27.10.20, 20:47Fot. via Wikipedia, CC 0

Dlaczego Bóg zniszczył Sodomę i Gomorę?

O zagładzie Sodomy i Gomory w deszczu ognia i siarki czytamy w 19 rozdziale Księgi Rodzaju. Na czym polegało przewinienie mieszkańców tych miast? Czy naprawdę zasłużyli sobie na taki los? Z pewnością w tamtych czasach i później nie brakowało wielkich grzeszników, dopuszczających się potwornych niegodziwości. Dlaczego akurat mieszkańcy Sodomy i Gomory zostali ukarani w tak straszny sposób?

Sodoma i Gomora łącznie (albo częściej tylko Sodoma) stały się symbolem grzechu i ucieleśnionym złem, niejako archetypem ludzkiej niegodziwości, słusznie zasługującej na karę Bożą. Zagłada tych miast była później często przywoływana jako obraz sądu Bożego oraz kary za nieprawe postępowanie. Zaczęła wręcz funkcjonować jako swoisty punkt odniesienia.

Prorok Ezechiel przywołał historię Sodomy i Samarii, jako przestrogę dla Jerozolimy (Ez 16, 46-58). Do Sodomy nawiązywał także Jezus, aby zobrazować nagłe nadejście dnia sądu: „Podobnie jak działo się za czasów Lota: jedli i pili, kupowali i sprzedawali, sadzili i budowali, lecz w dniu, kiedy Lot wyszedł z Sodomy, spadł z nieba deszcz ognia i siarki i wygubił wszystkich; tak samo będzie w dniu, kiedy Syn Człowieczy się objawi” (Łk 17, 28-30). Innym razem zaś, mówiąc o galilejskich miastach Korozain, Betsaidzie i Kafarnaum, w których dokonało się najwięcej Jego cudów i które mimo to nie nawróciły się, stwierdził: „Gdyby w Sodomie działy się cuda, które się w tobie dokonały, zostałaby aż do dnia dzisiejszego. Toteż powiadam wam: Ziemi sodomskiej lżej będzie w dzień sądu niż tobie” (Mt 11, 23-24; por. Łk 10, 12). Z kolei w Apokalipsie św. Jana Sodoma stała się symboliczną nazwą Jerozolimy, jako miasta, które zabija swoich proroków: „A zwłoki ich [leżeć] będą na placu wielkiego miasta, które duchowo zwie się: Sodoma i Egipt, gdzie także ukrzyżowano ich Pana” (Ap 11, 8).

Cywilizacja Sodomy

Zwyczajowe datowanie upadku Sodomy i Gomory, oparte na chronologii biblijnej lokalizuje to wydarzenie ok. 1900 r. p.n.e. Wielu ludzi na przestrzeni wieków zastanawiało się, czy Sodoma i Gomora istniały naprawdę. Nie wiemy, czy przekaz o ich zagładzie stanowi jedynie symboliczną przypowieść, czy też autorzy Księgi Rodzaju wykorzystali autentyczny kataklizm, aby napisać umoralniającą opowieść, jak to Jahwe karze zatwardziałych grzeszników? Archeolodzy, szukający nad Morzem Martwym jakichś śladów tych starożytnych miast, nie znaleźli żadnych ruin potwierdzających ich istnienie. Jedynym źródłem informacji o tych miastach jest Biblia. To z niej wiemy, że Sodoma i Gomora należały do związku pięciu miast kaananejskich, wraz z pomniejszymi miastami – Admą, Seboim i Belą, czyli Soar (Rdz 14, 2-3). Na określenie grupy pięciu wzajemnie ze sobą powiązanych ośrodków miejskich stosuje się określenie Pentapolis (Pięciogród). Z Biblii wiemy, że królem Sodomy był niejaki Bera, Gomory – Birsza, Admy – Szinab, a Seboim – Szemeeber (Rdz 14, 2). Biblia wspomina również, że mieszkańcy Sodomy oraz pozostałych miast uczestniczyli w bitwie z koalicją 4 państw Bliskiego Wschodu, która pod wodzą króla Elamu – Kedorlaomera podjęła wyprawę przeciwko zbuntowanym miastom Pentapolis. Królowie Sodomy i Gomory uciekli z pola bitwy. Niektórzy powpadali w doły z asfaltem, inni uciekli w górzystą okolicę. Innymi słowy, wojsko Pentapolis spotkała spektakularna klęska. Abram prawdopodobnie nie angażowałby się w ogóle w tę wojnę, gdyby nie fakt, że po klęsce do niewoli trafił między innymi jego bratanek – Lot, który mieszkał w Sodomie. Wojska Kedorlaomera poniosły klęskę w okolicach Dan, zaatakowane z zaskoczenia przez Abrama. Na tym informacje o historii Pentapolis wyczerpują się.

