianych pracowników (pomiędzy 13. a 17. rokiem życia),

  • kobiet w ciąży, 

  • pracowników niepełnosprawnych (wyjątkiem od tej zasady jest posiadanie zgody lekarza na wykonywanie pracy w nocy). 

Dodatek nocny a nadgodziny 

Pracownicy, którzy nie pracują w pełnym wymiarze czasu pracy (na przykład na pół etatu), również są uprawnione do pobierania dodatku za pracę w godzinach nocnych w takiej samej wysokości. Dodatek nocny nie może zostać zmniejszony z powodu pracy w mniejszym wymiarze godzin. 

Oprócz tego, osoba, która pracuje w godzinach nadliczbowych oraz w nocy, uzyska zarówno dodatek za pracę w godzinach nadliczbowych jak i dodatek za pracę w godzinach nadliczbowych w wysokości 100% lub 50% wynagrodzenia zasadniczego. 

Dodatek nocny a umowa zlecenie 

Co do zasady, pracownikom zatrudnionym w oparciu o umowę zlecenie nie przysługuje prawo do pobierania dodatku nocnego. Pracodawca ma jednak prawo, aby przyznawać taki dodatek z własnej woli.