22.07.21, 16:24fot. yt/tvp info/radio maryja

Oświadczenie prezesa ID SN ws. wyroków TSUE oraz TK dotyczących Izby Dyscyplinarnej

W związku z wyrokiem TSUE oraz stanowiskiem polskiego Trybunału Konstytucyjnego głos zabrał Prezes Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego dr hab. Tomasz Przesławski. W ostatnim czasie TSUE wydał wyrok, w którym stwierdza, że system odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów w Polsce nie jest zgodny z prawem Unii Europejskiej. TSUE zobowiązał także Polskę do zawieszenia Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego. Trybunał Konstytucyjny RP natomiast orzekł, że w związku z wyższością prawa polskiego oraz Konstytucji RP nad prawem unijnym.

Na stronie Sądu Najwyższego zostało umieszczone Stanowisko Prezesa Sądu Najwyższego kierującego pracą Izby Dyscyplinarnej odnoście ww. sytuacji.

Publikujemy stanowisko Prezesa Sądu Najwyższego kierującego pracą Izby Dyscyplinarnej dr. hab. Tomasza Przesławskiego z dnia 22 lipca 2021 r.:

Nasilający się w ostatnim czasie spór wokół reformy sądownictwa w Polsce wpływa negatywnie na dobre imię całego wymiaru sprawiedliwości, a przede wszystkim sędziów, w tym wykonujących swoje obowiązki w Izbie Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego. Ujawniające się z coraz większą ostrością spory zarówno prawne, jak i te mające charakter polityczny, podważają autorytet wymiaru sprawiedliwości, a w konsekwencji także autorytet i prestiż państwa, którego organy władzy sądowniczej są integralnym elementem.

Postanowienia Konstytucji RP i utrwalone oraz powszechnie akceptowane poglądy doktryny jednoznacznie wskazują, że władza sądownicza jest podmiotem władzy szczególnej, władzy rozstrzygania sporów prawnych, a przy tym także władzy, która powinna być maksymalnie odsunięta od politycznej rywalizacji. Dla realizacji nałożonych na tę władzę obowiązków konieczne jest zapewnienie wszystkim podmiotom wchodzącym w jej skład należytej powagi, którą tworzy społeczne zaufanie, rozwaga w działaniu i odpowiedzialność. Niestety, toczone od dłuższego czasu spory nie budują atmosfery sprzyjającej sędziom wykonywania powierzonych im zadań, w sposób zgodny z przepisami prawa i własnym sumieniem.

Ostatnie kilka lat to okres wielkiej próby dla nas wszystkich. To czas, w którym konfrontowane są różne racje, odmienne poglądy i perspektywy patrzenia na te same problemy. Pomimo, że zła kondycja trzeciej władzy, jak zwykło nazywać się władzę sądowniczą, jest dobrze znana to nie ma zgody jak tę niełatwą, czasami trącącą daleko idącymi nieprawidłowościami sytuację naprawić. Naprawić nie w imię zwycięstwa tej lub innej strony, ale w imię racji państwa, którego sprawnie działający wymiar sprawiedliwości jest fundamentem.

Sądy nie działają w imieniu sędziów, koterii, frakcji czy grup politycznych. Działają w imieniu Rzeczpospolitej Polskiej, która – by przypomnieć postanowienia najważniejszego i najwyższego jej prawa jakim jest Konstytucja RP – jest dobrem wspólnym wszystkich obywateli.

Niestety, od czasu reformy wymiaru sprawiedliwości, władza sądownicza stała się miejscem i przedmiotem politycznej rywalizacji, która nie służy ani sądom, ani sędziom, ani tym bardziej obywatelom. W toku prowadzonej dyskusji formułowane są krańcowo różne stanowiska. Dochodzi do tego, że niektóre środowiska oraz podmioty związane z nauką i praktyką prawa domagają się, aby powołani przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej sędziowie zaprzestali realizacji obowiązków orzeczniczych, do których zobowiązani są przede wszystkim na podstawie obowiązujących w Polsce Konstytucji RP i uchwalanych przez polski parlament ustaw. Niektórzy idą jeszcze dalej mówiąc wprost, że osoby, które dla dobra Rzeczypospolitej i w poczuciu obowiązku podjęły się trudu sprawowania urzędu sędziego, sprzeniewierzyły się godności sędziego bądź rzetelności pracownika nauki. Tak formułowane wypowiedzi obarczone są błędem, pomijają bowiem fakt, że każda osoba powołana przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na urząd sędziego, niezależnie od zasad wyboru czy zakresu kognicji, pełni odpowiedzialną służbę, nie w imię partykularnych korzyści, ale w poczuciu obowiązku i dobra Państwa.