Dolina Siddim, gdzie wzniesiono miasta, jest przez Biblię lokalizowana w okolicach Morza Martwego (nazywanego w Biblii Morzem Słonym – Rz 14, 1-3). Ci, którzy byli w tamtych okolicach wiedzą, że z powodu ogromnego zasolenia brak w nim jakichkolwiek śladów życia. Obecnie region południowego wybrzeża Morza Martwego to kraina jałowa i spalona przez słońce. Nie jest zbyt zachęcającym miejscem do mieszkania, ale naukowcy są zgodni, że we wczesnej epoce brązu (2300-1800 p.n.e.) panował tam znacznie wilgotniejszy klimat, uprawiano nawet oliwki. Sodoma i Gomora mogły być zbudowane w pobliżu Morza Martwego, ponieważ ich mieszkańcy prawdopodobnie chcieli pozyskiwać bitumin, substancję organiczną zwaną asfaltem naturalnym. Asfalt ten zalegał na dnie Morza Martwego, niekiedy jednak wypływał na powierzchnię. Niewykluczone, że sprzedawali potem ten towar Egipcjanom, którzy stosowali go do balsamowania mumii. Źródłem bogactwa dla królestw panujących na tym obszarze mogły też być góry soli zalegające nad brzegami Morza Martwego. W każdym razie cywilizacja Pentapolis miała szansę na rozkwit gospodarczy i bogacenie się. Według Biblii mieszkańcy Sodomy i Gomory byli jednak niegodziwi i rozpustni. Pogardzali prawem boskim i ludzkim do tego stopnia, że Bóg postanowił ich zgładzić.

Hipotezy na temat kataklizmu

Według Biblii deszcz ognia i siarki zesłany przez Boga zniszczył nie tylko Sodomę i Gomora, lecz także trzy inne miasta na równinie wraz z mieszkańcami i okoliczną roślinnością (por. Pwt 29, 22). Od zagłady zostało ocalone jedynie Soar, w którym początkowo ukrył się Lot. Kataklizm miał więc duży zasięg. Praktycznie była to zagłada całego Pentapolis. Wielu badaczy przekonanych, że biblijna opowieść o zniszczeniu miast przez Boga może być echem jakiejś katastrofy naturalnej, próbowało znaleźć naukowe wyjaśnienie zagłady. Według brytyjskich geologów – Grahama Harrisa i Wernera Kellera, do kataklizmu doszło w wyniku ruchów skorupy ziemskiej w rejonie wielkiego uskoku tektonicznego, przebiegającego pod Morzem Martwym. W tym miejscu nastąpiło potężne trzęsienie ziemi, któremu towarzyszyły eksplozje uwolnionych złóż gazów oraz siarki. Mieszanina tych substancji dostała się do atmosfery, po czym opadła na zrujnowane trzęsieniem ziemi miasta jako palący „kwaśny deszcz”. Archeolog Bryant Wood twierdzi, że łatwopalne materiały, takie jak siarka, ropa naftowa, smoła i gaz ziemny, mogły zostać wypchnięte na powierzchnię ziemi przez podziemne ciśnienie spowodowane trzęsieniem ziemi, a potem zapalić się od pioruna lub w wyniku działania jakiegoś innego czynnika. Dr Philip Hammond, archeolog z uniwersytetu Yale, oraz geolog dr Frederick Clapp założyli, że do zniszczenia biblijnych miast doszło w wyniku eksplozji złóż metanu skoncentrowanych w tym regionie. Inne wyjaśnienie zagłady Sodomy i Gomory zaproponował dr Revell Philips, który uważał, że za katastrofą stała erupcja wulkanu. Istnieją też hipotezy wiążące zagładę z uderzeniem w Ziemię asteroidy. Dr Alan Bond i dr Mark Hempsell z Bristol University w książce „A Sumerian Observation of the Köfels’ Impact Event” doszli do wniosku, że w wierzchołek góry Gaskogel w Alpach uderzyła asteroida, która eksplodowała w gigantycznej ognistej kuli, ale jej rozpalone fragmenty spadły wcześniej w regionie Morza Martwego, unicestwiając znajdujące się tam osiedla. Nie zabrakło też fantastów, wyznających wiarę w kosmitów i twierdzących, że użyli oni… bomby atomowej.

Wystarczyłoby dziesięciu sprawiedliwych

Wszystkie te spekulacje są bardzo interesujące, ale nas przede wszystkim powinno interesować, co chciał nam powiedzieć autor natchniony za pośrednictwem opowieści o zagładzie Sodomy i Gomory. Przypomnijmy sobie przebieg wydarzeń, opisanych w Księdze Rodzaju.

