17.09.20, 16:11

Wojska sowieckie. Jak witali je nasi żydowscy sąsiedzi

Związek Radziecki zapamiętałem wprowadzonym zaraz przez Armię Czerwoną głodem. Może powinienem napisać: głodem, rabunkiem i terrorem. Ale ja miałem wtedy 8 lat i 10 miesięcy prawie i zapamiętałem najlepiej głód, chociaż tak naprawdę to zabrane mi buty też doskonale pamiętam.

Kiedyś szedłem z zakupionym chlebem, a jezdnią pędzono polskich oficerów. Dobrze mówię: pędzono. Jak bowiem nazwać, gdy rannego w obie nogi oficera – nogi od kolan do palców nóg miał owinięte brudnymi zakrwawionymi bandażami – tego oficera zawiesili koledzy oficerowie jego ramionami na swoich barkach i pół nieśli, a pół może wlekli, popędzani przez brudnych czerwonoarmiejskich ciubaryków – kolbami. A na chodniku stał tłumek z czerwonymi opaskami, wiwatował na cześć dzielnej Armii Czerwonej pędzącej polskich wrogów ludu pracującego miast i wsi. Tłuszcza wrzeszczała: „Bit’ panow”. Miałem zawsze wrażenie, że gdzieś mignie mi twarz Ojca.

Ale Ojca nie było …

Za to jeden z podtrzymujących rannego w nogi – młody podporucznik zobaczył chleb w moich rękach i wyciągnął wolną rękę, w moim kierunku. Machinalnie podałem mu bochenek, ale ten, nim zdążył zmienić właściciela, został wybity karabinową kolbą w górę i zatoczywszy łuk powoli opadał. Wyciągnęło się z szeregów wiele rąk, ale chleb opadł na but żydowskiego milicjanta w skórzanej kurtce i z czerwoną opaską na rękawie. A potem znów łukiem wyleciał w powietrze, ale trzeci już raz nie pokazał się. Chyba schwytał go, któryś z jeńców.

Boję się przywoływać tamte czasy i obrazy, bo potem w głębokiej nocy przychodzą te obrazy we śnie i budzę się zlany zimnym potem.

Takie to odruchy wywołują powracające nocą obrazy – zmory tamtych dni, zanotowane w pamięci ośmio letniego dziecka. Obrazy strasznych dni, gdy zbrodnicza Armia Czerwona niosła nam głód, rabunek, terror i mord. Zabrakło nam Orłów i Orląt z pod Kaniowa, Lwowa, Westerplatte i Warszawy. Naszła nas dzicz bezbożna, żądna burżujskiej krwi. - Józef Bocheński (rocznik 1930, syn Józefa rocznik 1899)

"Wrogi stosunek części ludności kresowej, zwłaszcza białoruskiej i żydowskiej, wobec państwa polskiego przybierał różne formy, między innymi zbrojnych wystąpień przeciw jednostkom Wojska Polskiego i polskim władzom państwowym. Była to dywersja, która z powodu widocznej inspiracji sowieckich służb specjalnych oraz starannego przygotowania, przypominała działania niemieckiej Piątej Kolumny na zapleczu frontu niemiecko- polskiego. Po 17 września 1939 r. praktycznie we wszystkich powiatach ziem północno- wschodnich II RP (jeśli wcześniej nie wkroczyli tam Niemcy) powstały większe lub mniejsze grupy dywersyjne lub całkiem spore oddziały partyzanckie, które walczyły z oddziałami Wojska Polskiego. Ich celem było wsparcie Armii Czerwonej, posuwającej się w głąb terytorium RP.