Należy powtórzyć, że reforma sądownictwa, w tym zwłaszcza systemu dyscyplinarnego była jednym z tych elementów funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości, który wymagał gruntowanych zmian już od roku 1989. Zręby instytucji wchodzących w skład trzeciej władzy położył w demokratycznej Polsce Okrągły Stół, a późniejsze regulacje ustrojowe, w tym Konstytucja RP z dnia 2 kwietnia 1997 roku, jedynie petryfikowały przyjęte wcześniej rozwiązania. To pokazuje, że na przestrzeni ostatnich trzydziestu lat kwestia właściwego ustroju sądów i ich funkcjonowania była właściwie nieobecna.

To z tych, między innymi powodów, problem organizacji i funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości powrócił po latach z jeszcze większą siłą, budząc emocje, spory i animując debatę publiczną.

Odpowiedzią na potrzebę zmian w obszarze sądownictwa, w tym sądownictwa dyscyplinarnego, było m.in. utworzenie na mocy ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o Sądzie Najwyższym – Izby Dyscyplinarnej. Organ ten, będący jedną z pięciu izb Sądu Najwyższego został powołany do rozpoznawania spraw dyscyplinarnych przedstawicieli zawodów prawniczych, a także do podejmowania decyzji w tzw. sprawach immunitetowych sędziów i prokuratorów, czyli w postępowaniu mającym na celu weryfikację i ocenę zasadności prowadzenia wobec tych podmiotów skutecznego procesu karnego, w którym ostatecznie – jak w przypadku każdego innego podmiotu – stwierdza się winę lub niewinność osoby podejrzanej o popełnienie przestępstwa.

Sędziowie, którzy powołani zostali przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej do Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego działają na podstawie i w granicach prawa, podejmują określone decyzje procesowe korzystając w pełni z gwarancji niezależności sądów i niezawisłości sędziów. Gwarancje te, uzupełnione o nakaz bezstronności i apolityczności, są kanonem sędziego, a dla wszystkich pozostałych osób, które dochodzą swoich racji przed sądem są rękojmią rzetelnego postępowania.

Rolą sędziego nie jest stanowienie prawa. Sędzia, jak mówił Monteskiusz, twórca nowożytnej koncepcji podziału władzy, jest jedynie ustami ustawy, tj. podmiotem, który ma rozstrzygać spory odczytując sens prawa zawarty w konstytucji i ustawach. Każdy sędzia, czy to sądu rejonowego, czy Sądu Najwyższego jest jedynie sługą prawa, osobą starającą się – zgodnie ze sztuką prawniczą –zrekonstruować nakazy i zakazy oraz dokonać ich subsumpcji do rozpatrywanego, indywidualnego przypadku. Żaden sędzia, co należy raz jeszcze podkreślić, nie jest twórcą prawa, nie tworzy przepisów, a jedynie je wykonuje.

To posłowie i senatorowie tworzący wybieraną w powszechnych i demokratycznych wyborach władzę ustawodawczą uchwalają ustawy, przesądzając o treści obowiązującego prawa. To polski Sejm i Senat uchwalił ustawę z dnia 8 grudnia 2017 r. o Sądzie Najwyższym oraz podjął decyzję o znowelizowaniu ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych. W ten sposób przyjęte akty prawne są jedynie wykonywane w procesie stosowania prawa, w tym także przez sędziów Sądu Najwyższego orzekających w Izbie Dyscyplinarnej.