O tym, że Bóg zamierzał zniszczyć grzeszne miasta dowiadujemy się już z poprzedniego rozdziału. Abraham dopiero co gościł u siebie Boga, który objawił mu się w postaci trzech wędrowców pod dębami Mamre (18,1-15). Otrzymał zapowiedź narodzin Izaaka i obietnicę, że jego potomstwo stanie się liczne jak gwiazdy na niebie. Kiedy odprowadzał gości, nieoczekiwanie Bóg wyjawił mu, że postanowił położyć kres szerzeniu się zła w Sodomie i Gomorze (Rdz 18, 17). Grzechy tych dwóch miast pogrążonych w rozpuście i wszelkiej deprawacji ludzkiej, przybrały bowiem takie rozmiary, że doszły do uszu Pana Zastępów: „Skarga na Sodomę i Gomorę głośno się rozlega, bo występki ich [mieszkańców] są bardzo ciężkie. Chcę więc iść i zobaczyć, czy postępują tak, jak głosi oskarżenie, które do Mnie doszło, czy nie; dowiem się” (Rdz 18, 20-21). Według Biblii Abraham był bardzo poruszony, kiedy dowiedział się, że Bóg zamierza zniszczyć Sodomę i Gomorę. Rozumiał, że mieszkańcy Sodomy zasługiwali na karę, ponieważ byli na wskroś pogrążeni w rozpuście i grzechu. Unicestwienie wszystkich mieszkańców Sodomy i Gomory, sprawiedliwych i bezbożnych, byłoby realizacją odpowiedzialności zbiorowej, zrozumiałej w kulturze starożytnego Bliskiego Wschodu. Uważano wówczas, że cała wspólnota ulega skażeniu grzechem nawet części swych członków i dlatego musi ponosić konsekwencje. Abraham nie poddawał w wątpliwość słuszności tej zasady, ale – mimo to – błagał Jahwe, aby przebaczył grzesznikom. Zaczął negocjować z Bogiem, jak to było zwyczajem Bliskiego Wschodu przy prowadzeniu interesów. Abraham nie poprosił o odmienne potraktowanie sprawiedliwych poprzez uratowanie ich z zagłady. Spytał natomiast Boga, czy wartość dobra czynionego przez sprawiedliwych, może uratować pozostałych. Uwzględniając prośbę Abrahama Bóg zgodził się ostatecznie, że daruje życie wszystkim (sic!) mieszkańcom, jeśli znajdzie się wśród nich przynajmniej dziesięciu sprawiedliwych. W tym celu wysłał do Sodomy dwóch swoich aniołów. Tak naprawdę zostali oni tam wysłani nie po to, aby dokonać zniszczenia, ale by w imieniu Boga przekonać się, czy Sodoma i Gomora zasługują na ocalenie. Jak wiadomo spędzili noc w domu Lota, który zaprosił ich do siebie. Przed nocą mężczyźni z miasta otoczyli dom Lota i chcieli współżyć z jego gośćmi. Lot zaoferował im w zamian swoje dwie córki-dziewice, jednak oni odmówili. Wtedy zaryglował drzwi domu. Mieszkańcy miasta chcieli je wyważyć, więc aniołowie porazili napastników ślepotą. Lotowi nakazali zaś, aby czym prędzej wyprowadził z Sodomy najbliższych, bo rankiem miasto zostanie zniszczone

Na czym polegał grzech Sodomian?

