02.05.16, 11:54

Raport NIK: Program PO zwiększył dług publiczny

Najwyższa Izba Kontroli bardzo krytycznie oceniła flagowy program PO "Inwestycje Polskie". "Zawiódł nadzór nad realizacją programu (...) sposób finansowania udziału BGK - niezgodny z założeniami programu - powiększył dług publiczny o 3 mld zł (...) został przygotowany nierzetelnie (...) brakowało także spójnego systemu monitoringu i nadzoru" – wytyka NIK w swoim raporcie.

Przypomnijmy, że głównym celem programu "Inwestycje Polskie" było zapewnienie finansowania wybranych długoterminowych i rentownych inwestycji infrastrukturalnych. Głównym podmiotem realizującym program był Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK). Program zakładał zapewnienie kwoty 40 mld zł z przeznaczeniem na realizację inwestycji infrastrukturalnych do 2015 r. i około 90 mld zł do 2018 r.

Najwyższa Izba Kontroli oceniła, że sposób przygotowania i realizacji programu nie zagwarantował osiągnięcia efektów w wysokości planowanej do końca 2015 r. Według raportu program został przygotowany nierzetelnie. "Nie określono szczegółowych planów ani mierników działania poszczególnych podmiotów, co utrudniało rzetelną ocenę efektów i skuteczności Programu. Brakowało także spójnego systemu monitoringu i nadzoru. Nie wyznaczono jednostki koordynującej całość, a nadzór rozproszony był pomiędzy dwa ministerstwa: Skarbu Państwa i Finansów." – czytamy.

NIK wytknęła także, że program nie został przyjęty przez Radę Ministrów, a co za tym idzie, nie posiadał statusu programu rządowego. Ponadto fakt, że kolejne zmiany koncepcji finansowania nie były uwzględniane w treści programu, ograniczyło jego przejrzystość i rozliczalność.

Raport zwraca również uwagę, że finansowania udziału BGK w programie dokonano w sposób zwiększający dług publiczny – o 3 mld zł. "Tymczasem jakiekolwiek zwiększenie długu publicznego związane z realizacją programu było niezgodne z jego założeniami." – podkreśla NIK.

 

JJ/Telewizja Republika