Wywołująca tak wiele emocji i sporów ustawa o Sądzie Najwyższym oraz ustawa Prawo o ustroju sądów powszechnych w znowelizowanym brzmieniu, mają dzisiaj moc powszechnie obowiązującą, co oznacza, że zarówno sędzia, jak i każdy inny podmiot prawa, niezależnie od tego czy zgadza się z treścią obowiązujących przepisów, czy też nie, powinien przestrzegać norm wynikających z tych aktów prawnych. Zasady w nich określone powinny być stosowane tak długo, jak długo nie zostaną uchylone lub zmienione przez władzę ustawodawczą. Do tego przecież, m.in., sprowadzają się zasady państwa prawnego, legalizmu czy podziału władzy. Ta ostatnia wyznacza linie oddzielające tworzenie prawa, jego wykonywanie i sądzenie. Przyjęcie odmiennego stanowiska musiałoby mieć destrukcyjny charakter dla całego państwa polskiego, bowiem podważałoby przewidywalność, pewność i stabilność systemu prawa w Polsce.

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w swoich rozstrzygnięciach z dnia 14 i 15 lipca 2021 roku odniósł się do kształtu systemu odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów oraz zasad podejmowania decyzji w przedmiocie wyrażenia zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej sędziów. Ze sformułowanych przez luksemburski Trybunał tez, które poddają w wątpliwość przyjęte w Polsce rozwiązania z punktu widzenia ich zgodności z tzw. unijnym standardem, jasno wynika, że ich adresatem nie jest organ powołany do stosowania norm prawnych, lecz do ich stanowienia. Właściwe organy państwa polskiego powinny zatem, mając na uwadze przede wszystkim dobro wspólne, podjąć określone działania, zmierzające do rychłego przywrócenia należnego autorytetu i powagi instytucjom władzy sądowniczej, kończąc tym samym trwający spór wokół reformy sądownictwa w Polsce.

Wyrażam głęboką i szczerą nadzieję, że w poczuciu odpowiedzialności przed Narodem, w imię racji stanu, rozpoczniemy prowadzenie konstruktywnego dialogu, aby wyjść z istniejącego impasu. Apeluję do każdego, komu bliskie jest dobro naszej Ojczyzny, komu bliskie są wartości i zasady zawarte w Konstytucji RP, aby wykorzystać wszelkie przewidziane prawem możliwości i definitywnie zakończyć spór dotyczący kształtu i funkcjonowania polskiego sądownictwa.

Podejmując się reformy wymiaru sprawiedliwości musimy wszyscy mieć na uwadze, że podstawowym jego elementem jest sprawnie działający mechanizm odpowiedzialności dyscyplinarnej, bez którego każda organizacja, każda korporacja, każda grupa zawodowa ulega powolnej erozji. Odpowiedzialność dyscyplinarna w przypadku sędziów musi być szczególnie ostrożna, ale też efektywnie zorganizowana.

Sensem władzy sądowniczej jest zaufanie, które można zbudować tylko wówczas, gdy powołani w drodze przyjętych w Konstytucji RP reguł sędziowie mają autentyczne poczucie niezawisłości, a obywatele korzystając z przyznanego im prawa do sądu mają pewność, że bezstronni, niezależni i niezawiśli sędziowie podlegają jasnym, transparentnym i obiektywnym regułom odpowiedzialności.


SSN dr hab. Tomasz Przesławski
Prezes Sądu Najwyższego
kierujący pracą Izby Dyscyplinarnej


