03.05.20, 09:00

Spis zdrajców - członków Konfederacji Targowickiej

Spis Członków Konfederacyi Targowickiej.

Najjaśniejsza Konfederacya Generalna
w Targowicy Koku 1792. Dnia 14 Maja rozpoczęta, a w Brześciu Lit. Dnia 11 Października Roku tegoż w W. X. Lit. Konfederacya złączona. Konfederacya Generalna Koronna.

Marszałek Generaln. Konfed. Koron. 
Stanisław Szczęsny Potocki G. Art. Kor.

Konsyliarze.
Franc. Xaw. Branicki W. Kor.
Seweryn Rzewuski Pol. 
Hetmani.
Chorążowie.
Biskupi.
Wojewodowie.
Kasztelanowie.
Sekretarze.
Ant. Xże Światopełk Czetwertyński Przemyski Kasztelan.
Miączynski Marszał. Konfed. Lubelsk.
Antoni Złotnicki Czerwonogr.
Adam Moszczeński Bracł.
J. Zagórski Włodzimirski Podczaszy.
F. Hulewicz Czerniechowski Łowczy.
Jan Suchorzewski Wschowski Wojski.
Mich. Kobyłecki Pułk. B. P. Kor. Pułkown.
Jan Świejkowki Podolski Wojewodzie.
Antoni Okęcki Poznański.
Xże Krzysztof Szembek Płocki.
Woje. Skarszewski Chełmski i Lubelski.
Rom. Sierakowski Przemyski Suffr.
Piotr Małachowski Krakowski.
Michał Walewski Sieradzki.
Antoni Xże Sułkowski Kaliski.
Stanisł. Dąmbski Brzesk. Kujawski.
Hieron. Xże Sanguszko Wołyński.
Leon. Mar. Swiejkowski Podolski.
Kajet. Hryniewiecki Lubelski.
A. Małachowski Mazowiec.
Jacek Małachowski Wielki Kor. Kanclerz.
Roch Kossowski W. K. Podskarbi.
Kazim. Raczyński N. Kor. Marszał.
P. Ożarowski Wojnicki 
J. Moszczeński Łęcki.
M. Granowski Koron.
Fryd. Moszyński W. X. Lit.
Xaw. Chołoniewski Wiel. Kor. Łowczy.
F. Xże Sanguszko W. Koron. Strażnik. /
Józef Mierzejewski Strażn. Pol. Kor.
Joachim Wilga Chełmski.
Ant. Pułaski Wołyński.
Kai. Kurdwanowski Czerniechow.

Marszałek Konfederacyi.
Józef Zagórski Łucki.
T. Dłuski Lubelski.

Podkomorzowie.
Eliasz Wodzicki Krakowski.
St. Kost. Kossowski Sieradz.

Starostowie.
Pisarz Sądów Assess. Dekret. Jan Jeleński Starosta Mozyrski. 
Metrykant W. X. Lit. Grzeg. Kaczanowski.

Referendarya Koronna.
Referendarz W. W. Kor. z alternatą Sądów przy tym, który jest dawniejszy w Urzędzie.
Assessores Nati cum yoto decisiyo.
Instygator Koronny. Kustosz Koronny.
Regenci i Metrykanci Kancełlaryi większej i niniejszej Koron. .
Pisarze Dekretowi Assessoryi i Referendaryi Koron.
Urzędnicy.
Sądów Assessorskich i Referendarskich oraz Kanceilaryi Koronnych i W..X. Lit. 
Pisarz Dekretowy Koron. Andrz. Przeździecki, Litewski 
Jan Jeleński Starosta Mozyrski

Pisarz Dekret. Refer. Kor. 
Paweł Białobrzeski. Sekretarz Pieczęci W. Kor. Ign. Janiszewski, 
Lit. Jan Zarzycki. Sekretarz- Pieczęci Mn. Kor. Mikołaj Sikorski 
Lit. Winc. Białopiotrowicz Łowczy Lidzki.
Metryk. Kancell. W. Kor. Cypr. Sowiński.
Metrykant Kancell. Mn. Kor. Stan. Bened. Kuszewski.
Metrykant Kancel. Lit. Grzeg. Kaczanowski Szambelan J. K. Mości.
Regent Sąd. Assessor Kor. Ludw. Owsiany.
Regent Sąd. Assessor Lit. Albr. Haraburda.
Regent Refer. Kor. Jan Białobrzeski.
Reg. Metr. Kor. Tom. Kitkiewicz, Domin. Smoleński Burgr. Gr. Warszaw.

Juryzdykcja Marszałkowska Koronna, w Mieście Rezydencyon. J, K. Mci Warszaw.
Mich. Wandalin Mniszech Marsz. W. Kor. 
Kazim. Raczyński Marszał. Nad. Kor.

Assessorowie.
Ożarowski Kaszt. Wojnicki lub jego miejsce w Komendzie zastępujący. Ossoliński Kasztelan Podlaski, Szydłowski Kasztalen Żarnowski.
Kicki Koniuszy Kor. i Marszał. Konfeder. Ziemi Warszaw. Bieliński Cześnik Kor.
Miączyński Marszałek Konfed. Województwa Lubelskiego.
Józefowicz Konsyliarz Konf. W. X. Lit.
Jankowski Konsyl. Konfeder. WTojewództwa Sandomirskiego.

Offlcyaliści.-
Regen. Sądowy Michał .Krajewski. 
Instygator Jan Staniszewski.
Kancellarzjści.
Kwiatkowski.
Postolski.
Doliński.
Szawłowski.

Sądy Pierwszej Instancyi Łaski W. Kor.
Sędzia Ign. Kossecki Cześn. Podoi. Pisarz Ludwik Gołyński.
Regenci: Szymon Kasperski, Józef Domański.
Kominissya Edukacji Naród, i Sądowa Spraw Edukacyjnych.
K o mmisarze. Michał- Xże Poniatowski Prymas Prezes.
Ignacy Xże Massalski Biskup Wileński,
Gaspar Cieciszowski Biskup Kijowski.
Mich. Xże Radziwiłł Wwda Wileński.
Antoni Małachowski Wwda Mazowiecki.
Stanisław Szczęsny Potocki Generał Artylleryi Koronnej.
Adam Xże Czartoryski Generał Ziem. Podolskich (nom.).
Stanisław Xże Poniatowski Generał Lejtn. Wojsk Kor.
Felix Oraczewski Kaw. Orderów Polskich.
Ludwik Gutakowski Podkom. W. W. X. Lit.
Julian Niemcewicz {nom.).