Istnieje hipoteza, że poprzez los Sodomy i Gomory autor biblijny chciał napiętnować politeistyczną religię kananejską, w której świątyniach uprawiano rytualny męski nierząd. Jak wiadomo akty homoseksualne są w Biblii surowo potępione i uznane za obrzydliwość, zakłócającą naturalny porządek stworzenia (por. Kpł 18,22; Kpł 20,13, Rz 1, 26-27; 1 Kor 6, 9). Tymczasem mieszkańcy Sodomy niewątpliwie chcieli dokonać zbiorowego homoseksualnego gwałtu na przybyszach. Świadczy to o ich wyjątkowym zdziczeniu. Nie brakowało opinii, że Sodoma i Gomora zostały zniszczone głównie z powodu homoseksualizmu. Być może to uroda ciał jakie przyoblekli aniołowie wprawiła mieszkańców Sodomy w taki amok, aczkolwiek wydaje się, że homoseksualne gwałty na przybyszach były zjawiskiem spotykanym częściej. Pogląd sprowadzający występek Sodomian do sfery obyczajowej seksualnej utrwalił się tak mocno, że homoseksualistów nazywano kiedyś sodomitami, a termin ten do dziś jest używany w odniesieniu do przestępstw o charakterze homoseksualnym. Taką interpretację wydaje się potwierdzać fragment z Listu Judy, według którego oba miasta oddawały się rozpuście i pożądaniu cudzego ciała i przez to ponoszą karę wiecznego ognia: „jak Sodoma i Gomora i w ich sąsiedztwie [położone] miasta – w podobny sposób jak one oddawszy się rozpuście i pożądaniu cudzego ciała – stanowią przykład przez to, że ponoszą karę wiecznego ognia” (Judy 1,7). W liście Judy (Jud 7) grzech mieszkańców Sodomy opisywany jest po grecku jako: „ekporneuo” (rozpusta) oraz pożądanie „heteros sarks”, czyli „odmiennego ciała”. Pożądanie odmiennego ciała należy rozumieć jako pożądanie ciała innego niż ciało kobiety, co jest oczywiście aluzją do potępianych przez Boga aktów homoseksualnych. Aczkolwiek pewien eks-ksiądz, Daniel A. Helminiak, który porzucił sutannę, ogłaszając, że jest gejem, w książce „What the Bible Really Says about Homosexuality?” („Co Biblia naprawdę mówi o homoseksualności?”) zinterpretował słowa z Listu Judy jako potępienie pożądania ciała aniołów, a nie potępienie skłonności homoseksualnych. Abstrahując do tej próby manipulowania tekstem biblijnym, trzeba uczciwie przyznać, że w opowieści zawartej w 19 rozdziale Księgi Rodzaju homoseksualizm mieszkańców nie jest wcale kwestią kluczową. Przede wszystkim doszło do zbezczeszczenia świętego prawa gościnności. Pomysł, aby zgwałcić, ludzi, którzy przybyli do miasta, był zdeptaniem fundamentalnej normy regulującej życie społeczne. Do podobnej sytuacji doszło kilkaset lat później, gdy mieszkańcy Gilboa próbowali zbiorowo zgwałcić podróżującego lewitę i ostatecznie zadowolili się całonocnym gwałtem na jego żonie (por. Sdz 19, 22). Plemię Beniaminitów odpowiedzialnych za tę zbrodnię zostało wówczas wymordowane, starte z powierzchni ziemi ze względu na popełnioną niegodziwość. Czyn mieszkańców Sodomy nie był jednak wcale bezpośrednią przyczyną zgładzenia miasta. Był raczej potwierdzeniem, że decyzja Boga jest słuszna. Aniołowie mieli przecież sprawdzić, czy mieszkańcy zasługują na ocalenie, a oni nieświadomie odrzucili jakąkolwiek możliwość ratunku.

Co ciekawe prorok Ezechiel podał jako przyczynę upadku Sodomian pychę: „Oto taka była wina siostry twojej, Sodomy: odznaczała się ona i jej córki wyniosłością, obfitością dóbr i spokojną pomyślnością, ale nie wspierały biednego i nieszczęśliwego, co więcej, uniosły się pychą i dopuszczały się tego, co wobec Mnie jest obrzydliwością. Dlatego je odrzuciłem, jak to widziałaś” (Ez 16, 49). Pycha była związana z panującym tam dobrobytem. Zrodziła ona przeświadczenie o bezkarności. Mieszkańcy Sodomy nie liczyli się z prawami boskimi i ludzkimi. Wyznawali kult siły. Kiedy chcieli dokonać zbiorowego gwałtu na przybyszach nie chodziło im tylko o zaspokojenie perwersyjnych żądz, ale o zamanifestowanie swej władzy. Chodziło o to, aby bezbronnych przybyszy w skrajny sposób upokorzyć.Roman Zając