mp/sn.pl/fronda.pl

Komentarze

Bogusław2021.07.24 13:25
Foster-ty jesteś psem łańcuchowym Brukseli i tego powołan ego przez niewiadomo kogo TSUE !KTO WYBIERAŁ członków TSUE i Przed KIM oni odpowiadaja ??!! UZURPATORZY.
ren2021.07.23 12:07
TK wydał wyrok i wszelka dyskusja z organami typu TSUE jest bezprzedmiotowa jednak brukselsko- berlińskie pieski typu Morawiecki czy Kaczyński już robią pod siebie a potem zrobią dobrze tante Merkel. Nikt się na nic nie ośmieli przez te gacie po Angeli, wódz je jak relikwię chowa , kto chce w Polsce awansować musi gacie pocałować!
Foster2021.07.23 12:22
Co powinny zrobić poszczególne organy państwa, żeby wykonać orzeczenia TSUE: 1. Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego: 1) do przekazania wszystkich spraw rozpoznawanych przed ID – w zależności od ich przedmiotu – do Izby Karnej lub Izby Pracy i Ubezpieczeń Społecznych SN; 2) umożliwienie kierowania nowych spraw, dla których dotychczas właściwa była ID, do ww. izb SN; 3) uniemożliwienie rozpoznawania zarzutów dotyczących braku niezawisłości sędziego lub braku niezależności sądu przez Izbę Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych; 4) uniemożliwienie rozpoznawania spraw przez członków ID oraz inne osoby orzekające w SN powołane na wniosek KRS w obecnym składzie. 2. Sądy dyscyplinarne: 1) powierzenie spraw dyscyplinarnych sędziów sądom dyscyplinarnym, które byłyby właściwe, gdyby przepisy o wyznaczaniu sądu dyscyplinarnego przez Prezesa kierującego pracami ID nie stały temu na przeszkodzie; 2) powstrzymanie się od rozpoznawania spraw dyscyplinarnych sędziów, w których zarzuty dotyczą treści orzeczeń sądowych, w tym postanowień o wystąpieniu do TSUE z odesłaniem prejudycjalnym. 3. Krajowa Rada Sądownictwa w obecnym składzie: 1) powstrzymanie się od prowadzenia postępowań nominacyjnych, w tym od przekazywania Prezydentowi RP wniosków o powołanie na stanowisko sędziego. 4. Rzecznicy dyscyplinarni i prokuratura: 1) doprowadzenie do odmowy wszczęcia lub umorzenia postępowań wobec sędziów w związku z treścią orzeczeń sądowych, w tym postanowień o wystąpieniu do TSUE z odesłaniem prejudycjalnym; 2) doprowadzenia do zawieszenia trwających postępowań i odmowa wszczynania nowych postępowań wobec sędziów w związku z badaniem spełniania przez inne sądy wymogów niezależności, bezstronności i ustanowienia na mocy ustawy, wynikających z prawa Unii; 3) kierowanie nowych spraw dyscyplinarnych lub karnych sędziów do Izby Karnej SN, w miejsce ID. 5. Prezesi sądów: 1) dopuszczenie do orzekania sędziów zawieszonych w czynnościach służbowych na podstawie uchwał ID, 2) doprowadzenie do wypłaty sędziom, wobec których ID wydała ww. uchwały, wynagrodzeń w pełnej wysokości.
genus2021.07.23 15:27
1, wymogi bezstronności, niezależności należało przeprowadzić po roku 89, Jest rzeczą niedopuszczalną aby po roku 89 w sądach zasiadali sędziowie z nadania komunistycznego - zbrodniczej organizacji, 2,niezawisły sędzia za kradzieże, jazdę po pijaku, ma zawisnąć !!! Formuła kolegów , że sędzia rażąco nie narusza obrazu kodeksu wykroczeń czy sędzia kradnie z roztargnienia jest czystym pluciem w twarz obywatelom 3, Przy zmianie konstytucji pozbawić elitę immunitetu i zostaje się sędzią europejskim Immunitet dany przez komunistów za bezkarność,4, sędzia wypowiada się w orzeczeniach , politykierów pozbawić togi i spoczynku stowarzyszenia erupcji politycznej delegalizować 5 wydane orzeczenia ID SN są ostateczne i nie podlegają wzruszeniu, 6 ID jest potrzebna czy się komuś podoba czy nie 