29.08.20, 08:55Fot. via Pixabay

Polscy biskupi ujednolicili teksty modlitw [SPRAWDŹ]

Biskupi zatwierdzili 28 sierpnia normy dotyczące ujednolicenia różnych wariantów modlitw. Przygotowany przez Komisję ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów wykaz ma pomóc usunąć rozbieżności w publikowanych w różnych źródłach tekstach modlitw.

Podczas 386. Zebrania Plenarnego Konferencji Episkopatu Polski obradującego od 27 do 29 sierpnia na Jasnej Górze biskupi przyjęli normy dotyczące ujednolicania tekstów niektórych modlitw. „Jest dla nas bardzo ważne, żeby te formuły modlitewne, które stosujemy na co dzień, brzmiały jednakowo w różnych modlitewnikach czy w różnych zgromadzeniach liturgicznych. Teraz będziemy mieć wzorzec, do którego będzie można się odwołać” – podkreślił bp Adam Bałabuch, przewodniczący Komisji Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów.

Ujednolicenie dotyczy m.in. modlitwy Pozdrowienia Anielskiego, w której poprawna formuła to „Zdrowaś Maryjo” (nie „…Mario”), „błogosławionaś Ty między niewiastami” (a nie np. „błogosławiona jesteś”). Wśród ujednoliconych formuł znalazła się także modlitwa „O mój Jezu” (fatimski akt strzelisty z modlitwy różańcowej) z formułą „dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia”.

Ujednolicono także tekst modlitwy „O Krwi i Wodo” z kultu Bożego Miłosierdzia, w której potwierdzono jako obowiązującą formułę „…któraś wypłynęła…” (nie „wytrysnęła”). „Sama św. Siostra Faustyna używa co prawda w „Dzienniczku” różnych brzmień: „wytrysła” (Dz. 83 i 309), „wytrysnęła” (Dz. 187), „wytrysłaś” (Dz. 813). Jednak w oficjalnych zatwierdzonych modlitewnikach Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia („Jezu, ufam Tobie” z r. 1993 oraz „Bóg bogaty w Miłosierdzie” z 2014 r.) używa się formy „wypłynęła” nawiązującego do biblijnej sceny przebicia serca Chrystusa i taką formę przyjęliśmy za obowiązującą” – wyjaśnił bp Bałabuch. Jak dodał, wśród ujednoliconych modlitw są także modlitwa „Aniele Boży” oraz fatimska „Modlitwa Anioła”.

Ujednolicenie polskiego brzmienia wybranych form modlitewnych, publikowanych w różnych źródłach, ma na celu korektę zauważonych rozbieżności i niedogodności oraz wprowadzenie ładu na forum wydawnictw katolickich, także w Internecie. Po przyjęciu i publikacji form ujednoliconych przez KEP normy staną się obowiązujące dla kolejnych wydań tekstów liturgicznych i innych modlitewników.

BP KEP

Publikujemy pełną listę ujednoliconych tekstów i norm:

Komisja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów KEP

Normy dotyczące ujednolicania wariantów modlitw

W niniejszym wykazie podaje się propozycję ujednolicenia brzmienia niektórych form modlitewnych, publikowanych w różnych źródłach liturgicznych; a także korekta zauważonych rozbieżności i niedogodności. Pomoże to wprowadzić ład na forum wydawnictw katolickich, także w Internecie. Po przyjęciu form ujednoliconych przez KEP, staną się one obowiązujące dla kolejnych wydań tekstów liturgicznych i innych modlitewników.

I. Ujednolicanie zatwierdzonych wariantów

1.      Ojcze nasz (Modlitwa Pańska)

Proponowany wariant decydujący: wg Mszału Rzymskiego.