Któż jak Bóg”, nr 4-2017

Komentarze

Głupie pytanie2020.11.16 10:01
przez PEDAŁÓW oczywiście
Sadysta2020.11.3 14:48
Czy prawidłowa odpowiedź na pytanie z tytułu brzmi: bo jest jeb***m sadystą? Wygrałem?
Młot na zboków2020.11.16 10:02
spadaj pedale
Anonim2020.10.28 9:58
Obecne kanony Biblii zostały ustanowione przez KK w XVI w. na soborze trydenckim. Próbowano to zrobić już w IV wieku. Przez wiele wieków KK walczył sam ze sobą podobnie jak obecnie. Był taki krwawy sobór, gdzie wycięto opornych, a tym co się bali dawano do podpisania białe płachty. Wiadomo co sobie na tych płachtach napisali. To co mamy w obecnej Biblii katolickiej - to decyzja hierarchów KK w czasach płaskoziemia i końcówki stosów świętej inkwizycji. Kościół miał wówczas władzę absolutną i do tego cały czas dąży, aby ciągle mieć tą władzę absolutną. Wierni im są potrzebni tylko do ich finansowania. Bynajmniej nie zależy im na zbawieniu wiernych. Wybrali te księgi do kanonu Biblii, które były dla nich najbardziej istotne. Zastanawia mnie dlaczego nasz JPII spędził tyle czasu w klasztorze Św. Katarzyny w Egipcie, czytając te apokryfy?
Jan2020.10.28 12:06
Marny z ciebie biblista, aktualny tekst Pisma Świętega pochodzi z I w. n.e. i jest oparty na septuagincie - przekładzie greckim. KK i Żydzi w Torze biblię tłumaczą ze starożytnych pism pisanych w języku akadyjskim. Septualginta choć początkowo została z entuzjazmem przyjęta przez Żydów później została odrzucona z powodu wprowadzenia jej do Kościoła katolickiego, Same teksty prawie niczym się nie różnią w tym także w sprawie potępienia homoseksualizmu. Co do Soboru Trydenckiego zwołano go w celu walki z herezją rozprzestrzenianą przez protestantów. I tyle w temacie.
Anonim2020.10.28 13:19
Drogi Janie - doucz się zanim cokolwiek napiszesz. To co napisałeś jest godne proboszcza z Psiej Wólki, który ma wiedzę i mentalność reymontowskiego plebana.
Anonim2020.10.28 13:21
Mylisz pojęcia Janie - tu nie chodzi o tekst, ale o uznane księgi Biblii, to się nazywa kanonem.
Jan Radziszewski2020.11.14 20:28
żydzie Anonimie jak zwykle mącisz , a wiesz bidoczku niedokształcony że nie masz racji tzn. tzn że błądzisz podobnie jak zażydzający naukę Chrystusową Ewangelię Pater Marcin Luter i Kalwin czy obrazobórca Zwingli tzn. że kłamiesz i dlatego podobnie jak oni w PIEKLE Budiet tzn w jeziorze ognia i siarki /Ap 21,8
Richard Dawkins2020.10.28 9:38
Jeśli jednak mamy być uczciwi, to należałoby raczej stwierdzić, że Biblia, w większości przynajmniej, jest nie tyle zła, co po prostu dziwna i niesamowita. Czego zresztą innego można by się spodziewać po przypadkowej antologii niepowiązanych tekstów, tworzonych, poprawianych, redagowanych i tłumaczonych (oraz „udoskonalanych") przez setki anonimowych autorów, redaktorów i kopistów — anonimowych nie tylko dla nas, ale również dla siebie wzajemnie, co jest zupełnie zrozumiałe przy dziele powstającym przez bez mała dziewięćset lat. Już sam ten fakt stanowi pewne wyjaśnienie niektórych biblijnych absurdów. Pech polega na tym, że to ta właśnie dziwaczna księga dla różnych religijnych zelotów jest ostatecznym i niepodważalnym źródłem moralności i prawdy życiowej.
Jan2020.10.28 12:13
Można różnie komentować Pismo Św., jednak bez Biblii człowiek byłby dzikusem, o mentalności zwierzęcia dla którego ważna byłaby jedynie kopulacja i żarcie. To w niej Pan Bóg wskazuje wartości jakimi człowiek powinien kierować. Bez 10 przykazań żylibyśmy jak plemiona amazońskie.
Poradek2020.10.28 12:23
Wg Ciebie to 2,5 miliarda ludzi żyjących w Chinach i Indiach to "dzikusy o mentalności zwierzęcia, dla których ważna jest tylko kopulacja i żarcie"? Gratuluję bardzo małego rozumku.
Anonim2020.11.14 20:41