Pisarze Sądowi. Koronny; Jan Czarnocki Podcz. Drohicki. Sędzia Gr. Mielnicki. Litewski: Andrzej Malczewski.

Subalterni.
Sekretarz Joachim Gintowt Dziewałtowski Szambelan Jego Królewskiej Mości.
Regent Kancellaryi Kor. Piotr Rzętkowski.
Komornik Ziem. Gostyński.
Litewskiej Jan Zaremba.
Plenipotent Mateusz Ustrzycki.
Archiwista: Michał Idźkowski Kom. Ziem. Bielski.
Instygator Sądowy: Jan Dąbrowski.

Kadencye Sądowe. Dla Spraw Koronnych: przez Marzec i Październik. Dla Spraw Litewskich: przez Maj i Grudzień.

KassaGnalnawWarszawie. 
Kassyer Generalny Karol Lelewel Cześnik Ziemi Liwskiej. 
Kassyer Gener. w Wilnie Lutomski. 
Kontra-Regestrant: Jan Zygmunt Tolkemit. 
Subaltern Mikołaj Moroz. 
Architekt Kommiss. Edukacyi Narodowej. Stanisław 
Zawadzki Pod-Pułkownik w Korpusie Inżynierów.

Towarzystwo do Xiąg Elementarnych. 
X. Andrzej Gawroński Kanclerz Kraków. Lektor. J. K. Mości. X. 
Szczepan Hołowczyc Kanon. Krakowski i Warszawski. 
X. Grzegorz Piramowicz Kan. Kamieniecki.
Sekretarz Kommissyi w Towarzystwie Elementarnem, Proboszcz Kurowski.
X. Adam Jakukiewicz Kustosz Warszaw. Proboszcz Szczeszewski.
X. Józef Koblański Proboszcz Słonimski.
X. Kazimierz Narbut Proboszcz Radzimiński i Lidzkl
X. Onufry Kopczyński S. P.
Paweł Czempiński Doktór Medycyny Konsyliarz J. K. 
Mości. Franciszek Zabłocki.

Kommissya Skarbowa Kor.
Podskarbi Wielki Koron.
Podskarbi Nadworny Kor.

Kommissarze z Senatu: 
Józef Komorowski Kasztelan Bełzki.

Z Stanu Rycerskiego:
Stanisł. Kostka Kossowski Starosta Sieradzki. 
Adam Górski Chorąży Ciechanowski.
Józef Okęcki Chorąży Warszawski. .
Dom. Kamieniecki Podcz. Latyczew.
Józef Nieborowski Starosta Goszczyński.
Ant. Gaszyński Szambelan J. K. Mości,

Assessor natus. 
Stan. Kostka Krajewski Instygator Kor.
Officyaliści. 
Pisarz Kommis. Jan Ostaszewski Chorąży Prasnyski.
Regent Kommis. Andrz. Mikorski Podstoli Orłowski. 
Superintend. Kassy Gener. Jan Biernacki.
Metrykant i Gener. Kontraregestrant Józef Wichliński. 
Reg. Kwarcian. Xaw. Błeszczyńs-ki. 
Reg. Pogł. Żydów. Mat. Albrycht. 
Reg. Podymn. Jak. Pęczkows4ki Podczaszy Przasnyski. 
Reg. Czopów. Prane. Andrychewicz.
Reg. Doch. Tabacz. Onufry Wilkanowski Łowczy Łęczycki. 
Reg. Stępia Stanisł. Mroczkiewicz.
Sekret. Kommis. 
Plenipotent Michał Węgrzecki. 
Ant. Opalewski. Instygator Flor. Znamirowski. 
Archiwista Józef Witwiński.
Cohtroleur Menn. Ant. de Friese. .
Prob. Mennic Jerzy Schróder.
Budowniczy Rzplitej i J. K. Mci Dominik Morlini

SuperintendenciCełł Koron
W Prowinc. Kraków. Teod. Markowski, 
W Wielkopolsk. Jan Zambrzuski.
W Mazowieck. Ignacy Zajączek. 
W Ruskiej Augustyn Piegłowski. 
W Ukraińskiej Jukowski.

Kommissya Skarbowa W. X. Lit. 
Podskarbi Wielki Litewski. 
Podskarbi Nadworny Litewski.

Kommissarze.
Bened. Morykoni Pisarz W. W. X. Lit. 
Michał Ogiński Miecznik Lit. 
Ant. Wołłowicz Chor. Nadw. Lit.
Ludw. Sobolewski Sędz. Ziem. Lidz. 
Stan. Jelski Pułków. Kaw. Narodowej W. X. Lit. 
Samuel Korsak Pułków. Kaw. Naród. W. X. Lit. 
Jan Nepom. Horain Wdzic Breski Lit.

Cum voto consultivo. 
Skarbny W. X. Lit. Jan Suchodolski.
Pisarz Skarb. Lit. Mich. Wołłowicz, 
Stan. Aug. Górski, 
Ign. Morykoni Ssta Sąd. Wiłkomirski.

O fficyaliści.
Kassyer Jezierski.
Regen. Sądown. Józ, Matkiewicz, Jan Kamieński.
Ekonomiczni Departam. Taryffow. Zenon Machowie.
Departam. Celnego i innych Proweńtów Józef Żółkowski.
Departam. Tabaczn 
Departam. Skorow.
Sekret. Komm. Mat. Tokalski i Nielubowicz.
Controleur Kommis. Ludw. Becu.
Contr. Depart. Tab. Jan Wykowski.
Plenipot. Józef Puciłowski.
Agent-Adani Szyrma.
Archiw. Komm. Ani Zaniewski,
Instyg. Sąd. Franc. Olszewski.
Architek. Komm. Józ. Sacco Maj. Wojsk. W. Xięstwa Lit.

Super intendenci Cełl J. K. Mości i Rzeczypospolitej. 
Repart. Lit. Ign. Sobolewski. 
Repart. Żmudź. Wiałłbutt. 
Repart. Białorusk. Korsak.

Kommissya Ekonomiczna Skarbu J. K. Mości.
Tom. Ostrowski Podskarbi Nadwor. K. 
Onufry Kie ki Koniuszy W. Kor. 
Józef Szymanowski Szambelan J. K Mości. 
Serafin Sokołowski Ssta Nieszaw. 
Sam. Bronikowski Szambelan J. K. Mości.
Alexand. Rożniecki Ssta Romanow. 
Józ. Zapolski Wiejski większy Czerski.

