04.10.20, 10:45

Plan grabieży Polski. Od deklaracji terezińskiej do ustawy 447

447. Plan grabieży Polski. Od deklaracji terezińskiej do ustawy 447.

PRASKA PUŁAPKA

W dniach 26–30 czerwca 2009 r. obradowała w Pradze i w pobliskim Terezinie międzyrządowa Konferencja ds. Mienia Ery Holokaustu (Holocaust Era Assets Conference, dalej Konferencja Praska) zorganizowana pod auspicjami Unii Europejskiej i czeskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Podczas tej konferencji 46 delegacji (w tym Stolica Apostolska i Serbia jako obserwatorzy) przyjęło dokument końcowy zatytułowany „Deklaracja Terezińska w sprawie mienia okresu Holokaustu i związanych z tym zagadnień” (ang. Terezin Declaration on Holocaust Era Assets and Related Issues, cytowana dalej jako Deklaracja Terezińska lub Deklaracja). W konferencji tej uczestniczyli też przedstawiciele 24 organizacji pozarządowych (NGO, organizacje przemysłu Holokaustu) zajmujących się odzyskiwaniem mienia pożydowskiego, szerzeniem edukacji o Holokauście, itp.

Zwołanie tej konferencji poprzedziły dwuletnie prace przygotowawcze i negocjacje międzyrządowe pomiędzy państwami zaproszonymi (zmuszonymi?) do wzięcia w niej udziału. Początkowo były to państwa uczestniczące dekadę wcześniej w Konferencji Waszyngtońskiej ds. mienia z czasów Zagłady, która obradowała w stolicy USA w grudniu 1998 r. Na zakończenie Konferencji Waszyngtońskiej przyjęto niewiążący prawnie dokument końcowy zatytułowany „Zasady Konferencji Waszyngtońskiej na temat dzieł sztuki skonfiskowanych przez nazistów” (Zasady). Zasady te zawierają zbiór postulatów dotyczących odnajdywania, identyfikowania dzieł sztuki oraz ustalania ich właścicieli lub ich prawnych spadkobierców. Dokument ten nie zawiera jednak żadnych wskazówek odnośnie ewentualnych kroków mających na celu przegląd realizacji w praktyce postulatów w nim zawartych przez państwa, które uczestniczyły w ich przyjęciu. Stąd też dla kontynuowania zabiegów lobby przemysłu Holokaustu zmierzających do podtrzymywania tematyki roszczeniowej i edukacyjno-propagandowej część uczestników Konferencji Waszyngtońskiej zbierała się na forum utworzonego również w 1998 r. Międzynarodowego Sojuszu na rzecz Upamiętnienia Holokaustu (International Holocaust Remembrance Alliance – IHRA). Tematyka obrad tych forów była jednak ograniczona do kwestii zwrotu dzieł sztuki, przedmiotów religijnych, księgozbiorów itp. oraz kwestii propagowania edukacji na temat Holokaustu.

Aby więc doprowadzić do oczekiwanego przez lobby przemysłu Holokaustu przeglądu realizacji przez uczestników Konferencji Waszyngtońskiej postulatów restytucyjnych zawartych w Zasadach dwie organizacje tego lobby, Claims Conference i World Jewish Restitution Organization (WJRO), spowodowały, iż J. Christopher Kennedy, Specjalny Wysłannik Departamentu Stanu USA ds. Holokaustu rozpoczął w 2007 r. w imieniu Stanów Zjednoczonych i lobby przemysłu Holokaustu konsultacje, głównie z państwami Europy Środkowej i Wschodniej oraz Rosji w sprawie zwołania przeglądowej konferencji międzynarodowej poświęconej realizacji postulatów zawartych w Zasadach. W porozumieniu z rządem Republiki Czeskiej wybrano Pragę na miejsce planowanej na 2009 r. konferencji.

