13.11.20, 16:18Fot. via: Pixabay - ractapopulous

III wojna światowa. Bóg oszczędzi tylko jeden kraj

Siostra Łucja, właśc. Lúcia Santos, znana również jako Lúcia de Jesus dos Santos OCD (ur. 22 marca 1907 w Aljustrel, zm. 13 lutego 2005 w Coimbrze) – portugalska zakonnica, która była świadkiem objawień maryjnych w Fátimie w 1917, apostołka pierwszych sobót, Służebnica Boża Kościoła katolickiego.

Siostra Łucja miała objawienia Matki Bożej także wtedy, kiedy prze­bywała już w klasztorze w Coimbrze. Niektóre z Orędzi przekazała za pośredni­ctwem ojca Augustyna Fuentesa. Zakonnik ten, będąc postulatorem w procesie beatyfikacyjnym Franciszka i Hiacynty, miał zgodę Ojca Świętego na kontaktowanie się z ostatnią wizjonerką objawień w Fatimie. Przekazane przez Maryję Orędzia dotyczą między innymi trzeciej wojny światowej, za­burzeń w przyrodzie i... przyszłości Polski. Publikację późniejszych Orędzi Matki Bożej rozpoczynamy od przekazu dotyczącego przebiegu trzeciej wojny światowej. Spośród wielu źródeł na ten temat oparliśmy się na książce Stephena Lassare'a Odkryte sekrety przyszłości z 1992 r.

 „Dla świata będzie zaskoczeniem i szokiem błyskawicz­ne natarcie Chin na Rosję. Natężenie walk i okrucieństwa będą straszliwe. Chińczycy będą naśladować postępowanie Japończyków podczas drugiej wojny światowej: zaskoczenie, szybkość i terror. Zwycięstwa Chin przerażą Stany Zjednoczone. Chiny rzu­cą bomby jądrowe na zakłady zbrojeniowe i ośrodki doświad­czalne broni atomowej w Rosji. Wywołają one potworne zniszczenia, wstrząsy i zaburzenia w przyrodzie, co się póź­niej zemści na nich samych. Armia chińska zginie od broni jądrowej, którą sama rzuci na cały świat, chociaż początkowo będzie zwyciężać. Uderzy w wielu punktach, tak, że Rosja bę­dzie zmuszona walczyć na całej granicy, a jednocześnie potęż­ne desanty będą lądować w głębi kraju.

Amerykanie nie zechcą się mieszać bezpośrednio do woj­ny, ale widząc, co robią Chińczycy, będą życzyć Rosji zwycię­stwa. Niemcy wciągną USA do wojny jako sojusznika atlanty­ckiego. Pomoc dla Niemców ze strony Ameryki skupi swoją uwagę na Azji i tam będą lądowały wojska USA i Anglii (Irak, Turcja, Iran i Bałkany) w obronie przed Chińczykami. To, co zrobią Niemcy, będzie krokiem samobójczym. Będą liczyć na zajęcie Polski. W swej nienawiści nie zorientują się, że sympa­tia Zachodu i reszty świata będzie po stronie Rosji. 

Wojska chińskie będą niszczyły i równały z ziemią wszyst­kie miasta i wsie zamieszkane przez ludność białą, a oszczę­dzały ludność republik azjatyckich, które częściowo powsta­ną przeciw Rosji i przyłączą się do nich. W języku chińskim będzie to się nazywało krucjatą przeciwko hegemonii rasy białej. Będą głosić jej koniec, a siebie mianują ręką sprawied­liwości. Nastąpi atak przez zaskoczenie Niemiec. Rosja runie na Europę. Polska, Czechy i Słowacja, wiedząc, że w razie zwycięstwa Niemiec czeka je zagłada, stworzą wspólną obro­nę przeciwko Niemcom.

Również walczyć ze sobą będą sami Niemcy, a Rosja wy­wrze na tym kraju całą swoją wściekłość za cios zadany z tyłu, za porażki na Wschodzie, za widmo klęski. Dopiero, kiedy Ro­sjanie dojdą do Atlantyku, ruszą przeciwko nim inne naro­dy bezpośrednio zagrożone. Rosjanie będą zmuszeni wycofać się z walki na Ukrainę, zostawiając po sobie spaloną ziemię i popioły miast. Obojętność na krzywdy, bogacenie się kosz­tem innych, wywoła odwet. Przykładem będzie los Szwecji i Szwajcarii. Rosja, która sama też w przeszłości zdradzała, łamała podstępnie traktaty i umowy, tego samego zazna na sobie.

Zaznają też klęski Ukraina i Litwa, a w mniejszym stop­niu Łotwa i Estonia. Natomiast Białoruś, Polska i Węgry będą stosunkowo spokojne, ale jedynym narodem, który wyjdzie z tej katastrofy cało, ponieważ będzie chroniony przez Miło­sierdzie Boże, pozostanie Polska. Czechy i Słowacja zostaną zniszczone dopiero w czasie odwrotu wojsk rosyjskich, które będą się cofać w kierunku Ukrainy i Bałkanów. Od południa z Iraku uderzą Amerykanie i wybuchnie powstanie na Kaukazie aż po Turcję. Od strony Turcji zaatakują Anglicy. Ponadto przy tylu frontach trudno precyzyjnie podać ich kolejność.

 Zjawiska atmosferyczne, które ukażą się na niebie już na początku wojny, będą ostatecznym ostrzeżeniem zapo­wiedzianym przez Maryję, Królową Świata, w wielu obja­wieniach. Będą potwierdzeniem, że nadchodzi zapowiedziany okres wojen i kataklizmów w przyrodzie. Będą też znakiem, że nie udało się pobudzić w ludziach żalu za grzechy i skruchy oraz chęci poprawy życia, aby móc powstrzymać zło wiszące nad światem, które dotąd trzymała Ręka Pana. Sprawiedli­wość Boża nie może dłużej znosić tryumfowania nikczemności i pogardy Jego świętych praw. Wzajemna nienawiść wróci do ludzkości w całej swej grozie i ohydzie.