Officyaliści. 
Sekretarz do Interes. Ekonom, i Archiw. Gen. Stan. Pęczkowski. 
Sekr. do Interes. Juryzd. i Plenipot. Ant. Rogalski Metryk przesz. Kor. 
Kassyer Gen. Henryk de Bastian Konsyl. J. K. Mci. 
Kontrol. i Vice-Kas. Jan Robert Watson. 
Kontraregestr. Karol Schneker, Stan. Kłosowski. 
Vice-Archiw. Alexand. Ustrzycki. 
Plenipot. 2-gi Wal. Rzętkowski Podczaszy Gostyński.

Sądy Duchowne Nuncyaturskie
Nuncyusz Apostolski, Ferdynand Marya z Xiążąt de' Corigliano Saluzzo Arcy Biskup Kartaginski.
Auditor. Marek Ant. Moscardini.
Defens. Caus. Matrim. Mich. Wierzejski Kan. Infl. Prob. Wolski. 
Pisarz Józef Czerwski.

Prymasowskie.
Sędz. Metrop. Del. Gen. Onufry Szembek Kant. Krak. Dziek. Płoc. Archi-Dyak. Warszawski.
Pisarz Metrop. Stan. Kost. Baczyński.
Deferens. Caus. Matrim. Paweł Dąbkowski, Tomasz Czech

Konsystorskie Warsz awskie
Audytor i Sędzia Gener. Warszawski Tomasz Ostaszewski Kan. Poznań. Kancl. Warszaw. Opat Oberski.
Surrog. Konstant Kuszel Kan. Gn. i Warsz. i Jan Albertrandi Kan. Gn. i Warsz. Pisarz Cypryan Sowiński Metryk. Kor. Reg. Ign. Burakowski Kanon. Kijów. Instygat. Hippo. Lemański.

Directorium Generalne Poczt J. K. Mci Kor. i Lit.
Ant. Dzieduszycki Pisarz W. Lit. Dyrekt. Gener. Poczt J. K. M. Kor. i W. X. Lit. 
Ernest Sartorius de Schwannenfeld Konsyl. Tajny Legacyi i Konimis, Gen. Pocz. J. K. Mości.
Jan Godfr. Zimmermann KontroL 
Stanisł. Bancakiewicz Sekretarz.

Pocztaint Nadworny J. K. Muści w Warszawie.
Jan Adolf Kuhn Komm. Pocztamtu Nadw.
Krzysztof de Kalfus 1-szy Sekretarz.
Fr. Hocheimer 2-gi Sekretarz.
Karol Dratz Pisarz.
Jan Arciszewski Pisarz.
Jędrzej Kierwiński Pisarz.
Koperski PosthalterJ. K. Moś

St. Kost Hulewicz Łucki.
W. Świętosławski Krzemieniecki.
Rupert Dunin Orłowski.
Stefan Zaleski Nowogrodz.
Łukacz Bniński Poznański.
Andr. Orłowski Krzemień.
Ign. Wybranowski Lubelski Stolnik.
Albin Skurkowski Opoczyński.
Dominik Kamieniecki Latyczew.
Ignacy Moszczeński Bracławski.
Stef. Walewski Sieradzki Podsędek.
Stan. Zagórski Wołyński.
Mich. Sobański Winn.
Seweryn Kaczkowski Nowogrodz. Cześnik.
Bened. Hulewicz Włodzimirski.
Józef Puchała Bracław.
Teofil Załuski.
Józef Popiel.
Adam Ryszczewski.
Mikołaj Piaskowki.

Chorążowie.
Sędz. Ziemscy.
Podczaszówie.
Podstolowie.

Pis. Ziemscy.
Ord. Pol. Kawalerowie.

Rafał Chołoniewski Dubieniecki Starosta.
Józef Stecki.
Michał Swiejkowski.
Stan. Dunin Kaw. Nar. Rotmistrz.
Ignacy Leduchowski Vice Brygad.
Piotr Borzęcki letkiej jazdy Szeff.
Franciszek Pisarski.
Alexander Moszczeński.
Mich. Swiejkowski Podolski Wojewodzie.
Wojciech Mir.
Antoni Raczyński.
Karol Głębocki.
Jan Jordan. Krak. Ex. Posłowie.
J. Mężyński Sandomirski Ex. Poseł. Bogusław Szczeniawski. Jan Pruski.
Piotr Sokolnicki, Kaliscy Ex. Posłowie.
Andrzej Cielecki. Sieradz. Ex. Poseł.
Stanisław Dąmbski. 
Ludwik Madaliński. Kujawscy Ex. Posłowie.
Józef Suffczyński Lubelski.
Stan. Jabłonowski Nurski. Ex. Posłowie.
Mikołaj Xże Czetwertyński.
Antoni Grocholski K. N. Rotm.
Nepomucen Sokolnicki.
Ludwik Starzyński.
Marcin Darowski.
Konstanty Moszczeński.
Piotr Krzyżanowski.
Marszałkowie Konfederacyi
Województw, Ziem i . P o w i a t ó w P r o w i n c y i Koronnych.
Wojew. Krakowsk. Michał Walewski Orderów Polskich Kawaler.
Sandomirsk. Alexander Potkański Starosta Radomski.
Kijowsk. Marszałek Gener. Stanisław Szczęsny Potocki Gen. Art. Koronnej Orderów Polskich Kawaler.
Ziemi Chełmsk. Joachim Wilga Rotm. Kaw. Naród. Ord. Ś. Stanisława Kawał. 
Wojew. Wołyńsk. Antoni Puławski Generał Major.
Podolsk. Antoni Złotnicki Chorąży CzerwonogrodzkL
Lnbelsk. Kaj. Miączyński Wwdzic Podlaski. Gen. Lejfn. W. Koron. Ord. Polsk. Kawaler.
Bełzkiego Kaj. Cieszkowski Chorążyc Włodzimirski. 
Ziemia Drohicka Felix Kuczyński Miecznik Wojew. Podlaskiego.
Mielnicka Adam Szydłowski Starosta Grodowy Mieln. Ord. Pol. Kaw. 
Bielska Wilczewski. 
Wojew. Bracławsk. Ad. Mo szczeń ski Chorąży Bracławski,
Czerniechowsk. Kai. Kurdwanowski G. M. Kaw. Ord. Śgo Włodzimierza.
Poznańsk. Kalisk. Gniezn, i Ziemi Wschowsk. Łukasz Bnin ski Sędz. Ziem. Poznański Ord. Pol. Kaw.
Sieradzk. Jacek Sumiński Chorąży Wojew. Sieradzkiego. 
Ziemi Wieluńsk. Stefan Juliusz Walewski Podsęd. Sieradz. K. Ord. Ś. Stanisława. 
Wojew. Łęczyck. Onufry Dąbrowski Chorąży Orłowski.
Brzesk. Kujawsk. i Inowrocławskiego Dezyderyusz Leszczyński. 
Ziemi Dobrzyńsk. z Powiat. Rypińsk. Kaź. Michał Rokitnicki Starosta Moszewki, Kaw. Or¬deru Ś. Stanisława. 
Wojew. Płock. Józef Rokitnicki Cześ. Płock.
Ziemi Czerskiej Paweł Piotr na Bożym Boski Podkomorzy Czerski.
Warszawskiej z Powiatu Błońsk. Onufry Kicki Koniuszy W. Kor. 
Wiskiej Jakób Rakowski Podwojewodzi i Ex. Poseł Wiski.
Zakroczymskiej Józef Radzicki Podkomorzy Zakroczymsk. Kaw. Ord. Ś. Stanisława. 
Ciechanowskiej Kazim. na Szydłowie Szydłowski Podkomorzy Ziemi Ciechanowskiej. 
Łomżyńskiej Floryan Junosza Drewnowski Stolnik Ziemi Łomżyńskiej. 
Różańskiej Krzechowski.
Liwskiej Onufry Kolumna Oborski Orderu Ś. Stanisława Kawaler. 
Nurskiej Stan. Jabłonowski Podstoli Ziemi Nurskiej.
Sochaczewskiej Jerzy Bończa Skarżyński Podkomorzy Ziemi Sochaczewskiej. 
Gostyńskiej Wincenty na Ciechomicach Ciechomski Cześnik Sochaczewski. 
Wyszogrodzkiej Józ.. Junosza Łempicki.