poradku - nie znasz Religi Bałwochwalczych - Pogańskich w tym Hinduizmu podobnie jak Taoizmu Konfucjanizmu a więc raczej milcz - wiesz komu oni oddają Kult ? demonom z Piekła Smokom!! a wiesz dlaczego ? bo Adami Ewa w Raju z którego zostali wykopani po Grzechu na ziemię oddała ich Wężowi /Rdz 3,1 nn tj Lucyferowi /iz 14,12-15 Sura 113,1) zw Czerwonym Smokiem /Ap 12,3 nn. w niewole stąd jedyna droga naturalnie prowadzi tych synów i córki grzechu do PIEKŁA nie do Nieba jak Religia św Katolicka uwalniając z tej winy wiecznej tj Grzechu Pierworodnego przez Chrzest św Chrześcijan
Richard Dawkins2020.10.28 9:33
Bóg Starego Testamentu to chyba jeden z najmniej sympatycznych bohaterów literackich: zawistny (i dumny z tego), małostkowy i niesprawiedliwy typ, z manią na punkcie kontrolowania innych i niezdolny do wybaczania, mściwy i żądny krwi zwolennik czystek etnicznych, mizogin, homofob i rasista, dzieciobójca o skłonnościach ludobójczych (oraz morderca własnych dzieci przy okazji), nieznośny megaloman, kapryśny i złośliwy tyran. Ci z nas, którzy od najwcześniejszego dzieciństwa się z nim stykają, nie dostrzegają tego horroru. Dopiero błogosławiona niewiedza stwarza odpowiednią perspektywę
Anonim2020.10.28 11:26
Koleś powtarzasz się już enty raz . Napisz coś nowego a nie kopiuj - wklej- kopiuj -wklej . OK
*****2020.10.28 12:24
***
Anonim2020.10.28 2:17
Oba obozy, uszczęśliwiaczy świata i dobroczyńców ludzkości, przygotowują się do ostatecznego starcia, oba uznały, że "oczyszczenie" poprzez unicestwienie to najlepsza forma porachunków, tak że nie wulkanów należy się spodziewać.
Anonim2020.10.28 1:43
Jeżeli ślepota, to chuć, której służyli, czyli pierwsze: bałwochwalstwo!
Po 11 ...2020.10.28 0:18
Dlaczego Bóg zniszczył Sodomę i Gomorę? Bo PiSu jeszcze nie było? Zgadłem? Co wygrałem???
Fronda2020.10.28 14:37
Nagrodę w postaci samochodu prześlemy pocztą.
Anonim2020.10.27 23:52
Bajkologia dla katozyebów...
Cierpliwy2020.10.27 22:57
Czy istniał? Głupie pytanie. Dziwne Boga nie ma, a rozum to masz? Twój domek, samochodzik , telefonik, rowerek i bucik musiał ktoś zaprojektować i wykonać byś je kupił i używał ku swej radości istnienia. A ta " niebieska kulka" w Układzie Słonecznym pyłek we Wszechświecie ze wszystkim na niej potrzebnym do Twojego życia, to powstała przypadkiem bez żadnego rozumnego projektu. Ty sam masz w sobie 75% wody "dziwnie" połączonych dwóch gazów tlenu i wodoru, a w kupie się trzymasz. Jesteś na Ziemi tylko nie wiesz po co. a przecież nie miałeś wpływu na to że tu jesteś. Czy naprawdę uważasz siebie za liść na drzewie,który na wiosnę zielony, jesienią zżółkły, a po zimie znika rozsypując się w prochu ziemi?
Suweren2020.10.27 21:55
To proste: abo wszystko zaplanował od początku, albo dał się zrobić w bambuko. O ile kiedykolwiek istniał.
Suweren2020.10.27 21:56
Albo nad niczym nie puje.
Speirrdalaj Adaś do swego nudnego2020.10.27 22:02
syfu!
Suweren2020.10.27 22:28
Ja się nigdy nie nudzę! Coś leserujesz ostatnio...
Suweren2020.10.27 22:29
Jakie buzgi masz dziś na tapecie?
ZERRO2020.10.27 21:27
Wytrawni bibliści w tym księża dobrze wiedzą, że to nie za homoseksualizm została zniszczona Sodoma i Gomora.
Darek2020.10.27 22:30
Nie trzeba być wytrawnym, wystarczy zwykła umiejętność czytania. Przecież Biblia jasno mówi, że Sodomici zostali zgładzeni przez Boga za oddawanie czci wizerunkom, czyli kult zbieżny z katolicyzmem. Homoseksualizm także jest w Biblii wymieniony w kontekście Sodomitów, tyle że nie jako ich występek, a jako kara za bałwochwalczy kult wizerunków. Biblia wprost nazywa katolicyzm i podobne praktyki zboczeniem, za które Bóg zsyła kary i plagi - od zesłania na bałwochwalców homoseksualizmu aż po masowe ludobójstwo.
Ala2020.10.27 21:25
Nie zgadzam się z 1 rzeczą, ostatnio właśnie archeolodzy znaleźli dowody na istnienie Sodomy i Gomory
Suweren2020.10.27 21:59
Nie ma to jak Discovery Channel po północy, nie?
Zgrywus2020.10.28 6:13
Znaleźli ślady? No to mamy dowód podobny do krakowskiego. "W Krakowie - na Rynku Głównym - baca - bacę - zabił gó.nym - kto nie wierzy, niech nie wierzy - bacy nima gówno leży"