7, KRS jest legalnym bez Zurka organem, Jeśli jest powołana nieprawidłowo to si,e zaskarża do TK 8 gdzie byłeś człowieku jak na sali rozpraw TK w dniu ogłoszenia wyroku po ok 7 latach od złożenia wniosku przez śp J , Kochanowskiego anty obywatelski Bodnar wycofuje wniosek śp Kochanowskiego a prof Rzepliński przyjmuje pozbawiając setki tyś inż, praw nabytych , praw konstytucyjnych , Takich i podobnych haniebnych zachowań jest więcej , Ten sam Rzepliński w stanie spoczynku chodzi ze świecą na wiecu w walce o sprawiedliwość, 6 Bez zbędnej zwłoki zrobić porządek z kastą Celem i wartością prawa jest sprawiedliwość i odpowiednie organa państwa nie mogą dopuścić do gnicia wymiaru sprawiedliwości od środka czego powyższy komentarz jest dowodem
Foster2021.07.23 11:04
Kabaret ciąg dalszy: premier Morawiecki na wczorajszej konferencji z mediami powiedział, że Izba Dyscyplinarna nie spełniła jego oczekiwań, zwłaszcza jeżeli idzie o przyśpieszenie spraw sądowych. Czy on wie co mówi ?. jaki wpływ ma Izba Dyscyplinarna n opóźnienie spraw sądowych ?
genus2021.07.23 15:39
Foster klepiesz trzy po trzy , Pani sędzia z sądu okręgowego w Toruniu swego czasu po pijaku potrąciła rowerzystę, poszkodowany był ponad 7 dni w szpitalu, Sprawa latami się ciągnęła , Nie znam finały ale domniemywam ze piajana sędzia za kierownicą kary nie poniosła, Takie przypadki premier Morawiecki miał na myśli, Wymień płyn mózgowy na bardziej pożyteczny
MACIEJ - POZNAŃ2021.07.23 9:57
KONSTYTUCJA !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! POLSKI !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Foster2021.07.23 9:40
Zabierasz głos we własnej sprawie, dlatego ci nie wierzę.
Warchoł2021.07.23 9:32
Brawo profesor dr habilitowany Zbigniew Ziobro.
A Morawer wojenke z Ziobro2021.07.23 8:25
prowadzi i wasalizuje Polskę! https://www.radiomaryja.pl/multimedia/tsue-zazadal-od-polski-zawieszenia-izby-dyscyplinarnej-sadu-najwyzszego/
Najprostsze roziązanie2021.07.23 8:02
ZLIKWIDOWAĆ IMMUNITET SĘDZIOWSKI NATYCHMIAST.
krzysztof2021.07.23 7:37
dlaczego tak nie jest p.sędzio,dlaczego formacje różnych politykierów w sądach prowadzą grę swoich osobistych interesów ,dlaczego nikt nie opisze tego zła które się dzieje .Jestem Polakiem i życzę sobie aby sądy nie były upolitycznione ,zorganizowane grupy sędziów tworzą prawie związki mafijne ,może trzeba ten jeden wielki burdel rozwalić w drobny pył i w wyborach powszechnych wybrać sędziów którzy chcą pracować dla dobra Ojczyzny
qwerty2021.07.23 6:22
O współpraca z lat wojny będącej przykładem polsko-japońskiego braterstwa nic nie napiszecie ?
kefas2021.07.23 6:21
Adrianek może nominować nawet kota wodza żoliborskiego jak mu WUC każe, ale czy to będzie lege artis ? Podobnie jak z ID nie będzie.
PRANIE MÓZGÓW "CIEMNEMU LUDOWI"2021.07.23 6:17
W POLSCE POLITYCY PiS UDAJĄ ANALFABETÓW LUB NIMI SĄI MAMY TO CO MAMY -Europoseł Patryk Jaki (PiS) "Czy wiecie, że mianujemy KRS w parlamencie tak samo jak w Hiszpanii? W Hiszpanii wszystko jest ok, ale w Polsce narusza się praworządność. To jest równość? - powiedział, przemawiając w imieniu grupy EKR podczas debaty w Parlamencie Europejskim,: "W Hiszpanii sędziowie są wybierani przez Radę Główną Władzy Sądowniczej, której przewodniczącym jest prezes sądu najwyższego. Pozostałych 20 członków tej Rady jest powoływanych przez parlament (większością 60 proc.), ale wyłącznie spośród doświadczonych sędziów i prawników rekomendowanych przez Komisję Wyborczą, działającą przy sądzie najwyższym. Ta Komisja Wyborcza jest niezależnym