Objaśnienie: różne zatwierdzone i używane warianty znajdują się obecnie m.in. w Mszale i Liturgii Godzin oraz innych księgach liturgicznych oraz Katechizmie. W KKK 2579 „Złego” jest pisane wielką literą, ale należy uznać to raczej za wyjątek katechetyczny, ponieważ przeważająca teksty zarówno liturgiczne, jak biblijne, nie używają majuskuły w słowie „zły” (grecki termin „poneros” ma w tym miejscu znaczenie raczej ogólne, a nie osobowe[1]). Dodatkowo mszalny embolizm „Wybaw nas, Panie” wzmacnia interpretację w tym kluczu („od zła wszelkiego”). Stąd propozycja, aby jednak w modlitwie nie pisać „Złego” wielką literą i pozostać przy dotychczasowej tradycji liturgicznej i biblijnej. Końcowe „Amen” (KKK 2856) używane jest w formułach pozaliturgicznych, np. w Różańcu NMP lub Koronce do Bożego Miłosierdzia itp. Opuszcza się je w formułach liturgicznych, gdzie po Modlitwie Pańskiej następuje inna oracja skierowana do Boga Ojca.

Proponowana wersja ujednolicona:

Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. I odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. (Amen.)

2.      Zdrowaś Maryjo (Pozdrowienie Anielskie)

Proponowany wariant decydujący: wg Katechizmu Kościoła Katolickiego 2676-2677.

Objaśnienie: Inny wariant (Wykaz odpustów) stosuje odmienną interpunkcję.Katechizm przed „teraz i w godzinę” podaje przecinek.

Proponowana wersja ujednolicona:

Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.

3.      Królowo nieba (Regina caeli)

Proponowany wariant decydujący: brzmienie ujednolicone wg zasad ortografii i pisowni języka religijnego.

Objaśnienie: Obecnie zatwierdzone warianty (Wykaz odpustów, LG) stosują wielką literę w nowej linii po przecinku oraz różną pisownię słowa „alleluja” (wielką / małą literą). W wersji ujednoliconej bierze się pod uwagę zasadę, że zaimek „ten” (łac. quem) w przypadku osoby Chrystusa pisze się wielką literą(por. Dz 13, 37).

Proponowana wersja ujednolicona:

Królowo nieba, wesel się, alleluja,

bo Ten, któregoś nosiła, alleluja,

zmartwychpowstał, jak powiedział, alleluja.

Módl się za nami do Boga. Alleluja.

4.      Pod Twoją obronę

Proponowany wariant decydujący: wg Liturgii Godzin.

Objaśnienie: Inne brzmienia (np. z księgi Egzorcyzmów, gdzie stosuje się odmienną interpunkcję i zasady stosowania wielkich liter) będą dostosowane do standardowej.

Proponowana wersja ujednolicona:

Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać, Panno chwalebna i błogosławiona. O Pani nasza, Orędowniczko nasza, Pośredniczko nasza, Pocieszycielko nasza. Z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj.

5.      Pomnij, o Najświętsza Panno (Modlitwa św. Bernarda)

Proponowany wariant decydujący: wg Wykazu odpustów.

Objaśnienie: Inne brzmienia (np. z księgi LG i Egzorcyzmów, gdzie stosuje się odmienną interpunkcję) będą dostosowane do standardowej.

Proponowana wersja ujednolicona:

Pomnij, o Najświętsza Panno Maryjo, że nigdy nie słyszano, abyś opuściła tego, kto się do Ciebie ucieka, Twej pomocy wzywa, Ciebie o przyczynę prosi. Tą ufnością ożywiony, do Ciebie, o Panno nad pannami i Matko, biegnę, do Ciebie przychodzę, przed Tobą jako grzesznik płaczący staję. O, Matko Słowa, racz nie gardzić słowami moimi, ale usłysz je łaskawie i wysłuchaj. Amen.

6.      Witaj, Królowo

Proponowany wariant decydujący: wg Wykazu odpustów.

Objaśnienie: do brzmienia z Wykazu odpustów wnosi się korektę ortograficzną w słowie „owoc” (obecnie jest pisane wielką literą, inaczej niż w Pozdrowieniu Anielskim). Inne brzmienia (np. z księgi LG i Egzorcyzmów, gdzie stosuje się odmienną interpunkcję) będą dostosowane do standardowej.