Jeszcze przed nadejściem wojsk sowieckich tworzono strukturzy samozwańczej władzy (tzw. komitety rewolucyjne), które przejmowały władzę na danym terenie, powoływały namiastki administracji, uzbrojone bojówki zwane "milicją" czy "grupami samoobrony" lub oddziały partyzanckie do walki z większymi oddziałami WP. Równocześnie likwidowały resztki administracji polskiej, urządzały samosądy na osobach związanych blisko z państwem polskim, zajmowały obiekty o znaczeniu strategicznym itd.
Za: M. Wierzbicki, Polacy i Żydzi w zaborze sowieckim. Stosunki polsko- żydowskie na ziemiach północno- wschodnich II RP pod okupacją sowiecką 1939- 1941, Warszawa 2007, s. 77-79.

"Profesor Uniwersytetu Hebrajskiego w Jerozolimie, wybitny sowietolog Mordechaj Altszuler, uważa, że wszystkie warstwy społeczeństwa żydowskiego na kresach- młodzi i starzy, bogaci i biedni, edukowani i niepiśmienni, religijni i ateiści, syjoniści i bundyści- jesienią 1939 r. otwarcie cieszyli się, gdy ta czy inna miejscowość znalazła się pod okupacją sowiecką, a nie niemiecką. Altshuler (tak w oryginale- Unicorn) powołuje się na własne doświadczenia. Opowiada jak 20 IX cała żydowska społeczność jego rodzinnego miasteczka Skidel [zob. to-Unicorn] (20 km na południowy wschód od Grodna), z miejscowym rabinem na czele, witała Armię Czerwoną jako wyzwolicielkę kwiatami, w bramie triumfalnej. Podobna reakcja lokalnych społeczeństw żydowskich obficie jest prezentowana w książce Lewina (D.Levin, The Lesser of two evils. Eastern European Jewry under Soviet rule 1939-1945, Philadelphia-Ierusalem 1995, s. 31-37-przypis dwudziesty-Unicorn)."

Z zestawienia przygotowanego przez Oddział II Sztabu Naczelnego Wodza:

"Wszystkie niemal relacje są zgodne co do pewnego uprzywilejowania Żydów w stosunku do Polaków i Ukraińców. Zasadniczo Żydzi- za wyjątkiem sfer bogatszych są zwolennikami okupantów sowieckich. Rolę Żydów określa się jako haniebną. Niemal na całym obszarze Żydzi owacyjnie i ostentacyjnie witali wojska sowieckie. Początkowo większość milicjantów i władz miejscowych rekrutowała się z Żydów. Stali się oni podporą w działalności NKWD (donosiciele itp.). Żydzi dali się we znaki Polakom i Ukraińcom do tego stopnia, że wszędzie panuje wielka do nich nienawiść. (...) Trzeba nadmienić jednak, iż zdarzało się sporo wypadków okazania przez Żydów pomocy naszym zbiegom. Należy je jednak raczej zaliczyć do wyjątków."

Za: A. Suchcitz, Żydzi wobec upadku Rzeczypospolitej w relacjach polskich z Kresów Wschodnich 1939- 1941 [w:] Świat niepożegnany. Żydzi na dawnych ziemiach wschodnich Rzeczypospolitej w XVIII- XX wieku, red. K. Jasiewicz, Warszawa 2004, s. 259.

O urzędnikach: "miejsca mają jeszcze ci, których nie mogli dotąd zastąpić sowieckimi urzędnikami, których przybywa coraz więcej i najgorszymi elementami żydowskich komunistów."

Ibidem, s. 260.

Entuzjazm: "W Nowogródku młodzież żydowska witała kwiatami; w gminie Szczarskiej witała kwiatami i wywieszono czerwone chorągwie; we wsi Paniemuń, gm. Szczorse, jak również w Burdyjrowszczyźnie, gm. Poczajów- wybudowano bramę wjazdową.

(...)Wkroczenie Armii Czerwonej spotkało się z przyjęciem Żydów i poszczególnych komunistów i przestępców.

(...)W dniu wkraczania wojsk sowieckich do Nowogródka ludność chrześcijańska nie brała żadnego udziału w spotkaniu wkraczających wojsk sowieckich. Natomiast ludność żydowska, szczególnie młodzież miasta ostentacyjnie, z kwiatami, spotkała oddziały zmotoryzowane.