organem sędziowskim. parlament wybiera 20 członków Naczelnej Rady wyłącznie z zamkniętej listy 36 kandydatów wskazanych przez sędziów. Nie ma możliwości, aby ktoś poza środowiskami sędziowskimi wskazał parlamentowi kandydatów do Najwyższej Rady Sądownictwa. "Niezależność sędziów od władzy wykonawczej jest w Niemczech modelowa - mówi tymczasem sędzia Monika Frąckowiak z zespołu międzynarodowego Stowarzyszenia Sędziów Polskich Iustitia. - W komisjach ds. powoływania sędziów zazwyczaj większość stanowią sędziowie wyłaniani przez sędziów, bez żadnych wpływów władz politycznych. Władze landowe czy federalne powołują lub mianują tak wyłonionych kandydatów i najczęściej jest to formalność. Sędziowie od momentu powołania w ogóle nie zależą od żadnej innej władzy. Ministrowie nie sprawują kontroli nad sądami nawet organizacyjnej, tak jak ma to miejsce obecnie w Polsce."
x2021.07.23 5:34
Zawieźcie te do tej wspaniałej unii te orzeczenia wydane w sprawach społeczeństwa i zapytajcie czy u nich tez tak jest.
Anonim2021.07.22 21:26
Refleksja jest też taka, że nieudana reforma systemu sprawiedliwości generuje same koszty - powiedział Michał Wypij, poseł PiS. Dodał, że kosztem nieudanej reformy jest to, że Polska "ma zrujnowane relacje na arenie międzynarodowej, także w ramach UE". - Wielu kolegów z PiS też mówi, że czuje żal -
waldeberg2021.07.22 21:24
Daje do zrozumienia, że piłka jest po stronie organów ustawodawczych i owe organy mają sprawę konfliktu z Brukselą załatwić w drodze nowelizacji prawa dotyczącego Izby Dyscyplinarnej SN, czyli wywiesić białą flagę!
Józef2021.07.22 20:30
Ale bełkot.
Anonim2021.07.23 7:01
Dla gimbusów i zdalnych maturzystów ten tekst za długi.
True2021.07.22 19:46
Rany jaki bełkot...
Anonim2021.07.23 7:01
Dla gimbusów i zdalnych maturzystów ten tekst za długi.
tak to ja Filip, CHUJ nie katolik!2021.07.22 18:56
Wybaczcie Polaki, że jestem taka brudna k urwa białoruska! Robie co mi ten ch uj Łukaszenka każe. Piierdoliłem i dalej piierdole jak połamany ch uj o szczepionkach, o papieżu, ale ANI jednym słówkiem nie bąknąłem o szczepionkach Putina i tego bandyty z Chin Xi. ................. Gówno prawda, że jestem "katolikiem"! Jestem zwykłą, starą k urwą!
cynik2021.07.22 18:47
Podsądny komentuje wyrok sądu w swojej sprawie?
Lucy2021.07.22 19:26
o jakim wyroku mówisz
Filip2021.07.22 18:45
Jarosław Kaczyński łamiąc prawo dąży do dyktatury. Stajemy się krajem autorytarnym, a potem totalitarnym. Likwidacja lub przejęcie TVN będzie znaczyło wprowadzenie cenzury. Powoli wracają standardy PRL-wskie. Stanisław Piotrowicz, który oskarżał opozycjonistów jako prokurator w PRL-u był posłem z PiS-u, a teraz jest sędzią w Trybunale Konstytucyjnym. Andrzej Duda dokonał wielokrotnych deliktów konstytucyjnych, złamał art. 7, 10, 32, 42, 126, 144, 173, 178, 179, 180, 183, 187, 190, 193, co wypomniał mu nawet jego były promotor prof. Jan Zimmermann z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Mateusz Morawiecki pod naciskiem Jarosława Kaczyńskiego zmarnował na wybory kopertowe 134 mln zł, bez podstawy prawnej. Politycy z PiS-u doprowadzili do wybudowania bloku C elektrowni w Ostrołęce za 1,5 mld zł, a po wybudowaniu obiekt jest rozbierany. Doprowadzili do ruiny stadninę w Janowie. Jarosław Kaczyński chce za 27 mld zł zakupić 250 czołgów Abrams, mając nadzieję na zgodę Amerykanów na likwidację TVN w podziękowaniu za tę transakcję. Rosjanie mają 22 tys czołgów, tak więc taki zakup nie miałby sensu. Tym bardziej, że w Polsce nie będzie serwisu do tych czołgów. Zakup