Proponowana wersja ujednolicona:

Witaj, Królowo, Matko miłosierdzia, życie, słodyczy i nadziejo nasza, witaj. Do Ciebie wołamy wygnańcy, synowie Ewy. Do Ciebie wzdychamy, jęcząc i płacząc na tym łez padole. Przeto, Orędowniczko nasza, one miłosierne oczy Twoje na nas zwróć. A Jezusa, błogosławiony owoc żywota Twojego, po tym wygnaniu nam okaż. O łaskawa, o litościwa, o słodka Panno Maryjo.

II. Inne ujednolicenia i korekty

7.      Tytuł dotychczasowej Litanii do Wszystkich Świętych

Dotychczasowa nazwa „Litania do Wszystkich Świętych” nosi nazwę „Litania do Świętych” (zgodnie z tytułem łacińskim „Litaniae Sanctorum”). Taką pisownię stosuje się już w nowych wydaniach tej modlitwy. Pozostałe wydania będą ujednolicane zgodnie z nowym tytułem.

8.      Tytuł litanii w obrzędzie koronacji wizerunku NMP

Przyjmuje się ujednolicony tytuł „Litania z obrzędu koronacji wizerunków Najświętszej Maryi Panny”.

9.      Formuła wstępna w litaniach

We wszystkich litaniach (oprócz Litanii do Świętych) przyjmuje się standardowe brzmienie i pisownię formuły wstępnej (Kyrie eleison) oraz pisownię małą literą słowa „wszystkich” w wyrażeniu „wszystkich Świętych” (np. „Jezu, korono wszystkich Świętych” lub „Królowo wszystkich Świętych”). Ujednolicona formuła wstępna do zatwierdzonych litanii ma odtąd następującą pisownię i brzmienie:

Kyrie, eleison.

Christe, eleison.

Kyrie, eleison.

Uwaga: w Litanii do Świętych stosuje się nadal przyjętą w księgach formę polską „Panie, zmiłuj się nad nami…”.

10. Wezwanie „Módlmy się”przed oracją w litaniach

We wszystkich zatwierdzonych litaniach przed oracją końcową stosuje się wezwanie „Módlmy się”.

Objaśnienie: obecnie brakuje tego wezwania w zatwierdzonej Litanii do Najśw. Imienia Jezus oraz Litanii z obrzędu koronacji wizerunków NMP. Odtąd obowiązuje stosowanie wezwania „Módlmy się”.

11. Dodatkowa oracja w modlitwie „Anioł Pański”

Odnośnie do modlitwy końcowej, to oprócz obecnie istniejącej w Wykazie odpustów można zamiennie stosować orację z uroczystości Zwiastowania Pańskiego, zgodnie z zapisem adhortacji Marialis cultus św. Pawła VI (num. 41 przypis 109):

Boże, z Twojej woli w łonie Maryi Dziewicy odwieczne Słowo przyjęło ludzkie ciało; † spraw, abyśmy wyznając, że nasz Odkupiciel jest prawdziwym Bogiem i prawdziwym człowiekiem, * zasłużyli na udział w Jego Boskiej naturze. Który żyje i króluje na wieki wieków. Amen.

Jeśli po zatwierdzonym tekście z Wykazu odpustów dodaje się doksologię „Chwała Ojcu…” oraz „Wieczny odpoczynek”, to formułę za zmarłych należy poprzedzić specjalną formułą oddzielającą, np. „Módlmy się za zmarłych.” albo „Za zmarłych”.Odnośnie do doksologii „Chwała Ojcu”, nie ma normy dotyczącej jej powtarzania, pozostawia się to prywatnej pobożności.

12. Korekta formuły „Wieczny odpoczynek”

Obecnie zatwierdzona formuła z Wykazu odpustów zostaje zmieniona na następującą formułę ujednoliconą z racji duszpasterskich. W formule tej można stosować odmianę wyrazów odnoszących się do wielu lub jednego zmarłego / jednej zmarłej.

Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen.