Dostałem pomysł jak z nimi postępować2020.10.27 21:10
Adolf Hitler
Cywilizacja Sodomy2020.10.27 21:09
Zwyczajowe datowanie upadku Sodomy i Gomory, oparte na chronologii biblijnej lokalizuje to wydarzenie ok. 1900 r. p.n.e. Wielu ludzi na przestrzeni wieków zastanawiało się, czy Sodoma i Gomora istniały naprawdę. Nie wiemy, czy przekaz o ich zagładzie stanowi jedynie symboliczną przypowieść, czy też autorzy Księgi Rodzaju wykorzystali autentyczny kataklizm, aby napisać umoralniającą opowieść, jak to Jahwe karze zatwardziałych grzeszników? Archeolodzy, szukający nad Morzem Martwym jakichś śladów tych starożytnych miast, nie znaleźli żadnych ruin potwierdzających ich istnienie. Jedynym źródłem informacji o tych miastach jest Biblia. To z niej wiemy, że Sodoma i Gomora należały do związku pięciu miast kaananejskich, wraz z pomniejszymi miastami – Admą, Seboim i Belą, czyli Soar (Rdz 14, 2-3). Na określenie grupy pięciu wzajemnie ze sobą powiązanych ośrodków miejskich stosuje się określenie Pentapolis (Pięciogród). Z Biblii wiemy, że królem Sodomy był niejaki Bera, Gomory – Birsza, Admy – Szinab, a Seboim – Szemeeber (Rdz 14, 2). Biblia wspomina również, że mieszkańcy Sodomy oraz pozostałych miast uczestniczyli w bitwie z koalicją 4 państw Bliskiego Wschodu, która pod wodzą króla Elamu – Kedorlaomera podjęła wyprawę przeciwko zbuntowanym miastom Pentapolis. Królowie Sodomy i Gomory uciekli z pola bitwy. Niektórzy powpadali w doły z asfaltem, inni uciekli w górzystą okolicę. Innymi słowy, wojsko Pentapolis spotkała spektakularna klęska. Abram prawdopodobnie nie angażowałby się w ogóle w tę wojnę, gdyby nie fakt, że po klęsce do niewoli trafił między innymi jego bratanek – Lot, który mieszkał w Sodomie. Wojska Kedorlaomera poniosły klęskę w okolicach Dan, zaatakowane z zaskoczenia przez Abrama. Na tym informacje o historii Pentapolis wyczerpują się.
UWAGA!!! podajcie dalej2020.10.27 21:09
Piorun aborcyjny to symbol nazistowski, totalitarny i propagowanie go jest zakazane przez polskie prawo. Tak dla wyjaśnienia znaczku „pioruna” ludzi za aborcją. Ten „piorun” symbol Deutsches Jungvolk, organizacji w strukturach Hitlerjugend (dla chłopców w wieku 10–14 lat), której członkowie od najmłodszych lat karmieni byli zbrodniczą ideologią. Akcja T4 – realizowany w latach 1939-1945 program III Rzeszy polegający na fizycznej „eliminacji życia niewartego życia”. Akcja ta była także nazywana „eutanazją” osób upośledzonych – wśród „niewartych życia” znaleźli się między innymi chorzy na zespół downa. Uderzające podobieństwo, prawda?
XYZ2020.10.27 21:22
To teraz wszystkie energetyczne skrzynki należy przemalować.
Dlaczego Bóg zniszczył Sodomę i Gomorę?2020.10.27 21:07
O zagładzie Sodomy i Gomory w deszczu ognia i siarki czytamy w 19 rozdziale Księgi Rodzaju. Na czym polegało przewinienie mieszkańców tych miast? Czy naprawdę zasłużyli sobie na taki los? Z pewnością w tamtych czasach i później nie brakowało wielkich grzeszników, dopuszczających się potwornych niegodziwości. Dlaczego akurat mieszkańcy Sodomy i Gomory zostali ukarani w tak straszny sposób? Sodoma i Gomora łącznie (albo częściej tylko Sodoma) stały się symbolem grzechu i ucieleśnionym złem, niejako archetypem ludzkiej niegodziwości, słusznie zasługującej na karę Bożą. Zagłada tych miast była później często przywoływana jako obraz sądu Bożego oraz kary za nieprawe postępowanie. Zaczęła wręcz funkcjonować jako swoisty punkt odniesienia. Prorok Ezechiel przywołał historię Sodomy i Samarii, jako przestrogę dla Jerozolimy (Ez 16, 46-58). Do Sodomy nawiązywał także Jezus, aby zobrazować nagłe nadejście dnia sądu: „Podobnie jak działo się za czasów Lota: jedli i pili, kupowali i sprzedawali, sadzili i budowali, lecz w dniu, kiedy Lot wyszedł z Sodomy, spadł z nieba deszcz ognia i siarki i wygubił wszystkich; tak samo będzie w dniu, kiedy Syn Człowieczy się objawi” (Łk 