07.08.19, 10:45Fot. Pxhere, CC 0

,,Egzorcysta'': Dyskryminacja LGBT jest niekiedy konieczna

Dla ochrony społeczeństwa trzeba czasami dyskryminować niektórych obywateli w konkretnych życiowych sytuacjach. Niewidomych należy dyskryminować w dostępie do prawa kierowania pojazdami mechanicznymi na drogach publicznych. Osoby chore psychicznie wykazujące chęć dokonania masowego mordu należy dyskryminować w dostępie do broni palnej i substancji trujących. Dyskryminować należy też osoby przyjmujące środki na obniżenie ciśnienia krwi, które chcą zostać krwiodawcami. Podobnie jest i z dyskryminacją homoseksualistów w pewnych dziedzinach życia.

Temat ten poruszył wydawca miesięcznika „Egzorcysta” dr Mariusz Błochowiak w opublikowanym na stronie internetowej magazynu artykule „Strefa wolna od LGBT — niesłuszna dyskryminacja?” opowiedział się za prawem do dyskryminowania homoseksualistów.

Wydawca miesięcznika „Egzorcysta” stwierdził, że „cała Polska i świat powinny być bowiem strefą wolną od jakiejkolwiek ideologii, czyli błędnego zespołu poglądów, czy to LGBT, czy, na przykład, komunizmu, nazizmu bądź eugeniki”

W swoim artykule dr Mariusz Błochowiak zacytował Katechizm Kościoła Katolickiego, w którym możemy przeczytać, że „Tradycja, opierając się na Piśmie świętym, przedstawiającym homoseksualizm jako poważne zepsucie (Por. Rdz 19,1-29; Rz 1, 24-27; I Kor 6, 9;1 Tm 1, 10) zawsze głosiła, że "akty homoseksualizmu z samej swojej wewnętrznej natury są nieuporządkowane" (Kongregacja Nauki Wiary, dekl. Persona humana, 8). Są one sprzeczne z prawem naturalnym; wykluczają z aktu płciowego dar życia. Nie wynikają z prawdziwej komplementarności uczuciowej i płciowej. W żadnym wypadku nie będą mogły zostać zaaprobowane”.

Jak przypomina Katechizm Kościoła Katolickiego „pewna liczba mężczyzn i kobiet przejawia głęboko osadzone skłonności homoseksualne. Skłonność taka, obiektywnie nieuporządkowana, dla większości z nich stanowi trudne doświadczenie. Powinno się traktować te osoby z szacunkiem, współczuciem i delikatnością. Powinno się unikać wobec nich jakichkolwiek oznak niesłusznej dyskryminacji. Osoby te są wezwane do wypełniania woli Bożej w swoim życiu i – jeśli są chrześcijanami – do złączenia z ofiarą krzyża Pana trudności, jakie mogą napotykać z powodu swojej kondycji”.

Wydawca „Egzorcysty” zwrócił uwagę, że Katechizm mówi o „niesłusznej dyskryminacji”, a „oprócz niesłusznej czy niesprawiedliwej dyskryminacji, która jest zawsze godna potępienia, istnieje również słuszna dyskryminacja, o której się prawie w ogóle nie mówi w debacie publicznej. Termin dyskryminacja pochodzi od łacińskiego discriminatio – rozróżnianie. Przykładowo rozróżniamy kierowców pijanych od trzeźwych, i tych pierwszych słusznie dyskryminujemy, nie pozwalając im prowadzić samochodów, gdyż stanowi to realne i tragiczne w skutkach zagrożenie dla innych ludzi, w tym wypadku uczestników ruchu drogowego. Podobnie dyskryminujemy słusznie ludzi chorych psychicznie i nie pozwalamy im być pilotami samolotów pasażerskich. Przykłady można by mnożyć”.

Zacytowany przez wydawcę miesięcznika kardynał Joseph Ratzinger, gdy był prefektem Kongregacji Nauki Wiary, stwierdził w dokumencie „Uwagi dotyczące odpowiedzi na propozycje ustaw o niedyskryminacji osób homoseksualnych”, że: „Nie można twierdzić, że dyskryminacja ze względu na "skłonność homoseksualną" jest tym samym, co dyskryminacja ze względu na rasę, pochodzenie etniczne itd. W odróżnieniu od nich skłonność homoseksualna jest obiektywnym nieuporządkowaniem moralnym (por. List, 3) i budzi niepokój moralny”.

Zdaniem późniejszego papieża Benedykta „istnieją dziedziny, w których nie jest przejawem niesprawiedliwej dyskryminacji uwzględnienie skłonności seksualnej, na przykład, gdy chodzi o adopcję dziecka lub powierzenie go opiekunom, zatrudnienie nauczycieli lub trenerów sportowych, służbę wojskową”.