13. Skróty stosowane w modlitwach

W tekstach wyróżnia się skrótami podział na części prowadzącego, kantorów i pozostałych obecnych. Ustala się następujący ujednolicony porządek skrótów:

 1. / W. = prowadzący (przewodniczący)/ wszyscy

 2. /W. = kantor / wszyscy (skrót stosowany standardowo w Liturgii Godzin)

14. Akt strzelisty „O mój Jezu”

Przyjmuje się ujednoliconą formułę aktu strzelistego z Fatimy, stosowaną w Różańcu NMP. Formuła ujednolicona dla pożytku wiernych brzmi:

O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.

15. KORONKA DO MIŁOSIERDZIA BOŻEGO

Przyjmuje się ujednolicone brzmienie tekstów z Koronki do Miłosierdzia Bożego wg tekstu zatwierdzonego dla Archidiecezji Krakowskiej przez kard. Franciszka Macharskiego, metropolitę krakowskiego, w dniu 16 lutego 1980, potwierdzonego w oficjalnym modlitewniku „Jezu, ufam Tobie” (imprimatur w 1993 i 2016):

 • Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci Ciało i Krew, Duszę i Bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

 • Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata.

 • Święty Boże, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem.

 W wersecie „Miej miłosierdzie dla nas i całego świata” (wersja dostosowana do norm języka polskiego i tak zatwierdzona) można w śpiewie stosować oryginalne brzmienie „świata całego”.

W modlitwie „O Krwi i Wodo…”, pochodzącej z Dzienniczka Św. Siostry Faustyny i mającej już w oryginale różne brzmienia (Dz 84, 187, 309, 813), a którą można odmawiać w Godzinie Miłosierdzia, także podczas odmawiania Koronki, przyjmuje się jako obowiązujące brzmienie ujednolicone według sformułowań biblijnych („wypłynęła” zamiast „wytrysnęła”, por. J 19, 34), zatwierdzone we wspomnianym modlitewniku „Jezu, ufam Tobie” i w takiej formie używanych przez Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia, z majuskułą w wyrażeniu „Krwi i Wodo” (ze względu na kult do Krwi Chrystusa oraz na majuskułę w słowie „Tobie”):

 • O Krwi i Wodo, któraś wypłynęła z Najświętszego Serca Jezusowego jako zdrój Miłosierdzia dla nas – ufam Tobie.

16. uzupełnienie formuł końcowych Litanii loretańskiej „ad libitum”

W Litanii Loretańskiej przyjmuje się możliwość używania tradycyjnych formuł końcowych dostosowanych do okresu liturgicznego, na podstawie zatwierdzonego przez Kongregację Kultu Bożego w 1963 r. tekstu z „Collectio Rituum” oraz Wykazu odpustów. Oprócz aktualnie używanego wersetu „Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko…” i modlitwy „Wszechmogący Boże” (lub „Łaskę Twoją”) można stosować w modlitwie także poniższe warianty (dostosowane do brzmienia aktualnego Mszału):

W okresie Adwentu

 1. Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi.

 2. I poczęła z Ducha Świętego.

Módlmy się. Boże, z Twojej woli za zwiastowaniem anielskim odwieczne Słowo przyjęło ludzkie ciało w łonie Najświętszej Maryi Panny, † spraw, aby wspomagało nas wstawiennictwo Dziewicy, * w której Boże macierzyństwo głęboko wierzymy. Przez Chrystusa, Pana naszego. W. Amen.

W okresie Narodzenia Pańskiego

 1. Po porodzeniu, Panno, nienaruszoną zostałaś.

 2. Bogurodzico, przyczyń się za nami.

Módlmy się. Boże, Ty przez dziewicze macierzyństwo Najświętszej Maryi Panny obdarzyłeś ludzi łaską wiecznego zbawienia, † spraw, abyśmy doznawali orędownictwa Tej, * przez którą otrzymaliśmy Twojego Syna, Dawcę życia wiecznego. Który z Tobą żyje na wszystkie wieki wieków. W. Amen.

