15.12.19, 12:30

Prof. Krzysztof Szwagrzyk: W komunistycznych służbach 50% funkcjonariuszy to byli Żydzi

W kierownictwie Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego Żydzi zajmowali niemal połowę stanowisk.

Przez lata w historiografii polskiej obowiązywał powszechny pogląd, zgodnie z którym teza o nadreprezentacji Żydów w komunistycznym aparacie bezpieczeństwa jest mitem. Gdy jednak podjęto badania nad narodowością kadr “bezpieki” w oparciu o przechowywane w Instytucie Pamięci Narodowej akta osobowe funkcjonariuszy, i opublikowano dane statystyczne, okazało się, że blisko 40 proc. kierowniczych stanowisk Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego zajmowali oficerowie pochodzenia żydowskiego.

Wynik naukowych ustaleń nie spotkał się jednak z uznaniem środowisk opiniotwórczych, dla których uzyskany efekt badań świadczył jedynie o… antysemityzmie ich uczestników.

Równolegle z analizą kadr aparatu bezpieczeństwa prowadzono studia nad obsadą personalną innych struktur tworzących stalinowski aparat represji: wojskowego i powszechnego wymiaru sprawiedliwości, Informacji Wojskowej, Korpusu Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Milicji Obywatelskiej czy wchodzącego w skład MBP więziennictwa. W każdym przypadku liczba oficerów pochodzenia żydowskiego w sprawowaniu funkcji kierowniczych wynosiła od kilku do kilkudziesięciu procent, a badań dokonano w odniesieniu do czasu, gdy Żydzi stanowili niespełna 1 proc. ludności Polski.

Od początku budowy systemu komunistycznego tworzący go napotkali ogromne problemy związane z koniecznością sformowania obsady personalnej powstających stanowisk aparatu władzy. Bazą kadrową dla rządzących stały się środowiska partyzantów Gwardii i Armii Ludowej oraz przedwojennych działaczy komunistycznych, wśród których znaczny odsetek stanowili Żydzi. Część z nich okres wojny przeżyła w Związku Sowieckim i po 1944 r. z silnym zaangażowaniem usiłowała przeszczepić nad Wisłą tamtejszą ideologię. Ich liczbę zwiększyli ci spośród ocalałych z holokaustu, którzy w nowym ustroju politycznym widzieli szanse na realizację własnych – prywatnych i narodowych – interesów. Nagrodą za akces znacznej części społeczności żydowskiej do procesu budowy systemu komunistycznego były eksponowane etaty w aparacie władzy i systemie represji oraz związane z nimi profity. W powszechnej opinii symbolem udziału Żydów w tworzeniu stalinizmu w Polsce stała się służba wielu z nich w komunistycznym aparacie bezpieczeństwa.

Wbrew intencjom przypisywanym historykom zgłębiającym to zagadnienie, badania nad narodowością kadr “bezpieki” nie obejmują jedynie jednej nacji. Stanowią element szeroko zakrojonych studiów nad całością budowy i funkcjonowania tajnej policji politycznej komunistycznego państwa polskiego, w tym nad jej obsadą personalną, gdzie pochodzenie narodowościowe funkcjonariuszy jest tak samo ważne, jak ich pochodzenie społeczne czy wykształcenie. Dająca się już dziś zdefiniować teza o “internacjonalistycznych kadrach bezpieki” w Polsce powstała w oparciu o analizę głównie ich akt osobowych, z których wynika, że w latach 1944-1956 obok oficerów sowieckich pracowali przedstawiciele narodowości: polskiej, żydowskiej, białoruskiej, ukraińskiej, litewskiej, a nawet niemieckiej i greckiej.

Polityczna poprawność a statystyka

Wstępujący do UB Żydzi nie ukrywali swego pochodzenia. We własnoręcznie wypełnianych ankietach personalnych w rubryce “narodowość” wpisywali zazwyczaj “żydowska”. Dane takie ujawniali nawet ci, którzy już w okresie międzywojennym zerwali związki ze środowiskiem żydowskim i stali się gorącymi zwolennikami idei komunistycznej. Deklarację światopoglądową ujawniano natomiast w rubryce “wyznanie”, gdzie obok powszechnie używanego terminu “niewierzący” nie brakowało określenia “mojżeszowe”.

