Sąd drugiej instancji podtrzymał wcześniejszy wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi, który w całości oddalił powództwo akcjonariuszy kwestionujących fuzję obu koncernów paliwowych. Sędzia Małgorzata Stanek wskazała, że w tej sprawie nie badano kwestii odpowiedzialności funkcjonariuszy publicznych, a jedynie formalno-prawne aspekty podjętej uchwały.

Zdaniem sądu, nie stwierdzono przesłanek do uznania uchwały o połączeniu Orlenu i Lotosu za nieważną lub do jej uchylenia. Wyrok jest prawomocny, choć strony mogą jeszcze wnieść skargę kasacyjną do Sądu Najwyższego.

Przypomnijmy, że fuzja obu koncernów została zatwierdzona przez akcjonariuszy Grupy Lotos na nadzwyczajnym walnym zgromadzeniu w lipcu ubiegłego roku. Część mniejszościowych akcjonariuszy złożyła jednak pozew, twierdząc, że fuzja była szkodliwa dla ich interesów.

Sąd nie podzielił tej argumentacji, uznając, że uchwała o połączeniu PKN Orlen i Grupy Lotos została podjęta prawidłowo i zgodnie z obowiązującymi przepisami. Tym samym fuzja tych dwóch kluczowych podmiotów na polskim rynku paliwowym może zostać sfinalizowana bez dalszych prawnych przeszkód.