Kancellarya Konfederaoyi Generalnąj Prowincyi Koron.
Kancellaryi i Konfed. Glnej Kor. Sekretarz Dyzma Bończa Tomaszewski. Regent Franciszek Chrząszczewski.
Kancelliści przysięgli:
Adam Chojecki, Jan Mystkowski, Ignacy Chrząszczewski, Walenty Polanowski, Piotr Kropiwnicki, Jan Mamerty Gierowski, Michał Browiński, Ludwik Tysiewicz, Zygmunt Mossakowski, Jan Tomaszewski.
Instygatorowie:
Jan Przyłuski, Floryan Kanicki.

Osoby do Sądów Ultimae Instantiae Konfederaoyi Generalnej Koronnej.
Z Senatu:
WW. Swiejkowski Podolski.
Hryniewiecki Lubelski. 
Dąmbski Brzeski Kujawski. Wojewodowie.
Moszczeński Kasztelan Łędzki.

Z St a nu Rycerskiego:
UUr. Dłuski Podkomorzy Lubelski. 
Kossowski Starosta Sieradzki.
Puchała. 
Wybranowski.
Jordan. 
Sokolnicki. 
A. Cielecki.
Szczeniowski. 
Suffczyński. 
Stefan Walewski. 
Jabłonowski.
Stan. Kostka Hulewicz Chor. Łucki.
Konfederacya Generalna Wolna Wielkiego Xięztwa Litewskiego.
Marszałek Generaln. Końfed. W. X. Litewskiego J. O. Xże Jmć\ Alexańder Sapieha Kanclerz W. W. X. Litew.
Konsyliarze
z Senatu i Ministerium. 
Przewielebny Ign. Xże Massalski Biskup Wileński.
Józef Korwin Kossakowski Biskup Inflant. Koadi. Wileński. 
JW. Michał Xźe Radziwiłł Wwda Wileński. 
WW. Kazimierz Plater Kasztelan Trocki.
Xaw. Xże Sapieha Wwda Smoleński. 
Jan Zyberg Wojewoda Brzeski Lit. 
Ant Suchodolski Kasztelan Smoleński. 
Ant. Kossakowski Kasztelan Inflantski.
Ant. Dziekoński Podskarb. Nad. Lit. 
Szymon Korwin Kossakowski Hetman Polny W. X. Litewskiego.

Konsyliarze
z Stanu Rycerskiego według porządku Województw i Powiatów.
Wilno U. U. Józef Korwin Kossakowski Wojewodzie Witebski Rotm. K. N.
M. Xże Giedrojć Stolnik Wileński. 
Oszmiana Józ. Ważyński Podkom. Oszmiański.
Ign. Chomiński Sędzia Z. Oszm 
Lida Ign. Tyzenhanz Starosta Posolski
Józef Narbutt Chorąży Lidzki. 
Wiłkom. Kaź. Kościałkowski Podkomorzy Wilkom.
Wład. Szadurski Sędzia Z. Wiłkoni. 
Brasław Stan. Manuzzy Starościc. Opeski.
Jan Rudnicki Starosta.
Troki Antoni Romer Podwójew. Trocki.
Ignacy Siwicki Strażnik Trocki. 
Grodno Ludw. Xże Radziwiłł Wojewodzie Wileński Rotmistrz Kawaleryi Naród.
Mar. Daszkiewicz Skarb. Gród. 
Kowno Michał Korwin Kossakowski Podkomorzy Kowieński.
Józef Miłłosz Miecznik Kowieński. 
Upita Mich. Straszewicz Marszałek Powiatu Upitskiego.
Józef Korwin Kossakowski Major Kawaleryi Narodowej. 
Żmudź Józ, Zabiełło Łowc. W. W. X. Lit. Zastępca Marszałek K. G. W. X. Lit.
Michał Giełgud Pisarz Polny Litew.
Józef Białłozor Krajczy Żmudzki.
Józef Billewicz Ciwunowicz Żmudzki.
Ant. Laudański Pisarz Gr. Żmudzki.
Felix Renne Szambelan J. K. Mości. 
Smoleńsk Ant. Chrapowicki Starosta Starod.
Józ. Szwykowski Pisarz Godzki Smoleń. 
Starodub Kanuty Romanowicz Sędzia Gr. Witebski.
Ant. Jabłoński Wojskowicz 
Połock Kaz. Szpinek Szambelan J. K. Mości.
Aurelian Snarski Pułk. W. Lit. 
Nowogród Mich. Łopot Ex. Oboź. W. L.
Flor. Wojniłłowicz Sędzia Ziemski Nowogrodzki. 
Słonim Jan Kaz. Makowiecki Marszałek Powiatu Słonimskiego.
Franc. Xże Sapieha Kanclerzyc W. X. Litewskiego. 
Wołkowysk Mat. Zyniew Starosta Berżnicki.
Adam Zabiełło Podczaszy Czerń. 
Witebsk Piotr Kleczkowski Pisarz Ziemski Województwa Trockiego.
Jan Kontrym Horodn. Mścisł. 
Orsza Win Józefowicz Starosta Merecki.
Ignacy Sztejn. 
Brześć 
Pińsk Adam Skirmont Sędzia Powiatu Pińskiego. 
Mich. Orzeszko Rotm. Województwa Brzesk. 
Mińsk Józ. Wańkowicz Sędzia Ziem. Miński.
Jan Pawlikowski. 
Mozyr Jan Jeleński Starosta Mozyr.
Rafał Oskierko Straż. Pol. Lit. 
Rzeczyca Józef Dziekoński Podskarbic Nadwor. Litew.
Onufry Honwalt Porucznik. 
Inflanty Ign. Burzyński Starosta Brasław.
Mikołaj Manuzzy Starosta Opeski. 
Hieronim Szwykowski Szambelan J. K. Mości. 
Antoni Domejko. 
Piotr Kossakowski Podst. Infl. 
Joach. Rodziewicz Skarb. Oszm. 
Sekretarz Gnlnej Konfederacyi Jan Zarzycki Sekret. Pieczęci Wielkiej Wielkiego Xięztwa Litewskiego.
Regent Leonard Kazim. Wolmer Oboźny P-tu Grodzieńskiego.