O pozycji funkcjonariuszy pochodzenia żydowskiego w ministerstwie, ale też o ich postrzeganiu w społeczeństwie decydowały dwa zasadnicze czynniki. Pierwszy dotyczył ich liczby w “bezpiece”; drugi zaś zajmowania przez nich eksponowanych stanowisk. Jesienią 1945 r. doskonale zorientowany w sprawach “bezpieki” w Polsce sowiecki doradca przy Ministerstwie Bezpieczeństwa Publicznego płk Nikołaj Seliwanowski w raporcie do Moskwy informował, że połowę stanowisk kierowniczych w MBP zajmują Żydzi, a w całym ministerstwie ich odsetek sięga 18,7 procent. Zapewne nawet on się nie spodziewał, że tak duża liczba oficerów pochodzenia żydowskiego w centrali aparatu bezpieczeństwa będzie się nadal zwiększać. W kolejnych latach udział Żydów polskich w kierowniczych strukturach MBP stale rósł, ostatecznie przekroczył 37 procent. Wśród 450 osób pełniących najwyższe funkcje w MBP (dyrektorów i zastępców dyrektorów departamentów, kierowników samodzielnych wydziałów) pochodzeniem żydowskim legitymowało się 167 oficerów.

Na czele ministerstwa stał gen. Stanisław Radkiewicz, wspomagany m.in. przez wiceministrów: Romana Romkowskiego (Menasze Grynszpana) i Mieczysława Mietkowskiego (Mojżesza Bobrowickiego). W okrytej ponurą sławą centrali “bezpieki” wyżsi oficerowie o żydowskich korzeniach kierowali: kadrami – Leon Andrzejewski (Ajzen Lajb Wolf), śledztwami – Józef Różański (Goldberg), finansami – Edward Kalecki (Ela Szymon Tenenbaum), ochroną zdrowia – Kamil WarmanLeon (Lew) GangelLudwik (Salomon) Przysuski, cenzurą – Michał RosnerHanna WierbłowskaMichał (Mojżesz) Taboryski, Biurem Prawnym – Zygmunt BraudeWitold Gotman, konsumami – Feliks (Fiszel) Goldsztajn, Centralnym Archiwum MBP – Jadwiga PiaseckaZygmunt (Nechemiasz) Okręt, Biurem Wojskowym – Roman Garbowski (Rachamiel Garber) oraz Departamentami: I – Józef Czaplicki (Izydor Kurc), Julian Konar (Jakub Julian Kohn), II – Leon (Lejba) RubinsteinMichał (Mojżesz) Taboryski, III – Józef Czaplicki (Izydor Kurc), Leon Andrzejewski (Ajzen Lajb Wolf), IV – Aleksander Wolski (Salomon Aleksander Dyszko), Józef KratkoBernard Konieczny (Bernstein), V – Julia Brystiger, VI (więziennictwem) – Jerzy Dagobert Łańcut, VII – Wacław Komar (Mendel Kossoj), Zygmunt (Nechemiasz) Okręt, Marek Fink (Mark Finkienberg), X – Józef Światło (Izaak Fleischfarb), Henryk Piasecki (Chaim Izrael Pesses).

Niższymi strukturami MBP – wydziałami, kierowali wówczas m.in.: Anatol (Natan) Akerman, Marian BasztMieczysław (Mojżesz) BaumacJan BernsteinAdam Bień (Bajn), Ignacy BroneckiIzrael CwejmanTadeusz (Dawid) DiatłowickiMichał Holzer, Maurycy (Aron) DrzewieckiMichał (Mojżesz) FajgmanLeon Fojer (Feuer), Tadeusz FuksEdward (Eliasz) FuterałArtur Galewicz (Glasman), Henryk Gałecki (Natan Monderer-Lamensdorf), Łazarz GejlerJakub GlidmanLeon GoryńKarol Grabski (Hertz), Helena (Gitla) GrudaBorys (Boruch) GrynblatJózef GutenbaumHerman HalpernHenryk Jabłoński (Chaim Grinsztajn), Michał Jachimowicz, Zbigniew JózefowiczBronisława JuckierLeon KestenAbram KlinbergLeon KlitenikIgnacy KrakusMichał-Emil KrassowskiMieczysław Krzemiński (Mojżesz Flamenblaum), Icek LewenbergMieczysław Lidert (Erlich), Juliusz LitoczewskiKazimierz Łaski (Cygier), Samuel MajzelsIgnacy MakowskiAleksander Marek (Markus) MalecWalenty MałachowskiIgnacy MareckiMarian (Mojżesz) MinkendorfBronisław NechamkisArtur Nowak (Abraham Lerner), Jerzy Nowicki (Lipszyc), Dawid OliwaRóża (Gina) PoznańskaStanisław RothmanMieczysław (Moralich) RubiłłowiczIrena Siedlecka (Regina Reiss), Michał (Mowsza) SiemionWolf SindelZygmunt Skrzeszewski (Salomon Halpern), Marceli StauberJózef StępińskiErnest Szancer (Schanzer), Ignacy SzembergAntonina Taube-KnebelJuliusz TeitelAdam (Abram) WeinSalomon WiderszpilJózef Winkler (Szaja Kinderman), Stanisław Witkowski (Samuel Eimerl), Roman Wysocki (Altajn), Edward ZającMarek ZajdensznirMaria ZorskaEmanuel Żerański.