[Kpt. Gołębiowski zauważył] (...)olbrzymią pomoc, jaką bolszewicy mieli wszędzie w bandach dywersyjnych. Miejscowa ludność- biedni Żydzi i chłopi białoruscy uzbrojeni walczyli z wojskiem na każdym kroku." Ibidem, s. 261.

Poniżej charakterystyka mniejszości żydowskiej i zachowania:

"Jedna częśc tego społeczeństwa, najbiedniejsi wyrobnicy, rzemieślnicy przyjęli bolszewików z niekłamanym entuzjazmem. Oni witali. Oni obrzucali kwiatami, wręczali podarunki, stawiali bramy, z ich też grona jest dzisiaj najwięcej "urzędników." Do nich należy zaliczyć niewielki odłam inteligencji i narodowych komunistów z czasów Polski. Ci przylgnęli bez zastrzeżeń do nowego reżimu. Druga grupa- stan średni- zajęła stanowisko wyczekujące, raczej jednak bierne. Trzymali się zasady "zobaczymy w przyszłości"- lepiej się obecnie trzymać w rezerwie i na uboczu. Trzecia grupa wreszcie to "grosiści", możni kupcy, właściciele ziemscy, oni zajęli od razu stanowisko wobec bolszewizmu zdecydowanie wrogie i okazywali i okazują sympatię dla Polski i naprawdę szczerze pragną powrotu Polski.

Wracam jednak do tych pierwszych, najliczniejszych, gdyż stanowią przecież poważny odłam spoleczeństwa żydowskiego. Oni dają się najwięcej we znaki ludności. Z nich są najlepsi informatorzy i konfidenci. Oni są sprawcami licznych aresztowań, rewizji, wyrzucania z domów. Oni roznoszą wszystkie wezwania władz, oni są członkami milicji. Widzimy ich w każdym urzędzie, na każdej placówce. Polaków zwalnia się masowo, ich zaś miejsce zajmują Żydzi z tej grupy, często 14- letnie dziewczęta. Są specjalistkami od dokuczania, prowadzenia rewizji. Gdyby nie oni, bolszewicy byliby bezsilni, nie posiadając informacji o miejscowych stosunkach. Ci naprawdę przylgnęli do bolszewików, bez żadnych zastrzeżeń, tu nie może być dwóch zdań co do ich wartości i stosunku do Państwa Polskiego. Mszczą się z wyrachowaniem i satysfakcją na swoich wczorajszych wrogach tak Polakach, jak i Rusinach."

Ibidem, s. 261- 262.

Ze wspomnień córki osadnika: "Po wkroczeniu Armii Czerwonej wszystkie urzędy w gminie objęli Białorusini, Żydzi i sowieci, a polskich urzędników aresztowali. Komitetczyki nie czując władzy nad sobą rabowali osadników, odbierali im różne rzeczy jak rowery, młockarnie itd. Bardzo często robili u osadników rewizje , po takiej rewizji ginęły różne drogie rzeczy, przeważnie z biżuterii."

Za: J. Stobniak- Smogorzewska, Osadnicy wojskowi a ludność żydowska na Kresach Wschodnich 1920- 1940, op. cit., s. 567.

Aresztowania obywateli polskich w pierwszych tygodniach radzieckiej okupacji, choć liczne, miały jednak charakter indywidualny. Najogólniej można stwierdzić, że objęły rzeczywistych i domniemanych przeciwników systemu komunistycznego. Chodziło przy tym nie tylko o usunięcie znanych osobistości z ważnych stanowisk w polskiej administracji państwowej, samorządowej, w organizacjach politycznych, społecznych i kulturalnych oraz z życia gospodarczego. Oprócz bowiem dążenia do pozbawienia tych lokalnych liderów bezpośredniego wpływu na społeczeństwo, uniemożliwienia im zawiązania akcji niepodległościowej (gen. dyw. Marian Januszajtis), władzom radzieckim zależało także na psychicznym złamaniu obywateli polskich i uczynieniu z nich bezwolnego narzędzia dla swoich poczynań.