17, 28-30). Innym razem zaś, mówiąc o galilejskich miastach Korozain, Betsaidzie i Kafarnaum, w których dokonało się najwięcej Jego cudów i które mimo to nie nawróciły się, stwierdził: „Gdyby w Sodomie działy się cuda, które się w tobie dokonały, zostałaby aż do dnia dzisiejszego. Toteż powiadam wam: Ziemi sodomskiej lżej będzie w dzień sądu niż tobie” (Mt 11, 23-24; por. Łk 10, 12). Z kolei w Apokalipsie św. Jana Sodoma stała się symboliczną nazwą Jerozolimy, jako miasta, które zabija swoich proroków: „A zwłoki ich [leżeć] będą na placu wielkiego miasta, które duchowo zwie się: Sodoma i Egipt, gdzie także ukrzyżowano ich Pana” (Ap 11, 8).
Anonim2020.11.11 16:11
Ten deszcz ognia i siarki wygląda na wybuch wulkanu.
🏳️‍🌈Polak Ateista Dumny Gej🏳️‍🌈2020.10.27 21:05
Normalni Polacy do PiS i całego katoprawactwa https://twitter.com/ZwiazekZZPPiL/status/1320845283559985153
Dam2020.10.27 21:03
Pamiętajcie, że wydanie swoich córek na gwałt, a potem uprawianie z nimi seksu i sprzedanie owoców tegoż niewolę było miłe Bogu.
norbert2020.10.27 21:02
(...)w tamtych czasach i później nie brakowało wielkich grzeszników, dopuszczających się potwornych niegodziwości(...) - nie ma większej niegodziwości jak składanie ofiar z kobiet polegające na zmuszaniu ich do rodzenia kalekich dzieci.
BÓG JEST2020.10.27 21:22
Niegodziwością jest zabijanie własnego dziecka.
norbert2020.10.27 21:28
O wiele niebezpieczniejsi dla człowieka są ci co zabijają ducha zmuszając kobiety do rodzenia kalekich dzieci.
Rodryg2020.10.27 20:59
Nie bóg, jeśli już to bogowie. Te opowieść biblijna pochodzi jeszcze z czasów Sumerii, skąd większość starego testamentu została przywłaszczona.
Anonim2020.10.27 23:54
Hehe, dokładnie. Katozyeby nawet nie wiedzą, że większa część ich mitologii została ordynarnie zajumana przeż półdzikich żydowskich pastuchów od stojących nieporównanie wyżej sąsiednich cywilizacji.
Dostałem pomysł jak z nimi postępować2020.10.27 20:59
podpisano: Adolf Hitler
ciekawy2020.10.27 20:58
A dlaczego Bóg pozwolił by Jarosław Kaczyński i Kaja Godek zniszczyli kościół katolicki? Ile za rok będzie powołań kapłańskich?
Lewackie psy szczekają, karawana idzie dalej2020.10.27 20:56
Zaraz jakiś pedał przytoczy bajkę o niegościnności mieszkańców Sodomy... Zobaczycie!
Po 11 ...2020.10.27 20:55
Dlaczego Bóg zniszczył Sodomę i Gomorę? To nie jest jasne, ale pewne jest, że jak to robił to mówił: JEBBAĆ PIS!!! Przypadek???
Mało śmieszne2020.10.27 20:58
Ale poziom! I takim dać władzę! Oj, żydku...
Po 11 ...2020.10.27 21:00
Ja się dobrze bawię na moim niskim poziomie. A jak dziś krzyczałem z młodymi Polakami: JEBBAĆ PIS, to prostata mi się wyprostowała, hemoroidy odpadły, włosy odrosły, a mały, a mały WOW :)))
Zacofany katolik2020.10.27 21:06
No to powodzenia w tej zabawie. Obyś chociaż przed śmiercią zdążył okazać skruchę. Inaczej ceną takich "zabaw" jest wieczność w piekle.
Po 11 ...2020.10.27 21:18
Moja bezczelna pewność siebie wynika z faktu, że ja już byłem po drugiej stronie. Wiesz tunel światło, niebo, Jezus, zmarli bliscy. Teraz nie żartuję. Nie żartuję. Mam to za sobą. Dlatego wiem jak stanąć po stronie Dobra, po stronie Boga.
Anonim2020.10.27 21:56
ooo, coming out, natomiast taki proaborcyjny bezbożnik jak ja dostąpił mocy Jezusa... w końcu zrozumiałem czemu go ukrzyżowali źli ludzie jak katolicy z PIS
Po 11...2020.10.27 22:02
Ja osobiście poznałem Jezusa, teraz jestem jego narzędziem, głosem. Nie oczekuję, tak jak On, szacunku, czy nawet sowitych datków. Skromny jestem. Amen.
Anonim2020.10.27 22:06
Nic nie widziałem ale czułem to coś. Siła wyższa. Aj, bym nawet zapłacił by poczuć to znowu ... Ale wyłącznie za życia. Po śmierci wolę nirwanę.
Anonim2020.10.27 22:17
Telepatycznie przez sen na jawie musiałem odpowiedzieć na jedno pytanie - co o nim sądze? Odpowiedziałem - ja do ciebie nic nie mam. I sobie poszedł. Szkoda ... Takie cudowne wibracje...