Kancellarya.
Paweł Szepietowski Rotm. Województwa Brzeskiego Litew. 
Alexander Buchowiecki Chorąży c Wtwa Brzesk. Litew. 
Seweryn Kościuszko Cześnikowicz Wtwa Brzesk. Litew. 
Michał Moross Podczaśzyc P-tu Grodzieńskiego. 
Ant. Bardziejski Skarbnikowicz Inflantski.

Osoby do Sądów Ultimae Instantiae Konfederacyi Generalnej W. Xztwa Litewskiego.
Z Senatu:
WWni Xawery Xiąże Sapieha Wojewoda Smoleński. 
Antoni Kossakowski Kaszt. Inflantski.
Z Stanu Rycerskiego Konsyliarze: 
UUni Kazim. Kościałkowski Wiłkomir.
Stanisław Manuzzy Brasław. 
Marcin Daszkiewicz Grodzieński. 
Michał Kossakowski Kowieński. 
Kanuty Romanowicz Starodub. 
Aurelian Snarski Połocki.
Michał Łopott Nowogrodzki.
Adam Zabiełło Wołków.
Ignacy Sztejn Orszań.
Adam Skirmont Piński.
Józef Dziekoński Rzeczycki.
Hieronim Szwykowski 
Antoni Domejko Inflantscy.
Joachim Rodziewicz 
Pisarz Sądów Konfederackich Ferdynand Kontrym Cześnik Witebski. 
Regent Dekretowy Ignacy Dołłubowski.
Marszałkowie Konfederaoyi Województw i Powiatów.
Wilno U. Uni Ignacy Szwykowski Sędzia Grodzki Wileński.
Oszmiana Józef Hutorowicz.
Lida Kaz. Narbutt Szambelan J. K. Mości.
Wiłkomierz Józef Koppen Pisarz Grodź. Witebski.
Brasław August Plater Kasztelanie Trocki.
Troki Robert Kaz. de Raes Sędzia Ziem. Trock.
Grodno Michał Sadłucki Sędzia Ziem. Grodzieński,
Kowno Antoni Blinstrub Podstoli Kowieński.
Upita Brunnow Stanisław.
Xztwo Żmudź. Białłozor.
Połock Jerzy Korsak Starosta Kuszlicki.
Nowogródek Jabłoński.
Słonini Tadeusz Czudowski Sędz. Gr. Słonimski.
Wołkowysk Jan Kulesza.
Witebsk Winc. Hłasko Chorąży Witebski.
Orsza Tadeusz Przysiecki Podkomorzy Orsz.
Brześć Michał Zaleski Wojski W. X. L.
Pińsk Wiktor Kurzeniecki Podczaszy Piński.
Mińsk Jacek Putkamer Ciwun Xztwa Żmudzkiego.
Mozyr Maciej Kazim. Oskierko Marszałek Powiatu Mozyrskiego.
Rzeczyca Michał Pruszanowski Sędzia Ziem. Rzeczycki.

Delegowani od Najjaśn. Konfederacyi O. N. w Brześciu Litt. R. 1792 Dnia 15 Września.
Do Departamentu Interessów Zagranicznych. 
Jacek Małachowski Kanclerz W. Koronny. 
Fryderyk Moszyński Sekretarz W. X. Lr: J. O. 
Xże Xawery Sapieha Wojewoda Smoleński. 
Zyniew Konsyl. Wołkowyski.
Do Kommissyi Skarbu Koronnego. 
Małachowski Wojewoda Mazowiecki 
Mężyński Konsyliarz Konfed. Kor. 
Łopott Konsyliarz, 
Wojniłowicz Konsyl. Nowogrodzki.

Do Kommissyi Wojskowej. 
Chołoniewski Łowczy Kor. Konsyl. Konfed. Koron. 
Antoni Raczyński Konsyl. Konfed. Kor. 
Kontrym Konsyl. Konfederacyi Witebskiej.

Kommissya Edukacyjna. 
Roman Sierakowski Biskup Pruśniański, Suffragan Przemyślski Konsyl. Konfed. 
Kor. Skorkowski Konsyl. Konfed. Kor.
Siwicki Konsyl. Konfed. Trockiej, 
Laudański Konsyl. Xztwa Żmudzkiego.

P o 1 i c y a i Assess o r ya Koronna. 
Załuski Starosta Chęciński Konsyl. Konfed.
K. Stanisław Zagurski KonsyL Konfed. Kor.

Kommissya Skarbu W. X. Lit i
Xże Czetwertyński Kaszt. Przemyślski
Zagurski Podstoli Włodzim. Konsyl. Konfed. Kor. 
Ignacy Moszyński Podcz. Brasław., Makowiecki Konsyl. Słonimski, 
Szadurski Konsyl. Wiłkomirski, 
Billewicz Konsyl. Konfed. Xstwa Żmudzkiego, 
Kleczkowski Konsyl. Witebski, 
Białłozor Konsyl. Xięztwa Żmudzkiego.
Regimentarz Gnalny Wojska Koronnego w czasie niebytności Hetmanów Koron. Stanisław Szczęsny Potocki Genarał Artylleryi Koron.