Wykazy osób przewidzianych do aresztowania sporządzano, posługując się miejscowymi informatorami (komitety rewolucyjne, zarządy tymczasowe, milicja ludowa, ludzie załatwiający porachunki osobiste) oraz wykorzystując dokumentację przejętą w polskich archiwach, urzędach, instytucjach, przedsiębiorstwach i organizacjach i zdobytą podczas rewizji w mieszkaniach.

(...)
Podczas pierwszej fali aresztowań (wrzesień-październik 1939 r.) najczęściej nie dysponowano żadnymi prawnie uzasadnionymi powodami. Dokonywano ich żywiołowo i czasami przypadkowo — wśród praktycznie wszystkich społecznych oraz narodowych grup ludności. Nowy aparat represji traktował to jako działania prewencyjne, skierowane przeciwko tym, którzy byli aktywnie zainteresowani w utrzymaniu niepodległego bytu państwa polskiego. Jedynym "przestępstwem" obywateli okazywało się to, że ktoś pracował dotychczas w policji, bankowości, w sądownictwie, czy w prokuraturze, był urzędnikiem państwowym lub samorządowym, posłem albo senatorem, posiadał własne przedsiębiorstwo bądź dużą posiadłość ziemską, należał do partii politycznej, organizacji społecznej, był działaczem harcerskim, pracownikiem wojska, dyrektorem, strażnikiem więziennym, kupcem, osadnikiem."

A. Głowacki, Organizacja i funkcjonowanie więziennictwa NKWD na Kresach Wschodnich II Rzeczpospolitej w latach 1939- 1941, [w:] Zbrodnicza ewakuacja więzień i aresztów NKWD na Kresach Wschodnich II Rzeczpospolitej w czerwcu- lipcu 1941, red. A. Skrzypek, Warszawa 1997, s. 18- 21 i 30-33.

------------------------------------------------------------------------------------