W tym samym czasie, w rozbudowanym systemie więzień i obozów liczącym 179 więzień i 39 obozów pracy, stanowiska naczelników i komendantów zajmowali: Salomon Morel – komendant obozów w Świętochłowicach-Zgodzie (1945) i Jaworznie (1948-1951), naczelnik więzień m.in. w Opolu (1945-1946), Katowicach (1946-1948) i Jaworznie (1951); oraz Mieczysław (Moszek) Flaum – komendant obozu we Włocławku (1945-1946) i Mielęcinie (1946); Beniamin Glatter – naczelnik więzienia w Goleniowie (1949); Franciszek (Efroim) Klitenik – naczelnik więzienia we Wrocławiu (1946-1947), Dzierżoniowie (1947-1951) i Łodzi (1951-1958), Henryk Markowicz – naczelnik więzienia przy ul. Kleczkowskiej we Wrocławiu (1945-1946), Sewer Rosen – naczelnik więzienia w Barczewie (1947-1951), Oskar Rozenberg – naczelnik więzienia w Potulicach (1951-1954), Kazimierz Szymanowicz – naczelnik więzienia w Rawiczu (1945-1947) i Saul Wajntraub – naczelnik więzienia w Kłodzku (1948-1951) i więzienia nr III w Warszawie (1951-1954).

Znaczący procent (13,7) oficerów pochodzenia żydowskiego znalazł się także wśród szefów i zastępców szefów Wojewódzkich Urzędów Bezpieczeństwa Publicznego/ Wojewódzkiego Urzędu do spraw Bezpieczeństwa Publicznego. Najwięcej z nich znalazło zatrudnienie w wojewódzkim UB we Wrocławiu, gdzie wśród osiemnastu zastępców szefów WUBP/ WUdsBP sześciu (33 proc.) było Żydami: Władysław Wątorek (Adolf Eichenbaum), Jan Stesłowicz (Lemil Katz), Adam Nowak (Adaś Najman), Adam Kornecki (Dawid Kornhendler), Eliasz Koton i Karol Grad, a w niektórych wydziałach i sekcjach urzędu przedstawiciele tej narodowości stanowili niekiedy 1/3 ich całego stanu osobowego. Zjawisko takie występowało np. w Wydziale ds. Funkcjonariuszy, Wydziale V, VIII i Gospodarczym.

W latach 1945-1956 poszczególnymi wydziałami kierowali: personalnym – Leonarda Opałko (Lorka Nadler) (1945-1946);  I – Roman Wysocki (Altajn) (1950-1951);  V – Józef (Jefim) Gildiner (1951-1952);  X – Józef (Jefim) Gildiner (1952-1954);  “A” – Edward Last (1946);  śledczym – Antoni Marczewski (1946-1947), Feliks Różycki (Rosenbaum) (1950-1952); Wydziałem ds. Funkcjonariuszy – Bronisław Romkowicz (Maks Bernkopf) (1946-1947);  Sekcją Finansową – Stanisław Ligoń (Lemberger) (1949-1954);  Służbą Mundurową – Arnold Mendel (1949-1950).  Stanowili oni także trzon istniejącej przy WUBP komórki partyjnej PPR/PZPR (Jefim GildinerKarol Grad, Zygmunt KopelHenryk LubińskiGrzegorz RajmanFelicja Rubin) – 26 proc. w 1954 roku.

Podobną, wynoszącą 30 proc. statystykę, można dostrzec w gronie kadry kierowniczej powiatowego UB w Dzierżoniowie. Na jej wielkość wpływ miało piastowanie urzędu szefa przez: Artura Górnego (1946-1947); Michała (Mojżesza) Wajsmana (1947-1948) i Adama Kulberga (1951-1954). Jeszcze wyższy odsetek wystąpił na stanowiskach ich zastępców, wśród których trzy z ośmiu etatów zajmowali oficerowie żydowscy: Edward Last (1945-1946), Adam Kulberg (1950-1951) i Izaak Winnykamień (1952).

Od sprawcy do ofiary

Łącznie w latach 1945-1956 we wszystkich komórkach tylko wojewódzkiego UB na Dolnym Śląsku pracowało ponad 500 osób pochodzenia żydowskiego. Pytanie o pełną liczbę zatrudnionych w aparacie bezpieczeństwa Polski Ludowej/ PRL pozostaje nadal otwarte, podobnie jak problem związany z próbą określenia świadomości narodowej oficerów “bezpieki”, wśród których część już przed wojną manifestacyjnie odcinała się od swych żydowskich korzeni. Oderwani od rodzimego środowiska deklarowali swą polskość i światopogląd materialistyczny, w których wiarę głęboko zachwiały dopiero wydarzenia 1968 r., gdy w wyniku antysemickiej nagonki 1968 r. kilkanaście tysięcy polskich Żydów zostało zmuszonych do opuszczenia kraju. Ich wyjazd upowszechnił na świecie pogląd o ksenofobicznej Polsce i rzekomym antysemityzmie jej mieszkańców. Milczeniem pomija się przy tym fakt, że całą operację przeciwko Żydom zorganizowali ich niedawni towarzysze z “bezpieczeństwa”, a pośród wyjeżdżających do Izraela znalazło się kilkuset niedawnych sekretarzy partii, stalinowskich sędziów i prokuratorów, oficerów Informacji Wojskowej, Urzędu Bezpieczeństwa i Służby Bezpieczeństwa.