Kataklizmy ugaszą wojnę i uratują resztę ludzkości przed całkowitą zagładą, a więc będą ratunkiem danym przez Miło­sierdzie Boże". 

„Kataklizmy wywołają taką panikę i tyle nieszczęść, że dal­sze prowadzenie działań wojennych będzie niemożliwe. Nie wystąpią jednak od razu i z jednakowym natężeniem. Będą to ruchy skorupy ziemskiej, stopniowo nasilające się aż do bar­dzo potężnych i gwałtownych wstrząsów. Wstrząsy te będą przybierać na sile i zaczną wybuchać wulkany. Odżyją nawet te, które uważane są od dawna za wygasłe. Wulkan Etna spowoduje katastrofę całej Sycylii. Okolice Wezuwiusza oraz przyległe wyspy zostaną ewakuowane. Wybuchy Etny i innych wulkanów spowodują zaburzenia atmosferyczne, deszcze po­piołów, huragany, ulewy i powodzie. Zmieni się konfiguracja brzegów Półwyspu Apenińskiego. Na Morzu Śródziemnym ruchy dna wywołają potworne fale i zmieni się linia brzegowa. Ruchy dna Oceanu Atlantyckiego spowodują wyłonienie się nowego lądu. Trzęsienia ziemi i lądów pod wodą spowodu­ją największe zniszczenie brzegów Europy oraz obu Ameryk (mniej w Ameryce Południowej) i Afryki. Najbardziej jednak ucierpi Europa, USA oraz wiele wysp na Morzu Karaibskim. Te ostatnie zdarzenia wystąpią w ciągu kilku godzin. Potem ziemia uspokoi się. Uszkodzone zostaną prawie wszystkie miasta przybrzeżne i duży pas lądu. Zniszczeniu ulegnie Ho­landia oraz w mniejszym stopniu Belgia. Niemcy zostaną za­lane morzem, które wtargnie w dolinę Renu.

W Ameryce trzęsienia ziemi będą trwać jeszcze bardzo długo, po tym jak w Europie nastąpi już spokój. Od strony Pacyfiku zniszczeniu ulegnie Kalifornia aż do gór, a fale oce­anu zaleją wiele miast, m.in. Los Angeles. Zniszczenie miast będzie uzależnione od tego, czy ludzie się poprawią. Ale są takie miasta, które ściągnęły na siebie tyle win, które muszą pomścić własne postępowanie i zostaną zniszczone. Do nich należy Nowy Jork, Waszyngton, a także miasta najbardziej to­lerujące bezprawie.

Państwa Europy będą bardzo zniszczone. Niemcy, Dania, Holandia zostaną zalane wodą jak wszystkie ziemie przy­brzeżne. Mniej ucierpi Norwegia. W Szwajcarii nastąpią ru­chy górotwórcze, a w konsekwencji wylewy rzek i zerwanie tam. Nastąpią powodzie i obsuwanie się ziemi. Dotyczy to również Tyrolu oraz północnych Włoch i Alp francuskich.

Mrozy i śnieżyce będą uniemożliwiały pomoc. Mapy będą opracowywane od nowa. Na Bałkanach będą lokalne trzęsie­nia ziemi oraz zaburzenia atmosferyczne, huragany i śnieżyce, ale Bałkany nie zostaną całkowicie zniszczone. Od północy kataklizmy zaskoczą armię chińską już w Europie, w trakcie walk z Rosją. Chińczycy cofną się wskutek potwornych kata­klizmów. To będzie trwało zaledwie kilka tygodni, ale będzie w swej grozie tak okropne, że podobnych klęsk nie było do­tąd na ziemi.

Paryż w czasie rozszalałych żywiołów obróci się w ruinę, ale nie wszyscy jego mieszkańcy zginą. Spłonie głównie cen­trum. Paryż odbuduje się. W pokorze przyjąć należy klęski, które nadchodzą na zie­mię. Zbiorowe zbrodnie, nienawiść i pycha, egoizm i wyzysk oraz pastwienie się nad słabszymi narodami, pogarda dla nich, zamiast pomocy i opieki, brak miłosierdzia, litości i współczu­cia - to wizja nadchodzącego świata. Na próżno będą wzywać miłosierdzia ci, którzy nie mieli go dla bliźnich. Będzie ono ostoją słabych, a na wielkie, pyszne narody nadchodzi czas sprawiedliwości.

Najbardziej zniszczone będą Niemcy, ponieważ trudno jest ocalić jednostki, kiedy giną miliony. Ostrzega się wszyst­kich Polaków będących na ziemiach niemieckich - jeżeli ocaleją z wojny, zginą w falach morza, które zaleją prawie cały kraj. Nad Niemcami będzie użyta broń jądrowa. Ogień, powietrze, woda zbuntują się, gdyż skalane zostaną niepra­wością. Germanie wykorzystywali wszystkie siły przyrody, aby niosły śmierć, a więc teraz one obrócą się przeciwko nim i przyniosą śmierć zwielokrotnioną. Dolina Renu stanie się doliną śmierci. Wielkie miasta zmienią się w popiół i dym, który zmyją fale morza. Nowe lądy podniosą się z dna oceanu, a wywołane tym fale rozejdą się z niespodziewaną siłą.

Również i przez Londyn przejdą fale, ale miasto to nie zosta­nie starte z powierzchni ziemi. Od Pacyfiku do Atlantyku, od śniegów Alaski aż do pustyni Południa, zaczną zapadać się lądy i obsuwać góry. Nastąpi głód, mordercze walki i śmierć. Gdy świat zacznie leczyć swe rany, w Ameryce długo jesz­cze trwać będzie chaos. Amerykanie zrozumieją nareszcie, że dolar nie jest celem życia. Zapragną chleba i braterstwa. Wzywać będą Miłosierdzia Bożego, którego sami nie mieli dla innych".