Kardynał Joseph Ratzinger nauczał, że „osoby homoseksualne, jako osoby ludzkie, mają te same prawa co wszyscy ludzie, w tym prawo do takiego traktowania, które nie uwłacza ich godności osobistej (por. nr 10). Obok innych praw wszyscy ludzie mają prawo do pracy, mieszkania itd. Nie są to jednak prawa absolutne. Mogą zostać słusznie ograniczone ze względu na obiektywne nieuporządkowane zachowania zewnętrzne. Jest to nie tylko dopuszczalne, ale konieczne. Co więcej, zasada ta dotyczy nie tylko przypadków zachowań zawinionych, ale także działań osób chorych fizycznie lub umysłowo. Jest zatem przyjęte, że państwo może ograniczyć możliwość korzystania z pewnych praw, na przykład osobom cierpiącym na chorobę zakaźną lub umysłową, by chronić dobro wspólne”.

Już w 1992 roku późniejszy papież przestrzegał, że "Prawne uznanie homoseksualizmu za cechę, której nie wolno rozpatrywać jako kryterium dyskryminacji, może łatwo — jeśli nie automatycznie — prowadzić do uchwalenia ustaw, które będą chronić i popierać homoseksualizm. Występując przeciw aktom dyskryminacji, prawo powoływałoby się wówczas właśnie na homoseksualizm danej osoby i tym samym broniłoby jej praw przez afirmację jej skłonności homoseksualnej, zamiast sprzeciwiać się łamaniu podstawowych praw człowieka."

Według dr. Mariusza Błochowiaka „dzisiaj mamy do czynienia w Polsce z wylaniem się zboczonej i perwersyjnej ideologii LGBT na ulice i żądania jej społecznego poparcia oraz możliwości wpływu na edukację dzieci i młodzieży w szkołach i przedszkolach. Dorośli natomiast w osobach studentów są indoktrynowani na niektórych polskich uniwersytetach już od wielu lat dzięki pseudonaukowemu kierunkowi "Gender studies", którego istnienie jest hańbą dla decydentów”

Skuteczność homo indoktrynacji dostrzegał też, cytowany przez naczelnego „Egzorcysty”, kard. Ratzinger, który twierdził, że "Osoby homoseksualne deklarujące publicznie swój homoseksualizm to zazwyczaj właśnie te, które uważają aktywność homoseksualną i taki styl życia "jako obojętny lub, co więcej, jako dobry" i stąd zasługujący na aprobatę społeczną. Wśród nich najłatwiej można znaleźć tych, którzy podejmują próby "manipulowania Kościołem, nawet przy poparciu działających w dobrej wierze pasterzy, mające na celu zmianę norm prawodawstwa cywilnego"; a także tych, których taktyką jest głoszenie tezy, że "jakakolwiek krytyka albo zastrzeżenia względem osób homoseksualnych [...] jest po prostu formą niesprawiedliwej dyskryminacji".

Cytowany przez naczelnego „Egzorcysty” kardynał Ratzinger przestrzegał też, że w wyniku niezbędnej dyskryminacji homoseksualistów przepisy staną się niemoralne. Zdaniem przyszłego papieża Benedykta: "Ponieważ w ocenie projektów ustaw należy kierować się przede wszystkim odpowiedzialnością za ochronę i rozwój życia rodzinnego, trzeba bardzo dokładnie przemyśleć wszystkie zarządzenia składające się na proponowane zmiany. W jaki sposób wpłyną one na przepisy dotyczące adopcji i opieki zastępczej? Czy zmierzają do ochrony aktów homoseksualnych, publicznych lub prywatnych? Czy przyznają równorzędny status związkom homoseksualnym i rodzinie, na przykład w dziedzinie komunalnego budownictwa mieszkaniowego albo przez uznanie prawa partnera homoseksualnego osoby zatrudnionej do korzystania z przywilejów "rodzinnych", na przykład opieki lekarskiej przysługującej pracownikowi?”

Kardynał Ratzinger uważał, że „w sprawach dotyczących dobra wspólnego Kościół nie może aprobować ani przyjmować obojętnie ustaw godzących w to dobro, nawet jeśli nie obowiązują one organizacji i instytucji kościelnych. Kościół ma obowiązek umacniać życie rodzinne i moralność całego społeczeństwa na fundamencie podstawowych wartości moralnych, a nie jedynie bronić siebie przed konsekwencjami szkodliwych praw."

Opierając się na nauczaniu Katechizmu i kardynała Ratzingera redaktor naczelny Egzorcysty uznał, że „istnieją takie dziedziny czy sfery życia, gdzie dyskryminacja osób LGBT jest nie tylko słuszna, ale konieczna. Jest to wymóg moralności. Brak takiej dyskryminacji jest moralnym złem. Co więcej, słuszna moralnie dyskryminacja osób LGBT powinna mieć swoje odzwierciedlenie w prawie stanowionym, które winno być niesprzeczne z Prawem Bożym. Każde bowiem prawo ustanowione przez człowieka, które jest niezgodne z Prawem Bożym, jest bezprawiem, przemocą i uzurpacją. Wobec takiego prawa istnieje moralny obowiązek jego nieprzestrzegania”.

