"Rząd chce zagwarantować adekwatne instrumenty regulacyjne, które zapewnią uczestnikom rynku maksymalną możliwą swobodę w realizacji indywidualnych strategii biznesowych. Projektowane zmiany obejmują zniesienie tzw. obliga giełdowego, czyli obowiązku sprzedaży energii elektrycznej, poprzez giełdę energii, oraz zaostrzają odpowiedzialność w zakresie manipulacji na rynku energii elektrycznej. W perspektywie przeobrażeń na rynku energii elektrycznej dalsze stosowanie obliga giełdowego stanowiłoby istotny czynnik ograniczający efektywne funkcjonowanie przedsiębiorstw lub grup przedsiębiorstw energetycznych" – czytamy w komunikacie.

Celem proponowanej nowelizacji jest zapewnienie, przedsiębiorstwom wytwarzającym energię elektryczną, swobody w zakresie wyboru sposobu sprzedaży wyprodukowanej przez siebie energii elektrycznej. Projekt nie wprowadza zakazu handlu na giełdzie energii, ale wprowadza szerszy wachlarz możliwości sprzedaży energii elektrycznej. Handel na giełdzie w dalszym ciągu będzie się odbywał, przy czym o skorzystaniu z tej formy obrotu będzie decydować każdy uczestnik rynku samodzielnie, stosownie do własnej strategii rynkowej.

"Dziś obligo wprowadza duże problemy płynności na rynku. Projektowane zmiany mają na celu optymalizację, przez przedsiębiorstwa energetyczne, kosztów sprzedaży energii elektrycznej. Będzie to możliwe dzięki ograniczeniu kosztów transakcyjnych i kosztów zabezpieczeń oraz depozytów, których obowiązek utrzymania wiąże się z obrotem giełdowym" - czytamy także.

Przedmiotowa nowelizacja jest jednym ze sposobów na umożliwienie odbiorcom końcowym uzyskania dostępu do tańszych ofert sprzedaży energii elektrycznej, którą wytwórcy mogą oferować w kontraktach dwustronnych, wskazano.

Proponowane rozwiązania:

- zniesienie tzw. obliga giełdowego, który stanowi o obowiązku handlu energią elektryczną przez giełdę energii. Obowiązek ten dotyczy obecnie przede wszystkim wytwórców energii elektrycznej z węgla i gazu.

- zaostrzenie kar za stosowanie przez przedsiębiorstwa energetyczne praktyk niedozwolonych polegających m.in. na manipulacji rynkowej.

Nowe rozwiązania mają wejść w życie po 30 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.