Dane o Polsce po wybuchu trzeciej wojny światowej 

„W Polsce częściowemu zniszczeniu ulegną miasta przy­brzeżne, ale żadne polskie miasto nie zostanie zniszczone przez broń jądrową. Będą natomiast zagrożone bombardowaniem, podobnie jak całe niemal Zagłębie. Ludność stamtąd będzie ewakuowana. Nie powinna wracać aż po kataklizmie.

Poznań nie będzie zniszczony. W czasie wojny bomby i pociski za­grożą Szczecinowi, portom i Śląskowi. Miast na Ziemiach Zachodnich Niemcy nie będą niszczyć, licząc na ich zagarnię­cie. Atakowane będą tylko porty, obiekty strategiczne i prze­mysłowe. Dużych zniszczeń nie będzie, bo polska obrona do tego nie dopuści.

Po kilku dniach walk działania wojenne przeniosą się w głąb Niemiec, daleko od granic Polski. Niemcy będą niszczyć się wzajemnie z niesamowitą pasją i wściekłością, bo prawo nie­nawiści zawsze powraca ku temu, kto je stosował. Nadchodzące wypadki zmienią oblicze ziemi, a wszystkie narody świata zmuszą do działania. Jedne pod presją wojny, inne na skutek klęsk żywiołowych lub zniszczenia i rozpadu, które niesie broń jądrowa.

Polska tym razem zostanie oszczędzona i będzie jedynym państwem, które ze światowego kataklizmu wyjdzie jako państwo potężniejsze, silniejsze i wspanialsze. Od niej zależeć będzie przyszłość Europy. W niej rozpocznie się odrodzenie świata przez ustrój, który stworzy, przez nowe prawa, zgodne z prawem Bożym. Polska w swoich granicach będzie realizo­wać prawo Boże, gdyż dość zaznała krzywd, niesprawiedli­wości, zbrodni i bezprawia. Zbuduje nowy dom braterstwa wszystkich narodów świata, a dla swoich dzieci będzie matką. Nikogo nie odrzuci, nie potępi, lecz przygarnie. Będzie jed­ną Ojczyzną dla wszystkich tych, którzy ją kochają, znają jej tradycję, historię i kulturę. Jako prawdziwa matka zwracam się do wszystkich Polaków, aby ich ostrzec i przygotować na nadchodzące wypadki.

Polacy, jeżeli możecie, wracajcie do ojczyzny. Uchroni was opieka Matki Boskiej, Królowej Polski. Ale tam, gdzie za­mieszkujecie, też nie załamujcie się. Nieście pomoc, nadzieję, otuchę i ratunek. Bądźcie braćmi tych wszystkich, wśród których przebywacie. Mówcie o niezmierzonym Miłosierdziu Bożym, które jeszcze raz ocali Ziemię, a ocalałej da błogosła­wieństwo i pomoc. Wskaże drogę odrodzenia, którą pójdzie naród polski.

On po raz pierwszy odczyta i zrealizuje praw­dziwe cele ludzkości. Jeżeli chcecie pomóc, wracajcie. Czeka na was praca radosna, twórcza i szczęśliwa. Ale kto liczy na karierę i na wzbogacenie się na innych, niech nie wraca. Kraj Królowej Polski ma być czysty. Polska nie będzie krajem słabym, bezsilnym i biednym, ale w pierwszych dniach jej odrodzenia potrzebna będzie ludno­ści pomoc. Pomoc powinna być szybka i ofiarna. Później już nie będzie potrzebna. Kto wróci natychmiast, kiedy bramy Polski otwo­rzą się, uzyska pełne prawa i weźmie udział w budowaniu najpiękniejszego ustroju ludzkiego pod berłem Bożym".

mah

Kompendium wiedzy nt. objawień fatimskich, wzbogacone o Nowe Fakty. Opatrzone wstępem prezesa Światowego Apostolatu Fatimskiego. Autor książki jest międzynarodowym specjalistą w tematyce objawień i współpracownikiem ośrodków fatimskich na całym świecie. Rocznica śmierci siostry Łucji przypada już 13 lutego!


O czym tak naprawdę mówi Fatima? Jakie tajemnice jeszcze skrywa? Dlaczego Łucja słyszała wszystkie proroctwa, a Franciszek tylko widział Matkę Bożą w trakcie niektórych objawień? Skąd możemy mieć pewność, że wszystko, co czytamy o Fatimie to prawda, a nie pobożne fantazje?