W Okresie Wielkanocy

 1. Raduj się i wesel, Panno Maryjo, alleluja.

 2. Bo zmartwychwstał Pan prawdziwie, alleluja.

Módlmy się. Boże, Ty przez zmartwychwstanie Twojego Syna, naszego Pana, Jezusa Chrystusa, przywróciłeś radość światu, † spraw, abyśmy przez Jego Matkę, Dziewicę Maryję, * osiągnęli szczęście życia wiecznego. Przez Chrystusa, Pana naszego. W. Amen.

17. Norma dotycząca łamania tekstu

Księgi liturgiczne podają różne formy łamania tekstu modlitw. Łamanie tekstu i układ linii nie należą do elementów istotnych, dlatego wydawcy mogą je stosować zgodnie z potrzebą, np. w wielu liniach dla łatwiejszej recytacji lub w tekście ciągłym dla zaoszczędzenia miejsca w druku.

[1]„Wybaw nas ode złego” pojawia się tylko w Mateusza 6, 13. U Mateusza „poneros” pojawia się 3 razy w kontekście osobowego zła, w większości przypadków oznacza sytuacje od której ktoś może doznać zła, krzywdy. Może stać za nimi osobowe zło, ale to zawężenie znaczenia. Komentatorzy dopuszczają osobowe zło ale się do niego nie ograniczają.

 