Rada Wojskowa przy Regimentarzu.
Konsyliarze Konfederaoyi Koronnej. 
Xże Antoni Światopełk Czetwertyński Kasztelan Przemyski.
Ignacy Moszczeński Podcz. Brasławski.
Jan Suchorzewski Brygad. Kaw. znaków Hussarskich.
Franc. Hulewicz Łowczy Czernieohowski Rotm. Kaw. Naród.
Brodowski Generał Major.
Perekładowski Brygady er Kawał. Naród.
Maksymilian Sieradzki Pułków. Regimentu Szeffostwa Ilińskiego.
Dzierżański Pułkownik Regini. Pieszego Konfed. wolnych Szeffostwa Adama Mo-szczeńskiego Chorążego Brasławskiego. Pisarz Wojskowy Kościelski.

Posłowie i Ministrowie Dworów Cudzoziemskich w Polsce.
Angielski Gardner Pułkownik Poseł Extraord. i Minist. Pełnoni.
Duński Edmund de Bourke Poseł Extraord i Minister Pełnom.
Francuzki 
Hiszpański de Cuber Poseł Extraord i Minister Pełnomocny.
Hollenderski Baron de Kriegsheim Charge des affaires.
Maltański Maisonneuve de Crony Kaw. Coniniandor Familii Charge des affaires.
Papieski Ferdynand de Saluzzo Xże de Carigliano Arcy Biskup Kartagiński
Nuncyusz.
Audytor Marek Antoni Moscardini.
Pruski de Buchholtz Poseł Extraordyn. i Minister Pełnomocny.
Rosyjski Jakób Bułhaków Poseł Extraord. i Minister Pełnomocny.
Rezydent Baron d' Asch.
Saski 
Szwedzki Gener. Lient. de Toll Poseł Extraordyn. i Minister.
Wiedeński de Cache Charge des affaires.
Sekretarz Miast Gdańska i Torunia Jerzy Mikołaj Kahlen.

Posłowie i Ministrowie od Rzeczypospolitej Skonfederowanej do Dworów Zagranicznych.
Do Dworu Rzymskiego Poseł Extraordyn. Michał Roman Sierakowski Bisk. Suffrag. Przemyski, Konf. Gen. Kor. Konsyl.
Do Dworu Petersburgskiego Minister Pełnomocny Jerzy Wielhorski Ex. Pisarz Polny Lit. Orderów Polskich Kawaler.
Do Rzeczypospolitej Hollenderskiej Minister Rezydent Dyzma Bończa Toma¬szewski.
W Wiedniu 
Konsyliarz Legacyi, Ign. Pokubiałło Opat Hebdowski
W Stambule 
Konsyliarz Legacyi, Chrzanowski, Kawaler Orderu Ś. Stanisława.
W Berlinie 
Rezydent, Bernard Zabłocki..
W Londynie . Franc. Bukaty Poseł Extraordynaryjny i Pełnomocny.
Sekretarz Legacyi Bukaty.
W Paryżu . , 
W Madrycie Tadeusz Morski Poseł Extraordynaryjny i Pełnomocny.
Sekretarz Legacyi Kajetan Z by szew ski. W Sztokolmie Jerzy Potocki Starosta Tłomacki Poseł Extraord. i Pełnomocny.
Sekretarz Legacyi -Sierakowski.
W Konpenhadze . 
Sekretarz Legacyi Ant. Kochanowski. 
W Dreźnie . . ., . . . . . . . , .
Sekretarz Legacyi Piegłowski. 
W Rzymie Tomasz Antieei Kardynał Minister Pełnomocny. 
W Chersonie Zabłocki Konsul 
W Gdańsku Hennig Kommisarz J. K. Mości.

Deputacya do ułożenia formy Rządu Dnia 17 Miesiąca Grudnia Boku 1792 od Najj, Konf. O. X wyznaczona.
Przew. Ignacy Massalski Biskup Wileński. 
Antoni Okęcki Biskup Poznański. 
Józef Kossakowski Biskup Inflantski.

Ex Ministerio.
W. W. Jacek Małachowski Kanclerz W. Kor
Kaz. Raczyński Marszał. Nad. Kor. 
Sew. Rzewuski Hetman Pol. Kor. 
Ant. Dziekoński Podskarbi Nadwor. W. X. Lit.
Z Prowincyi Wielko-Polskiej.
Z Senatu:
W. W. Antoni Xże Sułkowski Wwda Kaliski. .
Józef Moszczeński Kaszt. Łędzki. ]
Z Stanu Rycerskiego: 
U. Ur. Łuk. Bnin ski Marszałek Konfed. Województw Wielko Polsk.
Adam Moszczeński Marszałek Konf. Wojew. Bracł. Ex. Poseł Poznański.
Bogusł. Szczaniawski(?) Ex. Poseł Kai.
Jan Suchorzewski Brygadyer Ex. Poseł Kaliski.
Piotr Borzęcki Szef Pułku Konnego Wojew. Kijowskiego.
Ant. Cielecki Ex. Poseł Sieradzki.

Z Mało-Poski.
Z Senatu:
W. W. Marc. Szwejkowski Wda Podolski.
Ant. Czetwertyński Kaszt. Przemys.

Z Stanu Rycerskiego: 
U. Ur. Fryd.. Moszyński Sekretarz W. X. Lit. Ex. Poseł Bracławski.
Jan Orłowski Łowc. Nadwor. Koron. Ex. Poseł Wojew. Podolskiego.
Mich. Walewski Marszał. Konfed. Województwa Krakowsk. < .
Mik Piaskowski Starosta Taraszczański.
Wojciech Świętosławski Chorą. Krzemień. Ex. Poseł Wołyński.
Ign. Leduchowski Vice Brygadyer Kaw. Nar. Znaku Hussarskiego.

Z Wielkiego Xięstwa Lit. ,
Z Senatu:
W. W. Michał Radziwiłł Wwda Wileński. 
Kaz. Plater Kasztelan Trocki.
Z Stanu Rycerskiego:
U. Ur. Ignacy Siwicki Trocki. 
Józef Miłosz Kowieński. 
Michał Straszewicz Upitski. 
Michał Giełgud Żmudzki,
Franc. Xże Sapieha Słonimski.
Mateusz Zyniew Wołkowyski, Konfed. Gen. W. X. Lit. Konsyliarze.
Osoby do przejrzenia, ułożenia i poprawienia Statutu Lit. wyznaczone na Sessyi Dnia 20 Listopada Boku 1792 w Grodnie.
Z Senatu:Xże Alexander Sapieha Kanclerz i Marszałek Konfed. W. X. Lit. 
Józef Kossakowski Bisk. Inflant. Koadj. Wileń. 
Antoni Suchodolski Kasztelan Smoleński.