Komentarze

antoni.s2020.12.7 12:27
Kurna, dotrwałem do końca!, to prawie gotowy scenariusz na film.
Jan Radziszewski2020.11.18 0:31
d-c + Mój Anioł pokazał mi Kraków, nad którym wisiały ciemne chmury, lecz przez nie przebijały się promienie słoneczne. Anioł uniósł mnie wysoko i zobaczyłem Polskę. Wyglądała jak pole bitwy. + Z Zachodu i ze Wschodu szli żołnierze, którzy trzymali w rękach czarne miecze. Przed żołnierzami z Zachodu szła pantera, a przed tymi ze Wschodu leciał czarny orzeł. Kiedy zbliżyli się do siebie, nagle błyskawica przecięła niebo i ukazała się góra, na której był Baranek w złotej koronie. Zza góry wychodzili Aniołowie ze świetlistymi mieczami. Schodzili w dół, a przed nimi podążał świetlisty obłok, który formował się w kształt krzyża. Kiedy świetlisty krzyż zajaśniał pełnym blaskiem, żołnierze uciekli. Jeden z Aniołów przeszedł przez świetlisty krzyż i widziałem, jak położył na ziemi duży złoty pierścień. Teraz znów zauważyłem katedrę na Wawelu. Całe Wzgórze wawelskie było pełne ludzi. Zauważyłem inny orszak, który szedł z północy. Na przedzie szli mężczyźni, którzy nieśli obraz Matki Bożej Częstochowskiej. Zatrzymali się przed Katedrą na Wawelu i zauważyłem „namaszczonego”, jak kłania się przed Obrazem i całuje go. + Na niebie ukazała się Matka Boża w złotej koronie. Jej świetlisty płaszcz stawał się coraz większy, aż zaczął ogarniać cały orszak i wtedy wszyscy weszli do Katedry. W kaplicy koronacyjnej tuż za Ołtarzem Ojczyzny „Altare Patriae” + stały dwa Trony. Po prawej stronie zasiadał Pan Jezus bardzo majestatyczny, w królewskim płaszczu , w złotej koronie na głowie. Trzymał w prawej ręce berło, a w lewej jabłko królewskie. Obok Pana Jezusa siedziała na tronie Matka Boża, także w płaszczu królewskim. Miała złotą koronę na głowie, w lewej ręce berło a w prawej różaniec. + Tłum zatrzymał się przed ołtarzem i widziałem jak Namaszczony, w towarzystwie 12 mężczyzn oraz kilku biskupów, klęknął przed Tronami. Anioł Stróż Polski podszedł pod Ołtarz i uklęknąwszy przed Tronami, przypomniał słowa wypowiedziane do Rozalii Celakówny: „Przez Maryję przyszedł Syn Boży, by zbawić świat, i tu również przez Maryję przyjdzie zbawienie dla Polski przez Intronizację. Gdy się to stanie, wówczas Polska będzie przedmurzem chrześcijaństwa; silna i potężna, o którą rozbiją się wszelkie ataki nieprzyjacielskie”. + Namaszczony pochylił swoją głowę aż do ziemi i powiedział: „Boże i Królu, przyjmij hołd Twoich poddanych, którzy korzą się przed Twoim Tronem. Pod Twoje stopy składa swoją koronę Orzeł Biały. Królem jesteś i niech Twoje Królestwo rozszerza się dla Chwały Twojego Ojca w całej Rzeczypospolitej. Przebacz nam nasze grzechy i w swojej łaskawości błogosław nam, abyśmy mogli pełnić Wolę Twoją”. + Pan Jezus pobłogosławił Namaszczonego i powiedział: „Unieś głowę”. Widziałem, jak Pan Jezus mówił coś do niego, lecz teraz nie wolno mi tego napisać. + Anioł, który był przy mnie cały czas, okrył mnie jakby światłem i znowu znalazłem się w kościele przed wystawionym Najświętszym Sakramentem… (Adam Człowiek 30 IX 2011)
antoni.s2020.12.7 12:30
Wowwww!!!, ja też tak chcę!!
Jan Radziszewski2020.11.18 0:30
„Podczas adoracji Najświętszego Sakramentu stanął koło mnie święty Anioł, który trzymał w ręku jakby świetlisty miecz. Światło tego miecza było takie samo jak światło wychodzące z Hostii w monstrancji. Anioł spojrzał na mnie i powiedział: Nie lękaj się niczego, człowiecze! Choć za mną! Ogarnęło mnie bardzo dziwne uczucie, a przede mną ukazała się świetlista droga. Stanąłem na tej drodze. Po prawej stronie zauważyłem mapę Polski, nad którą jaśniał duży biały Krzyż. Promienie tego krzyża ogarniały całą mapę. Mój wzrok skierował się na południe i zauważyłem klasztor w Częstochowie. Nagle znalazłem się w kaplicy Cudownego Obrazu. Nad tabernakulum stał złoty Tron, a na nim siedziała Matka Boża. Miała na głowie złotą koronę, a w prawej ręce trzymała berło. Przed ołtarzem klęczał mężczyzna ubrany na biało, jakby w albie. Miał twarz zasłoniętą rękami. W kaplicy był tłum ludzi, unoszących ręce z różańcami. Tuż za tym mężczyzną klęczał młody biskup, lecz nie wiem kto to był. W pewnym momencie dwóch wielkich Aniołów podeszło pod tron Matki Bożej i rozłożyło flagę Polski pod Jej stopami, a kolejnych dwóch Aniołów złożyło na niej insygnia królewskie: koronę, berło i jabłko. Wtedy ludzie w kaplicy zaintonowali Apel Jasnogórski. + Anioł, który stał przez cały czas przy mnie, pociągnął mnie i nagle zauważyłem ciemne chmury, po których biegła czarna pantera. W pysku trzymała coś w rodzaju trąby, jakby rogu. Za nią biegli ludzie, którzy krzyczeli i bluźnili przeciwko Bogu i krzyżowi: ”Nie chcemy Boga, nie potrzebujemy Jego Praw, po co nam taki Bóg, który nie pozwala nam zabijać i kraść. Nie chcemy Krzyża. Ten znak nas drażni. Trzeba go wyrzucić z publicznych miejsc, aby nikomu nie przypominał o Religii. - Wolności, wolności, wolności!” Tych krzyczących ludzi było coraz więcej, ale widziałem, że mieli kajdany na rękach. W innym miejscu widziałem ludzi siedzących w wygodnych fotelach i czytających gazety. + Teraz słyszałem już tylko ludzi modlących się w kaplicy. Anioł dotknął mojego ramienia i nagle zauważyłem katedrę na Wawelu. + Znalazłem się w kaplicy koronacyjnej i zauważyłem tego samego mężczyznę, klęczącego przed ołtarzem. Koło niego klęczało 12 innych mężczyzn, trzymających w rękach miecze. Za tymi mężczyznami klęczało dwóch biskupów, lecz twarzy ich nie rozpoznałem. W kaplicy oprócz nich nikogo nie było. + W pewnym momencie na ołtarzu ukazał się Pan Jezus w czerwonym płaszczu. Miał cierniową koronę na głowie. Wyciągnął ręce, a promienie z Jego rąk spływały na mężczyznę klęczącego przez ołtarzem. Słyszałem, jak Pan Jezus powiedział: „Wstań i podnieś się z prochu. Ja ciebie namaściłem, abyś zaniósł świadectwo Mojego słowa dla tego narodu. Mów w Moim Imieniu i w imieniu Mojej Matki. Bądź sprawiedliwy i odważny. Pod Moją koroną i moim berłem używaj mądrości dla umocnienia Mojego narodu”. Teraz zauważyłem, że namaszczony ma na sobie dalmatykę. Cały czas klęczał przed ołtarzem.
ZOśka2020.11.17 7:46
takie ble ble ble , rosja niszczona [rzez chiny uderzy na europe dziwne, ocaleje tylko Polska - fajnie by było ocaleje trzeba podkreslac tylko wtedy kiedy bedzie wierna Bogu naród i rząd a atk to bedzie po niej jak było dawniej np rozbiory chociazby
edi2020.11.16 18:23
JEZUS DO św. FAUSTYNY - "Polskę szczególnie umiłowałem, a jeżeli posłuszna będzie woli Mojej, wywyższę ją w potędze i świętości. Z niej wyjdzie iskra, która przygotuje świat na ostateczne przyjście Moje. (Dz. 1732)" Wybór Andrzeja Dudy pokazał ŻE POLACY SĄ WIERNI JEZUSOWI - A TO OZNACZA ŻE POLSKA BĘDZIE WZOREM DLA ŚWIATA - I TEGO DOKONA SAM BÓG ORAZ MATKA BOGA KRÓLOWA POLSKI MARYJA - i żadne złe duchy i opętani ludzie JUŻ W POLSCE NIE WYGRAJĄ !!
XD2020.11.15 7:54
Dobre dragi XD
Julian2020.11.14 13:09
Fronda, skąd macie taki koks? Przecież on jest warty fortunę. Po najczystszym koksie z Kolumbii nie ma się takich objawień. To jest chyba koks od... BOGA.
Val2020.11.14 12:13
Wojna kosztuje kupę szmalu, więc musi się opłacać, poza tym komu chińczyki będą opychać swoje towary, jeśli wytłuką własnych klientów?
warto przeczytać2020.11.14 11:58
proroctwo Norweżki spisane przez ewangeltę Emanuela Minosa w 1968
adam2020.11.14 10:52
Bełkot...Nie warto czytać...
Bulii2020.11.14 10:52
Robię już popcorn, siadam w wygodnym fotelu i oglądam
Quasimodo2020.11.14 9:41
A Fronda nie mogła by zamieścić jakiejś takiej przepowiedni na czasie? Np. czy Dziwisz będzie siedział? Czy będzie iPhone 13? Czy rząd sam ucieknie, czy wyjedzie na taczkach?
Grom2020.11.17 9:37
Do niejakiego Ouasimodo...Ty lewaku juz nawet nie liberalny tylko lewacko bolszewicki pomipcie zamknij swoje majaczenia albo zamilcz.Tylko tyle ci pozostalo w nienawisci i hipokryzji ..nieudaczniku.Wypluwasz swoje fobie na tym portalu,ale twoj marny koniec bedzie katastrofa dla ciebie i tym podobnym frajerom.Nieodwracalne zmiany w mozgu zrobile swoje.Radze tylko jedno zamilcz,,,,
Marcin D.2020.11.14 9:32
Srogie piguły siostro. Ruchy dna Oceanu Atlantyckiego spowodują wyłonienie się nowego lądu. Atlantydy? :)
ladychapel2020.11.14 8:12
Proszę Frendzla o zachowanie tego artykułu i zamieszczenia go gdzieś na marginesie strony tak, by móc do niego sięgnąć i przypomnieć go Frendzlowi gdyż obawiam się, że wszelkie te proroctwa tyle są warte co prognozy ekspertów Frendzla na temat pandemii koronawirusa na przykład. Przypomina sobie Frendzel prognozy sprzed kilku miesięcy o tym, że pandemia zwalnia a krzywa się wypłaszcza???
Marian2020.11.14 6:54
Pan ocali jeżeli Polska opuści tą pedalską Europę.
Polak2020.11.13 23:45
"Polacy, jeżeli możecie, wracajcie do ojczyzny" :)))) Ale tej w ramach granic rozbiorowych (za czasów Fatimy) IIRP, czy tych co wyznaczył Stalin? Coś obstawiam, że dla portugalskiej zakonnicy Polska jest rozpoznawalna mniej więcej tak, jak Capo Verde dla Faustyny Kowalskiej, zatem "cytat" to raczej dorobek bliższego nam umysłu. To samo zresztą powiedział k. Klimuszko i zaraz po tym nastał Stan Wojenny i dekada komuny - czyli pudło.
672020.11.14 10:15
Jak rozpoznać ruskiego trola: 1. nazwać się "Polak" w nicku, 2. myśli, że My, Polacy uważamy, że Stalinowskie ustanowienia coś nas obchodziły
Polak2020.11.26 23:11