Komentarze

Apel2020.09.1 8:58
Czytelnicy Frondy! Ponieważ to antypolskie bydlę o nazwach: katolicka kretynizacja polski 🇵🇱, ladychapel, Polak Ateista Dumny Gej, Po 11..., JPIII i in. jest coraz bardziej chamski, wulgarny i bluźnierczy, a administracja portalu nie robi nic, by wpisy tego zboczonego idioty kasować proponuję, by maksymalnie dużo użytkowników dokonywało rozmaitych losowych, lapidarnych, humorystycznych wpisów korzystając z jego nicków. W ten sposób przynajmniej rozmyjemy jego szatańską działalność.
Anonim.2020.08.30 11:51
Starzy ludzie będą dalej modlić po staremu,a mlodzi......?
Anonim2020.08.29 22:19
Komentarz Tygodnia: Gdzie są pieniądze z Fawley Court? ... https://www.youtube.com/watch?v=nrkUhUaDWpc
Roman2020.08.29 15:35
Nie czytac komentarzy dyzurnego kretyna o imieniu "katolicka kretynizacja polski 🇵🇱"
Beata Anna Maria2020.08.29 14:57
Episkopat Polski przecedził komary- literówki, interpunkcji ... a połknął wielbłąda w modlitwie Ojcze nasz-,, nie wódż nas na pokuszenie,, pozostawiając bez zmian to co zmienił papież Franciszek . Tego wielbłąda przecedził papież Franciszek a wprowadzenie w Kościele w Polsce zależy od decyzji i posłuszeństwa papieżowi Episkopatu. To jest sprawa walki życia ze śmiercią demona z BOGIEM w TRÓJCY JEDYNYM.Boli niewyobrażalnie, że dziś tą walkę Episkopat w Polsce teraz przegrał .
stan2020.08.29 17:37
Myślę, że bardziej przegrywa jeśli chodzi o brak ekspiacji we wszystkich kościołach za to, co się dzieje w Polsce i świecie oraz z powodu braku intronizacji Jezusa na Króla we wszystkich diecezjach i parafiach. Modlitwy Ojcze nasz uczył sam Pan Jezus.
katolicka deratyzacja Polski2020.08.29 17:43
Nikomu nie wolno zmieniac slow Chrystusa,takze Papiezowi nie.
Clint2020.08.30 3:06
Franciszek jest fałszywym prorokiem. Jego satanistyczne brednie nie obowiązują katolików. Powodzenia.
Tadeusz2020.08.29 14:34
BOGU NIECH BĘDĄ DZIĘKI naszym biskupom za ujednolicenie modlitw.
Anonim2020.08.29 12:58
Jesteśmy w toku KRYZYSY / ROZŁAMU POSOBOROWEGO kościoła gdzie EWOLUCJA NAUKI - czyli SEKULARYZACJA wiernych i duchowieństwa postępuje w tempie zastraszającym dającym mozliwość ODRYWANIA sie kolejnych episkopatów od K.K. po Niemczech A nasz KEP zamiast wracać do NIEZMIENNEJ NAUKI KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO i TRADYCJI PROSTUJE / ujednolica MODLITWY do Matki Bożej. Błędy i herezje pierwszych REFORM mają być zastąpione kolejnymi reformami. A jakże, cel zniesienia imprimatur został OSIĄGNIĘTY jest NIM CHAOS. A zamieszanie BĘDZIE JESZCZE WIĘKSZE po wprowadzeniu kolejnych NORM. I jak tu się nie dziwić , że NOWY WZORZEC wprowadza Bp BAŁABUCH
Rafał2020.08.29 11:54
Szkoda, że nie usunęli z modlitwy Ojcze Nasz zwrotu do kusiciela: "nie wódź nas na pokuszenie" i zamiast tego chybionego zwrotu nie wprowadzili takiego jaki jest w Biblii Tysiąclecia: "i nie dopuść abyśmy ulegli pokusie".
nie ślepy2020.08.29 11:43
A najważniejsza modlitwa dalej z idiotycznym tłumaczeniem! I do biskupów nic nie dociera! Według nich to Pan Bóg nic nie ma do roboty tylko nas wodzić na pokuszenie?! To ja się ich pytam, czy z "pokusami" Pana Boga można wygrać?
Anonim2020.08.29 11:02
Mam problemy duchowe z odmawianiem modlitwy do św. Michała Archanioła, w której prosimy by szatana i "inne" złe duchy mocą Bożą strącił do piekła. Zastanawiam się dlaczego szatana kieruje do piekła jak to jego legowisko, miejsce z którego dowodzi człowiekiem. Zwracałam na to uwagę różnym księżom ale przytakiwali i nic w tym kierunku nie zrobili. Czy nie skuteczniej byłoby modlić się o zniszczenie zła szatańskiego? Komu jest ono potrzebne? I druga kwestia to słowo "inne złe duchy", czy nie skuteczniej byłoby prosić w modlitwie "wszystkie złe duchy"? Proszę panów Dziennikarzy o wyjaśnienie mojej wątpliwości. Dziękuję.
Teolog2020.08.29 12:15