Jak wynika z materiałów ujawnionych przez Wikileaks Czesi planowali początkowo zorganizować małą konferencję przeglądową poświęconą realizacji postulatów zawartych we wspomnianych powyżej Zasadach. Jednakże na wniosek byłego ambasadora Czech w Waszyngtonie, A. Vondry, a w 2009 r. wicepremiera Czech, polityka aktywnego w relacjach czesko-izraelskich, po konsultacjach ze wspomnianym Ch. Kennedym, zaczęto poszerzać zarówno skład uczestników, jak i tematykę planowanej konferencji. Podczas kolejnych konsultacji w USA, jeszcze w listopadzie 2008 r. przedstawiciele czeskich organizatorów (Milos Pojar, Tomas Kraus i Denisa Haubertova) spotkali się, poza wspomnianym Ch. Kennedym, z reprezentantami między innymi, Claims Conference, American Jewish Committee, World Jewish Congress, American Jewish Joint Distribution Committee oraz z delegatami ocalonych z Holokaustu. Dyplomaci czescy przyjęli wówczas od ambasadora Kennedy’ego „szereg rekomendacji” dotyczących planowanej konferencji.

Publicznie wciąż jednak utrzymywano, że Konferencja Praska z 2009 r. będzie miała na celu „ocenę działań jakie podjęto w wykonywaniu konkluzji Konferencji Waszyngtońskiej” oraz „nadanie nowego impetu dalszej międzynarodowej współpracy z położeniem nacisku na edukację (nt. Holokaustu – dodane)”. I ani słowa o mieniu bezdziedzicznym. Również na spotkaniu Robertem Wexlerem, członkiem Izby Reprezentantów i dyrektorem wykonawczym Federacji Wspólnot (Gmin) Żydowskich na początku grudnia 2008 r., Tomas Kraus informował, iż celem planowanej konferencji będzie poruszenie pozostałych po Konferencji Waszyngtońskiej, ale też sugerował unikanie „kontrowersyjnych zagadnień” oraz powołanie instytucji międzynarodowej mającej udzielać pomocy w odzyskiwaniu dzieł sztuki zagrabionych w czasie II wojny światowej. I tym razem również nie było ani słowa o mieniu bezdziedzicznym. Ambasada USA w Pradze szczególnie podkreślała w depeszy do Departamentu Stanu, iż „Czesi działają ostrożnie, aby osiągnąć konsensus i mają nadzieję uniknąć pewnych kontrowersyjnych kwestii, takich jak roszczenia ubezpieczeniowe czy problemy dotyczące zrabowanych dzieł sztuki”. Tak więc w depeszy tej datowanej 9 stycznia 2009 r. nie wymienia się w ogóle kwestii mienia bezdziedzicznego lub nie wskazuje się, że czescy organizatorzy uznają tą tematykę za kontrowersyjny przedmiot obrad planowanej konferencji. Nie wydaje się to być zwykłym przeoczeniem autora depeszy, ponieważ zamieszcza on w niej również informacje, iż czeski wicepremier T. Kraus podkreślał konieczność szybkiego działania „ponieważ jest to ostatnia szansa zrobienia czegoś w czasie, gdy ocalali z Holokaustu są wciąż z nami. Za pięć lat może już nie być żadnych ocalałych”. Wypowiedź ta wskazuje, iż jeszcze na pięć miesięcy przed rozpoczęciem Konferencji Praskiej jej czescy organizatorzy postrzegali jej tematykę jako ograniczoną do kwestii restytucji zrabowanych dzieł sztuki, przedmiotów kultu religijnego czy archiwaliów, a więc tematyki nie budzącej z powodu ich zasadności większych kontrowersji wśród zaproszonych (lub zmuszonych) do udziału w niej delegacji państwowych. W opinii T. Krausa konferencja miała mieć za cel zajęcie się sprawami roszczeń osób żyjących lub ich prawnych następców (dziedziców). Ze względu na jego pochodzenie z rodziny żydowskiej prześladowanej w okresie Holokaustu, wyksztalcenie prawnicze oraz doświadczenie dyplomatyczne, trudno podejrzewać T. Krausa o ignorancję lub antyroszczeniową stronniczość w tej sprawie. (…)

