Podczas konferencji zorganizowanej przez Fundację Mamy i Taty w Warszawie przedstawiono petycję, która ma zostać skierowana do rządzących. Poruszone zostały w niej m.in. kwestie związane z ograniczeniem wsparcia dla inicjatyw LGBT, czy zbyt dużą dostępnością pornografii dla nieletnich.

Fundacja Mamy i Taty podczas konferencji pt. „Piątka Fundacji” zaprezentowała wyniki badania nastrojów społecznych dotyczących kwestii związanych z polskimi rodzinami i dziećmi. Przedstawiono opinie na temat promocji środowisk LGBT, dostępu dzieci do pornografii, czy działań administracji publicznej wspierających rodzinę.

Konferencja odbyła się 23 września w Centrum Konferencyjnym Zielna. Wzięli w niej udział Marek Grabowski, obecny szef Fundacji Mamy i Taty, a także Barbara Socha, pracownik fundacji. Podczas konferencji zaprezentowano wyniki badania nastrojów społecznych, jakie zostało przeprowadzone przez Social Changes.

Badanie odbyło się między 16 a 21 sierpnia 2019 roku i zostało zrealizowane internetową metodą CAWI (Computer Assisted Web Interview). Przeprowadzono je na ogólnopolskiej, reprezentatywnej (pod względem: płci, wieku, wielkości miejsca zamieszkania) próbie Polaków liczącej 1030 osób.

W badaniu wzięło udział 536 kobiet i 494 mężczyzn. Najwięcej respondentów pochodziło z terenów wiejskich (38 proc.). Respondenci z miast do 20 tys. mieszkańców stanowili 13 proc. grupy badanej, z miast o wielkości od 20 do 99 tys. 20 proc., z miast o wielkości od 100 do 500 tys. 18 proc. zaś z miast o liczbie ludności przekraczającej 500 tys. 12 proc. 

Zadaniem respondentów była odpowiedź na 5 pytań dotyczących istotnych kwestii społecznych związanych z edukacją, wychowaniem dzieci oraz działalnością administracji publicznej względem rodziny.

Pierwsze z pytań dotyczyło oceny pomysłu ograniczenia finansowania przez samorządy oraz zagraniczne fundacje programów gender oraz promocji środowisk mniejszości seksualnych (LGBT). Jak wynika z danych przekazanych przez przedstawicieli Fundacji Mamy i Taty, 34 proc. badanych poparło takie ograniczenia, 29 proc. było przeciw, zaś 37 proc. respondentów nie miało zdania w tej kwestii. W grupie osób zdecydowanych, tj. 648 osoby, 56 proc. pozytywnie ocenia ideę, a negatywnie 44 proc.

wiele więcej respondentów, bo aż 62 proc., poparło koncepcję wzmocnienia prawa rodziców w obszarze programów wychowawczych w szkole. 13 proc. ankietowanych było przeciw, a 25 proc. wstrzymało się od jednoznacznej odpowiedzi. Wśród 768 osób zdecydowanych 83 proc. było za udzieleniem poparcia, a tylko 17 proc. przeciw.

Osoby ankietowane były najbardziej zgodne w kwestii ograniczenia dostępu osób nieletnich do pornografii w Internecie. Aż 77 proc. respondentów poparło tę inicjatywę, 8 proc. było przeciw, a tylko 15 proc. nie miało zdania na ten temat.

W grupie osób zdecydowanych, tj. 874 osoby, było to 91 proc. popierających postulat fundacji i 9 proc. przeciw.

58 proc. respondentów pozytywnie ocenia pomysł wsparcia dla budowania pozytywnej kultury małżeńskiej i rodzinnej przez administrację samorządową. Wśród reszty ankietowanych 14 proc. była przeciw, a 28 proc. wstrzymało się od głosu. Osoby
o skonkretyzowanych poglądach w tej kwestii to 744 osoby. W tej grupie 80 proc. opowiada się za postulatem fundacji, zaś 20 proc. go nie popiera.

Ostatnim zagadnieniem zawartym w ankiecie była zasadność powołania Rzecznika Praw Rodziny, reprezentującego i chroniącego interesy rodzin w Polsce. Za powołaniem tej funkcji opowiedziało się 60 proc. respondentów. Przeciwnicy tego postulatu to 15 proc. ankietowanych. Zdania na ten temat nie miało 25 proc. W gronie osób mających jasne stanowisko w tej sprawie, tj. wśród 771 ankietowanych, 80 proc. opowiedziało się za, a 20 proc. było przeciw.

„Badania pokazują, że Polacy oczekują większej aktywności administracji publicznej w zakresie wspierania polskich rodzin, a zarazem ważną wartością jest dla nich wolność podejmowania decyzji w zakresie wychowania swoich dzieci.

Na co wskazuje szerokie poparcie dla wzmocnienia praw rodziców w szkołach. Liczymy, że te nastroje społeczne Polaków znajdą w bliskiej przyszłości odbicie w debacie społecznej, a także w działaniach władz”. – mówił Marek Grabowski,
szef Fundacji Mamy i Taty, komentując wyniki przestawianych badań.

Podczas konferencji zaprezentowano także petycję zawierającą postulaty związane z kwestiami poruszanymi w badaniu. Jak zapowiedzieli przedstawiciele Fundacji Mamy i Taty, petycja ta ma zostać przekazana szefom wszystkich kół parlamentarnych w Sejmie.

„Zależy nam na tym, aby stanowisko i oczekiwania polskich rodziców spotkały się ze zdecydowaną reakcją. Będziemy działać, aby zmobilizować rządzących do podjęcia konkretnych kroków we wszystkich sprawach, o których dziś mówiliśmy. Musimy podjąć pilne kroki w kierunku ochrony dzieci i respektowania praw rodzicielskich. W przeciwnym wypadku polskim rodzinom grozi destrukcja” – podkreślał Marek Grabowski.