Żaden z nich nigdy nie poniósł odpowiedzialności za dokonane czyny, a nieliczne próby doprowadzenia do ekstradycji osób oskarżonych o zbrodnie stalinowskie każdorazowo kończyły się niepowodzeniem. Wymownym komentarzem do tej sytuacji może być fragment uzasadnienia sporządzonego przez Ministerstwo Sprawiedliwości Izraela z 5 czerwca 2005 r., odmawiającego zgody na ekstradycję do Polski Salomona Morela: “…uważamy, iż nie ma żadnych podstaw do przedstawienia Morelowi zarzutów popełnienia poważnych przestępstw, nie mówiąc już o ‘ludobójstwie’ czy ‘zbrodniach przeciwko narodowi polskiemu’. Jeżeli już, to wydaje się nam, że Morel i jego rodzina byli ewidentnie ofiarami zbrodni ludobójstwa popełnionych przez hitlerowców i Polaków z nimi współpracujących”.

Dr hab. Krzysztof Szwagrzyk

Autor jest historykiem, naczelnikiem Oddziałowego Biura Edukacji Publicznej IPN we Wrocławiu.

Za: Nasz Dziennik, Piątek, 28 stycznia 2011, Nr 22 (3953) -- [Org. tytuł: « Nie tylko Morel»]