Z Stanu Rycerskiego:
Ign. Chomiński Sędzia Ziem. Oszmiański. Józef Narbutt Chorąży Ptu Lidzkiego. Kaź. Kościałkowski Podkom. Wileński. Władysław Szadurski Sędzia Ziem. Wileński. Ign. Siwicki Straż. Województwa Trockiego. Marc. Daszkiewicz Skarb. Ptu Grodzieńskiego. Józef Miłosz Miecznik Powiatu Kowieńskiego. Mich. Straszewicz Marszałek Ptu Upitskiego. Jan Kaz. Makowiecki Marszał. Ptu Słonimsk.
Piotr Kleczkowski Pisarz Ziem. Wojew. Trockiego Konsyliarze Konfed. Wolnej W. Xięstwa Lit.
Assessorya Koronna. Małachowski Kanclerz Wielki Koron.
Dygnitarze podług prawa. Assessorowie.
Piotr Potocki Lubelski.
Józef Oborski Ciechanowski Kasztelanowie.
Mich. Sobański Podstol. Winn. Kons. Kon. K.
Ant. Stadnicki Starosta Zatorski.
Winc. Wojczyński Cześnik Bielski.
Antoni [Michalczewski.
Felix Strzembosz Szambelan J. K. Mości.
Adam Kiciński Chorąży Czerski.
Piotr Łączyński Stolnik Łęczycki.
Antoni Brochocki Szambelan J. K. Mości.

Patronowie Sądów Assess. kor. 
Antoni Opalewski, Mich. Swinarski, Cypryan Sowiński, Stan. Rutkowski, Jan Białobrzeski, Franc. Groszkowski, Franc. Winnicki, Adam Glezmer, Wawrz. Żu-kowski, Woje. Ślezański, Waleń. Kozłowski, Tom. Czech, Wincen. Mianowski, Błaż. Lichocki, Jan Grałkowski, Telesfor Billewicz, Waw. Włodecki, Bonif. Chmielewski, Piotr Kwosowski, Woje. Zaleski, Jan Bienkiewicz, Walenty Lisowski, Jan Górski, Szczep. Swinarski, Expedantes Nesterowicz, Mędrzecki Józef. Kai. Kawecki.

Assessorya W. X. Lit. Alexan. Xże Sapieha Kanclerz W. Lit. Marszałek W. X. Lit. Joach. Littawor Chreptowicz Eodkancl. Lit.
Assessorowie.
Z Senatu:
Adam Chmara Wojewoda Miński, Stan. Tyszkiewicz Kasztel. Xstwa Żmudzkiego.
Z Stanu Rycerskiego: Kostanty Jeleński Powiatu Rzeczyckiego. Józef Bialłozor Krajczy Xstwa Żmudzkiego. Józef Kupśó Budowniczy Ptu Wiłkomirskiego. Michał Bieliński Szambelan J. K. Mości.

