09.05.18, 18:15Fot. Patryk Matyjaszczyk via Wikipedia, CC 3.0

Odpowiedzialność karna dla prokurator od Amber Gold

Prokurator Okręgowy w Legnicy wystąpił dziś, 9 maja 2018 roku, do Sądu Dyscyplinarnego dla Prokuratorów przy Prokuratorze Generalnym z wnioskiem o zgodę na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej prokurator Barbary K. Chodzi o podejrzenie niedopełnienia obowiązków i przekroczenia uprawnień w związku z prowadzonym przez Barbarę K. w latach 2009-2012 postępowaniem w sprawie spółki Amber Gold.

W ocenie Prokuratury Okręgowej w Legnicy zaniedbania prokurator K. pozwoliły na kontynuowanie przestępczej działalności przez właścicieli Amber Gold. Gdyby prowadzone przez nią w Prokuraturze Rejonowej Gdańsk-Wrzeszcz postępowanie było prawidłowe, dużo wcześniej doszłoby do ujawnienia przestępczych mechanizmów w działalności spółki, a liczba pokrzywdzonych przez Amber Gold osób byłaby znacznie mniejsza.

Pominięcie zawiadomienia w zakresie oszustwa

Prowadzone przez prokurator Barbarę K. postępowanie w sprawie Amber Gold zostało wszczęte w grudniu 2009 roku na wniosek Komisji Nadzoru Finansowego. W swoim zawiadomieniu do prokuratury Komisja informowała, że prezes spółki Marcin P. bez zezwolenia prowadzi działalność polegającą na gromadzeniu funduszy klientów. Wskazywała również na podejrzenie popełnienia przestępstwa z art. 286 § 1 kodeksu karnego, a więc doprowadzenie klientów Amber Gold do niekorzystnego rozporządzania ich mieniem.

Z ustaleń Prokuratury Okręgowej w Legnicy wynika, że prokurator Barbara K. odmówiła po miesiącu wszczęcia śledztwa, nie analizując dostatecznie wnikliwie faktów przedstawionych w zawiadomieniu o przestępstwie. Decyzję oparła między innymi na ogólnodostępnych informacjach o ofercie spółki zamieszczanych przez nią na stronie internetowej. W sporządzonym postanowieniu nie odniosła się natomiast do kwestii ewentualnego oszustwa na szkodę klientów Amber Gold.

Brak weryfikacji zeznań

Postanowienie o odmowie wszczęcia śledztwa uchylił Sąd Rejonowy w Gdańsku po zażaleniu Komisji Nadzoru Finansowego. Mimo to postępowanie było dalej prowadzone niedbale. Prokurator Barbara K. – wbrew decyzji sądu – nie zbadała, czy Amber Gold ma wystarczające fundusze na pokrycie zobowiązań wobec klientów ani w jaki sposób generuje zyski, które pozwalałby na wypłatę wysokich odsetek od przyjmowanych depozytów.

Zlekceważyła jednocześnie informacje KNF, że spółka ma zakaz prowadzenia działalności w postaci składowania złota, które miało być gwarancją pokrycia zobowiązań wobec klientów, jak też fakt, że prezesowi Amber Gold Marcinowi P. były stawiane zarzuty karne. Ponadto nie podjęła działań zmierzających do weryfikacji wiarygodności zeznań złożonych przez Marcina P.

Dostęp pełnomocnika Amber Gold do materiałów sprawy

W sierpniu 2010 roku prokurator Barbara K. wydała postanowienie o umorzeniu postępowania uznając, że nie doszło do wyczerpania znamion przestępstwa. Postanowienie ponownie uchylił sąd po zażaleniu złożonym przez KNF. Mimo kolejnych niepokojących informacji, między innymi o nieskładaniu przez Amber Gold sprawozdań finansowych i braku rozliczeń podatkowych, prokurator K. zawiesiła prowadzone postępowanie.

W ocenie Prokuratury Okręgowej w Legnicy, Barbara K. dopuściła się uchybień, nie wydając również postanowienia o przekazaniu przez spółkę dokumentacji księgowo-finansowej, co uczynił pod jej nieobecność dopiero inny prokurator. Nie reagowała na zwłokę w przekazaniu tej dokumentacji i powołała biegłego rewidenta, mimo braku dokumentów, które umożliwiłyby mu wydanie opinii. Jednocześnie dezinformowała przełożonych o terminie wydania takiej opinii.

Ponadto niezasadnie zarządziła o wydaniu pełnomocnikowi Amber Gold kopii dokumentów z akt postępowania, mimo że nie był jego stroną, co mogło przyczynić się do utraty dowodów i utrudnić postępowanie.

Potrzebna zgoda sądu

Wobec zgromadzonych niezbitych dowodów Prokuratora Okręgowa w Legnicy zamierza postawić prokurator Barbarze K. zarzuty niedopełnienia obowiązków i przekroczenia uprawnień. Zgodnie z art. 135 ust. 1 ustawy z 15 lutego 2016 roku Prawo o prokuraturze prokurator nie może być jednak pociągnięty do odpowiedzialności karnej bez zezwolenia sądu dyscyplinarnego.

Dlatego – w myśl art. 13 kodeksu postępowania karnego – Prokuratora Okręgowa w Legnicy wystąpiła o podjęcie uchwały o wyrażeniu takiej zgody do Sądu Dyscyplinarnego dla Prokuratorów przy Prokuratorze Generalnym.

Dział Prasowy

Prokuratura Krajowa

dam/pk.gov.pl