Ja mogę takiego nicka używać, bo przynajmniej znam historię Polski - głąbie. Stalinowskie granice, to dokładnie te, które obecnie malujesz sobie palcem, jako "ziemia ojczysta". Mogę ci jeszcze dodać, że nikt ich z nami - Polakami nie konsultował. Czasy Wielkiej Polski, to te kiedy byliśmy złączeni z LItwą. A teraz pożal się, że litwiński troll ci dokucza ;)
Art2020.11.13 23:35
Dobre, naprawdę dobry towar. Po ile?
Doradca2020.11.13 23:40
Butapren od 4 zł na alegro ponoć takie wizje daje
🎃2020.11.13 23:03
Ocaleni zostaną tylko ci, co szybko przepiszą swoje całe majątki na kler kat. i swoje dzieci będą zostawiać na noce u pałacach PiSkupich
Jest Fronda? Jest piąteczek? Jest LOLcontent!2020.11.13 22:59
"Stephen Lassare" nie istnieje w Google poza jedną jedyną książką wydaną w tymkraju przez "Oficyna Wydawniczo-Poligraficzna i Reklamowo-Handlowa "Adam", 1992"
"Niemcy z NRD będą niszczyć Niemców z RFN"2020.11.13 23:01
Potem RFN wciągnie do wojny USA, jako sojusznika atlantyckiego /../ To co zrobi RFN będzie krokiem samobójczym. Będą liczyli na zajęcie NRD i Polski /../ Niemcy również zaatakują NRD i Polskę przez zaskoczenie, a wtedy Rosja runie na Europę i wciągnie wszystkie państwa Układu Warszawskiego. Polska i Czechosłowacja wiedząc, że w razie zwycięstwa RFN czeka je zagłada, stworzą wspólną obronę przeciw Niemcom. Również NRD będzie walczyć z RFN a Rosja wywrze na tym kraju całą swoją wściekłość za cios zadany z tyłu. (...) Nie chciałbym być posądzony o defetyzm, ale coś mi się wydaje, że Matka Boska powinna znaleźć sobie inne zajęcie, zamiast „przepowiadania" przyszłości świata. No bo tak: nie przewidziała rozpadnięcia ZSRR, połączenia RFN z NRD w jedno państwo niemieckie, rozdzielenia Czechosłowacji na dwa niezależne państwa, zlikwidowania Układu Warszawskiego i paru jeszcze innych, równie ważnych wydarzeń. Za to przewidziała straszliwą wojnę nuklearną o zasięgu światowym..., której nie było, wielkie plagi i kataklizmy, których nie było i koniec świata w 1993r., którego nie było. Świata, który mimo tylu szumnych zapowiedzi, jakoś nadal istnieje w najlepsze! Czy to nie jest zastanawiające?! No i kto wie, czy nie okłamała też naszego papieża, sugerując mu niedwuznacznie, że treść trzeciej przepowiedni fatimskiej dotyczy zamachu na jego życie, bo nie sądzę, aby ten święty człowiek mógł sam coś takiego wymyślić. Nie, to wręcz niemożliwe! http://www.racjonalista.pl/kk.php/s,928
Anonim2020.11.13 23:12
Książka opisuje "przepowiednie fatimskie" opierające się na realiach sprzed roku 1989, ukazujące starcie ówczesnego NATO z Układem Warszawskim. "Matka boża" w wersji "wydawnictwa Adam" snuje przepowiednie, w których przewijają się takie byty jak NRD, RFN, Czechosłowacja, ZSRR, Układ Warszawski. Przepowiednie miały się spełnić w roku 1993. powyższy piąteczkowy LOLcontent zawiera wersję uwspółcześnioną z pominiętymi anachronicznymi szczegółami.
Mejer2020.11.13 22:32
Powinna powołać rade ds miesiączkowania w okresie menopauzy
Izydor2020.11.13 22:19
Po peruwiańskim uczonym z niecierpliwoscią czekałem na piątkowy lolkontent. Nie zawiedliście. Gratulacje. Na następny tydzień może obywatel Strzemecki poopwiada jak to się nam krzywa wypłaszcza.
Anonim2020.11.13 21:38
Niech Frendzel trzyma ten artykuł na marginesie tak aby go nie szukać później w razie czego. Na 100% wszystkie te przepowiednie będą tyle warte ile przepowiednie Frendzla ekspertów co do tego, że pandemia zwalnia, że krzywa się wypłaszcza - pamiętacie je???
Faustyna2020.11.13 22:01
Szukaj portalu gdzie dla twych uszu brzmieć będzie słodko, "rewolucja zwyciężyła" i "proletariusze wszystkich krajów łączcie się."
Maciek2020.11.13 21:34
Nie wierzę, jak w tej frondzie muszą być zaczadzeni. Ta mirra to dobry towar jest widzę. Trzeba być nieźle nawiedzonym automasturbatorem, żeby wierzyć w takie rzeczy. Chcecie potężnej Polski, to weźcie się do nauki i roboty, bo samo modlenie nic nie da... Ostatni będą pierwszymi, Polska Chrystusem narodów...ja pierdl....
ladychapel2020.11.13 21:16
Jeżeli katolikom nie wystarczy Słowo,w którym Bóg na co dzień, nie ustannie, podczas czytania Słowa do nas przemawia a potrzebne są im nieustannie wizje, objawienia i inne czary-mary - świadczy to o niewierze. Wcześniej Bóg przemawiał przez proroków. W Jezusie a później w Słowie właśnie Bóg ostatecznie przemówił i na tym koniec. Teraz jest czas oczekiwania końca.
Ciemna masa to kupi?2020.11.13 20:38
Jak ja lubię takie pier ......l dojenie a dawanie na tace buduje nam domek w niebie tak wciska kit na wsi proboszcz a kupuje za to coraz to droższe fury
Darek2020.11.13 21:35
