12.10.21, 12:29fot. fb/screen

Czy ateista może być zbawiony?

Ojciec św. Franciszek odpowiedział na to pytanie twierdząco: „Nawet i ateista, jeśli czyni dobro, będzie zbawiony”.

Czy można się z tym twierdzeniem papieża zgodzić? Tzn., czy wystarczy czynienie dobra, a wiara w Boga, w Chrystusa nie jest konieczna do zbawienia? Wydaje się, że wiara w Boga nie jest konieczna do zbawienia, bo w Piśmie św. czytamy:

Właśnie o to trudzimy się i walczymy, ponieważ złożyliśmy nadzieję w Bogu żywym, który jest Zbawcą wszystkich ludzi, zwłaszcza wierzących” (1 Tm 4, 10 BT).

Z tego biblijnego cytatu wynika, że Bóg jest Zbawcą nie tylko wierzących, ale także niewierzących. Czyli nawet ateiści mogą być zbawieni. Z drugiej strony Pan Jezus powiedział:

Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony; a kto nie uwierzy, będzie potępiony” (Mk 16, 16 BT).

Z tych słów Pana wydaje się wynikać coś dokładnie przeciwnego. Jak pogodzić te dwa cytaty? Odpowiedź zawarta jest w kontekście:

I rzekł do nich: ‘Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu! Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony; a kto nie uwierzy, będzie potępiony’” (Mk 16, 15-16 BT).

Według słów Pana zapisanych u św. Marka, chodzi tu o ludzi, którzy zetkną się z głoszeniem nauki o Chrystusie, i ją odrzucą. Przez to odrzucenie stają się winni. Jeśli odrzucą Go wyraźnie poznanego, to nie mogą być zbawieni, bo stają się winni grzechu, który jest niewybaczalny:

Dlatego powiadam wam: Każdy grzech i bluźnierstwo będą odpuszczone ludziom, ale bluźnierstwo przeciwko Duchowi nie będzie odpuszczone. Jeśli ktoś powie słowo przeciw Synowi Człowieczemu, będzie mu odpuszczone, lecz jeśli powie przeciw Duchowi Świętemu, nie będzie mu odpuszczone ani w tym wieku, ani w przyszłym” (Mt 12: 31-32 BT).

Odrzucenie Chrystusa objawionego komuś przez Ducha Świętego jest już nie tylko grzechem „przeciwko Synowi Człowieczemu”, ale właśnie „przeciwko Duchowi Świętemu”, a taki grzech nie będzie wybaczony. Pozostaje jednak wierzyć, że odrzucający wiarę w Jezusa Chrystusa, czynią to, bo mają niewłaściwe Jego poznanie, i w konsekwencji odrzucają nie Jego samego – ale Jego wypaczony obraz. Odrzucają Go, bo nie poznali Jego bóstwa, Jego miłosierdzia, nie poznali, że On jest obrazem Boga niewidzialnego, i nie wiedzą, że kto widzi Syna, widzi i Ojca, a odrzucając Syna, odrzuca i Boga.

Czy do zbawienia wystarczy samo „czynienie dobra”?

W kontekście niedawnej wypowiedzi papieskiej pojawia się jeszcze pytanie, które zadał pewien prezbiterianin: „Czy w katolicyzmie wystarczy do zbawienia czynienia dobra, bez odniesienia do Boga?”. Przeciwko takiej redukcji wypowiada się Apostoł Narodów w sławnym Hymnie o miłości: „I gdybym rozdał na jałmużnę całą majętność moją, a ciało wystawił na spalenie, lecz miłości bym nie miał, nic bym nie zyskał” (1 Kor 13, 3 BT). Dwa najlepsze greckie manuskrypty mają w tym miejscu: „Gdybym oddał moje życie dla próżnej chwały, a nie miał miłości…”[1]

Co to znaczy dla „próżnej chwały”? Dla ludzkiej opinii: „Kiedy więc dajesz jałmużnę, nie trąb przed sobą, jak obłudnicy czynią w synagogach i na ulicach, aby ich ludzie chwalili. Zaprawdę, powiadam wam: ci otrzymali już swoją nagrodę. Kiedy zaś ty dajesz jałmużnę, niech nie wie lewa twoja ręka, co czyni prawa, aby twoja jałmużna pozostała w ukryciu” (Mt 6, 2-4 BT). Nie wystarczy więc czynić dobro, ale trzeba je czynić w ukryciu – dla Boga, widząc w drugim człowieka Chrystusa.[2] I tu dochodzimy do paradoksu: Czy ateista w swoim postępowaniu będzie kierował się miłością do Boga, w którego nie wierzy? Albo: Czy niewierzący w Chrystusa, dostrzeże Go w potrzebujących? 

