Instytut Ordo Iuris opublikował swą opinię na temat wczorajszego odrzucenia przez Sejm obywatelskiego projektu „Stop aborcji”, jak i opinię prawną na jego temat.

„W opinii Ordo Iuris zauważono, że obecnie obowiązujący stan prawny nie zapewnia całkowitej ochrony życia dzieci poczętych na gruncie prawa karnego, w związku z czym prace nad projektem powinny były być kontynuowane i doprowadzić do wypracowania spójnych rozwiązań pozwalających z jednej strony na realną ochronę życia dzieci nienarodzonych, z drugiej zaś na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej sprawców przestępstw zabójstwa każdego człowieka.

Obecnie obowiązujący stan prawny nie zapewnia całkowitej ochrony życia dzieci poczętych na gruncie prawa karnego. Przepisy te nie są wystarczające do skutecznego wyeliminowania działań przestępnych podejmowanych przez kobiety ciężarne, dokonujące aborcji. Niewątpliwie twórcy projektu dostrzegają ten problem, a także sprzeczną z prawem działalność środowisk proaborcyjnych, oferujących kobietom ciężarnym pomoc w doprowadzeniu do śmierci nienarodzonego dziecka, zwłaszcza przy pomocy środków farmakologicznych. Postawa dążąca do ochrony życia każdego człowieka zasługuje na uznanie, zwłaszcza że wyraża się w projekcie ustawodawczym, który pochodzi od obywateli. Niewątpliwie prace nad projektem powinny być kontynuowane i doprowadzić do wypracowania spójnych rozwiązań pozwalających z jednej strony na realną ochronę życia dzieci nienarodzonych, z drugiej zaś na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej sprawców przestępstw zabójstwa każdego człowieka. Konsekwencją zmian legislacyjnych w tym obszarze powinno być zrównanie ochrony prawnej dziecka przed narodzeniem i po urodzeniu” – czytamy na stronie internetowej Instytutu.

„Celem zapewnienia ochrony życia dzieci nienarodzonych konieczne jest objęcie odpowiedzialnością karną matki dziecka, jeżeli jest ona sprawcą tego przestępstwa. Wymiar kary takiego czynu zabronionego leży w obszarze polityki karnej państwa i powinien uwzględniać motywację sprawcy, a także okoliczności dokonanego przestępstwa, jak i spełniać cele prewencyjne oraz przyczyniać się do kształtowania świadomości społeczeństwa w tym zakresie.  Proponowane przez projektodawców rozwiązania dotyczące zrównania odpowiedzialności karnej sprawców przestępstwa zabójstwa z odpowiedzialnością matki dziecka poczętego dokonującej nielegalnej aborcji, wydają się być zasadne, jednakże jedynie przy uwzględnieniu możliwości odstąpienia od wymierzenia kary. Decyzja w tym zakresie powinna zostać poddana ocenie sądu, który zważy okoliczności konkretnej sprawy i dokona ich prawidłowej oceny” – podkreśla w swej opinii apl. rad. Anna Wawrzyniak, analityk Instytutu Ordo Iuris.

Jak przypomina Instytut - „projekt ten był już szóstym z kolei projektem obywatelskim w ciągu ostatnich 11 lat, mającym na celu skuteczne ograniczenie prawnej dostępności prenatalnego dzieciobójstwa w Polsce. Każdy z nich zyskał poparcie setek tysięcy obywateli polskich”. Żaden jednak nie został przyjęty przez Sejm...

 

ren/ordoiuris.pl