Nikt ci nie każe dawać na tacę. Daj kasę lepiej na Kijowskiego alimenty lub na podróże Sretru. To dopiero idioci wpłacają lub na seicento tego gów***aża co miał kraksę z kolumną rządową a zapomniałem idioci co wpłacali zbierający ukradł wszystkie te pieniądze hahaha :D
Faustyna2020.11.13 22:04
Jak ty możesz dawać NA TACĘ jak w kościele nie byłeś ? Wrzuć swój "wdowi grosz" na kolejną naciągaczkę-Lempart, tak jak wspierałeś "pracusia" Kijowskiego !!
Ksiądz Bartold2020.11.13 20:38
Czy Czarnek wprowadzi przepowiednie mistyków dla Polski do kanonu lektur? To by był bardzo dobry pomysł!
"Polacy dziękują za opiekę2020.11.13 20:14
w czasie II Wojny Światowej" = = = = Rzeczywiście, oszczędziła nas ... OD ŻYDÓW!
( ಠ ͜ʖಠ)2020.11.13 20:11
Portugalia?
Polak2020.11.13 21:21
Tam Portugalia... Hiszpania, czy Ameryka Południowo. Wiadomo, że portugalska zakonnica nawet nie słyszała o takich krajach - wie za to sporo o Polsce, Czechach, Bałkanach i Ukrainie a nawet a o Poznaniu :)
karolina karolajn2020.11.13 19:58
nigdy nie myślałam ,że za mojego  życia świat dojdzie do ściany za którą to wszystko co opisane wydaje się być tak bardzo realne. Niestety...Zawsze uważałam ,że koniec świata to za 1000 lat...Tyle miałam super planów na życie...nadal z nich nie rezygnuję z tą jedną zasadniczą różnicą : coraz bardziej wiem i czuję ,że WSZYSTKO ale to WSZYSTKO było-jest i będzie w rękach Boga. Naprawdę! proszę Was,przede wszystkich tych, którzy udają nowoczesnych chojraków w komentarzach-poproś Boga o światło-(nawet krótką myślą),bo On nigdy bardziej niż teraz nie czekał na nasz powrót do Niego czyli Miłości( a nie ciągłych wyzwisk,sporów i szyderstw). O czym będziemy myśleć w chwili śmierci,która nie ominie nikogo z nas?Raczej nie o treści komentarzyka na Frondzie...
( ಠ ͜ʖಠ)2020.11.13 20:16
w ypierdalay
Faustyna2020.11.13 22:07
To nie będzie koniec świata, tylko czas oczyszczenia i oczekiwanie na ponowne przyjście Jezusa na ziemię. To nie to samo !
Po 11 ...2020.11.13 19:37
Polacy dziękują za opiekę w czasie II Wojny Światowej i proszą i podobną na wypadek trzeciej. Hmmm, z tym, że chyba niekoniecznie...
katolicka kretynizacja polski 🇵🇱2020.11.13 19:37
przy dzisiejszej wiedzy psychiatrycznej i skuteczności leków psychotropowych, yebnięta łucja szybko byłaby wyleczona ze swoich "objawień"
***2020.11.13 20:09
Jakoś dziwne, że tobie te wspaniałe leki nic nie pomagają!
jprdle, ale ktoś miał tripa.2020.11.13 19:19
W tamtych czasach chemii nie było, więc po jakim kadzidle te wizje? A te atomówki co pierdykną w sowietów to przepraszam ale samo promieniowanie od takiej ilości bombek wyśle nas w krainę wiecznych łowów. Także wizja z deczka niespójna...
Dealer2020.11.13 18:55
Nie sprzedam juz towaru temu klientowi ktory to napisal, za duzo bierze i usmazyl sobie mozg
sg2020.11.13 19:06
W zeszłym roku gdyby ktoś ci powiedział to też byś nie uwierzył, że będzie światowa epidemia... To tyle.
sg2020.11.13 18:50
Musimy się dużo modlić, kochani Rodacy
Foster2020.11.13 18:42
Oby PIS nie traktował tego za prawdę.
Zygmunt2020.11.13 18:27
Niezbyt dobre perspektywy dla Polski.Cóż z tego że ocaleje,skoro nalezie nam tu uchodźców z różnych stron świata?
gumowa kaczka2020.11.13 18:30
pkb też spadnie
Irena2020.11.13 18:20
Niech żyje Polska pod berłem Bożym!!!
Hania2020.11.13 18:17
Boże miej nas i Polskę w swojej opiece i Ty Matko Najświętsza
Viking2020.11.13 18:14
TAK TAK POARCHOILCU PEJSATY NA BANK SIE TAK STANIE TYLKO WYTRZEZWIEJ I UWAŻAJ BY CYWILIZOWANY SWIAT NIE STARL IZRAELKA Z MAPY ŚWIATA ZA SWE OCHYDNE CZYNY.
jan kowalski2020.11.13 18:14
zwykle jest to Szwajcaria ,wszyscy gdzieś muszą robić interesy
LSD to za mało2020.11.13 18:03
Nieprawdopodobne jak trzeba mieć Nasrane w głowie zeby takie bzdury publikować i w nie wierzyć.
Kamil2020.11.13 19:39
"LSD..." ! A JAK TRZEBA ..."MIEĆ NASRANE"...., ŻEBY W TAKI CH SŁOWACH, JAK TY SIE TU WYRAŻAĆ...!? TE INWEKTYWY ZACHOWAJ DLA SIEBIE! PO ILU PROCHACH JESTEŚ...? Wytrzeżwiej, wróć do "żywych", nie pajacuj!
Pawełek2020.11.13 18:00
Fatima to dzieło demonów https://obywatelenieba.pl/2017/09/11/cala-prawda-o-objawieniach-fatimskich/
Bianka2020.11.13 17:36
Zasługujemy tak samo jak inne narody na zniszczenie...księża pasibrzuchy....nawet w obliczu skandali zamiast nawoływać nas do pokuty i modlitwy do czynienia dobra...to nic...jedyna nadzieją w Matce Najświętszej!
Zawi ... Göwno z Nilu, etc.2020.11.13 17:26
Parchu, tą swoją "teologie geograficzną" możesz przedstawić na odczycie w kibucu im. Yitzhak Shamir. Polak był, jest i będzie chrześcijaninem, katolikiem, czy będzie raz w roku w kościele czy nie. TO JEST NIEROZŁĄCZNE! Wbij sobie to Woleński, Hartman, Urban, Passent, etc., to tego parchatego łba, NIGDY tacy jak ty Polakami nie byli i nie będą. Z twoim parchatem pokoleniem odejdą ostatnie korvvy żydowskie, szkoda tylko, że tak późno.