Głupi są, którzy nie poznali Boga…”

Ale jest jeszcze inna rzecz, którą trzeba uwzględnić – naturalne poznanie Boga. Zgodnie ze słowami Pisma – naturalne poznanie Boga jest dane każdemu.

Głupi już z natury są wszyscy ludzie, którzy nie poznali Boga: z dóbr widzialnych nie zdołali poznać Tego, który jest, patrząc na dzieła nie poznali Twórcy, lecz ogień, wiatr, powietrze chyże, gwiazdy dokoła, wodę burzliwą lub światła niebieskie uznali za bóstwa, które rządzą światem. Jeśli urzeczeni ich pięknem wzięli je za bóstwa - winni byli poznać, o ile wspanialszy jest ich Władca, stworzył je bowiem Twórca piękności; a jeśli ich moc i działanie wprawiły ich w podziw - winni byli z nich poznać, o ile jest potężniejszy Ten, kto je uczynił. Bo z wielkości i piękna stworzeń poznaje się przez podobieństwo ich Stwórcę. Ci jednak na mniejszą zasługują naganę, bo wprawdzie błądzą, ale Boga szukają i pragną Go znaleźć. Obracają się wśród Jego dzieł, badają, i ulegają pozorom, bo piękne to, na co patrzą. Ale i oni nie są bez winy: jeśli się bowiem zdobyli na tyle wiedzy, by móc ogarnąć wszechświat - jakże nie mogli rychlej znaleźć jego Pana?” (Mdr 13,1-9 BT).

 „To bowiem, co o Bogu można poznać, jawne jest wśród nich, gdyż Bóg im to ujawnił. Albowiem od stworzenia świata niewidzialne Jego przymioty - wiekuista Jego potęga oraz bóstwo - stają się widzialne dla umysłu przez Jego dzieła, tak że nie mogą się wymówić od winy” (Rz 1, 19-20 BT).

Poznanie Boga na drodze naturalnej jest dane każdemu i winny staje się ten, kto je odrzuci. Czy więc ateista może być zbawiony? Na to pytanie odpowiada Sobór Watykański II:

Ci bowiem, którzy bez własnej winy nie znając Ewangelii Chrystusowej i Kościoła Chrystusowego, szczerym sercem jednak szukają Boga i wolę Jego przez nakaz sumienia poznaną starają się pod wpływem łaski pełnić czynem, mogą osiągnąć wieczne zbawienie. Nie odmawia też Opatrzność Boża koniecznej do zbawienia pomocy takim, którzy bez własnej winy w ogóle nie doszli jeszcze do wyraźnego poznania Boga, a usiłują nie bez łaski Bożej, wieść uczciwe życie. Cokolwiek bowiem znajduje się w nich z dobra i prawdy, Kościół traktuje jako przygotowanie do Ewangelii i jako dane im przez Tego, który każdego człowieka oświeca, aby ostatecznie posiadł życie. Nieraz jednak ludzie, zwiedzeni przez Złego, znikczemnieli w myślach swoich i prawdę Bożą zamienili w kłamstwo, służąc raczej stworzeniu niż Stworzycielowi (por. Rz 1,21 i 25), albo też żyjąc i umierając na tym świecie bez Boga, narażeni są na rozpacz ostateczną. Toteż, aby przyczynić się do chwały Bożej i do zbawienia tych wszystkich, Kościół mając w pamięci słowa Pana, który powiedział: "Głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu" (Mk 16,16), pilnie troszczy się o wspieranie misji”. („Konstytucja dogmatyczna o Kościele”, 16).