Komentarze

aha2019.12.16 10:06
50% w kadrach UB byli Żydzi, a w Polsce po II WŚ było ich poniżej 1 %
Marta2019.12.16 8:48
Nareszcie!! Mego Ojca AK-owca też katował SBek Żyd..nareszcie dowiedzą się kto był katem po wojnie, oni mścili się w okrutny sposób..niespotykane tortury i wydumane....i żaden nie poniósł konsekwencji a w sądach to kto siedzi? też Żydokomuna..
Pawe\305\2022019.12.16 0:21
Mój dziadek był przedwojennym oficerem Wojska Polskiego. Walczył z Ruskimi w 1920 r. i w 1939 r. z Niemcami, na szczęście bo inaczej byłby w Katyniu. Uciekł z Oflagu (za drugim razem skutecznie), przedostał się z Niemiec pod Mińsk Mazowiecki idąc po nocach lasami etc. Jak już wrócił, rodzina "dogadała" się z Niemcami w gminie Mrozy(byli bogaci, jak na tamte czasy), że jest OK. Niemcy oczywiście zarówno wcześniej, jak i potem często odwiedzali bogatego gospodarza, aby zaopatrzyć się w "wałówkę". Kasa. kasa, kasa. Żydzi po wojnie za kasę dogadali się z Niemcami i teraz poprzez m.in. 447 próbują z Polaków ściągnąć ile się da. Kasa, kasa, kasa.........
Roman K.2019.12.16 0:37
O Paweł, No to stosunkowo mam nie tak daleko do Mrozów, do Mińska Maz. Kilkadziesiąt kilometrów ! Piszesz prawdę, tak było ! Niestety. Też mi tak opowiadali moi rodzice !
Rox_i_Anna2019.12.16 2:41
Tak z boku patrząc to byliście kolaborantami. Chociaż sami w tym nie widzieliście nic złego, bo zmuszała was do tego sytuacja. Ale patrząc na innych już nie zauważacie, że ich też mogła "zmusić sytuacja". Takie to głęboko toruńskie.
Cool2019.12.16 8:37
No fajnie, że wy zauważacie! Nie widzicie nawet tego, że gdyby nie Polacy, wszyscy co do jednego, trafilibyście do krematoriów!
Roxana2019.12.15 23:57
Zastanawiałam się kiedyś na kogo będą szczuć rządzący gdy już będą widzieć swój koniec. Takie LGBT, nauczyciele, sędziowie, wegetarianie, cykliści czy ekolodzy traktowałam zawsze jako bieżące paliwo. Ale przecież musieli zostawić coś na koniec. I postawiłam na to, że to będą Żydzi. Ale nie przypuszczałam, że to będzie tak szybko. No to pa ;)
2019.12.15 23:42
Niech żyje wolność Wolność i śleboda Niech żyją królowie (trzej) I dziewczyna młoda
Cztery2019.12.15 22:10
Nadreprezentacja i udział wielu Żydów w służbie powojennej, narzuconej Polsce siłą, komunistycznej, bolszewickiej władzy potwierdza tylko prawidłowe ulokowanie ich w II RP jako wrogów wolnej Polski. KPP i inne odłamy polskich komunistów nigdy nie chciały wolnej Polski, widzieli ją tylko jako wasala Rosji a siebie jako naczalników z batem nad głową polskiego pana. Dobry Polak to dla Żyda nie polski kapitalista, obszarnik, ziemianin, pan tylko biedny, pozbawiony majątku chłop. goj!
Japa2019.12.15 19:16
A gdzie to Pan Doktor mieszka . Bo jesli tam gdzie Międlar , to ino patrzeć jak wpadną do Pana odpowiednie służby . On też podobno zaczął z narodem wybranym .
zych.. 2019.12.15 18:14
W RosjiRadzieckiej po1917 roku żydzi staniwili 100 procent we władzach na każdym szczeblu.
Roman K.2019.12.16 0:30
Lenin był Żydem i ich tam do władzy naściągał !
Marek2019.12.15 18:00
Nadreprezentacja żydów w aparacie ucisku jest faktem nie do obrony. Problem polega na tym, że zamiast przeprosić nasz naród za swoje zbrodnie, żydokomuna jest chroni się zarzucając antysemityzm tym którzy ujawniają ich zbrodnie. Rzecz nie idzie o jakieś spenetrowane groby żydowskie, ale o dziesiątki milionów istnień w mordowaniu których był sprawczy udział żydów w XX w.
Jakieś wnioski?!2019.12.15 17:37
Jakub Berman (szara eminencja nie-rządu stalinowskiego) zwalczał religię ale sam wziął ślub religijny żydowski (pod huppą).
Ciekawy2019.12.15 17:28
Warto by zbadać skąd wywodzili się pozostali funkcjonariusze UB, milicja ci, członkowie plutonów egzekucyjny, którzy mordowali żołnierzy wyklętych itd. Większość z nich pochodziła z ruchu chłopskiego, spośród Straży Chłopskich itp. Jeszcze przed wojną za swojego głównego wroga uważali niepodległą Polskę więc po wojnie z chęcią włączyli się w mordowanie jej najwierniejszych synów. Popostawiali sobie pomniki jak choćby ten w Harcie k. Dynowa, o którym wielu może myśli, że Orzeł rozrywka kajdany niewoli, ale wtajemniczenia dobrze wiedzą, że te kajdany to przedwojenna Polska.