Anonim2020.11.13 18:17
Rozumiem, że Ślązacy cieszyńscy są Niemcami bo wyznają luteranizm? BTW. W przypadku wybuchu 3 wojny światowej na dzień dzisiejszy Polska ma większe szanse wyparować niż Rosja
Zawi2020.11.13 19:34
"Polak był, jest i będzie chrześcijaninem, katolikiem, czy będzie raz w roku w kościele czy nie" A to już jakaś słowiańskie religie, bo niestety nie katolicyzm rzymski - tam o tej zasadzie nie słyszeli. Słyszeli za to o żelaznej kurtynie i Polska leżała nie po tej stronie, co trzeba. Poczytaj, głębie życiorysy, Polaków uznanych za wielkich - zobaczysz jacy z nich "katolicy"
"Starczy, że bóg oszczędził Polskę2020.11.13 17:20
w trakcie II wojny" - - - - Rzeczywiście oszczędził ... OD ŻYDÓW!
Zawi2020.11.13 17:18
Fronda łamie kolejne bastiony tępoty propagandowej. Siostra Łucja nie tylko wspomniała Ukrainę, choć ta w jej czasach nie istniała, ale napisała o Poznaniu, który przecież znany jest każdej portugalskiej zakonnicy. Zapomniała też o Matce Boskiej z Guadelupe - najbardziej znanej na świecie, no bo przecież któż nie wiedziałby, że Matka Boska to Królowa szczególnie Polski ;) (zapewniam, że poza Polską nikt o tym nie słyszał) I to "Najbardziej zniszczone będą Niemcy, ponieważ trudno jest ocalić jednostki, kiedy giną miliony. Ostrzega się wszyst­kich Polaków będących na ziemiach niemieckich - jeżeli ocaleją z wojny, zginą w falach morza, które zaleją prawie cały kraj. " A czemu nie "ostrzega się" Austriaków, Czechów, Anglików, Turków...? Jest ich tam mniej niż Polaków, czy Wizjonerka o takich nacjach zapomniała?
Szkoła Frakfurcka2020.11.13 17:16
Jedną z głównych idei Szkoły Frankfurckiej było wykorzystanie pomysłu Freuda o ‘panseksualizmie’ – szukanie przyjemności, eksploatacja różnic między płciami, obalenie tradycyjnych relacji między kobietą i mężczyzną. Sposoby osiągnięcia tego celu: • atak na autorytet ojca, negacja specyficznych ról ojca i matki, odebranie rodzinom, jako pierwszym prawa do edukacji swoich dzieci • zniesienie różnic w edukacji chłopców i dziewczynek • zniesienie wszelkich form męskiej dominacji – stąd obecność kobiet w armii • zadeklarowanie, że kobiety są ‘klasą ciemiężoną’, a mężczyźni ‘ciemiężcami’. Munzenberg w ten sposób podsumował długoterminowe działania Szkoły Frankfurckiej: ‘Zachód zrobimy tak zepsutym, że będzie śmierdział’
Anonim2020.11.13 16:58
Zobaczymy.
MVD2020.11.13 16:42
To że chiny mogą tak zrobić, to jest prawie pewne, ale reszta jest strategiczną mieszaniną. Niemcy mają teraz kulawą armię.
Viking2020.11.13 18:16
Rosja i Chiny to obecnie sojusz wiec prędzej twoje uisraelski bydło zatrzepie portkami .
Anonim2020.11.13 16:41
Przegląd Psychiatryczny nr. 295
gukghkghj2020.11.13 16:38
szkoda nawet tego komentować
Po 11 ...2020.11.13 16:36
No bez przesady. Tyle nie można oczekiwać. Starczy, że bóg oszczędził Polskę w trakcie II wojny światowej. Tej wojny Polacy nawet nie zauważyli. Chwała Panu!
Kamil2020.11.13 18:27
"PO-11" ! Ty FARYZEUSZU! ...ZNÓW POLAKA UDAJESZ, DRANIU! Piszesz "Chwała Panu", ale "bóg", to już piszesz z małej litery!!! Więc jaka to chwała, co....!!??? Zdecyduj się, jakiemu "chwała panu"! W waszej pseudo-religii pewnie masz ich różnych!
Po 11 ...2020.11.13 19:35
Chwała Panu? Nooo, myślałem o sobie ...
Kamil2020.11.13 19:47
Po11"! Trafiłeś z tym wpisem, jak "kulą w płot" ! Z ciebie taki pan, jak z " koziej d.... trębacz" ! Czy u was wśród gejów nazywacie się "per pan"? Aj, waj.... śmiechu warte !
Po 11 ...2020.11.13 19:49
No i ten bóg. Bogów są tysiące. Wszystkich szanuję. Najbardziej tych naszych, słowiańskich, szczególnie Swaroga. O Nim piszę z dużego "B". Ale tu o Nim nie pisałem. Pisałem o obcym wrednym żydowskim bogu Jahwe. Właśnie o jego pomoc (niestety) modlili się Polacy w trakcie II wojny. A jak pomógł? No tak ... niespecjalnie. Tak to się kończy jak się służy obcym bogom. Bród, smród, Pis i ubóstwo ...
Kamil2020.11.13 21:34
Po 11..."! Lechu Keller....! Nie wysilaj się ! Żebyś nie wiem jak i nie wiem co napisał, to i tak nas nie odciągniesz od naszej JEDYNEJ PRAWDZIWEJ WIARY KATOLICKIEJ! JEST TYLKO JEDEN PRAWDZIWY BÓG WSZECHMOGACY, STWORZYCIEL NIEBA I ZIEMI! Ciężko wam to przełknąć! Próbujecie Prawdę Zakrzyczeć!!! Nic z tego!....To wy przecież Ukrzyżowaliście Pana Jezusa!
Po 11 ...2020.11.13 21:58
A Swaróg? A Swarożyc? A Perun??? Tak podepczemy wiarę naszych Ojców???
Anonim2020.11.13 16:35
Dobre jaranie tam macie w tej redakcji.
koneser2020.11.13 16:25
Ciekawy zapis fantazji, urojeń i halucynacji o treści religijno-futurystycznej.
Faustyna2020.11.13 22:10
Wiara w przepowiednie czy wizje mistyków nie jest obowiązująca.