Jan Bodakowski

Komentarze

Max Fiend2019.08.7 14:01
Rozumiem, że dla symetrii, dyskryminacja katolików jest niekiedy konieczna. :-D
Sebix2019.08.7 16:06
Lizik ...dyżurni geyowi robią to cały czas.
K.O2019.08.7 13:58
Co za lekki tytuł?Kto w ogóle pracuje w tej Frondzie???Ideologia LGBT QQQQ powinna byc zwalczana jak ostatnia zaraza jak ebola !!!!
AAAtomek2019.08.7 12:02
A katolików trzeba dyskryminować w dostępie do władzy?
robaczek 2019.08.7 11:38
A KTO DECYDUJE ? tylko tak zapytam.
AAAtomek2019.08.7 12:02
Partia.
andrzejhahn32019.08.7 12:03
Twfuj pa-tusek 😁🥕
Papierz2019.08.7 11:25
To rzeczywiście autorytety naukowe - Katechizm Kościoła Katolickiego i papież Benedykt. I naukowiec- redaktor naczelny miesięcznika "Egzorcysta". Dorzućcie jeszcze do kompletu wiedźmę z Łysej Góry i czarownika Komanczów.
Polak Ateista Dumny Gej2019.08.7 11:33
Katoprawactwo to stan umysłu :)
Bogdan2019.08.7 23:51
Geju! A ty masz lewacko-diabelski stan umysłu ! Zamknij trollu w końcu swoją jadaczkę, już dość wylałeś jadu pod wszelkimi swoimi nickami! Lepiej opowiedż coś o sobie ! Będzie ciekawsze ! Tyle osób pytało !?Wstydzisz się odpisać! A nie wstydziłeś się pedałować !??? Jak z twoim pedałowaniem ! Ile osób skrzywdziłeś! Ile dzieci nosi traumę do końca życia !? Ile razy byłeś skazany za to? Jak to było z tobą i dziećmi siostry? Coś ostatnio się nie chwalisz ! Odpisz, czekam !
Alicja2019.08.7 11:52
Niemożliwe - wiedźmy i czarownicy to domena New Age. (Zakładając, że znasz więcej niż jedno znaczenie słowa "domena").
xxxx2019.08.7 16:16
Podaj jakieś przykłady swoich autorytetów których szanujesz.
Xemerius2019.08.9 21:38
Ale wiedźmy, to Ty szanuj.
anonim2019.08.7 11:11
No pewnie, że tak jest. Sam Bóg przecież zniszczył Sodomę ogniem z nieba. Badania wykazały tam warstewkę stopionej skały w wyniku potężnej temperatury. Jeśli my nie zdyskryminujemy sodomitów, to zrobi to Pan Bóg, bo to jest dla Niego obrzydliwością. Oczywiście Pan Bóg jest miłosierny, bardzo cierpliwy i czeka na nawrócenie. No ale nie może czekać za długo, bo sodomici zarażają swą chorobą niewinnych. Dlatego prędzej czy później nastąp[i zagłada. Ludzie normalnie powinni unikać miejsc gdzie sodomici się skupiają, bo tam nastąpi uderzenie.
Papierz2019.08.7 11:27
Trzeba się trzymać z dala od seminariów i plebanii.
Polak Ateista Dumny Gej2019.08.7 11:33
Gdybyś uważnie przeczytał bajkę o Sodomii wiedziałbyś, że nie dotyczy homo, lecz niegościnności. Takich właśnie lemingów produkuje katoideologia, którzy nawet nie wiedzą w co wierzą, bezmyślnie powtarzając zaklęcia propagandy.
Xemerius2019.08.9 21:37
Czekam. (Mam popcorn. Dużo.)
M.2019.08.7 11:08
Kwiczenie frondowskich neofaszystowskich swiñ i ich popleczników sa jak miód na moja dusze :D Szczekajcje dalej, jest was coraz mniej, a czas sie koñczy. Max. kilka lat.
Alicja2019.08.7 11:55
M. - Twoja wypowiedź na tym szlachetnym forum to klasyczny przykład mowy nienawiści. Pozdrawiam i życzę miłego dnia
M.2019.08.7 12:16
Nie. To reakcja na wasze akcje. Nikt nie bedzie wam, kato-radykalom nadstawial drugiego policzka ani cicho siedzial.
P2019.08.7 13:28
Na jakim forum??? :)
stara Repelecka 2019.08.7 13:44
"szlachetne forum" :):):):):):):):):):):):):):):):):):):):):):):):):):):):):):):):):):):):):):):):):):):):):):):):):):):):):):):):):):):):):):):):):):):):):):):):):):):):):):):):):):):):):):):):):):):):):):):):):):):):):):):):):):):):)
xxxx2019.08.7 16:16
To po ....... tu zaglądasz idź na swoje homo-forumki.
aspiring educationalist2019.08.7 11:07
Dyskryminacja członków sekty podpalaczy Rzymu również jest niekiedy konieczna.
Polak Ateista Dumny Gej2019.08.7 11:04
Dyskryminacja jest nielegalna i zakazana w Konstytucji. Ten osobnik może sobie co najwyżej dyskryminować swojego karalucha w słoiku.