Wykorzystane materiały głównie z notek Unicorna

http://www.stankiewicze.com/index.php?kat=25&sub=487

http://blogmedia24.pl/node/23976

http://blogmedia24.pl/node/23135

http://blogmedia24.pl/node/21839

 Za: http://blogmedia24.pl/node/51865

Komentarze

Anonim2020.09.17 20:13
Krzysztof Bosak: „Rosja zakłamuje konflikty, żeby budować konflikty dla realizacji celów międzynarodowych” .... https://nczas.com/2020/09/17/krzysztof-bosak-rosja-zaklamuje-konflikty-zeby-budowac-konflikty-dla-realizacji-celow-miedzynarodowych/
B-ba2020.09.19 14:19
Dla nas jest ważniejsze, jak zakłamuje tzw. Konfederacja.
Polak2020.09.17 19:52
A tak w moim mieście witali Sowietów Polacy 5 lat po agresji https://www.youtube.com/watch?v=TONFGNJUiL4
Na uczczenie 17 września 19392020.09.17 19:17
i napaści sowietów na Polskę, ich moralni spadkobiercy z PO-PZPR, PSL, załatwili Polsce eurokołchoźniczy absurd prawny tyczący praworządności. Wyżej wymienionym szumowinom PO-PZPR niedługo podziękujemy...
Moravietzky2020.09.17 18:28
Mało kto mówi o antysemickich nastrojach w Polsce w latach '30 XX wieku.
Sikorski-Applebaum2020.09.17 18:36
Ciekawe dlaczego?
Janusz Barwinek2020.09.17 18:48
Anonimie! A skąd się nastroje anty?! Trochę obiektywności!!!
Pakt Ribbentrop-Molotov2020.09.17 18:26
czyli de facto Hitler-Stalin ____________________________________________________________________________________________________ http://www.1939.pl/przed-wybuchem-wojny/pakt-ribbentrop-molotov/index.html
Fakty2020.09.17 18:00
Pierwsze dni września 1939 Milicja Żydowska we wrześniu 1939 r. w Zamościu, po bitwie pod Tomaszowem Lubelskim, wyłapywała ukrywających się w tym mieście lub okolicach żołnierzy polskich. Rozstrzeliwali ich na miejscu albo przekazywali NKWD. Gdy bolszewicy prowadzili na rozstrzelanie kolumnę około 2000 polskich jeńców w okolicach Kostopola, jeden z cudem ocalonych tak opisywał ich zachowanie: „Gdy kolumna szła przez miasteczko – miejscowi Żydzi pluli na nas, wyzywali najbardziej plugawymi słowami, rzucali w nas kamieniami”.
Fakty2020.09.17 18:02
Mało kto wie także, że Żydzi stawiali bramy powitalne we wrześniu 1939 r. wkraczającym wojskom niemieckim w Pabianicach, Łodzi, Białymstoku czy Krakowie. Ten fakt zapewne dzisiejsze, wrogie Polsce środowiska żydowskie, a także rząd Izraela, chcieliby na zawsze i na wieczność zamieść pod dywan. – W Zarębach Kościelnych na czele witających stał rabin w stroju odświętnym – mówi prof. Krzysztof Jasiewicz. Ponadto… całowali wjeżdżające do Wilna czołgi Sowieckie i wiwatując nosili trumnę z napisem „Polska we Lwowie”.
Fakty2020.09.17 18:03
Mówmy też o masowej kolaboracji Żydów z gestapo lub NKWD czy udziale w Holocauście, o czym pisali nawet żydowscy pisarze. Świadkowie tamtych dni – Emanuel Ringelblum, kapłan Chaim Aron czy nawet sam Marek Edelman, jak również tysiące polskich świadków.
Fakty2020.09.17 18:10
I my apelujemy: mówmy o tym, czytajmy, udostępniajmy.Żydzi się boją prawdy,jak diabeł święconej wody ,podnoszą olbrzymią wrzawę jak usłyszą prawdę o sobie i od razu wrzask że to antysemityzm
B-ba2020.09.19 14:34
Ciągle chyba nie ma źródłowego o wyczerpującego opracowania na temat żydowskiej policji w służbie niemieckiej. Gdy niemcy wypędzali Żydów do getta, sami bali się wchodzić do żydowskich mieszkań ze względy na choroby. Własnych rodaków wypędzała więc policja żydowska, Żydzi wyrzucali Żydów przez okna itp. Pisze o tym Żyd Kacelnelson w slynnym poecie "Pieśń o zamordowanym żydowskim narodzie" w części "O bólu mój..." To hitler traktował wszystkich ludzi pochodzenia żydowskiego jednakowo, ale Żydzi byli bardzo różni, przede wszystkim bardzo zróżnicowani majątkowo i burżuazja zydowska traktowała biednych Żydów gorzej niż śmieci, juz dużo lepieju byli oni traktowani przez Polaków. Tak juz bylo w