Nie wiem czy sam szatan ale doświadczenie egzorcystów mówi jednoznacznie, że demony z jakiegoś powodu mają pozwolenie mówiąc kolokwialnie na łażenie po ziemi. Stąd zamiast siedzieć w piekle może nawet przebywać w kimś, opętanie. Mówimy o bytach duchowych więc jest też możliwość jakieś formy bilokacji. Demon jest w czeluści i jednocześnie w kimś. Wiemy z relacji egzorcystów, że wypędzane bardzo się boją rozkazu powrotu do piekła. Mamy taki przypadek w przypowieści ewangelicznej gdzie demony same proszą Pana Jezusa aby im pozwolił wejść w świnie.
Joanna2020.08.29 16:08
Dziękuję za odpowiedź. Jestem przekonana co do tego wyjaśnienia. Mnie bardziej chodzi o to by w modlitwach prosić Boga o unicestwianie zła demonicznego a nie jego przepędzanie. Powrót do piekła nie rozwiązuje problemu oddziaływania zła duchowego na człowieka. Nie chcę porównania do "zabawy w ciuciubabkę" ale w przypadku zła demonicznego nie jest problemem przemieszczanie się w dwie strony życia ziemskiego i pozaziemskiego. Jedynie unicestwienie zła zakończyłoby proces ich oddziaływania na człowieka. Pozdrawiam.
Teolog2020.08.29 16:47
Wielu ludzi zadaje podobne pytania. Najczęstsze to: dlaczego Pan Bóg pozwala istnieć złu i szatanowi i demonom? Szukając odpowiedzi trzeba na wstępie stanąć w pokorze i uświadomić sobie, że poruszamy się w obrębie tajemnicy nie do końca przeniknionej. Mówiąc prościej Pan Bóg nie wszystko nam objawił czy powiedział wprost. Mimo to jak się wpisze te pytania w wyszukiwarce to wyskoczy nam tyle tekstów, że głowa boli. Z różnych żródeł i religii, systemów filozoficznych. Najkrócej mówiąc nasza religia katolicka wyjaśnia to tak: Pan Bóg tak postanowił, że raz stworzonego bytu osobowego, rozumnego i wolnego nie unicestwi. Nawet wtedy kiedy ten postanowi całkowicie się od Niego odwrócić i działać niezgodnie z Jego Wolą. Więc dopóki istnieją ludzie i demony wybierający zło dopóty to zło będzie istnieć. Zresztą istnieje jeszcze zło nieosobowe, choroby, nieszczęścia itp, które jeszcze trudniej wyjaśnić. Chociaż i tu się mówi, że jest to skutek zepsucia całego wszechświata przez grzech pierworodny. Bóg chciał innego świata ale wkradł się pewien błąd który uczynił go jakby upośledzonym, takim w jakim właśnie żyjemy. Stąd cały dział teologii zwany soteriologią mówiący o konieczności zbawienia tego świata i jego stworzeń, uczynienia jakby na nowo, uzdrowienia, przez samego Boga, który stał się człowiekiem. Proces ten zaczął się jak wiadomo i będzie trwał .aż do końca świata.
Joanna2020.08.29 17:17
Cierpienie rozumiem bo ono przybliża człowieka do Boga (wzór cierpienia to Jezus). Zwróciłam jednak uwagę na zdanie: "Więc dopóki istnieją ludzie i demony wybierający zło dopóty to zło będzie istnieć" i z nim się nie zgodzę. Choćby kuszenie Jezusa, który był pozbawiony zła w sobie. Jest to przykład na to, że zło duchowe czepia się każdego, do którego ma dostęp i również do tego kto go odrzuca. Z mojego doświadczenia wiem, że mogę prosić Pana Boga w modlitwach o zniszczenie zła, które doświadczam z Rąk Boga. Jeśli ja mogę to myślę, że Bóg zsyłając takie cierpienie daje również łaskę odwrócenia go w stronę źródła jego pochodzenia. Dziękuję za dyskusję.
ryszard2020.08.29 9:50
"Ojcze Nasz", to modlitwa Pańska, przekazana nam bezpośrednio słowami Jezusa Chrystusa. Wypowiedziany wtedy, w języku aramejskim, przez Naszego Pana tekst jest dokładnie znany i wypowiadany w codziennych modlitwach wielu chrześcijan. Tam nie ma słów: " I nie wódź nas na pokuszenie,". Ten absurd (jak Pan Bóg może wodzić na pokuszenie??? ) został wprowadzony hipokryzją uciekających przed odpowiedzialnością za własne grzechy kościelnych decydentów - no bo jak nie dać się skusić Samemu Panu Bogu? Dziś katolicyzm ze wstydem wycofuje się z obrażania Pana Boga tymi słowami, przywracając tekst pierwotny (chociażby kościół włoski). A u nas....
Artur2020.08.29 10:53