Z tego wynika, że staranie się przez ateistę o czynienie dobra nie dzieje się bez Bożej łaski, i chociaż samo w sobie jest niewystarczające, to jednak jest drogą do przyjęcia Ewangelii, w więc drogą do zbawienia. A Kościół nie może zapomnieć o ciążącym na nim obowiązku głoszenia Dobrej Nowiny o zbawieniu. „Biada mi, gdybym nie głosił Ewangelii” (1 Kor 9, 16 BT). A my, wierzący w Boga i Chrystusa, musimy pamiętać o tym, że w większym lub mniejszym stopniu mamy wpływ na obraz Boga i Chrystusa w innych, także w tych, dla których jesteśmy być może jedyną „Biblią”, którzy oni „czytają”.

Placyd Koń

Blogi Fronda.pl

 

[1] “the two best Greek manuscripts read: ‘If I lay down my life for vainglory and have no love.…”, Rees, W. (1953). 1 and 2 Corinthians. In B. Orchard & E. F. Sutcliffe (Eds.), (A Catholic Commentary on Holy Scripture (p. 1095). Toronto; New York; Edinburgh: Thomas Nelson).

[2] Por.: “Ta przypowieść (Mt 25, 31-46) w jasny sposób ukazuje, że chrześcijaństwo nie może zostać zredukowane do rodzaju „dobroczynnej agencji”. Służba bliźniemu wymaga nadprzyrodzonej cnoty miłości dla Jezusa, kiedy widzimy Go w potrzebującej osobie. To dlatego św. Paweł zapewnia nas, że ‘jeśli oddałby wszystko na jałmużnę, a miłości by nie miał, nic by nie zyskał’ (por.: 1 Kor 13, 3). Każda interpretacja nauczania Jezusa na temat Sądu Ostatecznego, która dawałaby mu materialistyczne znaczenie i nie odróżniałaby zwykłej filantropii od prawdziwie chrześcijańskiej cnoty miłości, byłaby daleka od prawdy”. (Saint Matthew’s Gospel. (2005). (p. 164). Dublin; New York: Four Courts Press; Scepter Publishers).

