16.04.20, 08:10Fot. via Wikipedia, CC 0

Czemu jesteście zmieszani? Popatrzcie: To Ja jestem

PIERWSZE CZYTANIE

Zabiliście Dawcę życia, ale Bóg wskrzesił Go z martwych

Dz 3, 11-26

Czytanie z Dziejów Apostolskich

Gdy chromy, uzdrowiony, trzymał się Piotra i Jana, cały lud zdumiony zbiegł się do nich w krużganku, który zwano Salomonowym.

Na ten widok Piotr przemówił do ludu: «Mężowie izraelscy! Dlaczego dziwicie się temu? I dlaczego także patrzycie na nas, jakbyśmy własną mocą lub pobożnością sprawili, że on chodzi? Bóg Abrahama, Izaaka i Jakuba, Bóg ojców naszych wsławił Sługę swego, Jezusa, wy jednak wydaliście Go i zaparliście się Go przed Piłatem, gdy postanowił Go uwolnić. Zaparliście się Świętego i Sprawiedliwego, a wyprosiliście ułaskawienie dla zabójcy. Zabiliście Dawcę życia, ale Bóg wskrzesił Go z martwych, czego my jesteśmy świadkami.

I przez wiarę w Jego imię temu człowiekowi, którego oglądacie i którego znacie, imię to przywróciło siły. Wiara wzbudzona przez niego dała mu tę pełnię sił, którą wszyscy widzicie.

Lecz teraz wiem, bracia, że działaliście w nieświadomości, tak samo jak zwierzchnicy wasi. A Bóg w ten sposób spełnił to, co zapowiedział przez usta wszystkich proroków, że Jego Mesjasz będzie cierpiał. Pokutujcie więc i nawróćcie się, aby grzechy wasze zostały zgładzone, aby nadeszły od Pana dni ochłody, aby też posłał wam zapowiedzianego Mesjasza, Jezusa, którego niebo musi zatrzymać aż do czasu odnowienia wszystkich rzeczy, co od wieków przepowiedział Bóg przez usta swoich świętych proroków.

Powiedział przecież Mojżesz: „Proroka jak ja wzbudzi wam Pan, Bóg nasz, spośród braci waszych. Słuchajcie Go we wszystkim, co wam powie. A każdy, kto nie posłucha tego Proroka, zostanie usunięty z ludu”. Zapowiadali te dni także wszyscy prorocy, którzy przemawiali od czasów Samuela i jego następców.

Wy jesteście synami proroków i przymierza, które Bóg zawarł z waszymi ojcami, kiedy rzekł do Abrahama: „Błogosławione będą w potomstwie twoim wszystkie narody ziemi”. Dla was najpierw wskrzesił Bóg Sługę swego i posłał Go, aby błogosławił każdemu z was w odwracaniu się od grzechów».

Oto słowo Boże.

EWANGELIA

Musiały się wypełnić zapowiedzi Pisma

Łk 24, 35-48

Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza

Uczniowie opowiadali, co ich spotkało w drodze i jak poznali Jezusa przy łamaniu chleba.

A gdy rozmawiali o tym, On sam stanął pośród nich i rzekł do nich: «Pokój wam!»

Zatrwożonym i wylękłym zdawało się, że widzą ducha. Lecz On rzekł do nich: «Czemu jesteście zmieszani i dlaczego wątpliwości budzą się w waszych sercach? Popatrzcie na moje ręce i nogi: to Ja jestem. Dotknijcie Mnie i przekonajcie się: duch nie ma ciała ani kości, jak widzicie, że Ja mam». Przy tych słowach pokazał im swoje ręce i nogi.

Lecz gdy oni z radości jeszcze nie wierzyli i pełni byli zdumienia, rzekł do nich: «Macie tu coś do jedzenia?» Oni podali Mu kawałek pieczonej ryby. Wziął i spożył przy nich.

Potem rzekł do nich: «To właśnie znaczyły słowa, które mówiłem do was, gdy byłem jeszcze z wami: Musi się wypełnić wszystko, co napisane jest o Mnie w Prawie Mojżesza, u Proroków i w Psalmach». Wtedy oświecił ich umysły, aby rozumieli Pisma.

I rzekł do nich: «Tak jest napisane: Mesjasz będzie cierpiał i trzeciego dnia zmartwychwstanie; w imię Jego głoszone będzie nawrócenie i odpuszczenie grzechów wszystkim narodom, począwszy od Jeruzalem. Wy jesteście świadkami tego».

Oto słowo Pańskie.

Komentarze

Jary2020.04.16 15:31
" …… całą biała rasa została celowo „odcięta” od religii i wiary swoich przodków, która była praktykowana w całej prehistorycznej Europie przez tysiące lat przed powstaniem chrześcijaństwa. Tymi wierzeniami, które wyznawali biali ludzie Europy były WEDY, czyli UMOWNIE zwana religia (wiedza, veda) Ariów, Dlatego na terenach całej Europy znajdujemy ich religijny symbol swastykę. Po podrzuceniu białej rasie hebrajskiej religii i kultury zwanej dla zmylenia przeciwnika, kulturą rzymską. Europejczycy zostali odcięci od swoich duchowych korzeni i przez dwa tysiące lat swojej dzikiej pogoni za dobrami doczesnymi zapomnieli o swoim rodowodzie i rodzimej wierze, w wyniku czego, Europejczycy stracili swoją przeszłość, swoją przyszłość, i wielkość ich starożytnej duchowej kultury aryjskiej". Przez setki lat przed II wojną światową, uczeni na uniwersytetach na całym świecie używali „aryjski” oznaczający „białych”.
Mikołaj 2020.04.16 8:42
Tutaj należy zwrócić szczególną uwagę na jedno słowo użyte m.in w tym zdaniu : " Wy jesteście tego świadkami " . Współczesny człowiek rozumie to tak , że : wy to widzicie . A świadek to nie tylko obserwator ale przede wszystkim uczestnik . To znaczenie przetrwało w zwrotach np. w takich zwrotach : Firma lub placówka świadczy usługi w zakresie ... itd. Tak więc tutaj Chrystus wstępnie powołał apostołów na uczestników swojego dzieła w każdym przejawie i objawie tego , co jest czynione w imię Chrystusa . A czynione w imię Chrystusa to nie tylko powoływanie się na Niego przez tych którzy idą do drugiego człowieka , ale przede wszystkim czynione w duchu Jego woli i nauki ! .
Mikołaj 2020.04.16 9:34
Napisałem , że Jezus powołał tam " wstępnie " uczniów , bo dobitnie uczynił to podczas rozesłania tymi słowy : "Nie wasza to rzecz znać czasy i chwile, które Ojciec ustalił swoją władzą, 8 ale gdy Duch Święty zstąpi na was, otrzymacie Jego moc i będziecie moimi świadkami w Jerozolimie i w całej Judei, i w Samarii, i aż po krańce ziemi " . Świadek Chrystusa to nie osoba która chodzi i zaczepia ludzi na ulicy lub coś bredzi . To osoba która ma udział w Chrystusowym miłosierdziu , w Chrystusowym nauczaniu lub w Chrystusowym kapłaństwie- albo wszystko razem .A do tego Jezus powołał uczniów tymi słowy : " Dana Mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi. 19 Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. 20 Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem. A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata»" .