21.02.14, 20:16

GUS będzie inwigilował prywatne życie Polaków?

Według projektu ustawy, Główny Urząd Statystyczny ma otrzymać prawo do zbierania większej ilości danych niż dotychczas. Będzie miał też dostęp do baz danych poszczególnych ministerstw, jak podał portal w polityce.pl. W projekcie ustawy napisano, że „upoważnia się służby statystyki publicznej do pozyskiwania do celów statystycznych następujących danych osobowych”. Po czym wymienia się:

- imiona i nazwiska,

- data i miejsce urodzenia,

- płeć,

- identyfikator systemu ewidencji ludności,

- obywatelstwo,

- narodowość,

- pochodzenie etniczne,

- pochodzenie rasowe,

wyznanie, przynależność do kościoła lub związku wyznaniowego,

- stan cywilny,

- data zawarcia małżeństwa,

- data ustania małżeństwa,

- wykształcenie,

- zawód,

- rodzaj miejsca pracy i nauki,

- numer identyfikacji podatkowej,

stan zdrowia,

niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne,

- tytuł ubezpieczenia z wyłączeniem części kodu objętej tajemnicą,

- adres zamieszkania lub adres miejsca pobytu,

- adres do korespondencji,

- adres poczty elektronicznej,

- numer telefonu

Są to o wiele większe uprawnienia, niż dotychczasowe. Dotąd GUS mógł zbierać tylko następujące informacje:

- imiona i nazwisko;

- płeć;

- data i miejsce urodzenia;

- obywatelstwo;

- stan cywilny;

- data zawarcia i ustania małżeństwa;

- adres zamieszkania;

- data zgonu;

- identyfikator systemu ewidencji ludności.

Jak widać, projekt ustawy zakłada ogromne poszerzenie kompetencji, które odbije się bardzo negatywnie na prywatności obywateli Polski!

Dodatkowo, dane te mają służyć w badaniach, które obejmują w szczególności:

urodzenia i dzietność,

- małżeństwa, rozwody, separacje,

- migracje ludności, w tym charakterystykę demograficzno-społeczną i ekonomiczną osób migrujących, mobilność przestrzenną,

- cudzoziemców,

- repatriację,

- nabycie lub utratę obywatelstwa polskiego,

- bilanse stanu struktury ludności według cech demograficznych,

- zgony, umieralność,

- charakterystykę społeczno-demograficzną i ekonomiczną ludności, gospodarstw domowych i rodzin,

- aktywność obywatelską i społeczno-polityczną, członkostwo i wspieranie organizacji społecznych i politycznych,

- pracujących, bezrobotnych i biernych zawodowo według cech społeczno-ekonomicznych,

- warunków pracy, choroby zawodowe,

- wypadki poszkodowanych,

- czas pracy,

- źródła utrzymania, w tym dochody, wynagrodzenia i ich strukturę,

- składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz okresy składkowe i wymiar etatu,

- świadczenia z ubezpieczeń społecznych,

- gospodarstwa domowe, w tym ich skład i relacje,

- sytuacje finansową i zamożność osób oraz gospodarstw domowych i rodzin,

- wydatki i spożycie ilościowe osób i gospodarstw domowych,

- warunki mieszkaniowe i wyposażenie gospodarstw domowych,

- budżet czasu,

- subiektywne oceny dotyczące jakości życia i sytuacji społeczno-ekonomicznej,

- pomoc społeczną, w tym beneficjentów pomocy społecznej,

- ubóstwo i wykluczenie społeczne,

- wspieranie rodziny i pieczę zastępczą,

- świadczenia na rzecz rodziny,

- opiekę nad dziećmi i młodzieżą,

- szkolnictwo wyższe, w tym nauczycieli akademickich i studentów,

- oświatę - uczniów w szkołach, wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej,

- aktywność edukacyjną, w tym kształcenie ustawiczne,

- uczestnictwo ludności w sporcie, rekreacji, turystyce i kulturze,

- zachorowania i leczenie, korzystanie z usług medycznych, zachowania pro- i antyzdrowotne,

- ograniczenia wykonywania podstawowych czynności życiowych,

- dostęp i korzystanie z usług społecznych i publicznych,

- ruch graniczny osób i pojazdów,

- kapitał ludzki i społeczny,

- zachowania społeczno-religijne,

- relacje społeczne,

- społeczeństwo informacyjne,

- bezpieczeństwo, zagrożenie przestępczością,

- udział w korzystaniu i ochronie środowiska.

Niepokój budzi zwłaszcza podpunkt o „aktywności obywatelskiej i społeczno-politycznej, członkostwie i wspieraniu organizacji społecznych i politycznych”. Do tego dlaczego GUS mają interesować „subiektywne oceny dotyczące jakości życia i sytuacji społeczno-ekonomicznej” oraz prywatna sytuacja materialna rodzin?

Takie pomysły to prawdziwy skandal. Do czego państwu potrzebna jest tak szczegółowa wiedza o swoich obywatelach?

pac/wpolityce.pl

Komentarze

anonim2014.02.21 20:24
Ta inwigilacja jest potrzebna politykom i manipulacją społeczeństwem.
anonim2014.02.21 21:27
do celów statystycznych w anonimowej ankiecie zawierającej PESEL i NIP
anonim2014.02.21 22:16
"Nowy wspaniały świat"... Ale dziwię się, że to takie mało dżenderowe... Przecież brakuje pytania o "orientację seksualną" i "tożsamość płciową". Ciekawa też jestem, czy płeć to będzie można wybrać spośród 58, które ostatnio podał facebook.... :D
anonim2014.02.21 22:31
What the... Nic tylko urodzić się, pracować dla tych @#$%^&(*) i jeszcze [email protected]#$^*(), i zdechnąć po 67. Nie ma takich potrzeb statystycznych na świecie, które by usprawiedliwiały taki poziom szczegółowości. Natomiast jest bardzo wiele zagrożeń...
anonim2014.02.21 23:06
POtrzebne by DOskonalić wielkie statystYki. Kłamstwa, wielkie kłamstwa i sta... A poza tym jest super więc o co Wielkiemu bratu chodzi....?
anonim2014.02.21 23:30
Zapomnieli zapytać o numer buta? Przynależność partyjna?
anonim2014.02.22 0:07
ok.Jak mogę przeciwdziałać temu shitowi?Może napisać do RPO?Domagam się zmiany tego prawa.
anonim2014.02.23 0:17
Według przepowiedni O. Kolbe, masoneria nie dotrwa do 300 rocznicy powstania. To ostatnie machnięcia ogonem, ale módlmy się.