Komentarze

Foster2021.10.12 21:48
Jak ten, który został w towarzystwie Chrystusa ukrzyżowanym został zbawiony to i każdy ateista może być zbawiony, Chyba to proste. Na religię nie chodziliście ?.
Polak2021.10.12 20:27
Żeby ktokolwiek mógł być zbawiony musiałoby istnieć jakieś bóstwo które mogłoby zbawiać. Ergo nie ma znaczenia wierzący czy nie, i tak nie może zostać zbawiony.
rebeliant2021.10.12 19:13
Placyd Koń - no tak... niech koń kombinuje.
Templar2021.10.12 18:58
Normalnie nie, zgodnie z nauką Chrystusa i obecnego p.o. Papieża pewnie tak.
MaxFiend2021.10.12 15:48
Jak widać, KK nie ma na zbawienie monopolu :-D
matis892021.10.12 15:54
Tak naucza Bergoglio Fałszywy Prorok Nie Katolik, masoński oszust i uzurpator.
MaxFiend2021.10.12 17:28
Bo wszystkie inne interpretacje byłyby nielogiczne i sprzeczne. Po prostu inaczej się nie da :-D
matis892021.10.12 18:18
2000 lat się dało i tysiące lat przed Chrystusem też. Wobec tego czasu nie da się od paru lat gdy Bergoglio ukradł tron, tysiąclecia się dało. Bergoglio to Fałszywy Prorok Nie Katolik od Antychrysta.
MaxFiend2021.10.13 13:02
Co się dało? Franciszek przecież niczego nie zmienił i nie podważył :-D
Dam2021.10.12 15:21
"Według słów Pana zapisanych u św. Marka, chodzi tu o ludzi, którzy zetkną się z głoszeniem nauki o Chrystusie, i ją odrzucą. Przez to odrzucenie stają się winni. Jeśli odrzucą Go wyraźnie poznanego, to nie mogą być zbawieni, bo stają się winni grzechu, który jest niewybaczalny:" Mam problem z tym zagadnieniem. Bo oznacza to, że dobry człowiek, który nie słyszał o Chrystusie będzie zbawiony, zły człowiek, który słyszał i przed śmiercią żałował też będzie zbawiony (pytanie czy zasługuje), ale już dobry którego misjonarz niewystarczająco przekonywał nie będzie. Czyli poprzez szerzenie nauki o Chrystusie skazuje się dobrych ludzi na potępienie. Czy nie byłoby bardziej uczciwie, aby byli wszyscy sądzeni jedynie na podstawie swoich uczynków, a nie możliwych kiepskich zdolności przekonywania misjonarza? I nie mówcie, że człowiek sam wybiera, czy chce wierzyć, bo to bujda. Kto uważa inaczej, niech spróbuje na 5 minut zacząć wierzyć, że 2+2=5.
matis892021.10.12 15:53
Tyle że tak jak byś chciał na podstawie samych uczynków to nikt by nie został zbawiony. Niebo, raj, zbawienie dała ludzkości dopiero ofiara Jezusa. Kto odrzuca miłość i miłosierdzie Jezusa ten odrzuca zbawienie i jego królestwo. Ten kto odrzuca miłość i miłosierdzie Boga, ten ma zatwardziałe serce i wielką pychę gdyż uważa że za swoje zło nie potrzebuje wybaczenia i miłosierdzia, więc raczej dobrym człowiekiem nie jest.
Dam2021.10.12 20:36
Odnieś się do całości. Dlaczego ktoś miałby uwierzyć komuś, kto mówi że jego bóg jest lepszy? I to bez żadnych dowodów? I z powodu słabej zdolności przekonywania tego drugiego być potępionym? A ponoć wiara to łaska dana przez Boga, więc ktoś zostaje skazany na potępienie bo Bóg nie obdarzył go łaską?
matis892021.10.12 21:10
Odniosłem się do Twojej sugestii, że lepszy byłby sąd na podstawie uczynków. Wówczas nikt by nie został zbawiony. Ważna jest wiara, a Ty wpadasz w kolejny błąd chcąc dowodów w sprawach wiary. Lepszym określeniem byłby tu cud. I tak przed powrotem Jezusa na Sąd za naszego ostatniego pokolenia będą cuda, a największym z nich będzie Ostrzeżenie. Bóg zatrzyma cały świat na chwilę i każdy człowiek zobaczy że ma duszę, zobaczy w jakim jest ona stanie i poczuje miejsce gdzie dusza by trafiła gdy człowiek w tej chwili umarł. W zależności od stanu duszy każdy poczuje piekło, czyściec lub niebo. Stanie się to bardzo blisko, być może w 2023r.. Będzie to cud dla ostatniego pokolenia przed powrotem Pana na Sąd. Po tym nikt nie będzie się nawet próbował tłumaczyć na Sądzie. Każdy człowiek na ziemi doświadczy tego cudu. A mimo to będą tacy co mimo to dalej odrzucą miłość i miłosierdzie Jezusa i wybiorą Antychrysta. Naukowcy zaczną kłamać że było to zjawisko kosmiczne, a nie cud Boga.
Dam2021.10.13 6:35