tych czołgów będą spłacały nasze wnuki im prawnuki. W wyniku nie egzekwowania wyroków TSUE Polska może stracić dotację z Funduszu Odbudowy, a nawet wyjść z UE. Media pisowskie wymyślają kolejne kłamstwa i pomówienia na Donalda Tuska, ku zadowoleniu osób mniej inteligentnych i mniej wykształconych. Generał Wojciech Jaruzelski przebył drogę od dyktatury do demokracji. Natomiast Jarosław Kaczyński i jego pretorianie zmierzają od demokracji do dyktatury. Dla chorobliwego dążenia do jak największej władzy, Jarosław Kaczyński podejmuje działania szkodliwe dla interesów naszego kraju. Naród musi pokazać mu czerwoną kartkę.
Filipie Filipie2021.07.22 19:27
podrap mnie po pi pie
Anonim2021.07.23 8:05
Filipie - jak zawsz piszesz BEŁKOT i nie na temat.
Przechodniu, stań i obserwuj!2021.07.22 18:42
Rozpoczynam wieczorną tresurę żydka Skrzypek (deratyzacja) na dachu..... Ole żydku ! Skacz, skacz gudłajku ... Jump, jump .... Up and down you piece of shit, until you die motherfucker!
Po 11 ...2021.07.22 18:40
Panie Tomaszu Przesławski. Źle wybrałeś. Wybrałeś zło i bezprawie. Ale masz jeszcze szansę. Wyznaj winę i przyjmij pokutę. Twoja dusza nie jest jeszcze potępiona. Ratuj ją.
Po 11 ...2021.07.22 18:27
Tomasz Przesławski Prezes Sądu Najwyższego kierujący pracą Izby Dyscyplinarnej i wszystko jasne :))
Anonim2021.07.23 7:02
Dla kogo niejasne, TVN mu objaśni. :-PPP
tak to ja matis89, CHUJ nie katolik!2021.07.22 18:18
Wybaczcie Polaki, że jestem taka brudna k urwa białoruska! Robie co mi ten ch uj Łukaszenka każe. Piierdoliłem i dalej piierdole jak połamany ch uj o szczepionkach, o papieżu, ale ANI jednym słówkiem nie bąknąłem o szczepionkach Putina i tego bandyty z Chin Xi. ................. Gówno prawda, że jestem "katolikiem"! Jestem zwykłą, starą k urwą!
matis892021.07.22 18:00
Pan Jezus w Orędziach Ostrzeżenie przestrzegał przed TRUJĄCYMI szczepieniami i je przepowiedział 17.06.2012 tak samo jak przepowiedział obalenie Benedykta XVI i ustanowienie Fałszywego Proroka ........... ,,Moja droga umiłowana córko, plany masońskich grup przejęcia światowych walut są coraz bliższe ukończenia. Ich nikczemne plany obejmują również nowe globalne szczepienia, które spowodują choroby na całym świecie, wywołujące cierpienia na skalę nie widzianą nigdy wcześniej. Unikajcie takiego nagle ogłoszonego globalnego szczepienia ponieważ będzie was ono ZABIJAĆ.......''
Skrzypek na dachu2021.07.22 17:33
Niestety ale TSUE musi sie teraz wycofac ze swojej wadliwej nadinterpretacji bo prawo Unijne nie jest jednolite w tej dziedzinie .
alko2021.07.22 17:48
To będzie bardzo interesujące bo wycofanie się z decyzji oznacza niekompetencję a trwanie w decyzji oznacza kompromitację.
Babka klozetowa2021.07.22 17:32
Anonim - największe lewackie bydlę w tej części wszechświata. Przypadek oszalały z nienawiści do wszystkiego, co dobre. Sadomasochista. Bluźnierca i ateista. Kundel i sługa szatana. Jeśli chodzi o nienawiść do Kościoła, to jest duchowym spadkobiercą zarówno faryzeuszy, jak i Lenina oraz Stalina. W nienawiści do Polski przebija samego Hitlera. Po swej śmierci powinien zostać zakonserwowany w formalinie i wystawiony na widok publiczny jako kuriozum, i jako ostrzeżenie, do czego prowadzi patologiczna nienawiść.
alko2021.07.22 17:46
Wystawiony w 3d.
Jerzy2021.07.22 17:26
panie przeslawski - wylizał pan zady nazistom burkselskim, jakiejś czeskie szmacie i komuś tam jeszcze... mam pytanie - czy już się dziadu powiesiłeś? czy tkwi w tobie odrobina honoru????
JM2021.07.22 18:32