XIX wieku i tak było przed wojną. Żydowscy pisarze apelowali o solidarnosc narodową wśród Żydów, ale to naprawdę była rzadkość. żydzi w POlsce za czasów zaborów, w XIX wieku zdobywali olbrzymie majątki, bo byli popierani przez zaborców w przeciwieństwie do Polaków. Byli wprawdzie Żydzi, którzy byli polskimi patriotami, ale to ZDECYDOWANA MNIEJSZOSĆ. Większość była wiernopoddańcza, zwłaszcza wobec cara. Wystarczy poczytać takie czasopismo z XIX wieku, jak Izraelita - ile tam było pokłonów wobec zaborczej, carskiej władzy, Naprawdę trudno się czasem dziwić Polakom, że czuli do Żydów niechęć, a mimo to nigdy nie urzadzili im takiej krwawej łaźni, jak Niemcy.
Popraw boś się pomylił2020.09.17 18:31
Jakich »pierwszych dniach września«, jeżeli Sowieci dotarli do Zamościa 20 września?
Foster2020.09.17 17:53
I znowu uderzacie w starszych braci, jak wam nie wstyd. Wam bliżej do do ich prześladowców jak sami sądzicie. Panie Boże wybacz im, bo pycha i zarozumialstwo zaprowadzi ich na manowce.
Anonim2020.09.19 14:17
Nikt nie uderza w starszych braci , ale wszyscy musimy stanąć w prawdzie. Żydzi oskarżają Polaków, ale milczą o tym, ile tysięcy Polaków wydali bolszewikom i to nie tylko w czasie II wojny, ale i w czasie wojny polsko-bolszewickiej. Kiedy pokonana pod Warszawą armia czerwona uciekała w rozsypce, tuż za nią uciekali czerwoni Żydzi, którzy wcześniej z bolszewikami współpracowali, wydawali Polaków i tworzyli czerwoną władzę. Były ich tysiące, wystarczy poczytać ówczesne wspomnienia.
Polski2020.09.17 17:18
Na tym zdjeciu widze kloake Europy !!! Rosja i Niemcy !!!
Henryk Grzechowski, podoficer WP2020.09.17 17:08
wziętego do niewoli przez sowieckie wojska w 1939 r., fragment pamiętnika, cyt.: ----- "Potem przepędzili nas pieszo do Równego. Pamiętam jak dziś - gdy przechodziliśmy przez Równe, wisiały, głównie na sklepikach żydowskich, wąskie czerwone sztandary. Wyraźnie było widać, że oddarto górną część polskiego sztandaru. Żydówki wywalały na nas nieczystości krzycząc: Koniec wasze państwo polskie"
lewak2020.09.17 17:05
Agresja na Polskę: 17.X.1939 -> Armia Czerwona 17.X.2020 -> PO i Lewica
Zapomniałeś2020.09.17 17:14
Po drodze jeszcze Ruch Obywatelski Akcja Demokratyczna, Komitety Przy Lechu Wałęsie i Krzaklewski 2000.
A pośredniaku byłeś Bodakowski?2020.09.17 16:57
j.w.
Falek2020.09.17 17:42
Kacapie moskiewski, nie przejmuj się !
Nie lajkuj własnych postów onanisto.2020.09.17 18:59
j.w.
Marian2020.09.17 16:34
Gdyby tylko witali, to obrzezany im w kitniak. W jakimś małym miasteczku, którego nazwy teraz nie pamiętam w szkole przebywali ranni nasi żołnierze.Gdy wkroczyli tam sowieci żydowscy sąsiedzi pozakładali czerwone opaski tworząc w ten sposób Komitet Rewolucyjny. Delegacja tego komitetu udała się do sowieckiego kamandira z żądaniem rozstrzelania tych żołnierzy i ten obawiając się konsekwencji niespełnienia żądania Komitetu Rewolucyjnego zrobił co chcieli.
katolicka kretynizacja polski 🇵🇱2020.09.17 16:30
w podobny sposób PiSowcy witają pedofilnych klechów!
Anonim2020.09.17 16:21
Osoba z mojej rodziny walczyła w WiN, AK, była torturowana w więzieniu, jakoś przeżyła ale ze zrujnowanym zdrowiem więc przedwcześnie zmarła. Przodkowie tej osoby mieli pochodzenie żydowskie ale zostali Chrześcijanami. Pół legalnie udało się wydostać akta sądowe z tamtych czasów - prokuratorem był Żyd.
Takie czasy2020.09.17 16:21
Ano wszystko się zmienia. Wtedy Żydy zwalczały Polaków a teraz Żydówka Pierwszą Damą jest.
jesteś kacapem ?2020.09.17 17:43
I Pierwsza Dama jest na dodatek patriotką polską !
Foster2020.09.17 18:19
Tu się mylisz- wielu z nas ma korzenie żydowskie i jeszcze więcej nawet nie przypuszcza, że jest potomkiem Żyda, Niemca, Szweda, Ruska. Powiadają, że Hitler miał korzenie żydowskie i dlatego tak ich nie lubił.