Dlaczego ktoś, kto ma już wiarę miałby z niej zrezygnować na rzecz innej tylko dlatego, że ktoś inny mówi że jego jest lepsza? I dlaczego jeżeli tego nie zrobi miałby być z domysłu potępiony? Istnieje ponad 3500 różnych bogów i bóstw, dlaczego ktoś kto pierwszy raz o jakimś słyszy miałby wiedzieć, że akurat to jest prawdziwe? No i "cuda" (i inne rzeczy, np. opętania) zdarzają się też w innych religiach (a przynajmniej tak twierdzą ich wyznawcy). Jak stwierdzić, od którego "boga" te cuda się wzięły?
matis892021.10.12 14:39
,,Ojciec św. Franciszek odpowiedział na to pytanie twierdząco: „Nawet i ateista, jeśli czyni dobro, będzie zbawiony”.''. -----------Tą herezje Bergoglio należy łączyć z innymi jego wypowiedziami np. ,,Bóg w swej mądrości chce pluralizmu i różnorodności religii''. Bergoglio naucza że nie trzeba być katolikiem bo inne religie też prowadzą do zbawienia i bożki są na równi z Jezusem. Stąd zbawienie dotyczy każdej religii, każdego bożka....a wystarczy być ''dobrym człowiekiem''.
Uduchowiony2021.10.12 14:16
Kto wymyślił taką bajkę jak 'zbawienie'? Ha ha ha. Nie ma czegoś takiego jak 'zbawienie'. Chcecie znać prawdę? Powiem wam. Nieśmiertelna dusza która opuszcza ciało w momencie śmierci ciała fizycznego wędruje poprzez kolejne wcielenia. Ten proces nazywa się wędrówką dusz lub reinkarnacją. W tym wcieleniu masz takie ciało i zbierasz takie doświadczenia. A w przyszłym wcieleniu będziesz miał nowe ciało i będziesz zbierał nowe doświadczenia.
Janek2021.10.12 13:16
Wiara katolicka w żaden sposób nie sprzeciwia się koncepcji, że człowiek swoimi uczynkami nie może zasłużyć sobie na zbawienie. Zbawienie jest łaską, a nie zasłużoną i wypracowaną zapłatą za nasze uczynki. Bo to właśnie w uczynkach sprawdza się nasza wiara w Boga i dzięki tym uczynkom możemy być postrzegani w oczach Stwórcy, jako godni darmowej łaski życia wiecznego.
Kruczek2021.10.12 14:27
Panie Janku. Jest nawet bardziej, niż Pan twierdzi. Wiara katolicka wyklucza możliwość zbawienia wyłącznie dzięki własnym, dobrym uczynkom. Twierdzenie, jakoby można było osiągnąć zbawienie dzięki własnemu, dobremu życiu, jest herezją. Ona się nazywa pelagianizm. Ale to wszystko i tak nie ma znaczenia, bo cała ta religia to bzdura jest i tyle...
robaczek2021.10.12 13:12
;] ........... ATEISTA NIE WIERZY W JEDNEGO BOGA WIECEJ NIZ KATOLIK ;] ........................ taka różnica ;] .............................durne stare ludzie wierzą w kolege siedzącego na chmurce i oceniającego grzechy ;] ............................. NO SAMA IDEA JEST.................. INFANTYLNA ..... zwyczajnie glupia ;] ............................................... TUTAJ CHODZI O KIEROWANIE OWIECZKAMI i WŁĄDZE................ nic więcej ....................................... grzecznoiutkie pisiusie na kolanach przed PANEM I PLEBANEM ;] ............ brawo wy! ;]
Anonim2021.10.12 13:00
Owszem, tylko po co? 😁😁😁
Dlaczego…2021.10.12 12:53
Bóg (Jehowah) czy inny pragnie, by go wielbić?
Ateista2021.10.12 12:51
Religia jest potrzebna tylko ludziom bez naturalnego kompasu moralnego, mi w zupełności wystarcza własne sumienie. Jeśli bóg istnieje to prędzej trafię do nieba niż ci którzy co niedziela w kościele, bóg zawsze na ustach, a potem do domu flaszeczka i bicie żony, a takich niestety w Polsce jest wielu.
nie ślepy2021.10.12 20:55
No coś takiego...będąc takim chojrakiem może sobie od razu zarządź, że nie będziesz umierał...bo co się będziesz kogoś prosił!
A co to jest zbawienie2021.10.12 12:51
koleżanko Teofilo Bepko?
Piotr Nowak2021.10.12 12:49
Tak, ateista może być zbawiony przez szatana !!!
A co Koniu, jeśli to Sunnizm a nie katolicyzm2021.10.12 12:47
jest tą właściwą formą wielbienia Boga?
Anonim2021.10.12 12:40
Dlaczego ateistów miałoby to obchodzić? xD
Skrzypek na dachu2021.10.12 12:36
To jest ciekawe pytanie , ale tylko dla Pana Jezusa .
Anonim2021.10.12 12:48
Jezus nie był "Panem" i nigdy za takiego sie nie podawał, to był ziomal z dzielni, i mówił yoł bro, kapito?!