Trybunał Konstytucyjny podjął decyzję w sprawie uchwały Sądu Najwyższego. Powołując się na prerogatywę prezydencką oraz zapisy o TK zawiesił uchwałę, która została podjęta w ubiegłym tygodniu.

Jak poinformował Trybunał w swoim postanowieniu:

Kompetencja do orzekania przez sędziego powołanego przez prezydenta na wniosek obecnej KRS nie może być ograniczana; orzeczenia wydane przez składy orzekające, w których zasiadali tacy sędziowie, mają moc obowiązującą”.

Dalej dodano też:

Do czasu rozstrzygnięcia wniosku marszałek Sejmu ws. sporu kompetencyjnego - wstrzymane jest stosowanie uchwały połączonych izb Sądu Najwyższego z 23 stycznia - począwszy od dnia jej wydania”.

 

Decyzja TK oznacza, że do czasu rozstrzygnięcia sprawy (sygn. Kpt 1/20) wstrzymane zostaje wykonywanie przez Sąd Najwyższy kompetencji do wydawania uchwał, „jeżeli miałyby dotyczyć zgodności z prawem krajowym, międzynarodowym oraz orzecznictwem sądów międzynarodowych”, składu KRS, trybu przedstawiania Prezydentowi RP kandydatów na sędziego, konstytucyjnego prawa prezydenta do powoływania sędziów oraz ich kompetencji do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego.

 

Trybunał orzekł, że wydawane przez składy orzekające, w których zasiadali nowi sędziowie wyroki „mają moc obowiązującą”. Jak czytamy, orzeczenie zapadło zdecydowaną większością głosów.

 

 

 

 


dam/monitorpolski.gov.pl,TVP.Info