Polak 2019.12.15 16:40
Jakby doliczyć licznych Ukraińców, Białorusinów czy nasłanych na naszą ziemię Rosjan udających Polaków to może się okazać, że w Kraju niemal jednolitym narodowościowo prawdziwi Polacy stanowili w UB mniejszość!!
guess who kagan2019.12.15 16:34
Latem 1978 roku do Sobiboru przyjeżdżają filmowcy. To francuska ekipa, dokumentaliści. Oprowadza ich miejscowy. W czasie wojny pracuje tu na stacji kolejowej, jest robotnikiem, potem pomocnikiem zwrotniczego. Widzi transporty, dym z płonących stosów zwłok, słyszy krzyki. Za kaplicą, "stałym punktem odniesienia" filmowcy zauważają doły. Jest ich kilka. Reżyser, przez tłumaczkę, pyta przewodnika: - Czy są tu hieny? Ten udaje, że nie rozumie. Reżyser pyta ponownie. - Nic mi na ten temat nie wiadomo - odpowiada przewodnik. - Ludzie tu kopali, ale po wojnie, teraz już nie. - Więc co oznaczają te doły? - docieka reżyser. - Pojawił się tutaj szkodnik, który niszczy las, w ten sposób pobierane są próbki - odpowiada przewodnik. Reżyserem jest Claude Lanzmann, w Sobiborze kręcił sceny do swojego epickiego dokumentu Shoah. "Płuczki - Poszukiwacze Żydowskiego Złota" str.140-141
ZERR02019.12.15 20:43
tak tak... taki kit możesz wciskać, ale swojemu konkubentowi. Złoto w grobach biedoty skrupulatnie ograbianej nawet ze skarpetek.
guess who kagan2019.12.16 11:05
Film zawierający ową scenę jest w Youtube, widać doły.
XYZ2019.12.15 16:16
Chrystus to też żyd i za króla go wybraliście.
Norbert 2019.12.15 16:37
A KTO wydał Go na śmierć i dobrze się bawił kiedy On był męczony?!?!
2019.12.15 18:02
Norbie, wierzysz w miejskie legendy?
Valentynka2019.12.15 20:25
Ale my piszemy o Chazarach bolszewickich.
2019.12.15 23:37
Teorię chazarską możesz sobie wsadzić w pi­zdę.
Jacek2019.12.15 20:31
Chrystus to nie Zyd, bo jego ojcem byl Duch Swiety. Ten fakt raczej niweluje inny mniejszy fakt, ze matka Chrystusa byla Zydowka.
JONASIK2019.12.15 20:51
A Duch Święty nie jest Żydem? To dlaczego jest obrzezany? No?
jeszcze Polak2019.12.15 15:52
Ilu Polaków zginęło z rąk żydowskich siepaczy i dzięki im antypolskim, antyludzkim wyrokom? Ilu Żydów w czasie II wojny uratowali sami Żydzi? Ilu Żydów zginęło dzięki współpracy Żydków z hitlerowcami i dzięki biernej postawie Żydów w Polsce, Europie i świecie? Dlaczego kto o to pyta od razu jest wściekle atakowany i nazywany antysemitą!!!! Dlaczego Żydki tak strasznie boją się prawdy? Dlaczego boją się prawdy m,in, od Jedwabnem , o tzw. pogromie kieleckim itp?
PrawyCzłowiek2019.12.15 15:30
Chyba 50 osób, a nie 50%! Pamiętajcie, że nie ma większego wroga dla Polaka niż drugi Polak, a raczej wolaczek.
Witek2019.12.15 15:41
BREDNIE
Wojtek Polak2019.12.15 19:38
zastanawia mnie cel żydowskich banków w sponsorowaniu niemców i ruskich przed i w czasie IIwś?jak sam pisałeś do komchow ze strony polskiej szły same doły moralno-społeczne a ze strony żydów sami wykształceni. tak jak w policji w gettach byli tam żydowscy adwokaci lekarze nauczyciele sami wykształceni można rzec kwiat narodu wybranego.
Witek2019.12.15 15:30
Panie Krzysztofie . Kłaniam się nisko za odwagę .
zmijowe plemie2019.12.15 19:18
TO ICEK JEST ODWAGA KOSZERNA
JONASIK2019.12.15 14:28
Też tak myślę. Skoro 50% to byli żydzi, to pozostałe 50% to byli katolicy, albo tacy co pochodzili z katolickiej rodziny, albo co najmniej jedna osoba w ich rodzinie była katolikiem. Ale czy to naprawdę znaczy, że KK jest odpowiedzialny za zbrodnie SB? Ja mam wątpliwości.
Marian2019.12.15 14:33
Goje ktorych tam zatrudniono to menele, jakies ostatnie mety spoleczne, a tacy byli na bakier z kazda religia.
Marian2019.12.15 14:47
przepraszam - menty
Tom.2019.12.15 16:20
A ty z jakiej rodziny pochodzisz ?
JONASIK2019.12.15 20:48
Typowo polskiej. Taki mix. Generalnie: Scytowie, Sarmaci, Autarioci, Lęchici, Ilirowie, Weneci, Agatrysowie, Dakowie, Filistyni, Germanie, Goci, Hariowie, Hunowie, Ludy Morza, Lugiowie, Sakowie, Suewowie, Trakowie, Wandalowie, Wenetowie i Wenedowie.
Ferfecki2019.12.15 19:58
Polska inteligencja została wymordowana przez żydów komunistów rosyjskich w 40 roku.
ZERR02019.12.15 20:41