Panie Jerzy nich pan podzieli się informacją o swoim wykształceniu, skoro pan takiego mędrca udaje! A może się pan już powiesił?
Jerzy2021.07.23 1:50
posiadam tzw. wykształcenie techniczne - mgr inż., to coś dla bydła sędziowskiego nie do osiągnięcia, wykształcenie techniczne to nie prawo czy równoważna im politologia czy marketing i zarządzanie, jak ktoś sobie nie daje z niczym rady to udaje się na takie kierunki - a jakie efekty tej nauki są widać w naszych sądach choćby...
Kinol2021.07.22 17:17
Alleluja i do przodu. Polacy już olewaj a unię. Popytajcie, a zobaczycie.
Anonim2021.07.22 17:12
Dokładnie, więc w czym problem? Brak jasnych reguł?
niby sędzia, niby sądu2021.07.22 17:10
Tomasz Przesławski, to jest niby sędzia, niby sądu. Jest zwykłym partyjniakiem a nie sędzią. A to pismo, które tu nam zaprezentował jest odzwierciedleniem komunistycznego myślenia. O takiej treści orędzie do narodu kierował Urban jak PZPR się waliło.
Pan PiSowiec 100000%2021.07.22 17:16
to sędzia musi być łapówkarzem z kasty? HAHAHAHAHA WYPAD TSUE i szczury!!! Koniec z wami!!!
Anonim2021.07.22 17:19
PiSowiec? A to nie grzech - to wstyd.
Anonim2021.07.22 17:25
To mówisz kasty sędziowskiej nie znosisz, ale masz upodobanie w PiSiorach co psy mordują ciągnąc za autem. Rozumiem, każdy ma jakieś zboczenia.
Kinol2021.07.22 17:05
Brawo PiS, za próbę zlikwidowania kasty!!! Zawsze głosuje na PiS do końca życia.
Polak2021.07.22 17:05
UE nie stanowi prawa w Polsce, a co najwyżej je negocjuje. Tu negocjacje przegrywa i wynocha TSUE. tSUE nie jest prawem w Polsce.
anonim2021.07.22 17:19
może i nie stanowi ale pis już przestał być zadowolony z izby. izba przestała spełniać ich oczekiwania
Nepotyzm w szeregach PiS2021.07.22 17:01
#TłusteKoty
Skrzypek na dachu2021.07.22 16:56
Tak jest . Dyscypliny musi byc . Wymiar sprawiedliwosci tez podlega prawom tak jak kazdy , a sedzia bandyta tez powinien trafic do wiezienia , tak samo jak policjant zlodziej albo polityk zloczynca . TSUE sie osmiesza .
mateuszjegliński2021.07.22 16:32
Co to za bełkot?
Józef Bonkzdupytuska2021.07.22 16:54
Ja zrozumiałem a dla ciebie to bełkot ?
alko2021.07.22 16:59
Widzę, że to trochę za trudne dla Ciebie do zrozumienia. Jak by Ci to przekazać łopatologicznie... Sędziowie nie są od tworzenia prawa tylko Parlament wybierany w wyborach powszechnych, zaś oni mają tylko strzec sprawiedliwości w wierności prawdzie. To po pierwsze a po drugie TSUE może kierować swoje uwagi tylko do Parlamentu bo tam jest tworzone prawo i ma robić to w zakresie zgodności prawa unijnego z prawej krajowym. Dodam tylko, że to prawo unijne wyłącza z zakresu swoich kompetencji sprawy ustawowe co do funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości w Polsce zgodnie z podpisanym traktatem akcesyjnym. TSUE może tylko i wyłącznie ingerować w to co ustalone w ramach akcesji.
alko2021.07.22 17:05
Ps. Na przykład przyjęcie "biednych murzynków" do UE przez arbitralną decyzję Merkel było naruszeniem wszelkich traktatów unijnych, bowiem w ramach akcesji myśmy zrzekli się części swoich praw w zamian za poczucie bezpieczeństwa we wspólnocie. To zaproszenie było całkowitym naruszeniem bezpieczeństwa, było wbrew umowie jaką zawarliśmy. W związku z tym karanie nas za sprzeciw wobec tej decyzji jest naruszeniem kompetencji jakie przyznaliśmy zarówno KE jak i TSUE. Zresztą to samo stwierdzili posłowie niemieccy twierdząc, ze Angela Merkel tamtą decyzją w 2015 r. złamała zarówno prawo niemieckie jak i unijne traktaty.
Skrzypek na dachu2021.07.22 17:39
Brawo alko , masz 100% racje .