Informacja prasowa - Wydawnictwo Fronda

Komentarze

Jan Radziszewski2021.01.21 3:46
Wielka niewiara i buta wkradła się w szeregi duchowieństwa wszystkich szczebli w Polsce, oni ulegają wpływowi ludzi kierowanych przez szatana. Prowadzi on was jak owce na rzeź, po nitce w piekielną przepaść. Coraz trudniej jest przebić się Łasce Bożej przez mur obojętności, duchowieństwo moralnie i duchowo upada, a prawie w ogóle się nie broniąc stają się łatwym łupem złego ducha. Polscy przywódcy posłusznie pełnią wolę ludzi masonerii, a także wolę osób z żydowskiej Chazarii. Coraz intensywniej jest wcielany plan likwidacji, depopulacji Polaków, a na ich miejsce powoli sprowadzają ludzi z nacji żydowskiej i chazarskiej, która jest wrogiem całej reszty ludzkości, bo większość z nich jest w ręku księcia ciemności. Dla zwykłych ludzi sytuacja staje się prawie beznadziejna. Jeszcze raz was proszę, wszelkich ludzi dobrej woli, osób świeckich i duchowieństwo wszystkich szczebli, porzućcie szatana, nie wierzcie w jego obłudne, kłamliwe obietnice, on nigdy nie zrealizuje tego co obiecał, bo on nie ma takich możliwości. Każdy zły duch prowadzi swoje ofiary do utraty nadziei, utraty wiary oraz zaniku miłości. Demon usilnie pracuje nad stworzeniem w was niewiary, albo zamienia wiarę w jej substytut, swój demoniczny zamiennik. Podkłada on siebie samego człowiekowi, aby ten go czcił tak, jak się czci Boga. Zabiera ludziom nadzieję, wmawia wam, że nigdy nic się już nie zmieni, nie poprawi, że to on już zwyciężył. Nie pozwala wam zbliżyć się do jedynego źródła Bożej Miłości, dusi Jej wszelkie przejawy, a was kieruje na cielesność oraz wszelkie wyuzdanie.
Jan Radziszewski2021.01.19 20:58
+++ Wkrótce żydów NIET i NIE BUIET Pan 13 11,2016 + co chcą wrogowie Moi, by ludzi było mniej, was „nie Żydów” ( goji ) 500 milionów (najwięcej) ziści się, tylko, że miejsca nie będzie dla nich. Ani jeden nie prześliźnie się przez oko sprawiedliwości. Ani jeden z nich nie posiądzie Ziemi. Nigdzie się nie schowa. Ani na Ziemi, ani pod Ziemią, ani w oceanie, ni pod oceanem. Ni w jaskiniach, ani nawet poza Ziemią. Zostaną zniweczone wszystkie ich dobra i to w czym pokładali nadzieję. Zginą i pójdą w ogień, jak plewy na spalenie. Będą służyć za chrust i ściółkę dla złych duchów. Zobaczą wtedy czym byli: błotem nierządnym, a dufali, że są panami świata. Kto nie chce królować wraz ze mną, nie będzie nawet królował, jak myśli, w królestwie ciemności. Im bardziej służył demonowi za życia, tym większą wzgardę okaże (on - cezar J 19,15) mu w swoim królestwie. Nawołuję i napominam. Nawołuje, napomina, prosi przede wszystkim moja Matka. Obraziliście ją i obrażacie. Nic sobie nie robicie z jej napominań, z jej łez. Będziecie wołać i prosić jej wstawiennictwa, wy którzy nią wzgardziliście, ale będzie za późno. Wy, którzy to zrobicie nie ocalicie ciał. Ocalicie jednak dusze. Nieszczęścia od was nie odejdą i nie ominą waszych domów i waszych doczesnych „powłok” na tej Ziemi. Zginiecie, ale ocalicie dusze. Mała trzódka jednak ocali i ciało i dusze i zobaczy nowe Niebo i nową Ziemię. Pan 636 Plany tego Narodu, jak również plany czarnej bestii – Masonerii, będą unicestwione, a ci, co pójdą za ułudą demona, oddani będą w szpony tego, któremu