Zdecydowanie byli to ateiści i kryminaliści. I zawsze występowali czynnie przeciwko Kościołowi. Ot, lewacki bełkot aby usprawiedliwiać najgorsze zbrodnie, szowinizm i rasizm, ale TYLKO żydowski.
Reytan2019.12.15 13:56
Zydzi sa najbardziej groznym wrogiem Wolnej Polsk,i nieustannie tocza z nami wojne o eksterminacje i likwidacje panstwa.
2019.12.15 13:43
O Żydach piszecie z okazji Chanuki, zaczynającej się za tydzień?
Marian2019.12.15 13:48
To polski portal.Szukaj w Izraelskim internecie.
Roman K.2019.12.16 0:29
Ale ty durny!??? A skąd my wiemy, kiedy u was się jakieś tam chanouki zaczynają i co to znaczy ! Nas to nie interesuje? Jedż sobie do tych ....nauków !
Staszek2019.12.15 13:33
Nie 50% a 95% żydów było w bezpiece i to tych co przyjechali na ruskich czołgach.Do dziś jest ich pełno w tych służbach , sądach ,ministerstwach ,wojsku itp...
Zibi442019.12.15 13:21
Dlaczego świat o tych faktach nic nie wie? Znowu poprawność polityczna. Trzeba wszystkie zbrodnie UBeków pochodzenia żydowskiego opublikować w światowych mediach. Wiem że będzie lament przede wszystkim w Gazecie Wybiórczo żydowskiej ale prawdę trzeba pokazać chociażby dlatego aby nasze dzieci nie chodziły chyłkiem pod ścianą, bo wszędzie gdzie się nie pojawimy to patrzą na nas jak na żydożerców, a jest totalnie odwrotnie.
2019.12.15 13:17
Miała matka syna Syna jedynego Nie chciała go posłać Do wojska sowieckiego
Marian2019.12.15 13:13
Sowieckimi obozami to chyba wszystkimi kierowali zydzi.Z milosci do kierowania obozami obecnie tez komendatem obozu Auschwitz jest zyd.Flagi polskiej wniesc do obozu nie pozwala ale pisza ze oboz jest polski.
mordechaj2019.12.15 13:13
Tekst jest podfałszowany. ZAWSZE było wiadomo, że w UB była nadreprezentacja komunistów pochodzenia żydowskiego NA KIEROWNICZYCH STANOWISKACH. Natomiast są badania IPN mówiące o tym, że WIĘKSZOŚĆ ubeków to byli: katolicy, niewykształceni i ze wsi.Niech Fronda napisze o tym FAKCIE, bo inaczej ta publikacja będzie niewiarygodna.
JONASIK2019.12.15 14:30
A teraz ta ich dzieci, tych "katolików, niewykształconych i ze wsi" głosują na PiS. Bez prawdziwej dekomunizacji, daleko nie pojedziemy.
Japa2019.12.15 22:34
A ,,Jonasik " to z których Mordachejów ?.
Roman K.2019.12.16 0:18
Japa! Janosik" to pochodzi przecież od Kellerów! Mordechaj, to również durny ...gej !..... A prawdziwe żydowskie jego nazwisko brzmi: SZNAJDER ! Po polsku : Lech Keller- Krawczyk ! On też był SBkiem ! Też jego akta są w IPN ! Czytałem w sieci!
Japa2019.12.16 10:43
Też tak myślałem . Dzięki za informację . Pozdrawiam.
Wojtek Polak2019.12.15 19:34
zastanawia mnie cel żydowskich banków w sponsorowaniu niemców i ruskich przed i w czasie IIwś?jak sam pisałeś do komchow ze strony polskiej szły same doły moralno-społeczne a ze strony żydów sami wykształceni. tak jak w policji w gettach byli tam żydowscy adwokaci lekarze nauczyciele sami wykształceni można rzec kwiat narodu wybranego.
Arek2019.12.15 21:21
Większość nie Żydów w bezpiece, to nie byli katolicy , a kryminaliści wypuszczeni z więzień w 1939, którzy zakładali bandy rabunkowe, zwane pózniej GL Al, które pod groźbą partyzantki sowieckiej wcielono i podporządkowano Moskwie, typowy przykład to niejaki Moczar.
Cztery2019.12.15 22:18
Jak można jako przeciwwagę niby podfałszowania podać jeszcze bardziej zafałszowany tekst? Większość UBeków to byli przedwojenni przestępcy, antykatolicy, analfabeci i z przedmieść dużych miast. Za to wszyscy oprawcy żydowscy to przedwojenna inteligencja, wykształcone elity, prawnicy, muzycy... zarówno kapo z gett i obozów jak i później ci z UB.
Japa2019.12.15 22:32
Nooo ,. jak ,,mordechaj " ( pewno Icek) ) to mówi , to radzę słuchać
Janina2019.12.16 0:04
Wmordechaju ! Czytaj artykuł powyżej ! Tam są wasze nazwiska ! Nie polskie! A ci polscy komuniści, co tam byli z wami, sądzę, że w ankiecie nie napisali, że są katolikami! Znam przypadki, że wpisywali jako ateiści ! Nie wymigasz się ! Boli cię, chcesz bronić ! Nic z tego!
Mirek2019.12.15 13:10