Kształt modlitwy nie jest sprawą dowolnego i przystosowanego do czasów języka. Osoby, które odmawiają modlitwę mają świadomość jej znaczenia i historii. Klepanie modlitwy wg aktualnych wzorców językowych jest nie na miejscu. Bogarodzicę też będziemy zmieniać i dostosować do reguł profesora Miodka?
Artur2020.08.29 10:58
Poza tym większość chrześcijan zdaje sobie sprawę z tego, że Pan Bóg dopuszcza do nas pokusy i takie rozumienie tych słów wydaje się dość łatwe i powszechne.
ryszard2020.08.29 11:31
Dlatego w aramejskim tekście jest (mądrze i pięknie): "I nie dopuść abyśmy byli kuszeni, ponad nasze siły. " Duchowni są po to aby głosić Ewangelie, a nie mędrkować Jezusa Chrystusa poprawiać nie trzeba i na szczęście się nie da.
andy2020.08.29 10:59
Nie rozumiesz podwójnego znaczenia tego wyrażenia. "Nie wódź nas na pokuszenie" - znaczy ono także "nie doświadczaj nas", "nie poddawaj nas duchowej próbie" np. takiej, jakiej poddany był Hiob. Bóg ma prawo wypróbowywać naszą wiarę, choć my słabi ludzie wolelibyśmy, na ile to jest możliwe, tego uniknąć. Ilu ludzi pragnie męczeństwa jako świadectwa wiary? Bardzo niewielu, natomiast znakomita większość chciałaby go jednak uniknąć. Tacy jesteśmy i nie ma się czemu dziwić. Najlepiej jest niczego nie poprawiać, co w Tradycji Kościoła zostało dogłębnie przemyślane i według tego ustanowione.
ryszard.2020.08.29 11:35
"Niech mowa wasza będzie prosta - tak, tak: nie, nie, co nadto jest od złego pochodzi" No i spójrz wyżej.
nie ślepy2020.08.29 11:54
Zapytam tylko, czy my mamy mieć przekazany tekst Pisma Świętego i modlitwy podyktowanej przez Pana Jezusa tak, jak zostało zapisane i jak on to powiedział, czy mamy mieć przekazany po obróbce przez różnych "mędrków", którym coś się tam wydaje, że tak będzie lepiej?
ryszard2020.08.29 18:05
Nie wolno milczeć kiedy ktoś manipuluje prawdami wiary, dlatego jeszcze raz. Pan Bóg nie sprawdzał wiary Hioba, był jej pewien. Pan Bóg powiedział "sprawdzam" diabłu, pokazując w ten sposób, że potencjał dobra (wiary) dany człowiekowi jest nie ograniczony - dąży do nieskończoności (jak u Hioba).
Szybka Randka2020.08.29 9:49
Niesamowity serwis randkowy dla dorosłych, którzy chcą znaleźć partnera do seksu www.frircikvip.com.pl
Piotr2020.08.29 9:39
A co ze "Święty Michale Archaniele"? - tu chyba w każdej diecezji jest inna wersja.
Artur2020.08.29 10:49
Modlitwa do Św. Michała Archanioła od dawna ma już jedną wersję oficjalną, tylko niestety nie wszyscy o tym wiedzą. Czasem warto przypomnieć o tym osobię która domawia inną wersję. Święty Michale Archaniele! Wspomagaj nas w walce, a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha bądź naszą obroną. Oby go Bóg pogromić raczył, pokornie o to prosimy, a Ty, Wodzu niebieskich zastępów, szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą strąć do piekła. Amen.
Po 11 ...2020.08.29 9:33
A Jezus Ipanienko został? Liczyłem na Jezusa Kowalskiego, albo Nowaka..
Anonim2020.08.29 17:33
Na szczęście w Polsce takich nie ma. Jesteś z innej kultury?
Wojtek Polak2020.08.29 9:30
Niech biskupi się wezmą za pedofilię w swoich kręgach a nie za zmienianie modlitw!
TwojaStara2020.08.29 9:15
Super! Teraz wasz bóg bedzie was ingnorował jeszcze skuteczniej ;)
Anonim2020.08.29 9:24
Taki sam nasz Pan Bóg, jak i Twój?
TwojaStara2020.08.29 9:34
Zapytaj boga ;)
jula2020.08.29 10:32
To pobożne życzenie czy przekonanie? Jedno przeczy drugiemu. Taki nielogiczny. Jesteś.
katolicka kretynizacja polski 🇵🇱2020.08.29 9:10
przez tyle lat było dobrze to znowu coś klesze skürwysyny musiały pozmieniać...
STANISLAW2020.08.29 9:29
A co tam forowy kretyn wie, jak się modlono w poszczególnych regionach Polski lub według rozmaitych ksiąg i tekstów wydanych przez straganiarzy?
na pohybel zboczeńcom2020.08.29 10:49
dyżurny kretynie polski lepiej żeby twój ojciec spuścił się na patelnię. Przynajmniej byłyby naleśniki