Bibliografia:
Żychliński T., Złota Księga Szlachty Polskiej

Komentarze

Poczytaj2020.05.5 14:50
Gon bolszewika- Wieszali obrazy tylko dla wlasnej satysfakcji, bo nie bylo tych bogaczy w Polsce. Siedzieli w Rosji pod opieka KatarzynyIIm we Francji,w Austrii, to byla taka zemsta. Kilku zlapano i powieszono/Kossakowski, Lasopolski i inni,ale pozostali pozniej spokojnie dozyli do naturalnej smierci. Szczesny Potocki zmarl w wieku 59 lat w Tulczynie. W tym czasie jego zona Zofia byla w ciazy z jego synem Szczesnym Jerzym.
Jan Radziszewski2020.05.5 11:08
jakoś dziwnie nie czyta się zapisów tj artykułów tej Masońskiej Konstytucji z III maja - oddającą Rzeczypospolitą Korony Polskiej zdradzieckim Niemcom tj. Sasom którzy mieli być na mocy jej zapisów dziedzicznymi jej królami a wtedy - królestwo Polskie miało być masońskim tj szatańskim Królestwem.oddanym Lucyferowi na własność
Toni 2020.05.4 9:38
Ich POtomkowie sa teraz w wrogiej opozycji w partii PO i PSL. Oni nadal szkodza Polsce i Polakom to mają w soich genach.
Szatan (pisane z wielkiej litery)2020.05.4 9:21
Targowica to Kościół Katolicki.
pistoleto2020.05.4 8:06
ale tych qrew było dziś ich rolę przejeli lwowskie zsą mld konfederacyjne świnie
MaxFiend2020.05.3 17:26
Sprawdźcie lepiej co na ten temat sądził Watykan :-D
trucker2020.05.3 16:02
Wszystkich wspolczesnych zdrajcow pod sciane.
mamtowd2020.05.4 9:47
Nie tak ostro, wystarczy jak mafia Kaczyńskiego dostanie po 25 lat odsiadki.
Olej2020.05.3 14:51
Ta lista jest przerażająca swoją aktualnością czasu Polski obecnej. Groza !!!!!
Mirrro2020.05.3 14:44
Trochę to śmieszne skupianie się na Targowicy. Oni w czasie nie mieli żadnego wpływu na rzeczywistość. Większość zostało już "pozamiatane w I poł. XVIII w. To ich przodkowie są winni. Z Targowicą czy bez niej państwa zaborcze by nas zgniotły. Targowica to tylko przed śmiertelne konwulsje.
Papapapa2020.05.3 17:55
To prawda, choć gdyby nie konfederacja, to może byśmy jakoś się przeczołgali z choćby okrojona niepodległością do Napoleona a potem, zgodnie z zasadą legalizmu, jednak byśmy po wiedeńskim kongresie jednak przetrwali.
anonim2020.05.3 13:59
A gdzie czerowna zaraza z PiS...
ebi2020.05.3 23:11
W Brukseli z Tuskiem
Merkante2020.05.3 13:54
Prawda bolesna dla pisowskich przygłupów https://polskiefakty.pl/znana-dziennikarka-ujawnia-kaczynski-jest-potomkiem-targowiczan/
anonim2020.05.3 23:11
A ty potomkiem durni.
Toni 2020.05.4 9:43
Durny SOKUzBURAKA matka Kaczyńskiego Jadwiga pochodziła patriotycznej rodziny szlacheckiej,która zawsze była za Polską i dobrze wychowała synów na polskich patriotów.Ciebie zax twoja mac wychowała na idiote i kłamcę.
anonim2020.05.3 13:51
Gdzie obecna władza z KAczyńskim na czele?
KOCHAM POLSKE MOJA OJCZYZNE GLOSUJE NA PIS2020.05.3 13:06
ZDRAJCY ZEBY DOSTAC SIE DO WLADZY W POLSCE POZA DEMOKRACJA SZUKAJA WSPARCIA ROSJI NIEMIEC I ZYDOKOMUNY UNIJNEJ.
Erectus2020.05.3 13:00
Tusk pierwszy na liscie zdrajców Targowicy
REYTAN2020.05.3 12:49
DOPISAC CALA OBECNA OPOZYCJE TARGOWICKA
anonim2020.05.3 14:00
Prawda bolesna dla pisowskich przygłupów https://polskiefakty pl/znana-dziennikarka-ujawnia-kaczynski-jest-potomkiem-targowiczan/
R22020.05.3 11:51
Należy tę listę zaktualizować i dodać KPP, PPR, UB, SB, KBW, POKO-PZPR, N, ZSL vel PSL i celebrytów z TVN. Miejmy nadzieje że Gowin i Porozumienie tam nie dołączy....
jle_ffm2020.05.3 12:09
zapomniałeś o PiSie i celebrytach z TVP?
R22020.05.3 12:36
masz racje, zapomniałem, ale o KonfedeRosji
katolicka kretynizacja polski2020.05.3 11:34
Dziś takimi zdrajcami byliby członkowie PiS i episkopat!
pokazcie swoje pierwsze nazwiska2020.05.3 13:01
a ja mysle icek ze w wiekszosci to wy
Erectus2020.05.3 13:02
masz chory łeb debilu
jokR2020.05.3 11:21
Tzw. "Sprawa Polska" i Kościół Rzymskokatolicki wiele razy w historii nie szły w parze (obecnie może także). Trzeba się zdecydować. Targowica "Akt ten pobłogosławił obecny na tej uroczystości były pomocniczy biskup przemyski Michał Sierakowski. Papież Pius VI wystosował specjalne błogosławieństwo dla dzieła konfederacji targowickiej. Gorącymi zwolennikami konfederacji byli: prymas Michał Jerzy Poniatowski, biskup chełmski Wojciech Skarszewski, biskup żmudzki Jan Stefan Giedroyć, biskup poznański Antoni Onufry Okęcki, biskup łucki Adam Naruszewicz i biskup wileński Ignacy Jakub Massalski."
R22020.05.3 11:59
to nie jest dogmat wiary, zresztą oni, tak jak dzisiejsza targowica w EU, donosiła na jej przeciwników
StanPio2020.05.3 19:31
Królik Poniatowski i ksiądz mason, polski Robespierre, Kołłątaj krótko potem przystąpili do Targowicy i sprzedali tron Polski carycy! Przyczyną upadku Polski są niedouki i płatni manipulatorzy! Tacy jak jak profesury "historii" z sowieckiego wykształcenia i nadania.Ta świątynia Opatrzności jako votum została dodana do ustawy później i nie jako "Opatrzności Bożej" tylko jako "Opatrzności". [Nie wiadomo jakiej opatrzności, ale na pewno, co najwyżej w rozumieniu deistycznym lub lucyferycznym]. A mason prymas Michał Poniatowski - brat sprzedawczyka królika Stanisława, który abdykował i przekazał tron Polski carycy Katarzynie za spłatę 4 milionów swoich osobistych długów i dożywotnią pensję 200 tys. rocznie - popełnił samobójstwo, bo powstańcy szli go powiesić podobnie jak biskupów sprzedawczyków] itd. itp
jokR2020.05.3 11:15
Jak widać po stronie Targowicy - biskupi, książęta, arystokracja i polska szlachta, czyli trzon narodu i czysta prawica, Po drugiej stronie rewolucjoniści (lewica), którzy z umiłowaniem i publicznie wieszali przeciwników (jak to lewica).
Wiesław Kaloryfer2020.05.3 11:23
Dlatego należy odrąbać tak lewice jak i prawicę. Nie są potrzebne. I tak przecież jemy ustami!
stm.2020.05.3 10:22
Obawiam się,że obecna lista jest o wiele ,wiele większa a najważniejsi : oskary, olki, bolki , czerwona zaraza i inne skur...y ...sprzedawczyki szwabom i sowietom.
zdrada to hanba2020.05.3 12:57
to sa obecnie wnuki przybledow ze wschody
heinrich2020.05.3 10:18
Ot, parchy RP
Goń bolszewika2020.05.3 9:58
No dobra, ale dlaczego wieszali obrazy? A po drugie - to i tak cud, że tylko tylu potomków pozostało...
kibic2020.05.3 9:29
Najwyższy czas wprowadzić banicję dla zdrajców Polski !!!
zdrada to hanba2020.05.3 12:55
a kiedy szubienica dla najbardziej zasluzonych targowiczan
Europejczyk2020.05.3 13:57
Kiedy oddacie ziemi skradzione Pomorze Śląsk Mazury Wielkopolskę !!!!!
ona uczy życia2020.05.3 9:28
Do targowicy przystąpiło co najmniej dwunastu biskupów, w tym prymas. A Pius VI do wstąpienia do niej nakłaniał króla i ją później aktywnie wspierał. Taki fragmencik historii stosunków państwa i koscioła w Polsce...
Brutus2020.05.3 9:13
ale jak to sie stało ze na liście nie ma Tuska??
Eustachy2020.05.3 9:25
Bo się urodził wiele lat później. Jest na nowej, aktualnej liście.
prosty2020.05.3 11:45
Zasłużył, dziś znów coś mu się odbiło. Chyba święto 3 Maja pomylił z 3 października.
Lewak2020.05.3 9:09
a kiedy lista obecnych sprzedawczyków ... sprawa pilna ... włącznie z drobnymi miernotami typu stachu, dzielnicowy, itp motłoch
Viking2020.05.3 13:55
no to cale styropianowce po 89 za sprzedaż za bezcen wszystkiego w łapska szwabów i żydów powinna zawisnąć
Marian2020.05.3 9:07
Czas najwyższy listę zaktualizować!
REYTAN2020.05.3 12:47
DOPISAC CALA OBECNA TARGOWICKA OPOZYCJE.
.Dam2020.05.3 18:12
Opozycję? To nie opozycja ma gdzieś konstytucję i ma poparcie Kościoła (a nie tak dawno Macierewicz chwalił się, że wojska amerykańskie są gwarantem wprowadzania zmian wymyślonych przez PIS, nawet na frondzie o tym było, więc są też obce wojska). Ale tak jest, jak się informacje jedynie z reżimowej telewizji bierze. Dobrze cię wytresowali, piesku dobrych panów.