Żydzi zajmowali kluczowe stanowiska w aparacie ucisku . Aby poszerzyć sobie wiedzę o działalności Żydów warto przeczytać ostatnio wydaną książkę POWRÓT DO JEDWABNEGO . Ukazana jest tam perfidia Żydów . Warto tę książkę przeczytać również dlatego aby mieć argumenty w dyskusji ze starozakonnymi . Czy wiecie kto sfinansował budowę muru w gettcie warszawskim ?! . Właśnie Żydzi . Już wówczas pracowali usilnie na swoją zagładę .
Janina2019.12.15 23:58
Mirek, jak to możliwe, że sami sobie szykowali zagładę! Co ich skłoniło? Uważają się za mądrych, a rozum mieli głęboko w d.... schowany !
katolicki czosnek2019.12.15 12:38
A Poloch, który poszedł do UB/SB jest nadal katolikiem?
Anarchosyndykalistyczna Internetowa Partyzantka2019.12.15 15:31
Najczęściej tak.
Japa2019.12.15 22:28
Jasne ,,Partyzancie Gwardii Ludowej" Najczęściej . Czytałem tu na Frondzie , że reszta , albo wszyscy do PiS-u należeli. PZPR -owcow nie przyjmowali.
Janina2019.12.16 0:08
Piszesz, że z PISu byli? hahaha! A ja myślę, że z POKE- monów, a może z "Wiosny" od Biedronia" !
Japa2019.12.16 10:36
Szanowna ,,Janino " Masz mnie za niewyobrażalnego idiotę .?
Janina2019.12.15 23:56
A zapytaj go, jak jestes ciekawy . Albo sprawdź co wpisał w kwestionariuszu, może jest jeszcze w IPNie ! OK?
Roman K.2019.12.16 0:20
Pewnie wpisał , że pochodzenie polskie i jako niewierzący ! tak wielu zdrajców pisało!
Anarchosyndykalistyczna Internetowa Partyzantka2019.12.15 12:31
A 50% to byli Polacy rzymscy katolicy.
janek2019.12.15 12:57
tak, tak:) funkcjonariusze UB, zacietrzewieni komuniści utrwalający nowy komunistyczny porządek to katolicy:) LOL.. piłeś, nie pisz... i nie kłam
katolicki czosnek2019.12.15 13:04
Z pochodzenia, Janku, jeżeli chapiesz, co piszę.
Janina2019.12.15 23:50
Janek Nie oszukuj sie sam! PRAWDY NIE ZAKRZYCZYSZ! Przeczytaj jeszcze raz listę nazwisk ! To zobaczysz ! Nie udawaj głupa ! OK?
kalif2019.12.15 13:04
to byli tacy zaprzańcy jak ty
2019.12.15 13:06
Ale Żydów już można je­bać?
Marian2019.12.15 13:15
mozna
J.P2019.12.15 13:38
Skoro nie było tam Polaków to i żydów tam nie było.
Marian2019.12.15 14:39
Wyjasniam to nizej, gdzie "Jonasik"
J.P2019.12.15 15:57
Tak więc jakiej narodowości byli?
Marian2019.12.16 7:42
Polacy,Litwini,Bialorusini,Ukraincy i Rosjanie.
Alojzy Cedzidło2019.12.15 22:19
Do : ,,janek,", ,,katolicki czosnek ', ,,kalif ', ,,data " , ,,JP'. Naparzacie, się jak małolaty a sprawa warta poważnej dyskusji . Prof . Szwagrzyk Ameryki nie odkrył .Napisał to co od dawna Polacy wiedzieli ,ale mówić raczej nie było wolno . Dziś zaczyna się mówić . Jeszcze cicho . Ale już .Był ( a moze jest ) historyk ,pisarz Henryk Pająk .W swoich książkach , jeszcze w latach 90 tych , pisał o tych sprawach. . Do dziś cicho o jego książkach .Dlaczego ?Chciałbym to wiedzieć O ile do 2005 można to jakoś zrozumieć . to po 2005 do 2015 mógł być tylko jeden powód . Ta gwardia , wiadomego pochodzenia , dalej z drugiego szeregu rządziła. Sądząc po frondowych . ,,komentarzach " , jeszcze tej gwardii lub jej potomków ,odrobina w Polsce mamy. Boję się tylko aby dr. Szwagrzyka , za ,,mowę nienawiści przed Tuleyą nie postawili.
Cool2019.12.16 8:28
Bzdura! ... jest dokładnie na odwrót! ... mówiło się zawsze, w drugim obiegu, Były spotkania i dyskusje, były książki i artykuły. ... dzisiaj nawet za kulisami nie wolno krytykować Żydów ... a za stwierdzenie, że Żydzi zdominowali Polske, możesz mieć porannĄ wizytĘ antyterrorystów! PiS kupił sobie elektorat i tylnymi drzwiami buduje POLIN!
Alojzy Cedzidło2019.12.16 10:28
Bzdura . Tak jest . Bo co mam innego napisać . Tylko to Was satysfakcjonuje .Ale tak prywatnie myśleć mogę? . Nawet głupio ? No to mi się marzy aby o tym DRUGIM OBIEGU trochę się podszkolić . O PIERWSZYM tez.
Iza2019.12.15 13:45
Po wojnie gdzie ich liczba spadła do oko 3 % społeczeństwa ,stanowili ponad polowe kadr w ubeckich katowniach , to jest nadreprezentacja tej nacji w zbrodniczym systemie !!!
Japa2019.12.15 19:21
Icek , ,,partyzancie " nie zaczynaj nic ci nie grozi . Macie jeszcze w Polsce ,,opiekunów " Ale jak będziecie sie panoszyć zawsze może się znaleść jaki nowy ,,Cyba "
Janina2019.12.15 23:47
Lechu Kellerze ! A może na to odpowiesz? A z tych 50 % Żydów, to wszyscy byli wyznania mojżeszowego, czy byli też ateiści??? Może sondaż robiłeś? co???