tak wiernie służyli 584 Przekląłem naród z którego się wywodzę. Z tej nacji uratują się jedynie ci, co uwierzą, że JA JESTEM. + Czyściec spotka jedynie garstka oszukanych i zwiedzionych, nie świadomych do końca swojego grzechu. - Ci z Mojego narodu, co nie przyjęli Mnie, jako Mesjasza, walczyli i nadal ze Mną walczą, ci sami wybrali swój los i to bezpowrotnie 645 -+++ Izrael wbił się w potężną pychę, nad którą nie umie zapanować. Jeszcze raz dam szansę temu narodowi, tak by uznał Mojego Boskiego Syna.
Jan Radziszewski2021.01.19 20:56
Pouczenia Pana Jezusa i Orędzia dla Polski, Kościoła, świata 6 VI 2018 cz 1 Polska nie jest miejscem dla Żydów Środa, 6 czerwiec 18. 03 Pisz dziecko Nie lękaj się. Zapisz Żydzi coraz bardziej panoszą się w waszym narodzie. Nie jest to miejsce dla nich. Mają swój kraj. Są inne kraje gdzie mają [się] dobrze i nie są prześladowani. Polska nie jest miejscem dla Żydów. Mają tu prawo mieszkać ci, którzy od wieków mieszkali w Polsce, ich potomkowie i tylko Ci, którzy dobrze życzą Polsce i nie uznają Izraela lub jest dla nich obojętny. Ci, którzy przyszli z Rosji podczas zaborów wysługując się często zaborcy, a jeśli nawet nie to szanując i kochając Rosję bardziej niż Polskę takiego prawa do mieszkania ( w Polsce) ich potomkowie nie mają. Nie mają prawa do mieszkania w Polsce także Żydzi z Niemiec. Nie mają prawa tym bardziej ci Żydzi, którzy nie urodzili się w Polsce niezależnie od tego jaką funkcję by w waszym kraju pełnili. Nie mają żadnego prawa do mieszkania w Polsce obywatele Izraela niezależnie od tego co by się w ich kraju i z ich krajem działo. Ja tego nie chcę, ja Bóg, lecz oni przecież Mnie zabili. I zabijają wasz naród teraz podstępnie, był czas, że jawnie, znowu będzie to niemal jawne, choć pod płaszczykiem wrogich wam potęg. Polska jest krajem starożytnym. I była takim już gdy Abraham czy jeszcze Abram wędrował ze swoimi stadami. Synagoga szatana chce zniszczyć mój umiłowany kraj ja zaś na to nie mogę pozwolić. Lecz pomagają im wasze grzechy. One też blokują wasze serca przed pełną Intronizacją wedle Mojej Woli. Poddani tak wielu wrogim siłom, jeśli jej nie będzie – zginiecie. Jeśli nawrócicie się przed ostateczną zagładą, ocalejecie, lecz czy ten kraj nie stracił dość krwi, czy nie wydał na żertwę ofiarną swych najlepszych synów i najlepsze córki? Czyż nie szkoda wam krwi dzieci waszej ojczyzny? Wasze, coraz bardziej ograniczone myślenie, temu pomaga. Niewielu jest rozsądnych w waszym narodzie. Polacy muszą być silni i zjednoczeni – jak w czasach Solidarności i jeszcze bardziej a przede wszystkim we Mnie i ze Mną, Chrystusem. - Chwała Tobie Chryste. - Pokój Tobie moje [dziecko] i pokój wszystkim Polakom ( i też na obczyźnie) dobrej woli.
ada2020.10.5 7:20
Wiecznie nienażarty naród, ciągle czegoś żądający, depczący prawa innych.
stan2020.10.4 16:44
gratuluję, wreszcie i fronda widzi problem, Szkoda że tak późno.
Czy "redaktor" planuje jutro wizytę2020.10.4 12:34
w Rejonowym Biurze Pracy?
Anonim2020.10.4 12:44
Icek ty uważaj ,bo ci zrobią sobotę pracującą i będziesz zapierdzielał przez 7 dni na nasze zasiłki.
Autorze!2020.10.4 11:37
𝐀𝐂𝐓 𝟒𝟒𝟕 - 𝐧𝐢𝐞 𝐦𝐚 𝐳𝐧𝐚𝐜𝐳𝐞𝐧𝐢𝐚 𝐩𝐫𝐚𝐰𝐧𝐞𝐠𝐨 𝐰 𝐏𝐨𝐥𝐬𝐜𝐞! W Polsce obowiązuje polskie prawo!
Anonim2020.10.4 12:12
Nieuku , do czasu implementacji prawa międzynarodowego lub umowy.
Przeczytaj Act 447, zrozum,2020.10.4 13:06
umyj zęby i dopiero później zabieraj głos!
Anonim2020.10.4 18:09
Dzięki takim koszernym trollom jak ty , Serbia już zapłaciła 1 mld USD a sama przymiera głodem.
Anonim2020.10.4 12:14
W Polsce obowiązuje prawo jakie wymyśli Rotschild, którego bank centralny rządzi naszym krajem. Dopóki jesteśmy w systemie finansowym tego klanu - jesteśmy NIEWOLNIKAMI.
"jesteśmy"?2020.10.4 13:04
My, tzn kto towariszcz durak?
prosty2020.10.4 13:03
Cel jest jeden - ograbić Polskę, i kogo można, na tyle, ile się da. Ani deklaracja Terezińska, ani 447 Act tego bezpośrednio nie robią, jednak wszystko służy budowaniu warunków do ograbienia państwa. Nie na zasadzie zwrotu mienia bezspadkowego, doskonale znają prawo, ale przez tworzenie nacisku na rekompensatę za to mienie/nacjonalizację/cierpienia Żydów/udział w Holokauście (niepotrzebne skreślić). Deklaracja była formą zobowiązania wobec świata. Act 447 to wyznaczenie USA jako policjania. Grabowski, Engelking, Gross i inni robią z nas katów, to pomaga sprawie. Chodzi o to, żebyśmy sami, jak Szwajcarzy, oddali i prosili, by nam dać spokój. Dr Ewa Kurek wskazuje, że jesteśmy bezpieczni, dopóki funkcjonujemy także jako ofiary II WŚ. Dlatego propagandyści chcą to odwrócić. Niestety, po stronie naszych władz niewiele jest działań zabezpieczających. Także E. Kurek wskazuje, że powinniśmy choćby sięgnąć do żydowskich źródeł i je upublicznić, tam jest dużo o tamtych czasach, odbrązowujących mity. Powinniśmy udostępnić światu naszą historię tego okresu, dokumenty, bo ignorancja narasta, a technologie nam to ułatwiają. Żydzi nie śpią, cały czas działają. Niedawno WJRO, główny motor "Przedsiębiorstwa Holokaust" podpisał z Izraelem umowę o współpracy w "odzyskiwaniu" mienia. Do jakich szczegółów schodzą i nad czym pracują można poczytać na ich stronie: https://wjro.org.il/
Obok "znaczenia prawnego" to ty hamburczyku2020.10.4 13:17
w życiu nawet nie stałeś.
Anonim2020.10.4 11:26
Jeśli nie uznamy w sercach naszych Jezusa Chrystusa jako naszego Pana, to siłami swoimi nie obronimy się przed Synagogą Szatana, czyli mówiąc wprost, przed klanem Rotschildów, którzy opanowali cały ten świat.
Anonim2020.10.4 11:23
a nasi rzadzacy ,my tam wiemy swoje a zydki juz licza zielone. Szkoda ze mamy miekkich u wladzy dopiero jak naprawde sie zacznie to bedzie placz na caly swiat .Rzadzacy otrzasnijcie sie.
wy towariszcz jewrej z leningrada2020.10.4 11:35
Niech wam Alosza da polskij alfabet albo piszcie cyrylicą. Tak będzie lepiej.
Polak2020.10.4 11:06
Dlatego wspieram "W Realu" i "Media Narodowe" bo oni od dawna o tym mówią. A "Fronda" obudziła się niedawno.
Elektor2020.10.4 13:21
Konfederaci mówią o tym od lat. Pisowcy i frondziarze jak na zdrajców i pachołków żydowskich przystało wyśmiewali ich.
Elektor2020.10.4 10:53
No...choc raz prawdę na frondzie napisaliście. Pisowcy to pachoły na powrozie żydowskimi, wiernie im służące. Zadłużyli nas na sumy niewyobrażalne! I co dalej? Zdrajcy pisowscy na czele z nieżyjącym już niestety ich hersztem i idolem Lechem K.
Anonim2020.10.4 12:38
spadaj kretynie
Elektor2020.10.4 13:07
Jak to mówią...uderz w stół a nozyce się odezwą.